15/1/11

Ἀναστάσιος Μαρίνος, Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Πάλι τά ἴδια

πηγή: ΕΣΤΙΑ, 14/1/2011
Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Πάλι τά ἴδια
Τοῦ  Ἀναστασίου Ν. Μαρίνου Δρος Ν.
Ἀντιπροέδρου τοῦ ΣτΕ ἐ.τ.
Ἐπανέρχεται στήν ἐπικαιρότητα τό ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Οἱ προσπάθειες ὅλων αὐτῶν πού δέν δέχονται τήν διδασκαλία τοῦ μαθήματος αὐτοῦ στά σχολεῖα ἔτειναν ἀρχικῶς, καί μάλιστα μετά μεγάλης μαχητικότητος, εἰς τήν πλήρη κατάργηση τῆς διδασκαλίας του. Ἡ προσπάθεια αὐτή ἔλαβε, ἐν συνεχείᾳ, ἄλλην μορφήν, δηλαδή περιορίσθηκαν οἱ ἐκπρόσωποι αὐτῆς τῆς ὁμάδος νά δεχθοῦν, ἀντί τῆς πλήρους καταργήσεως τῆς διδασκαλίας, τήν θρησκειολογικήν διδασκαλίαν τοῦ μαθήματος, προβάλλοντας ὡς δικαιολογίαν (παντελῶς βλακώδη) ὅτι διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ θά ἀπετρέπετο ὁ κίνδυνος τῆς παντελοῦς καταργήσεώς του.
Οἱ προσπάθειες αὐτές εἴτε ὑπό τήν μίαν, εἴτε ὑπό τήν ἄλλην τῶν δύο ὡς ἄνω μορφῶν ἄρχισαν ἀπό τήν ἐποχή ἤδη τῆς Μεταπολίτευσης, ὡς συνέχεια τῆς τότε διατυπωθείσης πρός τόν Μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπον Σεραφείμ ἀπειλῆς διά τῆς γνωστῆς φράσεως: «Θά χωρίσουμε τά τσανάκια μας», τά ὁποῖα ὁ τότε ἀπειλήσας προσεπάθησε μέν νά τά «χωρίσει», καί μάλιστα κατά τρόπον ὕπουλον, πλήν ὅμως ἀπέτυχε.... Τελικῶς τό θέμα τό ὁποῖον οὐδόλως ἔθιξε, παρά τίς ἀσκηθεῖσες ἀφόρητες πιέσεις, ἡ ἀναθεώρησις τοῦ Συντάγματος τοῦ 1986, ἔφθασεν εἰς τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ), τό ὁποῖον ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ ὑπογράφοντος τό παρόν κείμενο ἐδέχθη ὅτι τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νά διδάσκεται ὑποχρεωτικῶς κατά τό Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Δόγμα, ἀπαλλασσομένων τῆς παρακολουθήσεως αὐτοῦ ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι θά δηλώσουν ὅτι ἔχουν πρόβλημα συνειδήσεως διότι εἶναι ἄθεοι, ἑτερόθρησκοι ἤ ἑτερόδοξοι (βλ. τίς ἀποφάσεις ὑπ΄ ἀριθ. 3356/1995 καί 2176/1998 τοῦ Στ΄ Τμήματος τοῦ ΣτΕ).

Παρά τήν ἔκδοση τῶν δύο ὡς ἄνω ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ, οἱ ἐπιθέσεις κατά τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μέ τήν μορφήν αἰτήματος εἴτε καταργήσεως αὐτοῦ, εἴτε μετατροπῆς του εἰς θρησκειολογικόν συνεχίσθησαν ἐν ὄψει μάλιστα τῆς προαγγελθείσης δευτέρας ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος, ἀλλά ἡ Ἀναθεωρητική Βουλή τοῦ 2001 δέν ἐδέχθη νά ἱκανοποιήσει τά αἰτήματα αὐτά παρά τίς ἀσκηθεῖσες καί πάλι πιέσεις.

Παρ΄ ὅλα αὐτά, νέες κινήσεις ἐκδηλώνονται τίς τελευταῖες ἡμέρες πρός τήν κατεύθυνση καί πάλιν τῆς μετατροπῆς τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς θρησκειολογικήν. Καί τήν προσπάθειάν τους αὐτήν ἐπιχειροῦν οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά τήν θέσουν ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, διάφοροι δέ πληροφορίαι λέγουν ὅτι ἡ κ. Διαμαντοπούλου, πεισθεῖσα πλέον ὅτι κατάργηση τοῦ μαθήματος θά προσέκρουεν εὐθέως πρός τό Σύνταγμα, πού δέν θά ἤθελε νά τό διακινδυνεύσει, ἐρωτοτροπεῖ πρός τήν ἰδέαν τῆς μετατροπῆς τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος εἰς θρησκειολογικήν.

Ἀναγκάζομαι νά ἐπανέλθω διά μίαν ἀκόμη φοράν ἐπί τοῦ θέματος, ἐλπίζοντας μήπως τυχόν παύσουν αὐτές οἱ ἐπιθέσεις.

Τό Σύνταγμά μας ὁρίζει εἰς τό ἄρθρον 16, παρ. 2 ὅτι: «Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασική ἀποστολή τοῦ Κράτους καί ἔχει σκοπό τήν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματική καί φυσική ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων, τήν ἀνάπτυξη τῆς Ἐθνικῆς καί Θρησκευτικῆς συνείδησης καί τή διάπλασή τους σέ ἐλεύθερους καί ὑπεύθυνους πολίτες». Ἐφ΄ ὅσον λοιπόν τό ΣτΕ ἑρμήνευσε τήν λέξη «θρησκευτική» ὡς ἀναφερομένη εἰς τήν κατά τό ὀρθόδοξον δόγμα διαμόρφωση αὐτῆς, ἀνάλογον ἑρμηνεία πρέπει νά δώσουμε καί εἰς τήν λέξη «ἐθνική», δηλαδή «ἑλληνική» καί ὄχι πολυεθνική. Ἐκτός καί ἐάν «οἱ καθ΄ ἕξιν δημοκράτες τοῦ συρμοῦ» θέλουν καί πολυεθνική συνείδηση γιά τούς Ἕλληνες μαθητές, νά τούς μάθουμε δηλαδή νά εἶναι Κινέζοι, Γιαπωνέζοι, Ἰνδοί, Τοῦρκοι, Ἰσπανοί, Γερμανοί καί οὕτω καθ΄ ἑξῆς. Μήπως θέλουν πράγματι καί αὐτό καί δέν τολμοῦν ἀκόμη νά τό ὁμολογήσουν;

Τέλος, θά πρέπει νά σημειώσω καί τήν ἀπόφαση McCollum τοῦ ἔτους 1943 τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν ΗΠΑ, ἡ ὁποία ἐδέχθη ὅτι δέν ἐπιτρέπεται νά διδάσκονται στά δημόσια σχολεῖα διαδοχικά διάφορα θρησκεύματα (χριστιανισμός, ἰουδαϊσμός, βουδισμός κ.λπ.) διότι τό Κράτος τῶν ΗΠΑ εἶναι κοσμικό καί πρέπει νά εἶναι ἀθρησκευτικό. Πῶς λοιπόν ζητοῦν νά θεσπισθεῖ θρησκειολογική διδασκαλία στήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἔχει ἐπικρατοῦσα θρησκείαν; Καί τέλος, ἀφοῦ διαπιστώνουν ὅτι ὁ Ἕλληνας ἀναθεωρητικός νομοθέτης ἀρνήθηκε δύο φορές, παρά τίς φορτικές πιέσεις τους, νά ἱκανοποιήσει τά αἰτήματά τους σχετικά μέ τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν γιατί ἐπιμένουν; Αὐτή ἡ ἐπιμονή τους καί ἡ περιφρόνησή τους πρός τήν συντριπτική πλειονότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι σύμφωνες μέ τήν ἔννοιαν τῆς Δημοκρατίας, τήν ὁποίαν λένε ὅτι ὑπηρετοῦν; Ἄς σταματήσουν λοιπόν καί ἄς μήν ὑποκρίνονται ὅτι μέ τήν θρησκειολογική διδασκαλία θέλουν νά ἀποτρέψουν τήν ὁλοκληρωτική κατάργηση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἄς μήν μᾶς περνοῦν γιά ἠλιθίους. Μήν μᾶς προκαλοῦν περαιτέρω ὅλοι αὐτοί, οἱ ἐπώνυμοι καί οἱ ἀνώνυμοι. Ἀρκετά τούς ἀνεχθήκαμε.

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

κι όχι μόνο τη μετατροπή του σε θρησκειολογικό αλλά και την υποβάθμισή του σε επίλογής...όπερ εστί μεθερμηνευόμενον...αντίοδιορισμοί θεολόγων

Ανώνυμος είπε...

Ο ΧρήστοςΓιανναράςστο βιβλίο του,Ιχνηλασία νοήματος,πολιτική,κοινωνία,και παιδεία,εκδ Λιβάνης 1998,λέει,"τοθρησκευτικό μάθημα δεν αντιβαίνει στο σεβασμό της θρησκευτικής ελευθαρίας των πολιτών απότο κράτος.Όπως ακριβώς πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο ο πολιτισμός και η μεταφυσική μήτρα που γέννησε τον Παρθενώνα και την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία,παρόμοια το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να αγνοεί ποιά θεολογία γέννησε την Αγία Σοφία,την εικόνα ,την ποίηση τη λατρευτική δημιουργία,της ορθοδοξίας...Η πολιτεία δεν απαιτεί σαφώς από τονμαθητή να αποδεχθείβιωματικά, το μεταφυσικό άξονα τωναρχαίων ελλήνων ή την ορθόδοξη θεολογία.Θα του απαιτήσει όμως τις επαρκείς γνώσεις γιατην κατανόηση των επιτευγμάτων και προτάσεων του πολιτισμού των Ελλήνων ¨"

Ανώνυμος είπε...

Ο Γιανναράς είναι μεγάλος αιρετικός και αλλοίμονο σε όσους τον προβάλλουν.

Καλλίστρατος

Ανώνυμος είπε...

Το άρθρο του κ. Μαρίνου αφορά κυρίως τους θεολόγους που ισχυρίζονται ότι κάνοντας το μάθημα πιο θρησκειολογικό, αυξάνοντας τα μαθήματα για τον Πάπα, τον Προτεσταντισμό, το Βούδα, το Ισλάμ και δεν ξέρω κι εγώ ποια άλλη κακοδοξία, δήθεν έτσι θα διατηρήσουμε την υποχρεωτικότητά του. Ο κ. Μαρίνος λοιπόν του λέει: ΑΚΥΡΟΝ.
Βέβαια η άποψη του είναι Α-ΚΑΙΡΗ, αντίθετη με τον ΚΑΙΡΟ. Είναι όμως άποψη ανθρώπου που γνωρίζει νομικά και όχι θεολόγων που χρησιμοποιούν νομικίστικα επιχειρήματα για να επιβάλλουν την αλλαγή του μαθήματος από Ορθόδοξο σε θρησκειολογκό.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 16 Γεν.2011 2,02 , εύπιστε και αφελή, καλό είναι να μάθεις ότι ο Γιανναράς τάχθηκε υπερ της καταργήσεως του μαθήματος των Θρησκευτικών, το 2008, στην Καθημερινή.
Εσύ μας λες την γνώμη που είχε το 1998, πριν 10 χρόνια.
Βέβαια έλαβε την ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΗ απάντηση απο τον κ.ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ.

Λ.

Ανώνυμος είπε...

δεν ξέρω αν είναιο Γιανναράς αιρετικός σίγουρα η άποψή του είναι ένα αντεπιχείρημα σοβαρό και συζητήσιμο απέναντι σε όσους θέλουν την υποβάθμιση του μαθήματος των θρησκευτικών ή τον παραμερισμό του...

Ανώνυμος είπε...

ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΝΩΝΥΜΕ16/01/11,ΜΕΤΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ Ο ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (07/09/2008) ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ,ΛΕΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟ ΥΠΕΠΘ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΕΙ ΜΑΘΗΜΑ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΙ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΕΙ ΜΕ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Η ΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ(ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ) ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΥΝΟΨΙΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΝΗΣΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗ ΒΥΖ.ΕΙΚΟΝΑ...ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΙΑ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΟΔΗΦΗΣΕ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΘΑ ΑΣΠΑΣΤΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣ.."ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΚΑΤΙΠΟΥ ΠΑΛΙΤΕΡΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΟ 1998 ΔΕΝ ΕΛΕΓΕ.ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΑΝΤΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΘΕΪΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ,ΑΦΟΥ ΜΙΛΑ ΓΙΑ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ο ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ,ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΑ ΜΕΣΑΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ(ΚΙ ΟΣΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΑΠΟ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ,ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ...
Ο ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ(ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΑΤΑΙΟ ΝΑ ΤΗΝ ΛΑΒΟΥΜΕ ΎΠ'ΟΨΙΝ ΜΑΣ ΩΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ(ΒΙΒΛΙΑ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ,ΘΕΟΛ. ΣΧΟΛΕΣ)ΚΡΙΤΙΚΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟΤΟ ΑΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟΨΕΙΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Ανώνυμος είπε...

Μήπως ξεχάσαμε το θέμα μας; Το θέμα μας δεν είναι οι απόψεις του Γιανναρά για το μάθημα. Το θέμα μας είναι οι απόψεις του Αναστάσιου Μαρίνου για το μάθημα. Και αυτές πρέπει να μελετηθούν τόσο από τους πολιτικούς που σχεδιάζουν υποβάθμιση του μαθήματος με μετατροπή του σε επιλεγόμενο (στο Λύκειο), όσο και από τους θεολόγους που θέλουν τη μετατροπή του σε θρησκειολογία (αποφεύγουν να μιλούν για θρησκειολογία και το βαπτίζουν "ανοιγμα" προς τις άλλες θρησκείες και ομολογίες) δήθεν για να διασώσουν την υποχρεωτικότητά του. Μελέτησαν αυτοί (πολιτικοί και θεολόγοι τις απόψεις του κ. Μαρίνου;
Ι.Τ.

Ανώνυμος είπε...

Ο ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ, ΑΥΤΟΣ Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ, ΕΙΠΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ "ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ".
Τα άλλα είναι σκόνη για να μην δούμε την αλήθεια, της κατάπτωσης του Γιανναρά.

Ανώνυμος είπε...

κύριε Ι.Τ., ελπίζω να είστε άλλος απο τον Ι.Κ. τον φιλοεξελικτικό και φιλοβλάσφημο.
Οι θέσεις του Μαρίνου είναι αυτονόητες για όσους είναι λογικοί ακόμα. Τί να συζητήσουμε;Τα αυτονόητα;
Η υπεράσπιση του Γιανναρά από κάποιους "ορθόδοξους" είναι αυτή που πρέπει να συζητηθεί.

Φ.

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ Φ.
ΛΑΛΗΣΕ ΑΛΗΘΕΙΑ.
ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΕΝΔΟΤΟΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ.
ΑΣ ΤΟ ΧΩΝΕΨΟΥΝ ΟΙ ΘΟΛΟΛΟΓΟΙ.

Δημ.

Ευάγγελος Πονηρός είπε...

Αγαπητοί κύριοι, θέλετε να δείτε πλήρη κριτική των απόψεων Γιανναρά, αλλά και όλων των άλλων οι οποίοι αποτόλμησαν να ομιλήσουν περί το θέμα εκ του προχείρου; Μελετήστε την εργασία μου "το μέλλον της ορθόδοξης χριστιανικής παιδείας στα ελληνικά σχολεία". Υπάρχει και στην παρούσα και σε πολλές άλλες ιστοσελίδες. Αν δεν ενημερωνόμαστε επαρκώς, θα λέμε τα ίδια και τα ίδια διαρκώς.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)