18/10/09

Η κατευθυντήρια γραμμή που δόθηκε στους εκπροσώπους της Εκκλησίας της Ελλάδος που συμμετέχουν στο Διάλογο της Κύπρου

Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε τελικά την αποστολή εκπροσώπων στις εργασίες της Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου με τους Παπικούς στην Κύπρο. Έδωσε όμως σε αυτούς οδηγίες. Αναφέρει σχετικά το Ανακοινωθέν της Συνόδου:
«Σχετικά μέ τό κείμενο πού θά ἀναφέρεται στό πρωτεῖο τοῦ πάπα τῆς Ρώμης κατά τήν πρώτη χιλιετία, τό ὁποῖο θά καταρτισθῆ στήν Κύπρο τίς προσεχεῖς ἡμέρες, δόθηκε κατεύθυνση στούς ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας μας νά ὑποστηρίξουν, ὥστε νά ἐγγραφεῖ στό τελικό κείμενο ἡ κανονική θέση τοῦ πρωτείου τοῦ πάπα Ρώμης κατά τήν πρώτη χιλιετία σέ σχέση πρός τίς Οἰκουμενικές Συνόδους καί σέ ἀναφορά πρός τόν 3ον Κανόνα τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τόν 28ο Κανόνα τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου».
Υπενθυμίζουμε σήμερα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων δύο Ιερών Κανόνων..........

των οποίων την ενσωμάτωση στο τελικό Κείμενο οφείλουν να απαιτήσουν οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδος:

Β΄ Οικουμενική Σύνοδος
Κανὼν Γ´

Τὸν μέν τοι Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπον ἔχειν τὰ πρεσβεῖα τῆς τιμῆς μετὰ τὸν τῆς Ῥώμης ἐπίσκοπον, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν νέαν Ῥώμην.

Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος
Κανὼν ΚΗ´
Πανταχοῦ τοῖς τῶν ἁγίων Πατέρων ὅροις ἑπόμενοι, καὶ τὸν ἀρτίως ἀναγνωσθέντα κανόνα τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα θεοφιλέστατων ἐπισκόπων, τῶν συναχθέντων ἐπὶ τοῦ τῆς εὐσεβοῦς μνήμης Μεγάλου Θεοδοσίου, τοῦ γενομένου βασιλέως ἐν τῇ βασιλίδι Κωνσταντινουπόλεως Νέᾳ Ῥώμῃ, γνωρίζοντες, τὰ αὐτὰ καὶ ἡμεῖς ὁρίζομέν τε καὶ ψηφιζόμεθα περὶ τῶν πρεσβείων τῆς ἁγιωτάτης ἐκκλησίας τῆς αὐτῆς Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ῥώμης· καὶ γὰρ τῷ θρόνῳ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης, διὰ τὸ βασιλεύειν τὴν πόλιν ἐκείνην, οἱ Πατέρες εἰκότως ἀποδεδώκασι τὰ πρεσβεῖα. Καὶ τῷ αὐτῷ σκοπῶ κινούμενοι οἱ ἑκατὸν πεντήκοντα θεοφιλέστατοι ἐπίσκοποι, τὰ ἴσα πρεσβεῖα ἀπένειμαν τῷ τῆς Νέας Ῥώμης ἁγιωτάτω θρόνῳ, εὐλόγως κρίναντες, τὴν βασιλείᾳ καὶ συγκλήτῳ τιμηθεῖσαν πόλιν, καὶ τῶν ἴσων ἀπολαύουσαν πρεσβείων τῇ πρεσβυτέρᾳ βασιλίδι Ῥώμῃ, καὶ ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς ὡς ἐκείνην μεγαλύνεσθαι πράγμασι, δευτέραν μετ᾿ ἐκείνην ὑπάρχουσαν. Καὶ ὥστε τοὺς τῆς Ποντικῆς, καὶ τῆς Ἀσιανῆς, καὶ τῆς Θρακικῆς διοικήσεως μητροπολίτας μόνους, ἔτι δὲ καὶ τοὺς ἐν τοῖς βαρβαρικοῖς ἐπισκόπους τῶν προειρημένων διοικήσεων χειροτονεῖσθαι ὑπὸ τοῦ προειρημένου ἁγιωτάτου θρόνου τῆς κατὰ Κωνσταντινούπολιν ἁγιωτάτης ἐκκλησίας· δηλαδή ἑκάστου μητροπολίτου τῶν προειρημένων διοικήσεων μετὰ τῶν τῆς ἐπαρχίας ἐπισκόπων χειροτονοῦντος τοὺς τῆς ἐπαρχίας ἐπισκόπους, καθὼς τοῖς θείοις κανόσι διηγόρευται· χειροτονεῖσθαι δέ, καθὼς εἴρηται, τοὺς μητροπολίτας τῶν προειρημένων διοικήσεων παρὰ τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ἀρχιεπισκόπου, ψηφισμάτων συμφώνων κατὰ τὸ ἔθος γινομένων, καὶ ἐπ᾿ αὐτὸν ἀναφερομένων
.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

" ...εὐλόγως κρίναντες, τὴν βασιλείᾳ καὶ συγκλήτῳ τιμηθεῖσαν πόλιν, καὶ τῶν ἴσων ἀπολαύουσαν πρεσβείων τῇ πρεσβυτέρᾳ βασιλίδι Ῥώμῃ, καὶ ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς ὡς ἐκείνην μεγαλύνεσθαι πράγμασι, δευτέραν μετ᾿ ἐκείνην ὑπάρχουσαν".

Αρα σήμερα που ούτε η μία ούτε η αλλη εχουν 'την βασιλεία και συγκλήτω τιμηθείσαν πόλιν",
αλλά αυτά τά έχει ως υπερδύναμι η Μόσχα, δικαιούται τα ΠΡΩΤΕΙΑ η Μόσχα και ούτε ο Πάπας της Δύσεως, ούτε ο Πάπας της Ανατολής.
Εχετε αντίρρησι;

Παναγιώτης Τελεβάντος είπε...

Στους εκπροσώπους της Εκλησιας της Ελλάδος δόθηκε ασφαλώς οδηγία να διεξάγουν το διάλογο με βάση τους κανόνες που αναφέρει το ιστολόγιο σας.

Τους δόθηκε όμως επίσης η εντολή να διεξάγουν το διάλογο μέσα στα κανονικά πλαίσια. Δηλαδή να ΜΗ συμμετάσχουν σε συμπροσευχές.

Σήμερα, όμως, το πρωί στη Θεία Λειτουργία στη Λευκωσία οι εκπρόσωποι της Εκλησίας της Ελλάδος συλλείτουργησαν με τους άλλους ορθόδοξους συνέδρους και ο παπικοί αντιπρόσωποι συμπροσεύχονταν στο ναό.

Αρα η Ελλαδική αντιπροσωπεία ενήργησε ήδη εκτός εντολής της Συνόδου της ιεραρχίας. Θα τους ζητηθούν εξηγήσεις γι' αυτό; Θα αποφασισθεί η αντικατάστασή τους; Η θα αφεθεί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος να βραχυκυκλώνει τις αποφάσεις της Ιεραρχίας και να κάνει πλάτες στον Πατριάρχη για τον Οικουμενισμό;

Ποιος νουνεχής άνθρωπος πιστεύει ότι ο Περγάμου Ιωάννης (Ζηζιούλας), ο Μεσσηνίας, ο Αχαίας, ο Ελπιδοφόρος Λαμπριανίδης, ο Κωνσταντίας, ο Σύρου και οι λοιποί Οικουμενιστές μπορούν να εκπροσωπήσουν ορθόδοξα την Εκκλησία;

Η αντικατάσταση των ανθρώπων που διαχειρίζονται τους διαλόγους πρέπει να γίνει το υπ' αριθμό ένα αίτημα όλων μας.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)