9/3/14

Ανακοινωθέν Οικουμενικού Πατριαρχείου για τη Σύναξη των Προκαθημένων Ορθοδόξων Εκκλησιών

Διά τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ὡλοκληρώθησαν σήμερον, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, αἱ ἐργασίαι τῆς Συνάξεως τῶν Μακ. Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη ἐν Φαναρίῳ ἀπό 6ης ἕως 9ης Μαρτίου ἐ.ἔ., κατόπιν προσκλήσεως καί ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, καί τῆς ὁποίας μετέσχον πάντες οἱ Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι αὐτοπροσώπως, πλήν τοῦ ἀσθενοῦντος Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ. κ. Ἰωάννου, ἐκπροσωπηθέντος ὑπό Ἀρχιερέων τῆς κατ᾿ αὐτόν Ἐκκλησίας.

Αἱ ἐργασίαι τῆς Συναξέως διεξήχθησαν εἰς λίαν ἀδελφικόν κλίμα, συνεζητήθησαν δέ κατ᾿ αὐτήν ζητήματα ἀφορῶντα εἰς τήν ζωήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ, ἰδιαιτέρως εἰς περιοχάς ὅπου ἡ Ὀρθοδοξία καί ὁ χριστιανισμός ἐν γένει ἀντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα καί δυσκολίας, διεδηλώθη δέ ἡ συμπαράστασις καί τό ἔντονον ἐνδιαφέρον συνόλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τούς δοκιμαζομένους ἐκεῖ συνανθρώπους μας. Ὅλως ἰδιαιτέρως ἀπησχόλησε τήν Σύναξιν ἡ κρατοῦσα σήμερον κατάστασις ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ καί αἱ πρόσφατοι ἐξελίξεις ἐν Οὐκρανίᾳ, ὡς καί ἡ συνεχιζομένη ἄγνοια περί τῆς τύχης τῶν πρό πολλοῦ χρόνου ὑπό ἀγνώστων ἀπαχθέντων Ἱεραρχῶν, Μητροπολίτου Χαλεπίου Παύλου καί Yuhanna Ibrahim τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας.

Εἰς τά πλαίσια τῆς Συνάξεως αὐτῶν οἱ Προκαθήμενοι συνεζήτησαν ἐπίσης τό θέμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἀπεφασίσθη ὅπως, ἐπιταχυνομένης τῆς προπαρασκευῆς αὐτῆς προσεχῶς, συγκληθῇ αὕτη ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί ὑπό τήν προεδρίαν αὐτοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐντός τοῦ ἔτους 2016.

Ἐν σχέσει πρός τό θέμα τοῦτο, οἱ Προκαθήμενοι καθώρισαν ὡσαύτως τά τῆς ἐκπροσωπήσεως καί συμμετοχῆς τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν εἰς τήν ἐν λόγῳ Σύνοδον, καθώς καί τόν τρόπον λήψεως τῶν ἀποφάσεων αὐτῆς.

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 9ης Μαρτίου, ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, οἱ Προκαθήμενοι συνελειτούργησαν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν Φαναρίῳ, ὅτε καί ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος τό Μήνυμα αὐτῶν πρός τούς ἀνά τόν κόσμον Ὀρθοδόξους πιστούς, τούς ἁπανταχοῦ ἀδελφούς χριστιανούς καί πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως.

Φάναριον, 9 Μαρτίου 2014

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἀγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)