Εσπερινά Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 90%
Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 10% 2012
Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 10% 2013
Ημερήσια ΕΠΑΛ(Α) (90%)
Εσπερινά ΕΠΑΛ (Α)
Ημερήσια ΕΠΑΛ(Α) του 10% 2012
Ημερήσια ΕΠΑΛ(Α) του 10% 2013
Σύγκριση βάσεων
Για Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα του 90%
Για Τεχνολογικά Ιδρύματα του ΕΠΑΛ(Α)