27/9/17

10 Σύλλογοι της Λάρισας: Διαμαρτυρία γιὰ τὸ Σχέδιο Νόμου περὶ «Νομικῆς ἀναγνώρισης τῆς ταυτότητας φύλου»

Ἐὰν μέχρι πρότινος ρήση πς στν πατρίδα μας «εσαι ,τι δηλώσεις» χρησιμοποιονταν περισσότερο ς στεϊσμός, φαίνεται πς ο κυβερνντες ποφάσισαν πι μ νόμο ν τν κάνουν πραγματικότητα. Ατ τουλάχιστον προκύπτει π τ νέο νομοσχέδιο το πουργείου Δικαιοσύνης γι τ «Νομικ ναγνώριση τς ταυτότητας φύλου», τ ποο χει δη κατατεθε στ λληνικ Κοινοβούλιο πρς ψήφιση.

Σύμφωνα μ τ νομοσχέδιο ατό, «ς ταυτότητα φύλου νοεται σωτερικς κα προσωπικς τρόπος μ τν ποο τ διο τ πρόσωπο βιώνει τ φύλο του, νεξάρτητα π τ φύλο πο καταχωρίστηκε κατ τ γέννησή του μ βάση τ βιολογικ του χαρακτηριστικά». κτς το τι καθιστ σαφς πώς « ταυτότητα φύλου ποτελε ζήτημα ατοπροσδιορισμο», τ νομοσχέδιο πιπλέον καθιερώνει μι πλ διαδικασία γι διόρθωση το καταχωρισμένου φύλου – δηλαδ γι τ ν εναι κανες νδρας γυναίκα – χωρς μάλιστα ποχρέωση προηγούμενης ατρικς διάγνωσης. Τ μόνο πο ζητεται εναι μία ατηση στν ποία ναγράφεται τ πιθυμητ φύλο κα τ νομα πο πιλέγεται, καθς κα ατοπρόσωπη δήλωση νώπιον το δικαστηρίου «σ διαίτερο γραφεο χωρς δημοσιότητα», πότε κδίδεται σχετικ δικαστικ πόφαση πο διορθώνει τ ληξιαρχικ πράξη γέννησης. Μ βάση τ νέα ληξιαρχικ πράξη, ο πηρεσίες πο κδίδουν γγραφα μ στοιχεα ταυτότητας τηρον μητρα κα καταλόγους ποχρεονται ν προβον σ νέες κδόσεις κα καταχωρίσεις μ διορθωμένο τ φύλο, τ κύριο νομα κα τ πώνυμο το νδιαφερομένου. Σημειώνεται τι τ διο πρόσωπο δικαιοται ν ζητήσει κα δεύτερη φορ διόρθωση το φύλου του, πανερχόμενο τσι στ ρχικό του φύλο, ν λη διαδικασία προστατεύεται μ εδικς διατάξεις γι ξασφάλιση τς μυστικότητας.
Δ θ ναφερθομε στν πληθώρα τν προβληματικν σημείων το νομοσχεδίου, πο πλήττουν τν σφάλεια δικαίου, τν ξιοπιστία το προσώπου, τ κύρος τν δικαστηρίων, πο προξενον σύγχυση, κα δηγον σ διέξοδα.Πολλ π τ σημεα ατ χει δη πισημάνει σ κείμενο μ κριτικς παρατηρήσεις της  πιτροπ Βιοηθικς τς κκλησίας τς λλάδος, καταλήγοντας συμπερασματικ πς τ νομοσχέδιο ατ «δν μπορε ν γίνει δεκτό».
Θ περιοριστομε πλς ν ναφέρουμε ρισμένες π τς πιπτώσεις πο θ πιφέρει νδεχόμενη ψήφιση το νομοσχεδίου:
§                                 Τ δικαίωμα γι λλαγ το καταχωρισμένου φύλου – κα ταυτόχρονα το νόματος/πωνύμου – στ σύνολο τν ταυτοποιητικν γγράφων το προσώπου, μ μία τόσο πλ κα σύντομη διαδικασία, χωρς κν ν παιτεται ντιστοιχία μεταξ το δηλούμενου φύλου κα τς ξωτερικς εκόνας το ατοντος, ποτελε πρώτης τάξης δρο γι τομα πο χουν τελέσει ξιόποινες πράξεις κα προσπαθον ν διαφύγουν τ σύλληψη. πειδ μάλιστα παγορεύεται ν πάρχει στ νέα γγραφα ναφορ πς μεσολάβησε λλαγ φύλου, θ δυσχεραίνεται κατ πολ τ ργο τν δημόσιων ρχν στν λεγχο ταυτοπροσωπίας.
§                                 Θεσπίζοντας τ δικαίωμα «διόρθωσης» φύλου π τν λικία τν 17 τν, τ νομοσχέδιο πιτρέπει στος ρρενες πο θ «διορθώσουν» τ φύλο τους ν μν κπληρώσουν τν ποχρέωση τς στρατιωτικς τους θητείας, χωρς τν κίνδυνο ν κηρυχθον νυπότακτοι.
§                                 ξάλλου τ νομοσχέδιο δημιουργε οσιαστικ τς προϋποθέσεις γι τν παραβίαση το βάτου το γίου ρους κα τν ερν Μονν. Ἐὰν π.χ. μία γυναίκα θελήσει ν εσέλθει στ γιον ρος, μπορε πολ εκολα μ μία πλ – κα ργότερα ναστρέψιμη – «διόρθωση» φύλου ν παραβιάσει ατν τν περχιλιετ ερ θεσμό.
§                                 κόμη χειρότερα, τ ν λόγ νομοσχέδιο εσάγει πουλα τν γάμο μεταξ τόμων το διου φύλου. Πράγματι, ν δύο μόφυλα τομα θελήσουν ν συνάψουν μεταξύ τους γάμο, ρκε τ να π ατ ν προβε σ «διόρθωση» φύλου. Ποις δήμαρχος ( κα ποις ερέας) στ συνέχεια θ μπορέσει ν ρνηθε τν τέλεση πολιτικο ( κα θρησκευτικο) γάμου – κόμη κα ν εναι φθαλμοφανς ντιληπτ τι ο νδιαφερόμενοι χουν τ διο βιολογικ φύλο – τ στιγμ πο τ ταυτοποιητικά τους γγραφα θ ναγράφουν διαφορετικ μεταξύ τους φύλα;
§                                 να τέτοιο γγαμο ζεγος μοφύλων, ναγνωριζόμενο ς τερόφυλο, θ πολαμβάνει κα λα τ δικαιώματα τν γγάμων. Κατ συνέπεια θ χει κα δικαίωμα υοθεσίας, μ ,τι ατ συνεπάγεται γι τν ψυχοσωματικ νάπτυξη τν υοθετούμενων τέκνων.
Τ χειρότερο λων πάντως εναι τι γι πρώτη φορ στν πατρίδα μας θ ναγνωρίζεται ς δικαίωμα το νθρώπου τ ν ντιστρατεύεται τν δια του τ φύση, τ ν ρνεται ν εναι κενο πο τν πλασε Δημιουργός. Τί λλο εναι ατό, ν χι ,τι ο ρχαοι μας πρόγονοι ποκαλοσαν «βρι»;
Εναι προφανς τι τ θεσπιζόμενα π τ νομοσχέδιο ς δικαιώματα ντιβαίνουν στν νθρώπινη ντολογία κα φυσιολογία, προσκρούουν στν κοιν λογική, καταφρονον τ θεόπλαστο κα θεοειδς το νθρώπινου προσώπου, κα ντίκεινται στν λληνορθόδοξη παράδοσή μας, πο ποτελε ργανικ στοιχεο τς θνικς μας διοσυστασίας.
Γι τος παραπάνω λόγους:
Καλομε τος συμπολίτες μας ν ξεσηκωθον νάντια στήν πιχειρούμενη διασάλευση τς φυσικς κα θικς τάξης, διατρανώνοντας μ κάθε νόμιμο τρόπο τν ντίδρασή τους στ συζητούμενο νομοσχέδιο. Ν νημερωθον πίσης γι τ στάση τν πολιτικν κομμάτων κα τν βουλευτν ναντι το νομοσχεδίου, κα ν τ λάβουν σοβαρ πόψη τος κατ τν σκηση το κλογικο τους δικαιώματος στς πόμενες θνικς κλογές.

Καλομε σους π τος βουλευτς το λληνικο Κοινοβουλίου δν χουν πολέσει τ «ρθοφρονεν» ν συμπαραταχθον γι τν ποσόβηση τς λέθριας «βρεως».

λπίζουμε πς Πρόεδρος τς Δημοκρατίας ατ τ φορ θ σταθε στ ψος το ξιώματός του κα δ θ πογράψει τν ξανδραποδισμ τς κοινωνίας μας.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ:
Σύλλογος Πολυτέκνων Λαρίσης κα Περιχώρων
Γ.Ε.Χ.Α. (Γονέων νωσις « Χριστιανικ Αγωγή») Λάρισας
Χριστιανική νωση πιστημόνων Λάρισας
νωμένη Ρωμηοσύνη
Χριστιανικ στία Λάρισας « πόστολος Παύλος»
νωση Θεολόγων Λάρισας
Σύλλογος ρθοδόξου εραποστολικς Δράσεως « Μέγας Βασίλειος» Λάρισας
Φιλανθρωπικ Σωματεο «ωάννης Χρυσόστομος»
ρθόδοξος εραποστολικς Σύλλογος «Πορεία γάπης»

Σύλλογος ρθοδόξου ξωτερικς εραποστολς « πόστολος Βαρνάβας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)