12/1/18

Συζήτηση στο ΚΥΣΔΕ για την αναμοριοδότηση των σχολείων

Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 12 Ιανουαρίου 2018
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε στις 12 Ιανουαρίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Εξετάστηκε αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικού σε προσωρινή θέση Διοικητικού Υπάλληλου για σοβαρούς λόγους υγείας.
2. Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Διευθυντή διεύθυνσης Δ.Ε.
3. Ικανοποιήθηκαν 7 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν να παραιτηθούν για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Για το ίδιο ζήτημα έγινε δεκτή 1 ανάκληση αίτησης παραίτησης.
4. Απορρίφθηκε 1 αίτηση ανάκλησης μετάταξης από την Α/θμια στη Β/θμια. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκε 1 αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικού στην Α/θμια Εκπαίδευση.
5. Ικανοποιήθηκε 1 αίτηση ανάκλησης μετάταξης από θέση Ε.ΔΙ.Π.
6. Έγιναν δεκτές 3 αιτήσεις ανάκλησης αίτησης μετάταξης. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκαν 3 αιτήσεις επανεξέτασης αίτησης μετάταξης. Παράλληλα απορρίφθηκε 1 αίτηση επανεξέτασης μετάταξης διοικητικού υπαλλήλου που ζητά να επανέλθει στην εκπαίδευση. Την περίοδο αυτή το ΚΥΣΔΕ εξετάζει εμπρόθεσμες αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών βάσει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 18 του Ν. 4440/2016 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 38 του Ν. 4456/2017 και το άρθρο 100 του Ν. 4472/2017, είτε αιτήσεις που υπεβλήθησαν στον 1ο κύκλο κινητικότητας 2017 μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Πάγια θέση μας είναι η αποδέσμευση των εκπαιδευτικών από τη στιγμή που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο. Μέσα στα πλαίσια αυτά ζητάμε να αποδεσμευτούν οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται μετάταξης μέσω του Ενιαίου συστήματος κινητικότητας. Είναι προφανές ότι η αποδέσμευση ενός εκπαιδευτικού δε σημαίνει αυτομάτως και τη μετάταξη του σε διοικητική θέση. Τέλος συναινούμε στην ανάκληση μετάταξης διοικητικών υπαλλήλων που επιθυμούν να επιστρέψουν ως εκπαιδευτικοί στην Β/θμια εκπαίδευση.
Απορρίφθηκαν 3 αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις που υποβάλλονται μέσω του ΕΣΚ (Ν.4440/2016). Για το ίδιο ζήτημα ικανοποιήθηκε 1 αίτηση. Υπενθυμίζουμε ότι: Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 4440/2016 (224/Α’) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση»: «Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύναται να μεταταγούν ή να αποσπαστούν σε φορείς της παραγράφου 1 μόνο μέσω του ΕΣΚ, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων για την αποδέσμευσή τους από την άσκηση εκπαιδευτικών καθηκόντων.
Όπως προκύπτει από τις παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Ν.4440/2016, το πρόγραμμα κινητικότητας διενεργείται σε 3 (τρεις) κύκλους κατ’ έτος και αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση σε υπηρεσίες του Δημοσίου.
7. Έγιναν δεκτές 2 αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα. Παράλληλα έγιναν δεκτές 4 αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών ως ειδική κατηγορία και 2 ανακλήσεις αιτήσεων απόσπασης.
8. Σχετικά με το ζήτημα της μοριοδότησης των σχολικών μονάδων και της ένταξης των σχολικών μονάδων της Β/θμιας στην κατηγορία δυσπρόσιτα στη συζήτηση που έγινε, καταθέσαμε μια συνολική πρόταση που περιγράφεται στην ακόλουθη δήλωση:
Πρόσφατα το ΥΠΠΕΘ απέστειλε στην ΟΛΜΕ το σχέδιο ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. Πέρα από τη γενικότερη θέση που διατύπωσε η ΟΛΜΕ στις 3/1/2018, η θέση μου επί του σχεδίου αυτού είναι η εξής:
· Η ΟΛΜΕ δεν ζήτησε αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων. Προφανώς πρέπει να αρθούν κάποιες αδικίες του παρελθόντος, αλλά αυτό αφορά πολύ μικρό ποσοστό.
· Μετά την περσινή πρόταση του Υπουργείου πολλές ΕΛΜΕ αλλά και τα ΠΥΣΔΕ έκαναν προτάσεις για τις σχολικές μονάδες της περιοχής τους. Αυτές οι προτάσεις δεν λήφθηκαν υπόψη στο σχέδιο που προτείνεται.
· Το σχέδιο αναμοριοδότησης δεν είναι αποδεκτό γιατί α) δεν παίρνει υπόψη σχεδόν καμία πρόταση των τοπικών ΠΥΣΔΕ, β) δεν λαμβάνει υπόψη για τις πρωτεύουσες των νομών τις συνθήκες διαβίωσης, τον πληθυσμό, το αν ο νομός χαρακτηρίζεται προβληματικός και παραμεθόριος κ.α., γ) η αυθαίρετη κατάταξη όλων των πρωτευουσών νομών – πλην νήσων - μόνο σε μία κατηγορία (μόριο 1) συμπαρασύρει και τις άλλες περιοχές του νομού σε χαμηλή μοριοδότηση χωρίς να λαμβάνει επίσης υπόψη τις δύσκολες συνθήκες των περιοχών αυτών, δ) δεν εξασφαλίζει και νομικά την ίση μοριοδότηση σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας στην κατηγορία ΙΓ, ε) δεν κατατάσσει στην κατηγορία ΙΓ νησιωτικές περιοχές –ελάχιστες-, στις οποίες για ιστορικούς λόγους συνεχίζουν να λειτουργούν τριθέσια σχολεία, ενώ στην πραγματικότητα βρίσκονται σε πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και απόστασης από τα κοντινά νησιά ή τη Στερεά Ελλάδα και στ) γιατί πολλοί συνάδελφοι που υπηρέτησαν σε δύσκολες περιοχές θα χάσουν μόρια μετάθεσης, εφόσον η προτεινόμενη αναμοριοδότηση με τα λιγότερα μόρια, προβλέπεται να έχει αναδρομική ισχύ. Είναι άλλωστε γνωστό ότι τα μόρια των περιοχών είναι κι ένα κίνητρο για συναδέλφους να υπηρετήσουν σε αυτές.
· Με δεδομένο ότι η μοριοδότηση και ο χαρακτηρισμός των σχολείων συνδέεται στενά με την απρόσκοπτη έγκριση ολιγομελών τμημάτων και τον ικανό αριθμό μαθητών για τη δημιουργία τμήματος σε ΓΕΛ (Ομάδων Προσανατολισμού, μαθημάτων επιλογής, κατευθύνσεων) και σε ΕΠΑΛ (τμήματα Γενικής παιδείας, Τομέων και Ειδικοτήτων), δε θα δεχτούμε τη σκόπιμη μεταφορά σχολείων σε άλλες ζώνες με λιγότερα μόρια και άρα με μεγαλύτερο αναγκαίο αριθμό μαθητών για τη δημιουργία τμήματος.
Κατόπιν όλων αυτών ζητάμε:
1. Να αποσυρθεί η συγκεκριμένη πρόταση του ΥΠΠΕΘ και να ξεκινήσει εξαρχής ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη, στον οποίο να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προτάσεις ΟΛΜΕ, ΠΥΣΔΕ, ΕΛΜΕ κ.α. Ιδιαιτερότητες πληθυσμού, εδάφους, απόστασης, καιρικών συνθηκών και δημόσιων μεταφορικών μέσων, δεν μπορούν να αντικατοπτριστούν σε ένα γενικό αλγόριθμο με μόνο κριτήριο την απόσταση από την πρωτεύουσα του νομού.
2. Σε κάθε περίπτωση η όποια αναμοριοδότηση να ισχύσει μετά τις 31 Αυγούστου 2018 και σε καμία περίπτωση αναδρομικά. Είναι απαράδεκτο να χάσουν μόρια μετάθεσης οι συνάδελφοι που επέλεξαν να υπηρετήσουν σε δύσκολες περιοχές λόγω της τότε υψηλής τους μοριοδότησης.
3. Οι πρωτεύουσες των νομών να μοριοδοτούνται με τα ίδια μόρια που είχαν και πριν. Τα παραμεθόρια και νησιωτικά μέρη πρέπει να έχουν ιδιαίτερη μοριοδότηση, όπως και οι προβληματικές –όπως καθορίζονται με το νόμο – περιοχές. (Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η προτεινόμενη αύξηση μορίων για σχολικές μονάδες ορισμένων τέτοιων πρωτευουσών και περιοχών θα ήταν αποδεκτή, αλλά πρέπει να διευρυνθεί και να συμπεριλάβει και άλλες περιοχές.)
4. Άμεση ρύθμιση, η οποία να παγιώνει τα σημερινά όρια για τα ολιγομελή τμήματα σε ΕΠΑΛ και ΓΕΛ -πλην περιπτώσεων όπου αυτά θα επωφεληθούν-, ώστε να εξασφαλισθεί η μη αύξηση αυτών των ορίων, σε περιπτώσεις που σχολεία αλλάξουν ζώνη.
5. Να υπάρξει αντίστοιχη πρόνοια και νομική ρύθμιση για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εδρεύουν στο ίδιο χωριό ή στο ίδιο νησί, ώστε να παίρνουν και αυτά τα 14 μόρια που προβλέπονται για την κατηγορία ΙΓ για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (όπου κατατάσσονται οι μονοθέσιες και οι διθέσιες σχολικές μονάδες που ανήκουν στην κατηγορία των δυσπρόσιτων). Για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση επίσης, να καταταχθούν στην κατηγορία ΙΓ τα Γυμνάσια με Λ.Τ. που ανήκουν στην κατηγορία των δυσπρόσιτων και εδρεύουν σε απομακρυσμένα νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 500 κατοίκων, ανεξάρτητα αν τα αντίστοιχα εκεί σχολεία της Α/θμιας δεν είναι – για ιστορικούς λόγους κυρίως – διθέσια ή μονοθέσια.
6. Να γίνει επαναπροσδιορισμός των δυσπρόσιτων σχολείων μετά την οριστική αναμοριοδότηση».
9. Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών ο συνολικός αριθμός τους είναι 7157. Παράλληλα έχουν προσληφθεί 13 αναπληρωτές στο ΕΚΚΝ Αυλώνα,21 αναπληρωτές στη Σιβιτανίδειο, 42 στα ΚΕΔΔΥ και 49 αναπληρωτές στις ΔΥΕΠ . Το 2016/17 είχαν προσληφθεί 6007 αναπληρωτές. Έχουμε συνεπώς 1150 προσλήψεις αναπληρωτών περισσότερες από την προηγούμενη σχολική χρονιά!
10. Σχετικά με τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις η συνολική μας θέση είναι η ακόλουθη: http://tinyurl.com/ybk32yoa
Σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Αθήνα 12/1/2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)