25/4/18

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, Λόγοι ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ του Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 25ῃ Ἀπριλίου 2018


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Καταθέσαμε μπροθέσμως νώπιον το ΣτΕ ατησι κυρώσεως το ΠΔ 18/2018 ργανισμός πουργείου Παιδείας, ρευνας καί Θρησκευμάτων (ΦΕΚ τ.Α΄ 31/23.2.2018) διά τούς κάτωθι νομίμους λόγους:
Α. στορικό
καθ’ ο κ. πουργός, δι το προσβαλλομένου προεδρικο διατάγματος προέβη ες ρύθμισιν το ντικειμένου τς ποστολς το πουργείου Παιδείας, ρευνας κα Θρησκευμάτων.
 Συγκεκριμένως ες τ ρθρον 1 το προσβαλλομένου διατάγματος ρρυθμίσθη ποστολ το ν λόγω πουργείου ρισθέντος τι: «ποστολ το πουργείου παιδείας, ρευνας κα θρησκευμάτων (φ’ ξς πουργεο) εναι νάπτυξη κα συνεχς ναβάθμιση τς παιδείας μ σκοπό: α΄) τν θική, τν πνευματικ κα τ φυσικ γωγ τν λλήνων, β΄) τν νάπτυξη τς θνικς συνείδησης, γ΄) τν προστασία τς λευθερίας τς θρησκευτικς συνείδησης κα τς λατρείας κα τν ποπτεία τν λειτουργν λων τν γνωστν θρησκειν, δ΄) τν καλλιέργεια το σεβασμο στν λευθερία το λόγου κα τς κφρασης, ε΄) τν νοχ στ διαφορετικότητα, στ΄) τ διαπαιδαγώγηση μ βάση τς ρχς τς δημοκρατίας, τς σότητας, τς λληλεγγύης, τς παγόρευσης τν διακρίσεων, τς διαφάνειας κα τς ξιοκρατίας, ζ΄) τν σεβασμ στ περιβάλλον, φυσικ κα πολιτιστικό, κα τν μπέδωση τς ρχς τς ειφορίας, η΄) τ διαμόρφωση λεύθερων, νεργν κα κριτικ σκεπτόμενων πολιτν, θ) τν νάπτυξη κα τν προαγωγ τς πιστήμης, τς ρευνας, τς καινοτομίας, τς τεχνολογίας, τς κοινωνίας τς πληροφορίας, ι) τ μέριμνα γι τν ποιοτικ ναβάθμιση τς κπαίδευσης τς νέας γενις κα τς δι βίου μάθησης».
 Συνάμα δι το ρθρου 86 το προσβαλλομένου διατάγματος κατηργήθη τ «Π.Δ. 114/2014 (Α΄ 181) κα κάθε διάταξη, ποία ρυθμίζει κατ διαφορετικ τρόπο θέματα πο περιλαμβάνονται στς διατάξεις του».
 Τοιουτοτρόπως δι τς ν λόγω διατάξεως το προσβαλλομένου διατάγματος κα κατ παράβασιν το Συντάγματος κα το Νόμου κατηργήθη διάταξις το ρθρου 1 παράγραφος α΄ το προρρηθέντος Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 181), καθ’ ν, μεταξ τν σκοπν του ς νω πουργείου περιελαμβάνετο «α) προαγωγ τς παιδείας μ σκοπ τν θική, πνευματική, παγγελματικ κα φυσικ γωγ τν λλήνων, τν νάπτυξη τς θνικς κα θρησκευτικς συνείδησης κα τ διάπλασή τους σ λεύθερους κα πεύθυνους πολίτες», ες τρόπον δηλαδή, στε δυνάμει το προσβαλλομένου προεδρικο διατάγματος δν συνιστ πλέον σκοπν το πουργείου παιδείας, ρεύνης κα θρησκευμάτων νάπτυξις τς θρησκευτικς συνειδήσεως τν λληνοπαίδων, τν φοιτούντων ν τος π τν ποπτείαν το καθ’ ο τελούσιν διδακτηρίοις.
ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ:
ΠΑΡΑΒΑΣΙΣ ΝΟΜΟΥ: ΑΡΘΡΩΝ 13 (παρ. 1) κα 16 (παρ. 2) Σ., 1 (παρ. 1, 2 κα 3) Ν. 1566/1985, 9 ΕΣΔΑ κα 2 το Α΄ προσθέτου πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ/ Ν. 2329/1953 κα ν.δ. 53/1974.
 Τ προσβαλλόμενον διάταγμα περιλαμβάνον τς ναλυτικς προαναφερομένας ρυθμίσεις παραβιάζει τς ν θέματι διατάξεις το Συντάγματος κα το Νόμου κα πρέπει νομίμως ν κυρωθ.
 Εδικώτερον κατ τν παράγραφον 1 το ρθρου 13 το Συντάγματος ρίζεται τι: «1. λευθερία τς θρησκευτικς συνειδήσεως εναι παραβίαστος. πόλαυσις τν τομικν κα πολιτικν δικαιωμάτων δν ξαρτται κ τν θρησκευτικν κάστου πεποιθήσεων».
 πίσης κατ τν παράγραφον 2 το ρθρου 16 το Συντάγματος: «2. παιδεία ποτελε βασικν ποστολν το Κράτους, χει δ ς σκοπν τν θικήν, πνευματικήν, παγγελματικν κα φυσικν γωγν τν λλήνων, τν νάπτυξιν τς θνικς κα θρησκευτικς συνειδήσεως κα τν διάπλασιν ατν ς λευθέρων κα πευθύνων πολιτν».
 κόμη Σύμβασις τς Ρώμης περ προασπίσεως τν δικαιωμάτων το νθρώπου κα τν θεμελιωδν λευθεριν, κυρωθεσα τ πρτον δι το Ν. 2329/1953 (ΦΕΚ 68 τ.Α΄) κα κ νέου δι το ν.δ. 53/1974 (ΦΕΚ 256 τ. Α΄) χουσα κατ’ ρθρον 28 πάρ. 1 Σ. ηξημένην τυπικν σχν δι το ρθρου 9 κατοχυρο τ νθρώπινον δικαίωμα τς θρησκευτικς λευθερίας, ν δι το ρθρου 2 το πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου της, ρίζει εδικώτερον τι «οδες δύναται ν στερηθ το δικαιώματος πως κπαιδευθ. Πν κράτος ν τ σκήσει τν ναλαμβανομένων π’ ατο καθηκόντων π το πεδίου τς μορφώσεως κα τς κπαιδεύσεως θ σέβεται τ δικαίωμα τν γονέων πως ξασφαλίζωσιν τν μόρφωσιν κα κπαίδευσιν ταύτην συμφώνως πρς τς δίας των θρησκευτικάς κα φιλοσοφικάς πεποιθήσεις».
 Εδικς συγκεκριμένη διάταξις το ρθρου 2 το τ.Α΄ προσθέτου πρωτοκόλλου τς ΕΣΔΑ πιβάλλει ες τ κράτος κα μάλιστα δι τς π τούτου ρμοδίας καθ’ λην πηρεσίας, οον ν προκειμένω τ πουργεον Παιδείας, ρεύνης κα Θρησκευμάτων, τν σεβασμν το δικαιώματος τν γονέων, πως ξασφαλίζωσιν ες τ τέκνα των κα μαθητάς φοιτοντας ν τος ποπτευομένοις π τν κρατικν πηρεσιν το πουργείου παιδείας διδακτηρίοις, τν παροχν θρησκευτικς κπαιδεύσεως κα δ συμφώνου πρς τς δίας ατν (τν γονέων) θρησκευτικάς πεποιθήσεις, περίπτωσις, ποία συντρέχει κα ες τν πλειονοψηφίαν τν μετέρων συμπολιτν γονέων προσώπων φοιτούντων ες παντα τ ν τ χώρα λειτουργοντα Δημοτικ σχολεα, Γυμνάσια κα Λύκεια.
 πειδ ξ λλου κ τν νωτέρω διατάξεων ρμηνευομένων ν συνδυασμ μεταξ τν ν ψει το πασιδήλου γεγονότος τι συντριπτικ πλειοψηφία το λληνικο Λαο πρεσβεύει τν ρθόδοξον Χριστιανικν Πίστιν (λΣτΕ 660/2018, ΣτΕ 3533/1985, ΝοΒ 1995 – 925 π.) ς τοτο μαρτυρεται λλωστε κα π τν πικεφαλίδα το Συντάγματος κα κ τς πικλήσεως τς γίας μοουσίου κα διαιρέτου Τριάδος κα ν συνδυασμ πρς τ ρθρον 3 Σ., μ τ ποον ρθοδοξία χαρακτηρίζεται ς πικρατοσα ν λλάδι Θρησκεία, συνάγεται τι θεμελιώδης σκοπς τς ες τ σχολεα παρεχομένης παιδείας εναι, μεταξ τν λλων κα νάπτυξις τς θρησκευτικς συνειδήσεως τν ρθοδόξων λληνοπαίδων ποκλειστικς συμφώνως πρς τ δόγματα, τς ρχς κα τς εράς παραδόσεις τς ρθοδόξου Χριστιανικς Πίστεως κα διδασκαλίας, ες τν ποίαν ποβλέπουν ο γονες των ντλοντες π τ ς νω ρθρον 13 το Συντάγματος τ κα διεθνς (κατ τς προειρημένας διατάξεις τς ΕΣΔΑ) κατωχυρωμένον δικαίωμα ν ξασφαλίζωσιν τν κ μέρους το κράτους παροχν τς θρησκευτικς παιδείας κα γωγς ες τ σχολεα δι μέσου της ποπτευούσης ατ ρμοδίας κρατικς ρχς, το πουργείου παιδείας.
 π τν ννοιαν ταύτην κα προκειμένου ν τύχη φαρμογς διάταξις το ρθρου 16 πάρ. 2 το Συντάγματος, δηλαδ προκειμένου  ν ναπτυχθ θρησκευτικ συνείδησις τν μαθητν συμφώνως τ διδασκαλί τς ρθοδόξου Χριστιανικς Πίστεως, τ κράτος κα δ τ πουργεον παιδείας, ρεύνης κα θρησκευμάτων φείλει ν ξακολουθήση ν δρ π τ συγκεκριμένω κριβς σκοπ, τοι τς ναπτύξεως τς θρησκευτικς συνειδήσεως τν ρθοδόξων λληνοπαίδων, δι μέσου το μαθήματος τν θρησκευτικν, στε τοτο ν διδάσκηται φ’ νς μν π κανν ριθμν ρν βδομαδιαίως κα φ’ τέρου π τ βάσει ποκλειστικς κα μόνον τν ρχν, τν δογμάτων, τς διδασκαλίας κα τν ερν Παραδόσεων τς ρθοδοξίας, π τ βάσει ναλόγων προγραμμάτων σπουδν κα ργανογράμματος το ν λόγω μαθήματος, δι τν καταρτισμν τν ποίων ποκλειστικς ρμόδιον τυγχάνει τ πουργεον το καθ’ ο ν συνδυασμ μέ τάς διατάξεις το ρθρ. 2 το Ν. 590/1977 (ΦΕΚ τ.Α 146), διότι μόνον οτω δύναται ν διασφαλίζηται πίτευξις τς ς νω συνταγματικς ποστολς τς παιδείας, συνισταμένης ες τν νάπτυξιν τς θρησκευτικς συνειδήσεως τν ρθοδόξων λληνοπαίδων. φείλει δ’ σαύτως πουργς παιδείας, ς ποκλειστικς καθ’ λην ρμόδιος λειτουργς ν τ κυβερνητικ λειτουργί, ν ξακολουθήση ν ποσκοπ κατ τν προορισμν κα τν σκοπν το πουργείου ες τ ν πιτυγχάνωσιν ο μαθητα δι μέσου τς ες τ σχολεα παρεχομένης διαδικασίας κπαιδεύσεως των τν νάπτυξιν τς θρησκευτικς των συνειδήσεως, κατ τν διδασκαλίαν το μαθήματος τν θρησκευτικν κα ν κανοποιται οτω τ δικαίωμα τν γονέων των, δι παροχν ες τ τέκνα των κα μαθητάς θρησκευτικς κπαιδεύσεως συμφώνου πρς τς δικάς των θρησκευτικάς πεποιθήσεις (λΣτΕ 660/2018, ΣτΕ 3356/1995 ΝοΒ 1995 – 925 π.).
 Μ τέτοιο κριβς περιεχόμενον ντελήφθη ξ λλου τν ννοιαν τν νωτέρω διατάξεων κα κοινς νομοθέτης, ποος δι τοτο ρισε μ τν διάταξιν το ρθρου 1 Ν. 1566/ 1985 π τν τίτλον «Δομ κα λειτουργία τς πρωτοβάθμιας κα δευτεροβάθμιας κπαιδεύσεως» (ΦΕΚ τ.Α΄ 167) τι «Σκοπς τς πρωτοβάθμιας κα δευτεροβάθμιας κπαιδεύσεως εναι ν συμβάλει στν λόπλευρη, ρμονικ κα σόρροπη νάπτυξη τν διανοητικν κα ψυχοσωματικν δυνάμεων τν μαθητν, στε νεξάρτητα π τ φλο κα τν καταγωγ ν χουν τν δυνατότητα ν ξελιχθον σ λοκληρωμένες προσωπικότητες κα ν ζήσουν δημιουργικά. Εδικώτερα ποβοηθε τος μαθητές: α΄) Ν γίνονται λεύθεροι, πεύθυνοι, δημοκρατικο πολίτες, ν περασπίζονται τν θνικ νεξαρτησία, τν δαφικ κεραιότητα τς Χώρας κα τν δημοκρατία, ν μπνέονται π γάπη πρς τν νθρωπο, τν ζωή, τν φύση κα ν διακατέχονται π πίστη πρς τν πατρίδα κα τ γνήσια στοιχεα τς ρθόδοξης Χριστιανικς παράδοσης. λευθερία τς θρησκευτικς τους συνείδησης εναι παραβίαστη». Μ τ ρθρο δ 6 παρ. 2 ρισε τι κπαίδευση στ Λύκειο «διαίτερα βοηθε τος μαθητς α΄) (…), β΄) Ν συνειδητοποιον τν βαθύτερη σημασία το ρθοδόξου Χριστιανικο θους (…).»
 Συνεπς ρητ κατάργησις κα παλοιφ δι το προσβαλλομένου διατάγματος π τος σκοπος το πουργείου παιδείας το συνταγματικο σκοπο τς ναπτύξεως τς θρησκευτικς συνειδήσεως τν μαθητν προσκρούει μέσως πρς τς ν λόγω διατάξεις το Νόμου, τε μηδόλως δυναμένων ν φαρμοσθσιν ἐὰν τ καθ’ λην ρμόδιον π τς παιδείας πουργεον παύση ν πιδιώκη τν συγκεκριμένον σκοπόν.
 ξ λλου νομοθέτης δι τς παραγράφου 3 το ρθρου 1 το ατο ς νω Νόμου 1566/1985 κα ες ,τι φορ κριβς τος σκοπούς, ες ος φείλουν ν ποβλέπωσι τ διδασκόμενα μαθήματα, τ συναφ των προγράμματα σπουδν, τ σχολικ βιβλία κα τ λοιπ διδακτικ μέσα, τινα κατ τν παράγραφον 2 το δίου ρθρου χαρακτηρίζονται ς βασικο συντελεστα δι τν πίτευξιν τν σκοπν τς παιδείας, ποία παρέχεται ες παντα τ σχολεα, τ ποα κα ποπτεύει καθ’ ο, συνιστντες ρα βασικν σκοπν δι τν λειτουργίαν το συγκεκριμένου πουργείου, ρισε ατολεξε τ ξς: «α΄) Τ ναλυτικ προγράμματα ποτελον ρτιους δηγος το κπαιδευτικο ργου κα περιλαμβάνουν κυρίως: αα΄) σαφς διατυπωμένους, κατ μάθημα, σκοπος μέσα στ πλαίσια τν γενικν κα εδικν, κατ βαθμίδα, σκοπν τς κπαίδευσης, ββ΄) διδακτέα λη πιλεγμένη σύμφωνα μ τν σκοπ το μαθήματος, σ κάθε πίπεδο, νάλογη κα σύμμετρη πρς τ ρολόγιο πρόγραμμα κα πρς τς φομοιωτικς δυνατότητες τν μαθητν, διαρθρωμένη ρτια σ π μέρους νότητες κα θέματα. (…)».
Οτως, δι το προσβαλλομένου ρύθμισις τν σκοπν το πουργείου παιδείας, ρεύνης κα θρησκευμάτων, δι τς ποίας χει πλέον παλειφθε κα ρητς καταργηθε ποχρέωσις το καθ’ ο ν μεριμν δι τν νάπτυξιν τς θρησκευτικς συνειδήσεως τν λληνοπαίδων, παραβιάζει τν συναφ συνταγματικν κατ’ ρθρον 16 πάρ. 2 ποχρέωσιν το κράτους ς πρς τν θεμελιωδεστέραν ποστολν τς παιδείας κα δ το καθ’ ο πουργείου, ς καθ’ λην ποκλειστικς π τς παιδείας ρμοδίου, συνισταμένης κριβς ες τν νάπτυξιν τς θρησκευτικς συνειδήσεως τν λληνοπαίδων κατ τς θρησκευτικάς βεβαίως τν γονέων των πεποιθήσεις.  
Δίχως τν παραμικράν μφιβολίαν, πάλειψις κα ρητ κατάργησις τς ναπτύξεως τς θρησκευτικς συνειδήσεως τν μαθητν π τος σκοπος το πουργείου το καθ’ ο, τος ποίους ρυθμίζει τ προσβαλλόμενον διάταγμα, προσβάλλει καιρίως τν ν λόγω θρησκευτικν των συνείδησιν, τν κατ τ Σύνταγμα μα ς παραβίαστον κατοχυρουμένην, παραβιάζει δ’ σαύτως κα τ δικαίωμα κα τν λοιπν γονέων ρθοδόξων μαθητν το Δημοτικο, το Γυμνασίου κα το Λυκείου ν προσλαμβάνωσιν ατ δι μέσου τν ποπτευομένων π το καθ’ ο διδακτηρίων, θρησκευτικν κπαίδευσιν σύμφωνον πρς τς δίας ατν θρησκευτικάς πεποιθήσεις, τοι ποκλειστικς κα μόνον π τ βάσει τν ρχν, τν δογμάτων κα τν ερν παραδόσεων τς μετέρας ρθοδόξου Χριστιανικς Πίστεως.
Α διατάξεις τν ρθρων 16 πάρ. 2 Σ. κα 9 ΕΣΔΑ, α προβλέπουσαι τν ποχρέωσιν το κράτους ν μεριμν δι τν νάπτυξιν τς θρησκευτικς συνειδήσεως τν μαθητν, ς κα διάταξις το ρθρου 2 το Α΄ Προσθέτου Πρωτοκόλλου τς ΕΣΔΑ κατοχυρο τ δικαίωμα τν γονέων – κα τν τέκνων των – ν παρέχηται ες τ τέκνα των π το κράτους θρησκευτικ κπαίδευσις σύμφωνος πρς τς δίας ατν θρησκευτικάς πεποιθήσεις, ποκλείουσιν ντεθεν παντελς τν περίπτωσιν ν παύση ν ποτελ σκοπν το ποκλειστικς καθ’ λην ρμοδίου π τς διδακτικς διαδικασίας πουργείου, ν λόγω νάπτυξις τς θρησκευτικς συνειδήσεως τν μαθητν, οτινες φοιτον ες τ σχολεα, τ ποα λειτουργον ες τν λλάδα, καθς κα ες τν λλοδαπν π τν ποπτείαν το καθ’ ο.
θεν, τ προσβαλλόμενον διάταγμα παραβιάζει τς νωτέρω διατάξεις το Συντάγματος κα το Νόμου κα τυγχάνει νομίμως κυρωτέον.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)