2/7/18

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, Πόσο σοβαρές είναι οι σκέψεις αναθεώρησης του Συντάγματος στη σχέση Εκκλησίας Πολιτείας;

ΠΟΣΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ;
Πρέπει νά γίνει σαφές τι ο σχέσεις κκλησίας-Πολιτείας φορον σέ δη διακριτούς ρόλους πως νν Πρόεδρος τς Δημοκρατίας στό βιβλίο του « ναθεώρηση το Συντάγματος, πό τό πρίσμα τς κοινοβουλευτικς μπειρίας», κδ. Α.Α. Λιβάνη, θήνα 2010, σελ. 65 π. χει ποστηρίξει.
«Ο διακριτοί ρόλοι προκύπτουν πό τήν συγκρότηση το περιγράμματος το κράτους δικαίου δηλ. πό τήν συνταγματική καί ννομη τάξη καί ερίσκονται στά ρια κκοσμικεύσεως τν σχέσεων Κράτους καί κκλησίας φισταμένου το πολυθρύλητου διαχωρισμο» (Π. Μηλιαράκη-Συνταγματολόγου, ΕΠΙΚΑΙΡΑ 24-6-2016). Καί ναί μέν στό πλαίσιο τν ρυθμιστικν κανόνων πού σχύουν διατηρονται ο «εδικές σχέσεις» Κράτους καί κκλησίας, πως τό ορτολόγιο καί ο πίσημες τελετές, συναρτνται μέ τό τυπικό τς κκλησίας, ν τούτοις ατές ο «εδικές σχέσεις» δέν ναιρον τήν διάκρισι μεταξύ Κράτους καί κκλησίας, πως ποδεικνύεται πό τό γεγονός τι Πολιτεία νομοθετε ρήμην καί ναντίον το δόγματος καί το θους τς κκλησίας πως τά ψηφισθέντα νομοθετικά πλαίσια γιά τόν πολιτικό γάμο, τήν καύση τν νεκρν, τό ατόματο διαζύγιο, τήν ποποινικοποίηση τς μοιχείας, τή νομιμοποίηση τν κτρώσεων, τό σύμφωνο συμβίωσης τεροφύλων καί μοφυλοφίλων κλπ. Συνεπς πό τό γεγονός ατό ποδεικνύεται τι ο ρόλοι κκλησίας καί Πολιτείας εναι πολύτως διακριτοί καί βρίσκονται στά ρια τς κκοσμίκευσης. πομένως δεοληψία περί δθεν θεοκρατίας πηγάζει μόνο πό σκοτεινή μπάθεια καί νομική γνοια μίσθαρνη στράτευση.

Στό σύγχρονο Ερωπαϊκό πολιτισμό δέν εναι μόνο λλάδα πού ναγνωρίζει πισήμως συγκεκριμένη θρησκευτική κοινωνία, τήν ρθόδοξη κκλησία. Καί λλες χρες πολιτισμο πως Μ. Βρετανία καί Δανία ναγνωρίζουν θρησκευτικές κοινωνίες καί μάλιστα στή Μ. Βρετανία νώτατος ρχων εναι ρχηγός τς γγλικανικς κοινωνίας καί τς Πρεσβυτεριανς «κκλησίας» τς Σκωτίας καί συνεπς συντακτικός νομοθέτης πού θέσπισε τι «πικρατοσα θρησκεία στήν λλάδα εναι θρησκεία τς νατολικς ρθόδοξης κκλησίας το Χριστο» δέν εσήγαγε πολιτιστική νομική καινοτομία. πλς δήλωσε τόν σεβασμό του στήν μακρά παράδοση καί τήν θρησκευτική συνείδηση τς συντριπτικς πλειονοψηφίας το λαο πού συγκροτε τή συντεταγμένη Πολιτεία. Ταυτοχρόνως μως τό σχον Σύνταγμα θεσπίζει τό παραβίαστο καί τό λεύθερο τς θρησκευτικς συνείδησης μέ διάταξη τς παραγρ. 1 το ρθρου 13 πού δέν ναθεωρεται πειδή φορ στόν σκληρό πυρνα τς συνταγματικς τάξης, ν ντιθέσει μέ τό ρθρο 3 πού ρίζει τίς «σχέσεις κκλησίας καί Πολιτείας» καί πού μπορε νά ναθεωρηθ ν δέν ληφθ π’ ψι τι μέ τήν τυχόν ναθεώρησή του νατρέπονται ο νομικές σχέσεις τν Νομικν Προσώπων τς κκλησίας μέ τό Κράτος, παύει Συνταγματική προστασία τν Καταστατικν κειμένων τς κκλησίας τς λλάδος, το Τόμου νακηρύξεως Ατοκεφαλίας το 1850 καί τς Πράξεως το 1928 καί βέβαια το σχύοντος Καταστατικο Χάρτου τς κκλησίας τς λλάδος (Ν. 590/1977) μέ τι ατό μπορε νά σημαίνει γιά τήν εστάθεια  καί τήν κοινωνική συνοχή το θνους καί τς κκλησίας. νατροπή ατή ναπόδραστα θά πρέπει νά συμπαρασύρει γιά λόγους σότητος καί τήν νομική σχέση μέ τήν λληνική Πολιτεία το Κεντρικο σραηλιτικο Συμβουλίου (Κ.Ι.Σ.) καί τν σραηλιτικν Κοινοτήτων πού ποτελον Ν.Π.Δ.Δ. μέ δικαιοδοτικές ρμοδιότητες διά τν Ραββινικν Συμβουλίων στήν ννομη τάξη τς λλάδος, καθώς καί τν Μουσουλμανικν Μουφτειν πού ποτελον Δημόσιες πηρεσίες το λληνικο Κράτους, μέ σαύτως δικαιοδοτική ρμοδιότητα.
Τό πρόταγμα το λεγομένου χωρισμο παναλαμβάνεται πό προφανς μοίρους νομικς παιδείας, ο ποοι μέ φαλτήριο τό λεγόμενο «θράσος τς γνοίας τους», θέτουν πρός κατεδάφισι ,τι συνιστ τό κράτος δικαίου πού πί 200 σχεδόν χρόνια πύργωσε λαός μας μέ αμα καί δρώτα. 
Μιλον γιά διακριτότερους ρόλους κκλησίας καί Κράτους, διάβαζε θνους πικαλούμενοι δθεν προοδευτικά συνθήματα. Ο ντιλήψεις μως περί χωρισμο εναι το περασμένου αώνα πού γεννήθηκαν κάτω πό μισαλόδοξο ντιθρησκευτικό καί ντικληρικαλιστικό λαϊκιστικό πνεμα πού δέν συμβιβάζεται μέ τίς σημερινές κοινωνικές, πολιτειακές καί θρησκευτικές ντιλήψεις καί πού ναπτύχθηκε σέ προτεσταντικές καί παπικές χρες πού δέν χουν καμμία σχέση μέ τόν πολιτισμό καί τήν ρθόδοξη χριστιανική πίστη το λληνικο θνους. Τό πρότυπο τν δυτικν Κοινωνιν λλά καί το θεϊστικο νατολικο μπλόκ πού στορικά κατέρρευσε παταγωδς, μέ τό θρησκευτικό συγκρητισμό καί μέ τόν χωρισμό, παράγει μόνο διαλυτικά κοινωνικά φαινόμενα καί πιτρέπει τήν λωση τν κοινωνιν πό τήν παραθρησκεία,τίς καταστροφικές λατρείες, τήν εδωλολατρεία, τόν σατανισμό καί τά γκληματικά φαινόμενα. Ο ντιλήψεις περί χωρισμο δέν συμβιβάζονται μέ τά λληνικά δεώδη καί τήν ρθόδοξη χριστιανική πίστη πού πότισε τίς ρίζες το θνους μας.
Ο ντίθετοι, ο ξω το χριστιανισμο, ντιπαρέρχονται μία παγκόσμια πραγματικότητα, τήν πραγματικότητα τς λλαγς το κόσμου πό τόν Χριστιανισμό. Δέν μιλμε γιά τήν βασιλεία το Θεο, μιλμε γιά τήν κοινωνική πραγματικότητα, γιά τήν κοινωνική διάσταση το Χριστιανισμο πού κπολίτισε τόν κόσμο καί διαίτερα στήν χώρα μας, μς διαφύλαξε διά νά μήν εμαστε τό πόλοιπο τς Ερωπαϊκς Τουρκίας σήμερα, ξισλαμισμένοι καί Τουρκοποιημένοι.
Χριστιανισμός συνεπς κρινόμενος μόνο μέ κοσμικά κριτήρια εναι μιά παγκόσμια θρησκεία πού δέν μπορε νά τεθε στό κοινωνικό περιθώριο, οτε νά γνοηθε καί σφαλς δέν εναι δυνατό νά καταπολεμηθε γιατί εναι θεοσύστατος ργανισμός, πως πέδειξαν τά δύο χιλιάδες χρόνια τς πί γς παρουσίας Του καί τά πολυεκατομμύρια τν μαρτύρων Του.
λληνική κοινωνία εναι μιά μόδοξη κοινωνία ζυμωμένη μέ τό χριστιανικό πνεμα. προστατευομένη πό τό Σύνταγμα ννοια το θνους σύγκειται πό τό μόθρησκον, τό μαιμον, τό μόγλωσσον καί τό μότροπον. (ρόδοτος)
πρόταση τς ναθεωρήσεως τν σχέσεων, περν καί πό τήν θύρα τς εδικς πιστήμης τς κοινωνιολογίας. φαρμογή τς ρχς « θρησκεία εναι μία διωτική πόθεση» κατέληξε πάντοτε στήν καταδίωξη καί καταπίεση τς θρησκευτικς πίστεως. μεσες συνέπειες τς τακτικς ατς εναι προοδευτικός κφυλισμός τς προσωπικς καί κοινωνικς θικς, σχετικοποίηση τς θνικς παραδόσεως καί εσβολή ξένων δεολογιν μέ πικίνδυνο γιά τήν θνική πιβίωση περιεχόμενο. συλλειτουργία τν θεσμν το θνους καί τς κκλησίας στήν στορική πορεία μας, χει ς συνέπεια νά εναι δύνατον νά ατονομηθον ο θεσμοί ατοί καί νά παύσουν νά συλλειτουργον χωρίς τό μεσο νδεχόμενο ρνητικν συνεπειν στήν θνική πορεία καί πιβίωση. μ. Καθηγητής το Α.Π.Θ. κ. Β. Γιούλτσης παρουσίασε ναργέστατα τήν θεωρία το φονξιοναλισμο (fonctionnalisme) δηλ. τς συλλειτουργίας τν κοινωνικν θεσμν. ταν στήν θεϊστική Γαλλία συνομολογήθηκαν «κονκορδάτα» μοιβαιοτήτων πού δήγησαν προοδευτικά στά διατάγματα 91/1955, 654/1968 καί 1024/1983 μέ τά ποα οσιαστικά θνική Ρωμαιοκαθολική «κκλησία» τς Γαλλίας πέστρεψε στά πίπεδα συλλειτουργίας μέ τούς πολιτικούς θεσμούς καί ταν πίσης στήν λλοτε κραταιά Σοβιετική νωση τό διάταγμα τς 5/2/1918 μέ τό ποο πεβλήθη χωρισμός κκλησίας καί Κράτους ντικατεστάθη μέ μιά σειρά διαταγμάτων πως 1102/1972, 69/1973, 85/1973 καί μέ τήν γνωστή μισυνταγματική ναθεώρηση το 1972 μέ τά ποα ναγνωρίστηκε ς «νεπίσημη θρησκευτική πισημότητα» ρθόδοξος κκλησία, ποτελε χι νεπίτρεπτη συνθηματολογία τό δθεν προοδευτικό πρόταγμα στήν λλάδα, που ρθόδοξη κκλησία ποτελε συστατικό το θνους;
Τά κόμματα πού μιλνε γιά παναδιατύπωση τν σχέσεων στήν οσία στοχεύουν στόν θρησκευτικό ποχρωματισμό τν λλήνων, θέλουν νά πάψουν ο πολίτες νά εναι θρησκεύοντα μέλη το σώματος τς ρθοδόξου κκλησίας, διότι εναι ντίθετοι πρός τήν χριστιανική πίστη. Τήν πουσία μως το θρησκευτικο στοιχείου πό τόν πολίτη θά τήν ποκαταστήσει να λλο στοιχεο τό ποο χει καί ατό θρησκευτικό χαρακτρα, γιατί δέν μπορε νά γίνει λλις, φο πό τόν νθρωπο κατά τόν θεωρητικό τν Σοβιέτς Λουνατσάρσκι «τρία πράγματα δέν μπορες νά φαιρέσης τήν λευθερία, τήν διοκτησία καί τήν μεταφυσική γωνία» καί ατό τό στοιχεο νομάζεται ντιχριστιανός ντιθρησκευτικός πολίτης θεος πού στρατεύτεται στήν «θρησκεία» τς θεΐας. Ατό εναι τό πρότυπο το πολίτου ατν πού θέλουν καί προβάλλουν τόν λεγόμενο χωρισμό. Τόν ποκαλον μέ πολλά νόματα, φιλικό ντιμο χωρισμό βελούδινο διαζύγιο ναθεώρηση σχέσεων ναστοχασμό παναπλαισίωση, διακριτότητα δέν χει σημασία. Μέ ατόν τόν τρόπο λένε τι τό κράτος θά εναι οδέτερο πρός τήν θρησκεία καί ατό θά εναι δθεν καλύτερο γιά τήν κοινωνία. Τεχνητός μως χωρισμός τς νθρώπινης προσωπικότητας στήν κοινωνική της διάσταση καί λειτουργία μπορε νά εναι πό νομοθετικς πλευρς δυνατός, θά ποτελε μως κατ’ οσίαν κατασκευή νός «νθρωπίνου τέρατος», νός «κοινωνικο θηρίου». Ο κοινωνίες δέν ργανώνονται μόνο μέ Νόμους Συντάγματα, ργανώνονται καί μέ ξωνομικούς κανόνες πού πό πλευρς ξίας καί πρακτικο κοινωνικο ποτελέσματος εναι ο σημαντικότεροι.
λληνική κοινωνία εναι ργανωμένη μέ τέτοιους κανόνες, πού εναι ο χριστιανικοί κανόνες καί πομένως εναι λάθος πολιτική βούληση πού θέλει νά δηγήσει σέ θρησκευτικό ποχρωματισμό τήν λληνική κοινωνία στό νομα τς δθεν προόδου, γιατί στήν λληνική κοινωνία ο θεσμοί συλλειτουργον πειδή συλλειτουργον ο νθρώπινες προσωπικότητες. Βέβαια στίς κοινωνίες πάρχουν πολίτες μέ θρησκευτική συνείδηση καί πολίτες χωρίς ατήν λλά ατό ποτελε πιλογή καί νάγεται σέ τομικό δικαίωμα προστατευόμενο συνταγματικά. καθιέρωση μως πολιτειακά το χωρισμο τν κοινωνικν θεσμν εναι τραγικά γεφύρωτη κπτωση.
λεγόμενος χωρισμός χωρίς νά ληφθον π’ ψιν συλλειτουργία τν κοινωνικν θεσμν, διομορφία το πολιτιστικο καί θνικο παρελθόντος, ο ντιλήψεις καί διοσυγκρασία το λληνικο λαο εναι μία φελής συνθηματολογία πού περιέχει μόνο γνοια καί προκατάληψη.
Τό σύστημα τς νόμ κρατούσης Πολιτείας πού σχύει σήμερα μέ τό Σύνταγμα το 1975 παράλληλα μέ τόν οδετερόθρησκο χαρακτήρα το Κράτους πού εσάγει τό ρθρο 13 το Συντάγματος εναι καθεστώς διακριτν ρόλων φο κκλησία καί Πολιτεία εναι κοινωνίες διάφορες, συναφες μως καί συνεχόμενες μέ συνεργασία κοινωνικά ναγκαία καί ναπόφευκτη. στορική μπειρία φαρμογς το συστήματος τόσο στήν χιλιόχρονη βυζαντική περίοδο καί τήν θωμανική κατοχή, σον καί στήν περίοδο το νεωτέρου λληνικο Κράτους, ποδεικνύει τι νομική ατή κατάσταση δέν βλαψε οτε τήν λληνική κοινωνία, οτε τά δικαιώματα τν λλων θρησκευτικν Κοινοτήτων καί πί τέλους θέτει τό ρώτημα, μετατροπή τς ρθοδόξου κκλησίας τς λλάδος στήν ποία πολυειδς φείλει τό θνος πό Ν.Π.Δ.Δ. σέ πλό Σωματεο νωση προσώπων θά συμπαρασύρει καί τό φιστάμενο νομικό καθεστώς τν Μουφτειν τς Μουσουλμανικς θρησκευτικς παραδοχς καί το Κεντρικο σραηλιτικο Συμβουλίου καί τν σραηλιτικν Κοινοτήτων; Γιατί κάτι τέτοιο δέν προαναγγέλεται.
Τό ρθρο 110 το Συντάγματος πιτρέπει ποκλειστικς καί μόνο τήν ναθεώρηση χι λων λλά μόνον ρισμένων διατάξεων το Συντάγματος. Καί μάλιστα μετά παρέλευση πενταετίας πό τς τελευταίας. Τί σημαίνει ρύθμιση ατή; πλούστατα δύο πράγματα:
Α. τι Συνταγματικός Νομοθέτης δυσπιστε ς πρός τήν ελικρίνεια τν πιχειρούντων τήν ναθεώρηση καί
Β. τι ς νω συνταγματική διάταξη εσάγει «ξαιρετικό δίκαιο» ο διατάξεις το ποίου ρμηνεύονται στενς παγορευομένης κάθε διευρύνσεως τς ννοίας καί φαρμογς του.
Δεύτερο στοιχεο το ρθρου 110 παρ. 2 το Συντάγματος εναι τι ναθεώρηση το Συντάγματος κα μετ τν παρέλευση τς 5ετίας δν πιτρέπεται ορίστως κα ποτεδήποτε, λλ μόνο φ’σον διαπιστωθε νάγκη ναθεωρήσεως κα μάλιστα ταν τ ποφασίσει Βουλή, τν δ ναθεώρηση θ τν κτελέση χι Βουλ πο διεπίστωσε τν νάγκη λλ πομένη. Τ δια κριβς γίνονται δεκτ καί πό τήν λλοδαπή νομική θεωρία καί άν ρχή ατή δέν γίνει σεβαστή χουμε τήν δημιουργία «παρασυντάγματος». πιπρόσθετο χαρακτηριστικό τς δυσπιστίας κα το ξαιρετικο δικαίου εναι παρ. 5 το ρθρου 110 το Συντάγματος ποία ναφέρει τι ναθεώρηση το Συντάγματος φ’ς ποφασισθ κα δημοσιευθ στν φημερίδα τς Κυβερνήσεως, δν τίθεται ν σχύι λλ παιτεται πρς τοτο «εδικ ψήφισμα» τς Βουλς.
Στν λληνικ ννομη τάξη πως ναφέραμε ΝΠΔΔ εναι δυνάμει τν διατάξεων το Ν. 2345/3.7.1920 (ΦΕΚ 148Α) ς τίθεται καί σχύει μέ τόν Νόμο 3069/31.3.1924 (ΦΕΚ  71Α) καί τν διατάξεων το Ν. 1920/4.2.1991 (ΦΕΚ 11Α) ο Μουσουλμανικές Μουφτεες ο ποες εναι δημόσιες πηρεσίες μέ τήν διάταξη το ρθρου 7 το Ν. 1920/4.2.1991 καί ο Μουφτδες μέ τήν διάταξη το ρθ. 1 παρ. 7 το διου Νόμου διορίζονται καί παύονται μέ Προεδρικό Διάταγμα κδιδόμενο μετά πό πρόταση το πουργο Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί δυνάμει τν ρθ. 4 καί 5 το διου νόμου «ο διοριζόμενοι Μουφτδες καί ο τοποτηρητές εναι δημόσιοι πάλληλοι, κατέχουν θέση Γενικο Διευθυντή καί λαμβάνουν ποδοχές Γενικο Διευθυντή μέ βασικό μισθό τόν προβλεπόμενο γιά τό νώτερο μισθολογικό κλιμάκιο (1ο ) το Ν. 1505/1984», « Μουφτής σκε δικαιοδοσία μεταξύ Μουσουλμάνων λλήνων πολιτν τς περιφερείας του πί γάμων, διαζυγίων, διατροφν, πιτροπειν, κηδεμονιν, χειραφεσείας νηλίκων, σλαμικν διαθηκν καί τς ξ διαθέτου διαδοχς φ’ σον ο σχέσεις ατές διέπονται πό τόν ερό μουσουλμανικό νόμο».
διες ρυθμίσεις σχύουν στήν λληνική ννομη τάξη καί γιά τίς σραηλιτικές κοινότητες μέ τούς Ν. 2456/2.8.1920 (ΦΕΚ 173Α), Ν. 1657/15.1.1951 (ΦΕΚ 20Α) καί Ν. 3817/7.3.1958 (ΦΕΚ 36Α) στούς ποίους ρίζεται στό ρθρο 1 το Ν. 2456 «Ες ς πόλεις κατοικοσι μονίμως πλείονες τν 20 σραηλιτικν οκογενειν καί λειτουργε Συναγωγή δύναται νά δρυθ διά Β. Διατάγματος σραηλιτική Κοινότης ναγνωριζομένη ς ΝΠΔΔ», στό ρθ. 9 το διου Νόμου «κάστης κοινότητος προΐσταται θρησκευτικς ες ρχιραβνος, διοριζόμενος καί πολυόμενος διά Β. Διατάγματος προτάσει τς κοινότητος». Στό ρθ. 12 διαλαμβάνεται «Θρησκευτικό Δικαστήριο φέρον τόν τίτλον Μπεθ-ντίν» καί διοριζόμενον πό το Ραββινικο Συμβουλίου ποφαίνεται πί...τν περιπτώσεων τς συστάσεως καί διαλύσεως το γάμου μεταξύ σραηλιτν, τν προσωπικν σχέσεων τν συζύγων συνεσττος το γάμου, περί διατροφς συζύγων καί τέκνων, περί ποδόσεως τς προικός καί τν παραφέρνων συνεπεί διαζυγίου φ’ σον α σχετικαί ξιώσεις πορρέουν κ το ερο ουδαϊκο νόμου».
Στόν Α.Ν. 367/7.6.1945 (ΦΕΚ 143Α) στά ρθ. 5 καί 6 «συνιστται Κεντρικόν σραηλιτικόν Συμβούλιον το ποίου τά μέλη διορίζονται δι’ ποφάσεως το πουργείου Θρησκευμάτων καί Παιδείας» καί στόν Ν. 1657/1951 διαλαμβάνεται στό ρθ. 3 παρ. 2 « γενικός ρχιραββνος λλάδος ... διορίζεται καί πολύεται προτάσει το νω συνεδρίου διά Β.Δ. προκαλουμένου πό το πουργο Θρησκευμάτων καί θνικς Παιδείας».
Μέ τόν Ν. 590/16.3.1977 «Περί Καταστατικο Χάρτου τς κκλησίας τς λλάδος» (ΦΕΚ 146Α) στό ρθ. 1 δ. 4 διαλαμβάνεται «Κατά τάς νομικάς ατν σχέσεις κκλησία τς λλάδος, α Μητροπόλεις, α νορίαι μετά τν νοριακν ατν Ναν, α Μοναί, ποστολική Διακονία, ΟΔΕΠ, τό ΤΑΚΕ, τό Διορθόδοξο τς κκλησίας τς λλάδος εναι ΝΠΔΔ», στό ρθ. 26 ρίζεται στήν παρ. 1 διά τούς Μητροπολίτας τς κκλησίας τς λλάδος τι «Μετά τήν πρός τό πουργεο θνικς Παιδείας καί Θρησκευμάτων γνωστοποίηση πό τς ΙΣΙ τς κλογς, τς τελέσεως το μηνύματος καί τς χειροτονίας το κλεγέντος...κδίδεται ντός 10 μερν προτάσει το σκοντος μόνον λεγχον νομιμότητος πουργο θνικς Παιδείας καί Θρησκευμάτων Προεδρικόν Διάταγμα περί ναγνωρίσεως καί καταστάσεως το κλεγέντος δημοσιευόμενον διά τς φημερίδος τς Κυβερνήσεως». Μέ τόν Ν. 4301/7.10.2014 (ΦΕΚ 223Α) παρέχεται Νομική Προσωπικότης Θρησκευτικο Προσώπου σέ λες τίς γνωστές ν λλάδι Θρησκευτικές Κοινότητες.
πό τίς νωτέρω παρατιθέμενες διατάξεις ποδεικνύονται ο φιστάμενοι διακριτοί ρόλοι κκλησίας Πολιτείας καί τό οδετερόθρησκο το Κράτους.
Μέ τό ρθρο 13 παρ. 1 το σχύοντος Συντάγματος χει κατοχυρωθε θεσμικς λευθερία θρησκευτικς συνειδήσεως κάθε λληνος πολίτου καί πρόσκοπτος λατρεία τν γνωστν θρησκειν (τν μή χόντων κρύφια δόγματα καί λατρεία ντικειμένη στά χρηστά θη καί τήν ννομη τάξη).
σαύτως μέ τίς παραπάνω παρατιθέμενες νομικές διατάξεις καί ο Μουσουλμανικές Μουφτεες-δημόσιες πηρεσίες καί ο σραηλιτικές Κοινότητες-ΝΠΔΔ σκον δικαιοδοτική ρμοδιότητα το Κράτους πί λλήνων πολιτν Μουσουλμανικς βραϊκς θρησκευτικς παραδοχς. Τό δικαίωμα ατό δέν ναγνωρίζεται στήν ρθόδοξη κκλησία τς λλάδος, ποία καί δέν τό διεκδικε.
ρχή τς λευθερίας τς θρησκευτικς συνειδήσεως, πού διέπει τόν θεμελιώδη Νόμο το Κράτους, τό Σύνταγμά μας (ρ. 13) πηγάζει χι μόνο πό τήν διοπροσωπεία μας λλά κυρίως πό τήν θρησκευτική μας πίστη καί τίς Εαγγελικές ρχές τς θεοσδότου λευθερίας το νθρώπου καί σφαλς πό τήν αώνια διακήρυξη το Δομήτορος τς κκλησίας «στις θέλει πίσω μου λθεν» (Μαρκ. 8, 34). ελογημένη χώρα μας εναι μία χώρα στήν ποία ο πάντες πολαμβάνουν τς λευθερίας τς θρησκευτικς συνειδήσεως καί γιωτάτη κκλησία τς λλάδος οδέν πλεονέκτημα χει πέραν τς διά τούς γνωστούς στορικούς λόγους ναγνωρίσεως τι τά Νομικά Ατς Πρόσωπα κατά τάς νομικάς των σχέσεις εναι εδικά Ν.Π.Δ.Δ. (ρθρ. 1 Ν. 590/1977 ΦΕΚ τ. Α 146) πού συνεπιφέρει μως καί τήν ποπτεία καί τόν δημοσιονομικό λεγχο πό τν λεγκτικν ργάνων το Κράτους! πως εστόχως ναφέρει ατιολογική κθεση πό τό ρθρ. 68 παρ. 1 παρ. 3 το Ν. 435/2014 : «Τό Ερωπαϊκό Δικαστήριο τν Δικαιωμάτων το νθρώπου χει ποσαφηνίσει καί σέ λληνική πόθεση (ΕΔΔΑ Holy Monasteries c Greece) καί σέ ποθέσεις μεταξύ λλων ερωπαϊκν Κρατν καί κκλησιν μέ νομική μορφή Ν.Π.Δ.Δ., τι, παρότι στά κράτη ατά ο κκλησίες εναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εναι «μή κυβερνητικοί ργανισμοί» καί χουν πλήρως δικαίωμα ατοδιοίκησης τν ποθέσεων τους ναντι το Κράτους μέ ποφάσεις τν διοικητικν ργάνων τους (ΕΔΔΑ Holy Synod of  the Bulgarian Orthodox Church c. Bulgaria, ΕΔΔΑ Siebenhaar c. Allemagne, ΕΔΔΑ Reuter c. Allemagne, ΕΔΔΑ Muller c. Allemagne, ΕΔΔΑ Fernandez Martinez v. Spain, ΕΔΔΑ Schuth c. Allemagne, ΕΔΔΑ  Obst cAllemagne). τσι, εσάγεται  μία  γενική ρύθμιση γιά ατά τά εδικά νομικά πρόσωπα, τοι τά νομικά πρόσωπα τς κκλησίας τς λλάδος, τς κκλησίας τς Κρήτης καί τν ερν Μητροπόλεων Δωδεκανήσου καί ξαρχίας Πάτμου, τν σραηλιτικν Κοινοτήτων, το Κεντρικο σραηλιτικο Συμβουλίου, το ργανισμο Περιθάλψεως καί ποκαταστάσεως σραηλιτν λλάδος, προκειμένου νά διευκρινιστε ότι αυτά δεν ταυτίζονται με τα κρατικά ν.π.δ.δ. και δεν πάγονται στίς διατάξεις δημοσίου δικαίου, που φορον τή Γενική Κυβέρνηση καί τό δημόσιο τομέα -στενό ερύτερο- κτός άν τό ρίζει ρητά κάποια συγκεκριμένη διάταξη. στόσο, συνεχίζουν νά σχύουν ο τυχόν μέχρι σήμερα φαρμοζόμενες σ'  ατά διατάξεις, πο φορον στήν ποπτεία τους καί τόν δημοσιονομικό λεγχό τους καθώς καί τήν πρόσληψη καί τήν κατάσταση το προσωπικο τους (π.χ. τό ρθρο 45 παρ. 4 το ν. 590/1977 γιά τόν διαχειριστικό λεγχο το κράτους στίς κκλησιαστικές διαχειρίσεις τό ρθρο 1 το ν. 3812/2009 γιά τήν πρόσληψη κκλησιαστικν παλλήλων μέσω Α.Σ.Ε.Π.). Διευκρινίζεται πίσης τι σέ σες περιπτώσεις τά παραπάνω θρησκευτικά νομικά πρόσωπα λαμβάνουν πιχορηγήσεις καί κάθε εδους χρηματοδοτήσεις πό τό Κράτος ερωπαϊκούς πόρους ποχρεονται νά κολουθον τήν κείμενη νομοθεσία δημοσίου δικαίου κατά τήν διαχείριση ατν τν χρηματικν ποσν (π.χ, νάθεση συμβάσεων ργων) καί τι πάγονται στόν διο δημοσιονομικό λεγχο, πο πάγονται καί τά πιχορηγούμενα κρατικά Ν.Π.Δ.Δ.». Τήν ατή μως νομική προσωπικότητα μέ τήν κκλησία τς λλάδος, πάλι δι’ στορικούς λόγους χουν πως προαναφέραμε καί τό Κεντρικό σραηλιτικό Συμβούλιο τς λλάδος καί ο σραηλιτικές κοινότητες Ν. 2456/1920 (ΦΕΚ Α΄ 173) ΑΝ2544/1940 (ΦΕΚ Α΄287), ΑΝ 846/1946 (ΦΕΚ Α΄144), ΝΔ 301/1869 (ΦΕΚ 195), ΠΔ 182/1978 (ΦΕΚ Α΄40) ν ο 3 Μουσουλμανικές Μουφτεες Ξάνθης, Κομοτηνς καί Διδυμοτείχου εναι «δημόσιες πηρεσίες το Κράτους». Κατά τατα μέ ποο νόμιμο τρόπο θά ποβιβασθε κκλησία τς λλάδος σέ Νομικό Πρόσωπο διωτικο δικαίου δίου δικαίου (Θρησκευτικό Πρόσωπο) το Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ Α΄ 223/17.1.2014) τήν στιγμή πού θά παραμείνουν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τό Κεντρικό σραηλιτικό Συμβούλιο τς λλάδος καί ο σραηλιτικές Κοινότητες καί δημόσιες πηρεσίες το Κράτους ο Μουσουλμανικές Μουφτεες; Καί μέ ποο νομικό τρόπο κατ’ πιταγή τς ρχς τς σότητος το Συντάγματος θά ποβιβασθον ο Μουσουλμανικές Μουφτεες σέ Ν.Π.Ι.Δ. καί ο σραηλιτικές Κοινότητες γιά νά παρακολουθήσουν τήν ποβάθμιση τς νομικς προσωπικότητος τς κκλησίας τς λλάδος; Κι κόμη  φίσταται σήμερα πολιτική δυνατότης ποβαθμίσεως τς νομικς προσωπικότητος τν Μουφτειν τς λλάδος ταν ληφθ π’ ψιν τι τότε Μουσουλμανική  μειονότητα δικαίως θά διεκδικήση τήν κλογή πό ατήν ντί το διορισμο πό τό κράτος τν Μουφτήδων; Σήμερα τό λληνικό Δημόσιο ντιμετωπίζει διεθνς τό πολύ εαίσθητο νομικό θέμα το διορισμο ντί τς κλογς πό τήν Μουσουλμανική μειονότητα, στηριζόμενο στό γεγονός τι ο Μουσουλμανικές Μουφτεες εναι δημόσιες πηρεσίες το Κράτους καί χει τό Δημόσιο τήν ρμοδιότητα το διορισμο τν σκούντων τήν σχετική δικαιοδοσία. άν Κυβέρνηση δέν χει πρόβλημα μέ τήν «κλογή» τν Μουφτήδων πό τό Τουρκικό Προξενεο τς Κομοτηνς «Κοσοβοποίηση» τς Θράκης θά εναι θέμα λίγων μηνν.
Μέ τήν πρόταση ναθεωρήσεως τν σχέσεων μέ να λόγο πιδιώκεται περιθωριοποίηση τς κκλησίας ποία γιά τούς πιθυμοντας τόν λεγόμενο χωρισμό εναι χρηστη μέσα στήν κοινωνία καί συνεπς νας χωρισμός θά ποκρύπτει «κρυφό διωγμό» καί θά συνδράμει μέ τήν πάροδο το χρόνου στε κκλησία νά δηγηθ κατά τή γνώμη τους σέ μαρασμό. Ο «καλοί» μως ατοί «πόθοι» στερονται σοβαρότητος γιατί γνοον τό πασίδηλο γεγονός τι ο πολίτες εναι συγχρόνως καί θρησκευτικές προσωπικότητες καί δέν μπορον νά χωρισθον στά δύο στε τό Κράτος νά πάρει τόν «πολίτη» καί θρησκεία τόν «θρησκευτικό πολίτη».
Τό ατημα το λεγομένου χωρισμο χωρίς νά λαμβάνεται πιπροσθέτως π’ ψι ργάνωση τς λληνικς κοινωνίας, τά μεγάλα γεωστρατηγικά καί γεωπολιτικά προβλήματα τς περιοχς μας, τρομακτικός φονταμενταλισμός το σλάμ, εναι τελικά πως επαμε μιά φελής συνθηματολογία πού περιέχει μόνο γνοια καί προκατάληψι. Τό μεγάλο κσυγχρονιστικό καί μεταρρυθμιστικό θέμα τς Πολιτείας δέν εναι χωρισμός το θνους πό τήν κκλησία γιατί πως προαναφέραμε μέ τό Σύνταγμα το 1975 χουν καθορισθ ο διακριτότατοι ρόλοι κκλησίας καί Πολιτείας στά ρια τς κκοσμίκευσης, λλά ντιμετώπισις το τέρατος τς Γραφειοκρατίας, τς συνέχειας το Κράτους, τς ενοιοκρατίας καί κομματοκρατίας καί τς σοβούσης θικς σήψεως καί διαφθορς.
δας φερόμενοι ο θέτοντες τό λελυμένο ατό ζήτημα δ καί 43 χρόνια πό τό σχον Σύνταγμα πιζητοντες τόν χωρισμό σχυρίζονται τι θά παλλαγ δι’ ατο Πολιτεία καί πό τήν μισθοδοσία το κλήρου καί θά διοποιηθ τήν κκλησιαστική λεγόμενη περιουσία, λησμονον μως παράδεκτα τι κόμη λλάδα ποτελε Κράτος Δικαίου καί τι τήν πάντησι στούς «εσεβες πόθους» τους δωσε τό Ερωπαϊκό Δικαστήριο νθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ) πού ποχρέωσε τήν λληνική Πολιτεία νά ρει τίς συνέπειες τν Νόμων 1700/1987 καί 1811/1988. Μέ τήν πόφασι 10/1993/305/483-484/9.12.1994 το Ερωπαϊκο Δικαστηρίου νθρωπίνων Δικαιωμάτων πιλύεται ριστικά νομική θέση τς κκλησίας τς λλάδος μέσα στήν λληνική Πολιτεία καί ναγνωρίζεται δικαιϊκή ρχή το ρθρου 51 το εσαγωγικο νόμου το στικο Κώδικος « πόκτηση κυριότητας λλου μπράγματου δικαιώματος πρίν πό τήν εσαγωγή το στικο Κώδικα κρίνεται κατά τό δίκαιο πού σχυε ταν γιναν τά πραγματικά περιστατικά γιά τήν πόκτησή τους» καί δι’ ατν οσί Σύμβασις το τους 1952 μεταξύ κκλησίας καί Πολιτείας. πομένως μέ τόν τυχόν χωρισμό κκλησίας καί Πολιτείας φ’ σον χώρα πιθυμε νά βρίσκεται ντός τς Ερωπαϊκς νώσεως καί νά εναι ποκείμενο το Ερωπαϊκο νομικο πολιτισμο καί Δικαίου θά πρέπει νά συνεχισθ μισθοδοσία το κλήρου κατά τίς συμβατικές ποχρεώσεις τς Χώρας ς ντίδοσι γιά τό 96% τς κκλησιαστικς περιουσίας πού κατά καιρούς πό το τους 1833 μέ διαφόρους τρόπους προσέλαβε, νά διακοπ μισθοδοσία το κλήρου καί νά πιστραφ τό σύνολο τς περιουσίαςπό το τους 1833, διά τήν νομικήν καί στορικήν κατοχύρωσιν Μακαριώτατος ρχιεπίσκοπος θηνν καί πάσης λλάδος κ.κ ερώνυμος μέ τό περισπούδαστο στορικό πόνημά Του « πάντησι τς κκλησίας στά μυθεύματα το ντικληρικαλιστικο Λαϊκισμο» (θήνα 2016) πέδειξε τήν λήθεια, νά ποζημιωθ δι’ ατήν κκλησία. Συνεπς μιλομε γιά τρισεκατομμύρια Ερώ πού καθιστ τό γεγονός τς μφισβητήσεως τς μισθοδοσίας το κλήρου ν συνδυασμ πρός τήν οκονομική πραγματικότητα, πλήρως νεδαφικό καί νόητο.
Παρεμπιπτόντως συγκεκριμένη πόφασι το Ε.Δ.Α.Δ. ποτελε νομολογία καί πρόκριμα γιά μοειδες ποθέσεις στό μέλλον, διότι τό Ε.Δ.Α.Δ. εναι τό μόνο ρμόδιο νά κρίνη γιά τήν παραβίαση τς συμβάσεως τς Ρώμης καί περτερε το Συμβουλίου τς πικρατείας καί το ρείου Πάγου, τν νωτάτων Δικαστηρίων τς λληνικς ννόμου τάξεως. Μέ τήν πόφασι ατή κρίθη ριστικά καί μετάκλητα τό κεφάλαιο τς μφισβητήσεως τς κκλησιαστικς περιουσίας πό συστάσεως το λληνικο Κράτους ως σήμερα.
κκλησία τς λλάδος, ο ερές Μητροπόλεις μέ τά κκλησιαστικά τους δρύματα, ο ερές Μονές καί ο νορίες, ο ποες εναι ξεχωριστά μεταξύ τους νομικά πρόσωπα, καταβάλλουν κάθε χρόνο στίς κατά τόπους Δ.Ο.Υ. τίς παρακάτω νομοθετημένες φορολογικές ποχρεώσεις τους:
·        Φόρο πί τν κατ’ τος μισθωμάτων, πού εσπράττουν πό κίνητα, μέ συντελεστή 20% πί τς ξίας τους,
·        Συμπληρωματικό φόρο πί τν εσοδημάτων τους πό οκοδομές καί κμισθώσεις γαιν μέ συντελεστή 3%,
·        Προκαταβολή το φόρου (γιά τό πόμενο τος) μέ συντελεστή 55% πί τς ξίας το παραπάνω συμπληρωματικο φόρου,
·        Φόρο πί τς κινήτης περιουσίας τους μέ συντελεστή 3‰ πί τς ντικειμενικς ξίας τους (κτός άν πρόκειται γιά οκοδομήματα λατρευτικς, κπαιδευτικς, θρησκευτικς κοινωφελος χρήσεως π.χ. . Ναοί, γηροκομεα, χροι συσσιτίων),
·        Φόρο πί τν κληρονομιν καί δωρεν μέ συντελεστή 0,5% πί τς ξίας τους,
·        Τέλος χαρτοσήμου καί δικαιώματα ΟΓΑ συνολικο ποσοστο 2,40% πί κάθε χρηματικς παροχς πιστν πρός τούς . Ναούς λόγ εροπραξιν.

πίσης τά παραπάνω νομικά πρόσωπα τς κκλησίας παρακρατον καί ποδίδουν στίς Δ.Ο.Υ. τά παρακάτω φορολογικά σοδα :
·        Φόρο μισθωτν πηρεσιν γιά τούς κκλησιαστικούς παλλήλους καί συνεργάτες τους, πού μείβονται πό τόν προϋπολογισμό τους,
·        Φ.Π.Α. μέ τούς προβλεπομένους συντελεστές γιά πηρεσίες καί γαθά,
·        Φόρο εσοδήματος μέ συντελεστή 8% σέ λα τά τιμολόγια παροχς πηρεσιν,
·        Φόρο εσοδήματος μέ συντελεστή 4% σέ λα τά δελτία ποστολς γαθν καί μέ συντελεστή 1% γιά τά γρά καύσιμα.

κκλησία τς λλάδος σέ δήλωσή Της τόνισε τι φ’ νός  παλλαγή πό τόν φόρο κινήτης περιουσίας γιά τά κίνητα λατρευτικς, θρησκευτικς καί κοινωφελος χρήσεως σχύει πό τό τος 2008 γιά λα τά θρησκεύματα καί δόγματα, πού χουν κίνητη περιουσία ντός λλάδος καί φ’ τέρου τι, παρότι τά σοδά Της προέρχονται μέχρι σήμερα πό τό στέρημα πιστν καί χρησιμοποιονται γιά τήν συντήρηση τν θρησκευτικν καί κοινωφελν Της δρυμάτων, οδέποτε ζήτησε κάποια νιση φορολογική μεταχειρίση σέ σχέση μέ τούς πολοίπους φορολογούμενους μή κερδοσκοπικούς ργανισμούς τς Χώρας.
Ατό πού χρησιμοποιεται ς πολιτική «καραμέλα» τς δθεν ναγκαιότητος ναθεωρήσεως το ρθρου 3 το σχύοντος Συντάγματος γιάνά συνάδει δθεν μέ τίς διατάξεις το ρθρου 13 καθώς καί κατάργηση το προοιμίου, σκοπίμως καί πικινδύνως καί ντεθνικς παραβλέπει τήν πρόδηλη causa τν διατάξεων το ρθρου 3 γιά τήν διακράτηση καί διασφάλιση της κοινωνικς συνοχς πό σχισματικές καταστάσεις πού ναπόδραστα θά πομειώσουν τήν θνική νότητα. συνταγματικός νομοθέτης μέ τίς διατάξεις το ρθρου 3 περιβάλλει μέ συνταγματικό κρος τά καταστατικά κείμενα τς ρθοδόξου κκλησίας, Τόμο Ατοκεφαλίας 1850 καί τήν Πράξη παραχωρήσεως πιτροπικς τς διοικήσεως τν Νέων Χωρν το 1928, ναγνωρίζοντάς την κανονιστικς καί διαπιστωτικς ς πικρατοσα Θρησκεία καί παγορεύοντας τήν λλοίωση το κειμένου τς γίας Γραφς γιά νά διασφαλίση τήν κοινωνική συνοχή καί νότητα το λληνικο θνους, πού εναι μοιογενές θρησκευτικά σέ μεγάλη πλειονοψηφία. σον φορ στό προοίμιο το Συντάγματος πού ναφέρεται σέ λα τά Συντάγματα τς λευθέρας λλάδος, κτός το Συντάγματος το 1927 ποτελε συμπεριλαμβανόμενο στό Σύνταγμα τς Χώρας καί τό σχετικό ΦΕΚ τήν σφραγίδα νότητος το λληνικο θνους καί τήν αώνια στορική διακήρυξη της παλιγγενεσίας του μετά πό τέσσερις αἰῶνες φορήτου δουλείας.  
Μετά τά νωτέρ καί δθεν νομιμοποίησις το «χωρισμο» μέσ «συμβουλευτικο» δημοψηφίσματος πού δέν προβλέπει βεβαίως τό Σύνταγμα θά πρέπει νά ξηγήσ στούς δαες τί κριβς νομικά ποδηλώνει πολλά (!!) ψευδοϋποσχόμενος ατός ρος, τι δηλαδή χωρισμός σημαίνει τήν μετατροπή οσί το νομικο χαρακτρος τν κκλησιαστικν Νομικν Προσώπων πό Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σέ διωτικο Δικαίου τήν δια στιγμή πού ο Μουσουλμανικές Μουφτεες εναι Δημόσιες πηρεσίες καί ο σραηλιτικές Κοινότητες Ν.Π.Δ.Δ.
Τίθεται δέ τό ρώτημα στούς δημοσιολογούντας γιά τό ζήτημα, άν χουν σκεφθε σοβαρς τήν μεταλλαγή τν Κληρικν μέ τόν λεγόμενο «χωρισμό», σέ πλούς διτες πού ποκτον τό δικαίωμα καί το κλέγεσθαι, πού σήμερα τό στερονται, νεκεν τς διότητός των ς προεχόντως θρησκευτικν λειτουργν, θρησκευτικς ντότητος πού ναγνωρίζεται ς ΝΠΔΔ, άν θά εναι δυσχερές διά τούς 82 Μητροπολίτας τς ρθοδόξους κκλησίας τς λλάδος νά πιτύχουν τήν κλογή τους μέ ποιαδήποτε κόμματα στό Κοινοβούλιο καί νά συγκροτον μία τυπη μάδα 82 Βουλευτν πό τούς 300 στό λληνικό Κοινοβούλιο; Τότε σφαλς θά δικαιονται νά μιλον γιά θεοκρατική Πολιτεία. Καί μήν πικαλεσθε κάποιος τίς γνωστές διατάξεις το 7ο Κανόνος τς γίας Δ΄ Οκουμενικς Συνόδου πού παγορεύουν τήν μπλοκή σέ κοσμικά ξιώματα, γιατί θά κατισχύσει ρχή lex suprimus salviae Ecclesiae.

+ Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)