12/11/10

Οι θέσεις του Νικόλαου Σωτηρόπουλου για την Κάρτα του Πολίτη

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 12/11/2010
᾿Αγαπητὲ κ. Διευθυντά, Χαίρετε ἐν Κυρίῳ καὶ ὑγιαίνετε.
Στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ “Blue Sky” μίλησα γιὰ τὴν περιβόητη “Κάρτα τοῦ Πολίτη” καὶ γιὰ τὸν ᾿Αντίχριστο. ᾿Αλλ᾿ ὅπως φαίνεται σὲ δημοσίευμα τοῦ “᾿Ορθοδόξου Τύπου”, τεῦχ. 5ης Νοεμβρίου, σελ. 7, λόγια μου κατὰ τὴν τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ παρεξηγήθηκαν. Γι᾿ αὐτὸ καὶ γιὰ τὴν ἀκρίβεια τῶν λόγων μου δηλώνω·
Στὸ “Blue Sky” κατέκρινα τὴν “Κάρτα τοῦ Πολίτη” μὲ ὅλη τὴ δύναμί μου, διότι τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου μεταβάλλει σὲ νούμερο, ἀριθμό, καὶ ἐπεμβαίνουσα στὰ προσωπικὰ δεδομένα τοῦ ἀνθρώπου καταργεῖ τὴν ἐλευθερία του καὶ τὸν σκλαβώνει ἠλεκτρονικά. Εἶνε, εἶπα, ἡ ἐν λόγῳ Κάρτα προστάδιο γιὰ τὸ χάραγμα–σφράγισμα τοῦ ᾿Αντιχρίστου, καὶ γι᾿ αὐτὸ πρέπει νὰ διαμαρτυρηθοῦμε μὲ ὅλη τὴ δύναμί μας....
᾿Αλλ᾿ ἂν τὸ Κράτος, τὸ ὁποῖο δυστυχῶς εἶνε ἀντιχριστιανικό, ἐπιβάλῃ διὰ τῆς βίας τὴν Κάρτα, ὅπως ἐπέβαλε τὴν ἀστυνομικὴ ταυτότητα χωρὶς τὴν ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος, παρὰ τὴ συγκέντρωσι 3 καὶ πλέον ἑκατομμυρίων ὑπογραφῶν ὑπὲρ τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος, νὰ μὴ πάθωμε πανικό.
᾿Εὰν παραλάβωμε τὴν Κάρτα, γιὰ νὰ μπoροῦμε νὰ συν αλλασσώμεθα μὲ τὶς Τράπεζες, νὰ νοσηλευώμεθα κ.λπ., δὲν χάνουμε τὶς ψυχές μας, δὲν πηγαίνουμε στὴν κόλασι. ᾿Ανέφερα δὲ ὡς ἐπιχείρημα, ὅτι οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ, γιὰ νὰ συναλλάσ σωνται χρησιμοποιοῦσαν τὸ ρωμαϊ κὸ νόμισμα, καίτοι ἐπάνω του ἔφερε τὴν εἰκόνα καὶ τὴν ἐπιγραφὴ τοῦ Καίσαρος, ὁ ὁποῖος εἶχε θεοποιηθῆ. ῞Οταν ὅμως οἱ ἐθνικοὶ ἔλεγαν στοὺς χριστιανοὺς νὰ εἰποῦν π.χ. γιὰ τὸν Νέρωνα “Κύριος Νέρων”, τουτέστι “Θεὸς Νέρων”, οι χριστιανοὶ δὲν ἔλεγαν τέτοιο λόγο, ἀλλὰ ἔλεγαν «Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός». ῞Οταν ἐπίσης οἱ ἐθνικοὶ ἔλεγαν στοὺς χριστιανοὺς νὰ ρίψουν θυμίαμα στὸ βωμὸ τοῦ αὐτοκράτορος, δὲν ἔρριχναν. Καὶ γι᾿ αὐτοὺς τοὺς λόγους, ἐπειδὴ δηλαδὴ δὲν ἀναγνώριζαν τὸν αὐτοκράτορα ὡς Θεό, συλλαμβάνονταν, βασανίζονταν, θανατώνονταν, γίνονταν μάρτυρες. ῞Οπως δὲ οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ χρησιμοποιοῦσαν τὸ νόμισμα τοῦ θεοποιηθέντος αὐτοκράτορος καὶ δὲν πήγαιναν γι᾿ αὐτὸ στὴν κόλασι, ἔτσι καὶ οἱ σημερινοὶ χριστιανοί, ἂν πάρουν κατ᾿ ἀνάγκην τὴν Κάρτα, δὲν πᾶνε στὴν κόλασι. Στὴν κόλασι θὰ πᾶνε, εἶπα μὲ ἔμφασι, ἂν δεχθοῦν τὸ χάραγμα–σφράγισμα τοῦ ᾿Αντιχρίστου, τὸ ὁποῖο θὰ σημαίνῃ, ὅτι ἀρνοῦνται τὸν ᾿Ιησοῦ καὶ δέχονται ὡς Μεσσία καὶ Θεὸ τὸν ᾿Αντίχριστο. ᾿Αλλ᾿ ὁ ᾿Αντίχριστος, τόνισα, δὲν ἐμφανίσθηκε ἀκόμη γιὰ νὰ σφραγίζῃ τοὺς ἀνθρώπους. Μεγάλα καὶ τρομερὰ γεγονότα θὰ συμβοῦν, ὅταν θὰ ἐμφανισθῇ, ὅπως δείχνουν τὰ κεφάλαια ια´ καὶ ιγ´ τῆς
᾿Αποκαλύψεως.
Σὲ ἄλλη δὲ ἐκπομπὴ ἀπὸ τὸ «Blue Sky» εἶπα, ὅτι ἡ ῾Ιεραρχία τῆς ᾿Εκκλησίας, ἡ ὁποία εἶνε ἐξουσία, ὀφείλει ν᾿ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ τὸ Κράτος νὰ μὴ ἐπιβάλῃ τὴν Κάρτα. Καὶ ἂν δὲν εἰσακουσθῇ, νὰ κηρύξῃ τὴν ᾿Εκκλησία ἐν διωγμῷ καὶ ν᾿ ἀφορίσῃ τοὺς ὑπευθύνους.
᾿Επῄνεσα δὲ τοὺς ἀστυνομικούς, οἱ ὁποῖοι γιὰ λόγους συνειδήσεως ἀρνήθηκαν νὰ παραλάβουν τὴν Κάρτα. Αὐτοὶ οἱ ἀστυνομικοὶ ἔδειξαν βεβαίως μεγάλο ἡρωισμό, τὸν ὁποῖο δὲν δύνανται νὰ δείξουν ὅλοι. ῾Η δὲ ᾿Εκκλησία πρέπει παντοιοτρόπως νὰ συμπαρασταθῇ στὰ ἡρωικὰ αὐτὰ τέκνα της.
Τέλος λέγω, ὅτι ὁ ἰσχυρισμὸς μερικῶν, ὅτι ἤδη ὁ ᾿Αντίχριστος ἔχει ἐμφανισθῆ, εἶνε πολὺ ἐπιπόλαιος καὶ σημαίνει μεγάλη ἄγνοια τῶν μνημονευθέντων κεφαλαίων τῆς ᾿Αποκαλύψεως, ἀλλὰ καὶ τοῦ β´ κεφαλαίου τῆς Β´ πρὸς Θεσσαλονικεῖς ᾿Επιστολῆς, ὅπου ἐπίσης γίνεται λόγος περὶ τοῦ ᾿Αντιχρίστου καὶ γεγονότων, τὰ ὁποῖα δὲν συνέβησαν, ἀλλὰ θὰ συμβοῦν κατὰ τὴν ἐμφάνισι τοῦ ᾿Αντιχρίστου. Συνιστῶ στοὺς ἐπικριτές μου νὰ διαβάσουν μὲ προσοχὴ τὰ ἐν λόγῳ κεφάλαια, γιὰ νὰ μὴ κρίνουν ἀδίκως. ῾Ο Χριστὸς εἶπε· «Μὴ κρίνετε κατ᾿ ὄψιν (ἐπιπολαίως), ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε» (᾿Ιωάν. ζ´ 24).
Μὲ ἰδιαίτερη ἐκτίμησι
Ν. ᾿Ι. Σωτηρόπουλος
(8.11.2010)

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ!

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ!

Ανώνυμος είπε...

ΔΕ ΞΕΡΩ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΕΠΟΧΗ.
Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΟΠΩΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΡΙΔΑ ΜΑΤΙΟΥ ΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΚΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ.
ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΝΟΜΙΣΜΑ.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΝ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΚΙ ΟΧΙ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΠΑΪΣΙΟ.
ΑΣ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΜΕ ΑΥΤΟ.

Ανώνυμος είπε...

Με την ΚτΠ, αλλά ακόμα περισσότερο με την νέα ηλεκτρονική κάρτα συναλλαγών που αποτελεί πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο αφού προορίζεται να μεσολαβεί σε κάθε μας οικονομική συναλλαγή,στην ουσία το κράτος αποκτά ευχερέστερη πρόσβαση στην κινητή περιουσία(καταθέσεις) του πολίτη από ότι ο ίδιος. Είναι σαν να αστυνομεύεται κάθε σχέση του πολίτη με την κινητή του περιουσία,μάλιστα με μιά αυτοματοποιημένη αστυνόμευση που θα καταργήσει και την ανάγκη φυσικής αστυνόμευσης. Όπως λοιπόν δεν τηλεφωνεί κανείς στο κράτος γιά να πάρει την άδεια να ανοίξει με τα κλειδιά του την πόρτα του σπιτιού του,όπως δηλαδή έχει ελεύθερη πρόσβαση στην ακίνητη περιουσία του, έτσι δικαιούται να διατηρεί ελεύθερη πρόσβαση και στην κινητή του περιουσία. Αγαπητοί συμπολίτες και αδελφοί, ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Η ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. Ας ξυπνήσουν μερικοί που λένε «εγώ δεν έχω τίποτε να κρύψω, ας γίνονται φανερές όλες οι συναλλαγές μου». Δεν ενδιαφέρονται αδελφοί ούτε για τις καταναλωτικές σας συνήθειες ούτε για τις προτιμήσεις σας ούτε γιά το πού βρήκατε τα χρήματα. Ενδιαφέρονται να καταργήσουν το τραπεζικό απόρρητο με τη συγκατάθεσή σας και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις καταθέσεις σας, προκειμένου να πληρώσετε εσείς εκείνα που έφαγαν τα λαμόγια με τον κ. Πάγκαλο.Είναι ώρα να προχωρήσουμε σε απεξάρτηση από τις τράπεζες και το πλαστικό χρήμα γιατί βλέπετε που οδηγούμεθα... Ο δε κ. Σωτηρόπουλος μην είναι (συγν. εἶνε)τόσο σίγουρος για τα περί κολάσεως. Αλήθεια κ. Σωτηρόπουλε, οι διοικούντες που είναι σε θέση να αφήσουν έναν ηλικιωμένο αγωνιστή της ζωής,εκτός συστήματος, να πεθάνει αβοήθητος, στερημένος την ιατρική φροντίδα που δικαιούται, αφού πάντα πλήρωνε τις εισφορές του κλπ που μπορεί και να πολέμησε στα βουνα για να ζεσταίνουν αυτοί τις πολυθρόνες τους, μόνο και μόνο επειδή δεν παρέλαβε τον ΑΜΚΑ είναι άξιοι να λέγωνται άνθρωποι και Έλληνες; Και αδιάφορος να είναι κάποιος για τον ΑΜΚΑ, η παραπάνω πραγματικότητα τον κάνει να αγανακτήσει, αν διατηρεί ελάχιστο δείγμα έστω αυτού του δυτικόφερτου ανθρωπισμού. Είδαν όμως τη χλιαρή μας αντίδραση στον ΑΜΚΑ και τώρα θέλουν να μας φέρουν ένα βήμα πρίν το σφράγισμα. Είμαστε ΟΛΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ. Π. Γεώργιος

Ανώνυμος είπε...

Σεβαστέ π.Γεώργιε, έστω και καθυστερημένα θα ήθελα ταπεινά να σας υπενθυμόσω ότι πρωταρχικά ο πιστός πρέπει να υπακούει στομ Ιησού Χριστό όπως απευθείας μεταφέρθηκαν οι λόγοι του από αυτόπτες αυτηκόους και θεοπνεύστους συγγραφείς, τους Αγίους Αποστόλους. Και δευτερευόντως σε εσάς, τους γεροντάδες κ.λπ.

Ο γέροντας που δεν παίρνει ΑΜΚΑ από παραξενιά, διότι περί αυτού πρόκειται, κάνει ανυπακοή όχι μόνο στους Νόμους του Κράτους του αλλά και στον Ιησου Χριστό. "Απόδοτε ουν τα του Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ", "εξουσίαις υπερεχούσαις υποτασσέσθω", "απόδοτε φόρους" "προσεύχεσθε υπερ βασιλέων και των εν υπεροχή όντων". Εκτός από τον κ. Σωτηρόπουλο που δεν σας άρεσε, διαβάστε τι φρονεί και ο π.Δανιήλ Αεράκης, κραταιότατος ερμηνευτής των Γραφών. Περιοδίκό Ιωάννης ο Βαπτιστής, τεύχος Νοεμβρίου 2010 σελ 176.

Υ.Γ. Για την σφαιρικότητα των απόψεων ας μην διαγραφεί το σχολιό μου από το blog.

Ανώνυμος είπε...

Συγγνώμη αδελφέ, όταν ο «παράξενος γέροντας» κατέβαλλε τις εισφορές του κανονικότατα δεν απέδιδε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι; Στά δε άλλα που αναφέρετε λυπάμαι πολύ, δε θα απαντήσω, θα αφήσω τους ξεσηκωμένους του '21 να απαντήσουν γιατί και εκείνοι κάτι παρόμοια άκουγαν και τότε. Αυτές τις αλυσίδες να ξέρετε, πάντως, θα είναι πολύ δυσκολότερο για τα παιδιά μας να τις σπάσουν.Την ευχή του Χριστού. π. Γεώργιος.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)