26/10/12

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για την αδράνεια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για το Corpus Christi

᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 26ῃ Ὀκτωβρίου 2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ἡ παρά τήν  δικαιολογημένη ταραχή τοῦ λαοῦ μας συνέχισις τῶν παραστάσεων τοῦ βορβωρώδους καί ἀθλιοτάτου Corpus Christi στό θέατρο «Χυτήριο» καί παρά τήν ὑποβληθεῖσα μήνυση μου στήν Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν μέ ὑποχρεώνει ὡς Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας καί ὡς πολίτη τῆς δημοκρατικῆς μας πατρίδος καί ὡς νομικό νά καταθέσω ἔμπονα καί μέ ἄφατη θλίψη τά κάτωθι:
1. Ἡ τραγική αὐτή ὑπόθεση ἀνιδρύει γιά μιά εἰσέτι φορά τήν ἄμεση ἀνάγκη ἀποδεσμεύσεως τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας ἀπό τά φρικώδη δεσμά τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας
διότι ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ διάκριση τῶν ἐξουσιῶν τοῦ σοφοῦ Μοντεσκιέ παραμένει μόνο σάν χρήσιμη ἀρχή στά ἐγχειρίδια Συνταγματικοῦ δικαίου. Εἶναι ἐπείγουσα ἡ ἀνάγκη οἱ λειτουργοί τῆς ἱσταμένης καί καθημένης δικαιοσύνης νά ἐκλέγονται ἄμεσα ἀπό τόν λαό γιά νά μήν εἶναι ὑποχείρια τῆς ὁποιασδήποτε οἰκονομικῆς ἤ πολιτικῆς ἐξουσίας πού μέ τό ἀνώτατο δικαστικό συμβούλιο καθορίζει τήν τύχη τους καί τήν ἐξέλιξή τους. Καί βέβαια ἀπό ἕνα δημόσιο ὑπάλληλο μποροῦμε νά ἀπαιτήσουμε τήν νομιμότητα ἄλλά ὄχι καί τόν ἡρωϊσμό γιατί αὐτό εἶναι γιά ὁλίγιστες καί ἡρωϊκές ψυχές.

2. Ἐπεσκέφθην τήν Ἐρίτιμο Προϊσταμένη τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν καί τόν Ἐντιμότατο Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου καί ἡ αἴσθησις πού ἀπεκόμησα συνηγορεῖ ἄμεσα ὑπέρ τῆς ἀναγκαιότητος ἀποδεσμεύσεως τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας ἀπό τήν ἐκτελεστική. Τά ἐπιχειρήματα τῆς κ. Προϊσταμένης τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν ὅτι δηλ. διέταξε προκαταρκτική ἐξέταση ἐπί τῆς μηνύσεώς μου πού κατήγγειλα αὐτεπάγγελτα διωκόμενο ἀδίκημα καί ὄχι τήν αὐτόφωρη διαδικασία γιά νά διακριβώσει –λέει- ἄν εἶναι βλασφημία τό νά προσάπτεις στόν αἰώνιο Θεό τό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί ἐάν εἶναι κακόβουλη μιά τέτοια βλασφημία ὅταν ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει δεινῶς χαρακτηρίσει αὐτό τό τερατούργημα καί ἑπομένως οἱ συντελεσταί του ἔχουν πλήρη δόλο γιά τήν ἀπομείωση τοῦ θείου προσώπου καί ἐάν γίνεται δημοσίᾳ ὅταν ὁ χῶρος πού παρουσιάζεται δέν εἶναι ἰδιωτικός ἀλλά πᾶς τις ἔχει πρόσβαση ἀσχέτως ἐάν καταβάλει ἤ ὄχι εἰσιτήριο. Τό πόσο ἔωλα καί ἀνεπέρειστα εἶναι τά ἐπιχειρήματα τῆς κ. Προϊσταμένης ἀποδεικνύεται πασιδήλως καί γιά γιά πρωτοετῆ φοιτητή τῆς νομικῆς ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ ἰδία δέν θά εἶχε ἀσκήσει ὁπωσδήποτε αὐτόφωρη διαδικασία καί ποινική δίωξη ἐάν ἀντί τοῦ λοιδωρουμένου καί καθυβριζομένου προσώπου τοῦ Θεοῦ εὑρίσκετο ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὁ Πρωθυπουργός ἤ ὁ Ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ἑπομένως τό νά «κλώθουν» στήν Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν τήν αὐταπόδεικτη μήνυσή μου μέ σκοπό νά ὁδηγήσουν στήν ἀρχειοθέτηση τί ἄλλο ἀποδεικνύει ἀπό τά ἀνωτέρω. Διερωτῶμαι δέν ὑπάρχει ἕνας Εἰσαγγελεύς σέ αὐτή τήν ταλαίπωρη χώρα νά ἐπιβάλη ἀδέσμευτα τή νομιμότητα καί νά μή θέτει τήν «καριέρα» του πάνω ἀπό τά ὅσια καί τά ἱερά τοῦ Γένους; Νά μήν στενοχωροῦνται οἱ τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν ἀπό τίς ἐπισημάνσεις μου γιατί καί οἱ κρίνοντες κρίνονται;

3. Ταυτόχρονα οἱ δυνάμεις καταστολῆς τοῦ δῆθεν Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη πού προστατεύουν τούς ἀδικοπράττοντας βλασφήμους καί ρίπτουν χημικά σέ συγχρόνους μάρτυρες τῆς πίστεως παρουσιάζουν τόν Ὑπουργό Προστασίας τοῦ Πολίτη εὐθέως καταστρατηγοῦντα τό Σύνταγμα καί τούς Νόμους, γεγονός πού πρέπει νά λάβη σοβαρά ὑπ’ ὅψιν του στό μέλλον ὁ εὐσεβής καί φιλάγιος λαός τῆς Κέρκυρας.

4. Γιά νά τελειώνουμε δέ μέ τούς λογῆς λογῆς ἀθλίους διατάκτες καί ὑπεργολάβους τῆς Νέας Ἐποχῆς στόν ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό Τύπο πού νομίζουν ἀφελῶς ὅτι δέν ὑπάρχει πνευματικός νόμος καί ὅτι μποροῦν νά βυσσοδομοῦν κατά τῆς ἀληθείας καί τῆς δικαιοσύνης ἀνεξέλεγκτα, τούς πληροφοροῦμε ὅτι διαπράττουν φρικτό λάθος καί νά πού ἔχω καί τήν ἀπόδειξη. Κήδευσα πρό ὀλίγου χρόνου ἕναν ἡρωϊκό λειτουργό τῆς ἱσταμένης δικαιοσύνης τόν Λεωνίδα Λαζαράκο μάρτυρα τῆς ἀληθείας, πού ὕψωσε τό εἰσαγγελικό του ἀνάστημα στό σιωνιστικό τέρας τό ὁποῖο στό παρελθόν ὁ τότε ἀδέσμευτος ΟΗΕ εἶχε καταδικάσει σάν ἀκραία μορφή ρατσισμοῦ διαχωρίζοντας μεταξύ αὐτοῦ τοῦ τέρατος καί τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ πού εἶναι ὅπως ὅλοι οἱ λαοί τῆς γῆς. Ἡ ἄξια καί δίκαιη προαγωγή του προσεβλήθη στό Ἀνώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ἀπό τόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης κ. Ρουπακιώτη μέ ἀποτέλεσμα νά ὑποστῆ βαρύτατο ἐγκεφαλικό ἐπεισόδιο καί νά καταλήξη στό Ἀττικό Νοσοκομεῖο. Δέστε ὅμως τόν λειτουργήσαντα αὐθωρεί πνευματικό νόμο. Στό ἴδιο νοσοκομεῖο μέ τήν ἴδια πάθηση στόν ἴδιο θεράποντα ἰατρό εἰσήχθη ὁ ὑποβαλών τήν προσφυγή κ. Ρουπακιώτης ὑποβληθείς σέ δύο ἀλεπάλληλες ἐπεμβάσεις τοῦ ἐγκεφάλου του. Ἄν αὐτό δέν εἶναι θεία δίκη τότε τί εἶναι;
Συμπέρασμα: Ὁ πνευματικός νόμος θά λειτουργήσει γιά ὅλους τούς βλασφημούντας τόν Πανάγιο Θεό ἤ συμπράττοντας μέ αὐτούς μέ τόν ὁποιοδήποτε τρόπο.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τελευταία φορά που διάβασα την Καινή Διαθήκη ο Θεός ήταν μόνο αγάπη. Ο Πειραιώς μάλλον θα γράψει τη νέα Καινή Διαθήκη όπου ο Θεός θα παρουσιάζεται ως τιμωρός! Απαράδεκτα λόγια από Ιεράρχη. Ασχέτως από το βλάσφημο θεατρικό έργο οι χριαστιανοί πρέπει να δείχνουν ένα άλλο ήθος, αλλιώς σε τί διαφέρουμε αν κάνουμε τα ίδια με τους βλάσφημους;

ΜΑΡΙΟΣ είπε...

Και ποιος σας είπε αγαπητέ ΑΝΩΝΥΜΕ ότι ο Θεός δεν επέτρεψε τα όσα ο Αγιος Πειραιώς αναφέρει για τον Υπουργό , από αγάπη προς τον Υπουργό, μπας και μετανοήσει όσο είναι καιρός;

Ανώνυμος είπε...

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ κ.ΑΝΩΝΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΣΕΣ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΘΥΒΡΙΖΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΜΑΣ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ.ΕΧΕΙΣ ΜΠΕΡΔΕΨΕΙ ΑΣΧΗΜΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΗΝ Κ.Δ!
ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΝΑΞΙΟ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΙΕΡΑΡΧΗ! Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΕ ΦΩΤΙΣΕΙ!
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Προς τον κ. Μάριο: Ο Θεός μπορεί όντως να επέτρεψε την ασθένεια του υπουργού, αλλά ο Πειραιώς μιλάει για θεία δίκη, δηλ. τιμωρία του αμαρτωλού από τον τιμωρό Θεό. Το πρώτο είναι παιδαγωγία και το δεύτερο εκδίκηση.
Προς τον κ. Νικόδημο: Αν κάποιος άσχετος έβριζε τους γονείς μου δεν θα με ένοιαζε καθόλου, διότι εδώ δεν μιλάμε για ανθρώπους χριστιανούς αλλά άθεους και βλάσφημους. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν από λόγια. Ας δείξουμε εμείς ένα διαφορετικό πρόσωπο και ίσως τότε μας σεβαστούν. Αν όμως φερόμαστε με τον ίδιο τρόπο τους δικαιώνουμε και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Όσο για τον Πειραιώς μάλλον διώχνει τον κόσμο από την Εκκλησία παρά τον ενώνει. Δυστυχώς δεν αναπαύονται πολλοί στους λόγους του καθώς αυτοί αποτελούνται κυρίως από ύβρεις, μίσος και εμπάθεια. Κάθε μέρα τσακώνεται και με μια διαφορετική κοινωνική ομάδα. Δεν θα ησυχάσει ποτέ; Παντού και σε όλα βλέπει κινδύνους και εχθρούς. Αυτό το μήνυμα παίρνει από το Ευαγγέλιο του Χριστού, το γεμάτο αγάπη, ενότητα και φιλεσπλαχνία;

ΜΑΡΙΟΣ είπε...

Αγαπητέ ΑΝΩΝΥΜΕ,αν και δεν κάνω τον δικηγόρο ούτε του Πειραιώς, ούτε του Θεού (!!!), σαφώς και δεν γνωρίζουμε το γιατί ο Θεός επέτρεψε τα όσα συνέβησαν στον Υπουργό. Έτσι όμως όπως τα διάβασα, πιστεύω και εγώ στη Θεία δίκη. Πόσες φορές δεν έρχεται η Θεία δίκη; Εγώ γνωρίζω αρκετές. Ο Θεός σαφώς και δεν είναι εκδικητικός. Αλλά η τιμωρία χρειάζεται και συμβαίνει προς παιδαγωγία, αν το καταλάβει ο τιμωρούμενος. Επιπλέον , δεν μιλάει πουθενά ο Πειραιώς για "τιμωρό Θεό" όπως λες. Αυτά τα ολίγα όσον αφορά τον μεταξύ μας διάλογο. Σε ευχαριστώ. Νάσαι καλά.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)