13/3/13

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το επιστημονικό συνέδριο για το μάθημα των Θρησκευτικών

Δελτίο Τύπου Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 13-3-2013.
ME ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
· Στὴ Θεσσαλονίκη, Δευτέρα καὶ Τρίτη 11-12 Μαρτίου 2013, πραγματοποιήθηκε τὸ Πανελλήνιο Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο τῶν Θεολόγων μὲ θέμα : «Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν: Προβληματισμοί-Ἐπισημάνσεις-Προτάσεις». Τὸ Συνέδριο διοργανώθηκε ἀπὸ τὸ Ἐργαστήριο Παιδαγωγικῆς καὶ Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία συνέδραμε οὐσιαστικὰ σὲ ὅλες τὶς διαδικασίες τοῦ Συνεδρίου.
Ἡ ἐπίσημη ἔναρξη ἔγινε στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ ΑΠΘ, ὅπως καὶ ἡ πρώτη Συνεδρία. Οἱ ἑπόμενες τρεῖς, σύμφωνα μὲ τὸ Πρόγραμμα ἔγιναν στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Ἐπισκοπείου μας, μὲ εἴκοσι τρεῖς (23) εἰσηγήσεις.

· Ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις τοῦ Συνεδρίου προέκυψε σοβαρὸς καὶ οὐσιαστικὸς προβληματισμὸς, ὡς πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαιδεύσεως στὴν Ἑλλάδα, ὅπως αὐτὴ διαμορφώνεται μέσα ἀπὸ τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν ἐν γένει παιδαγωγικὴ καὶ θεολογικὴ ταυτότητα τοῦ προτεινομένου Προγράμματος Σπουδῶν ποὺ ἐφαρμόζεται πιλοτικὰ σὲ σχολεῖα τῆς Α/θμίου καὶ Β/θμίου Ἐκπαιδεύσεως ἀπὸ τὸ 2011, ἀλλὰ καὶ μέσα ἀπὸ τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργεῖ τὸ ζήτημα τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

· Ἀπὸ τὴν μελέτη καὶ κριτικὴ τοῦ ὑπὸ δοκιμὴν προταθέντος Προγράμματος Σπουδῶν ποὺ περιελήφθηκε στὶς εἰσηγήσεις τοῦ Συνεδρίου, διαπιστώθηκε ὅτι τὸ Πρόγραμμα αὐτὸ πρέπει νὰ ἀποσυρθῇ, μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι τὰ προβλήματα ποὺ παρουσιάζει εἶναι δομικὰ καὶ δὲν ἐπιδέχονται διορθώσεις ἢ οὐσιαστικὲς παρεμβάσεις.

· Ἀπὸ τὸ Συνέδριο ἐπίσης, προέκυψε ἡ ἀνάγκη συντάξεως ἑνὸς νέου Προγράμματος γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῆς Πολιτείας, τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων καὶ ἄλλων ἁρμοδίων καὶ εἰδικῶν ἐπιστημονικῶν παραγόντων. Τὸ νέο Πρόγραμμα θὰ πρέπῃ νὰ εἶναι ἀπαλλαγμένο ἀπὸ κάθε εἴδους σκοπιμότητες, οἱουδήποτε χαρακτῆρα, ποὺ στὴ σύγχρονη κρίσιμη ἐποχὴ γιὰ τὴν παιδεία καὶ τὸν πολιτισμό μας δημιουργοῦν σημαντικὰ προβλήματα.

· Σημειώνομε ὅτι ὅλοι οἱ Εἰσηγητὲς στὸ Συνέδριο, μεταξὺ τῶν ὁποίων Μητροπολῖτες, Καθηγητὲς Πανεπιστημίου, Διδάκτορες καὶ Μεταπτυ-χιακοὶ Φοιτητὲς καὶ Φοιτήτριες, ἀνέπτυξαν τὰ θέματά τους, μὲ τρόπο ἐκπληκτικό, ἐπιστημονικὸ καὶ τεκμηριωμένο, ἐπὶ πλέον δὲ ἡ εἰσήγηση τοῦ διδασκάλου κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, ἐξέπληξε ὅλους τοὺς συνέδρους, μὲ ὅλα τὰ στοιχεῖα καὶ παραδείγματα ποὺ ἐπαρουσίασε ἀπὸ τὰ Βιβλία Γλώσσας τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, ὅπου ἐπιχειρεῖται ἡ γελοιοποίηση καὶ ἡ ἀπαξίωση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ τῆς Φιλοπατρίας στὶς συνειδήσεις τῶν παιδικῶν ψυχῶν.

· Στὰ πλαίσια τοῦ Συνεδρίου, τέλος, διετυπώθησαν προβληματισμοὶ καὶ ἐρωτηματικὰ γιὰ τὸ γεγονὸς τοῦ μὴ διορισμοῦ Θεολόγων (μονίμων καὶ ἀναπληρωτῶν), παρὰ τὴν ὕπαρξη ἑκατὸν τριάντα (130) περίπου κενῶν θέσεων, σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα. Ἡ ΠΕΘ καὶ ἄλλοι θεολογικοὶ φορεῖς δεσμεύθηκαν ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τους νὰ σταθοῦν ἀρωγοὶ στὰ προβλήματα τῆς ἀδιοριστίας.

· Ἀξίζει ἐπίσης νὰ σημειωθῇ ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τῶν εἰσηγήσεων, ἔγινε γόνιμος καὶ μακρὸς διάλογος, μὲ τὴν συμμετοχὴ πολλῶν συνέδρων καὶ ἀκροατῶν, μὲ πολλὲς παρεμβάσεις καὶ ἐπισημάνσεις ἐκ μέρους τόσον τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἀνθίμου καὶ τῶν ἄλλων Σεβ. Μητροπολιτῶν ὅσον καὶ τῶν ἀξιοτίμων κ.κ. Καθηγητῶν ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς Ἐκπαιδεύσεως. Ὑπολογίζεται ὅτι, τὶς δύο αὐτὲς ἡμέρες, τὸ Συνέδριο, παρηκολούθησαν περίπου ὀκτακόσιοι (800) σύνεδροι μεταξὺ τῶν ὁποίων πλῆθος θεολόγων φοιτητῶν καὶ φοιτητριῶν.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)