18/4/13

Γνωμοδότηση καθηγητού Γεώργιου Κρίππα για τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Μο πεστάλη τό συνημμένο σχέδιον κγυκλίου, ποβαλλόμενον ες τό πουργεο Παιδείας, Πολιτισμο, θλητισμού καί Θρησκευμάτων, φορν τίς νέργειες, ες τίς ποες φείλει, νά προβε προκειμένου, νά συμμορφωθε πρός τήν 115/2012 πόφαση το Τριμελος Διοικητικο φετείου Χανίων καί ζητήθη π ατο πιστημονική μου ποψη.
πί το ς νω ρωτήματος πιστημονική μου ποψη εναι κάτωθι:
1. - Τά σα ναφέρει ς νω πόφαση πί το μαθήματος τν θρησκευτικν καί φορον τό προαναφερόμενο πουργεο, εναι δι ατό ποχρεωτικά ν τ συνόλ τους.
Τοτο προκύπτει εθέως πό το νόμου 3058/2002, ποος ες τό ρθρον 1 ναφέρει πί λέξει τά κάτωθι:
“Τό Δημόσιο, ο ργανισμοί τοπικς ατοδιοικήσεως καί τά λοιπ νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου χουν ποχρέωση, νά συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση πρός τίς δικαστικές ποφάσεις καί νά προβαίνουν ες λες τίς νέργειες πού πιβάλλονται γιά τήν κπλήρωση τς ποχρέωσης ατς”.
δια διάταξη ναφέρει ν συνεχεί, τι φορ τίς ποφάσεις λων τν δικαστηρίων (πολιτικν, ποινικν καί διοικητικν). ‘Ο ς νω νόμος διά τν πολοίπων διατάξεών του ναφέρει, τι πί πσης περιπτώσεως μή συμμορφώσεως τς διοικήσεως πρός δικαστικήν πόφαση προβλέπει τήν συγκρότηση τριμελος του δικαιοται, νά προσφύγει πς νδιαφερόμενος πολίτης καί νά καταγγείλει τήν μή συμμόρφωση τς διοικήσεως πρός δικαστικήν πόφαση. Τό ν λόγ συμβούλιο (φ σον κρίνει τήν προσφυγή το πολίτου βάσιμη), τάσσει προθεσμία πρός τήν διοίκηση διά νά συμμορφωθε, ν περιπτώσει δέ μή συμμορφώσεώς της πιδικάζει “χρηματικ κύρωση”, ποα μπορε, νά εσπραχθε καί διά ναγκαστικς κτελέσεως κατά το κράτους.
πίσης μή συμμόρφωση δημοσίας πηρεσίας τς λλάδος πρός δικαστικήν πόφαση σωτερικο της δικαστηρίου παραβιάζει τό ρθρον 6 παρ. 1 τς Ερωπαϊκς Συμβάσεως νθρωπίνων Δικαιωματων (το ποο προβλέπει τό δικαίωμα το πολίτου πί δικαίας δίκης). π ψιν τι πάρχει καί πόφαση το Ερωπαϊκο Δικαστηρίου, ποία καταδικάζει τήν λλάδα, διά παράβαση τς ποχρεώσεως ατς (καί τς πιβάλλει καί πρόστιμο), τοι διότι διοίκηση δέν φήρμοσε δικαστικ πόφαση σωτερικο δικαστηρίου τς χρας (πόφαση Ερωπ, Δικ/ρίου νθρ. Δικαιωμάτων τς 11.10.2012 πόθεση Βαλυράκης κατά ‘Ελλάδος, προσφυγή Νο 27939/08). Διά πσαν λεπτομέρειαν πί το προκειμένου δέ Κουφάκη, συμμόρφωση τς Διοίκησης προς τίς δικαστικές ποφάσεις μέσα πό τήν λειτουργία το Τριμελος Συμβουλίου το ρθρου 2 το Ν. 3068/2002, ΝοΒ 57 σελ. 170 π.
2. - Βάσει το ς νω νόμου Διοίκηση ποχρεοται νά συμμορφώνεται πλήρως πρός τίς δικαστικές ποφάσεις χι πλς, νά τίς ποδέχεται δηλ. φείλει νά προβαίνει στίς παιτούμενες θετικές νέργειες προς ναμόρφωση τς νομικς καταστάσεως πού πικρατοσε μέχρι τοδε, νακαλοσα πσαν ντίθετη πράξη φισταμένη φαρμοζομένη. Ο νέες δέ πράξεις πού θά κδώσει πρέπει, νά χουν ναδρομικήν σχύν (Διοικ. Φ. θηνν 672/2006 Νο Β 55 σελ. 496 επ.).
3. - Τό ς νω δικαστήριο ξέδωσε τήν προαναφερόμενη πόφασή του νεργόν ς διοικητικό δικαστήριο κυρωτικό καί χι ς δικαστήριο οσίας. Τοτο διότι νόμος 702/1977 (ς τροποποιήθη μεταγενεστέρως) ες τό ρθρον 1 παραγρ. 1 δάφιον (δ) πήγαγε τήν κδίκαση ατήσεων κυρώσεως διοικητικν πράξεων φορωσν πν θέμα κπαιδευτικς νομοθεσίας πό τό Συμβούλιο πικρατείας είς τά Τριμελ Διοικητικά φετεία. ‘Η ν λόγ δέ πόφαση εναι ριστική. Τοτο διότι τό ρθρον 5Α το ς νω νόμου ναφέρει, τι ο ποφάσεις τν Διοικητικν φετείων, πού κδίδονται κάτ φαρμογήν τς προαναφερόμενης διατάξεως (δηλ. το ρθρου 1 παρ. 1 δαφ. δ) δέν πόκεινται ες φεση.
Γεώργιος Κρίππας
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)