19/12/13

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 20.12.13 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
◇ «Δὲν θὰ φθάσωμεν εἰς κοινὸν Ποτήριον μετὰ τῶν παπικῶν, ἐὰν δὲν παραιτηθοῦν ἀπὸ τὰς αἱρέσεις των». Ὁ Σεβ. Γόρτυνος ἀπαντᾶ μέ δύο νέας ἐπιστολάς εἰς τόν Παπικόν «Ἀρχιεπίσκοπον» Κυκλάδων καί Αἰγαίου.

◇ Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ σημαίνει τὴν ἀνωτέραν καταξίωσιν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καθὼς αὐτὴ ἡνώθη μετὰ τῆς θείας φύσεως, ὑπογραμμίζει εἰς τὸ Χριστουγεννιάτικον μήνυμά του ὁ Σεβ. Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος.
◇ Ἡ μασονία καὶ οἱ Πατριάρχαι. Τοῦ Μοναχοῦ Σεραφείμ.
◇ Τὰ αἴτια τῶν δεινῶν μας. Τοῦ κ. Χρήστου Κων. Λιβανοῦ, Προέδρου τῆς Ἀδελφότητος “Μ. Ἀθανάσιος”, Τορόντο.
◇ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης: Στηρίξατε τὴν οἰκογενειακήν, πατερικὴν καὶ ἐκκλησιαστικὴν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν.
◇ Ἀποστατήσαμε ἀπὸ τὴν πατερικὴν ἀγκάλην τοῦ Θεοῦ καὶ ὡς ἀνθρωπίνη κοινωνία μετεβλήθημεν εἰς ζούγκλαν, ἐπισημαίνει εἰς τὸ μήνυμά του διὰ τὰ Χριστούγεννα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος.
◇ Τὸ μήνυμα διὰ τὰ Χριστούγεννα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς.
◇ Τὰ μηνύματα τῶν Χριστουγέννων ἀλλάζουν τὴν ζωήν μας. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἠλείας κ. Γερμανοῦ.
◇ «Ἐσεῖς μοῦ ὁμιλεῖτε διὰ τὸν Πατριάρχην Ἀθηναγόραν, ἐνῶ ἐγὼ σᾶς ὁμιλῶ διὰ τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τοὺς ἀντιπαπικοὺς Ἁγίους». Τοῦ Σεβ. Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου.
◇ Χριστὸς Γεννᾶται· Ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. Τοῦ κ. Δημ. Καραχάλιου, τ. Γυμνασιάρχου − Φιλολόγου.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)