20/1/15

Αρχιμ. Αρσένιος Κατερέλος, Ο Γέροντας μου Ισαάκ ο Λιβανέζος (Β΄)

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΟΥ ΙΣΑΑΚ Ο ΛΙΒΑΝΕΖΟΣ - ΜΕΡΟΣ Β
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ
Γέρων Ισαάκ ο Λιβανέζος
ΜΕΡΟΣ Β
Π. ΙΩΗΛ - ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Παρακαλοῦμε, π. Ἀρσένιε, ὅσο ἔχει εὐλογία, ἀναφέρατέ μας τίς κεντρικές γραμμές τῆς ἀσκήσεως, τῆς διδασκαλίας καί τοῦ τρόπου ζωῆς του, ὅπως τίς εἴδατε καί τίς βιώσατε τόσον καιρό πού παραμείνατε κοντά του.
Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Ὁ Γέροντας Ἰσαάκ ἦτο πολύ ἀσκητικός, νηστευτής, ἡσυχαστής. Ἦτο ἄνθρωπος πολλῆς προσευχῆς. Κυρίως ἦτο ἐραστής καί διδάσκαλος τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Ἄν καί ἦτο πολύ βιαστής, ἀπέφευγε τίς μεγάλες καί ἐπιβλαβεῖς ἀκρότητες. Ἐκρατοῦσε πολύ καλή καί λεπτή ἰσορροπία στά πνευματικά θέματα.
Πιό συγκεκριμένα, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, ὅλον τόν χρόνο, ἔτρωγε ἀλάδωτο φαγητό καί συνήθως τήν Ἐνάτη Ὥρα, μετά τόν ἑσπερινό. Ἐτηροῦσε ὅλες τίς Σαρακοστές, καί ἰδιαίτερα τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μέ ''ἐνάτη''. Αὐτό σημαίνει ὅτι μέχρι τόν ἑσπερινό δέν ἔπινε οὔτε νερό. Τίς ἄλλες δέ καταλύσιμες ἡμέρες καί πάλι ἦτο πολύ ἐγκρατής στήν ποσότητα. Κρέας δέν ἔτρωγε ποτέ καί ψάρι πολύ σπάνια. Παράλληλα δέ ἐφρόντιζε ὁ ὀργανισμός του νά παίρνη τίς ἀπαραίτητες θρεπτικές οὐσίες πού τίς ἐστερεῖτο στήν νηστεία. Ἔτσι μποροῦσε νά ἀνταποκριθῆ στήν σκληρή ἀλλά διακριτική μοναχική του ζωή.

Ἀγαποῦσε πολύ τήν προσευχή. Ὧρες ἀτέλειωτες ἀπεμονώνετο, ἐκρύβετο γιά νά εἶναι ἀπερίσπαστος. Μάλιστα, αὐτό δέν ἤθελε καθόλου νά γίνεται ἀντιληπτό ἀπό τούς ἄλλους. Ἐνθυμοῦμαι πού μοῦ ἔλεγε σχετικά: «Δέν εἶναι καλό νά βάζωμε ταμπέλλες γιά ὅ,τι κάνομε».
Π. ΙΩΗΛ: Πολύ σημαντικό αὐτό.
Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Βεβαίως. Παράλληλα ὅμως μέ τήν νοερή προσευχή, ἦτο καί πολύ φιλακόλουθος. Κάθε μέρα κανε σπερινό, πόδειπνο, ρθρο. Συχνά κανε Θεες Λειτουργίες, Προηγιασμένες (τήν Μ. Τεσσαρακοστή), κλπ. Τό Ψαλτήρι συνήθως τό διάβαζε στό κελλί του.
θεωροσε τήν πνευματική ζωή σάν να νιαο σύνολο, πως καί εναι. δινε πολύ βάσι στήν σωστή πνευματική τοποθέτησι, στό ρμονικό κτίσιμο τν ρετν καί στήν μεθοδική ξυπνη καταπολέμησι τν παθν. θελε νά πάρχη να πνευματικό μερήσιο πρόγραμμα, ς βάσις, καί πό κε καί πέρα ελογοσε τίς διακριτικές περωρίες κατά περίπτωσιν. ξερε μως νά μς βάζη καί φρένο ταν, λόγ νεανικο νθουσιασμο, δείχναμε ζλον ο κατ πίγνωσιν.
δινε μεγάλη ξία πρτα στό νά χωμε γάπη, νεξικακία, νά μή κατακρίνωμε, κλπ.
λεγε: «ταν μς κατηγορον, ατό εναι τό καλύτερο  μέλι γιά τήν ψυχή μας».
δινε μεγάλη σημασία στούς λογισμούς. θελε νά το λέω λους τούς λογισμούς πού πιμένουν, μέ θλίβουν καί μέ προβληματίζουν.
Μο λεγε νά μή δίνω σημασία στούς περαστικούς λογισμούς, οτε νά τούς σημειώνω.
Π. ΙΩΗΛ: Πολύ πρακτικό ατό.
Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: σφαλς. ς ναφέρω στό σημεο ατό δειγματοληπτικά καί πιγραμματικά κάποιες προσωπικές καί γενικές συμβουλές πού δινε.
λεγε: «Καί ο μαρτίες μας κόμη μπορον νά χρησιμοποιηθον ς πλο κατά το Διαβόλου». Νά χωμε δηλαδή ταπεινό λογισμό, προσοχή, νά μή ξεθαρρεύωμε, κλπ.
Μο λεγε: «Νά λές στόν λογισμό ''χω Γέροντα, πό τόν ποο κρεμιέμαι καί φο κάνω πακοή δέν χω καμμία εθύνη''».
Μία φορά, πρίν μέ στείλη στόν Γερο-Τιμόθεο, να χαριτωμένο γεροντάκι πού σκήτευε κε κοντά, νά το πάω λίγα μακαρόνια, κλπ., μο επε: «Ξέρεις τί ελογία εναι νά γηροκομς να γεροντάκι;» Σημειωτέον, τι γερο-Τιμόθεος μο εχε ποκαλύψει πράγματα συγκλονιστικά γιά τό παρόν μου καί τό μέλλον μου, πολύ πίθανα. λα ξεπληρώθησαν. Εχε ντως μέγα διορατικό καί προορατικό χάρισμα. χω ποχρέωσι νά τό ναφέρω ατό, διότι δέν το γνωστός στό γιον ρος. μως, λλο σήμερα εναι τό θέμα μας. Καί συνεχίζομε:
Γέροντας σαάκ μο λεγε: «Νά μή δουλεύω μέ τό μυαλό, λλά μέ τήν καρδιά».
- «Ατά πού συμφέρει νά ξέρωμε γιά θέματα πίστεως, κλπ., εναι λίγα. Δέν μς συμφέρει νά μς πασχολον πέρ τό δέον».
ννοοσε δηλαδή νά μήν εμαστε ρθολογιστές, νά μή προσπαθομε νά καταλάβωμε τά το Θεο, λλά νά γνωρίσωμε τόν Θεό διά τς καθάρσεως. Ατό δηλαδή πού λέγει γιος Γρηγόριος Θεολόγος ''Μέγα τό περί Θεο λαλεν, λλά μεζον τό αυτόν καθαίρειν Θε, πειδή ες κακότεχνον ψυχήν σοφία οκ εσελεύσεται'' (Λόγος 32, 12). Δηλαδή εναι νώτερο νά καθαριζώμεθα πό τά πάθη μας γιά τόν Θεό πό τό νά μιλομε περί Θεο, διότι σέ κακότεχνη ψυχή δέν σκηνώνει σοφία το Θεο.
Μο λεγε νά μή κρύβω τίποτε πό λογισμούς, διότι ταν τούς φανερώνω κτυπιέται Διάβολος.
λεγε: « Γέροντας εναι ες τύπον Χριστο καί πρέπει νά τόν χω γιο».
«Γιά λους νά βάζω καλούς λογισμούς».
Κάποια φορά μο επε γιά κάποιους συγκεκριμένους λογισμούς το Διαβόλου νά παντ ς ξς: «Καί τί σέ νοιάζει σένα γιά μένα; Πολύ νδιαφέρον χεις. Δέν εκαιρ νά σο παντήσω, χω δουλειά». Μέ ερωνεία δηλαδή.
Τίς πλεστες μως φορές μο λεγε νά διαφορ τελείως στούς λογισμούς το Διαβόλου. λεγε: «Τό διο πργμα Διάβολος, θέλοντας νά μς περιπαίζη καί νά μς συγχύζη μς τό παρουσιάζει τήν μία φορά τσι καί τήν λλη φορά λλοις». Ατή ναλλαγή μπορε νά γίνεται καί καριαα.
λεγε: «Τούς λογισμούς βλασφημίας δέν χρειάζεται νά τούς ναφέρωμε συγκεκριμένα, οτε νά τούς συζητμε. πλς νά λέμε ''Γέροντα, εχα καί λίγο βλασφημία''». ννοοσε νά μήν χωμε τήν νάγκη νά τούς περιγράφωμε, οτε κν νά τούς νθυμούμεθα. Ατό εναι κόμη νώτερο. Τότε σκάει Διάβολος καί γυρίζει λη δυσωδία πάνω του.
Καί ν προκειμέν τώρα θυμήθηκα τήν σχετική φρσι το π. Παϊσίου γιά τούς λογισμούς βλασφημίας: «μαρτία εναι μόνον ταν πιάνωμε κουβέντα μαζί τους».
π. σαάκ μο επε μία φορά: « Γερο-Παΐσιος εναι μεγάλος σο δέν λέγεται».
Μο λεγε: «ταν χης καί δείχνης γάπη, νεξικακία, συγχωρητικότητα, κλπ., τότε θά δς νά σο ''ρχεται'' καί εχή θά τρέχη βίαστα μέσα σου». ννοοσε τήν εχή το ησο.
Π. ΙΩΗΛ: δε περα το Γέροντος.
Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: κριβς. λεγε: «Πρτα νά φορέσης τόν μοναχό, τό ράσο, πό μέσα, κι στερα π ξω».
κόμη: «σο αξάνεται σύν τ χρόν ψυχική, πάντα γιής-χριστοκεντρική ννοοσε, νωσις το ποτακτικο μέ τόν Γέροντα, τόσο ''μπαίνει'' καί εχή διάλειπτα στήν καρδιά το ποτακτικο πό μόνη της. ποτακτικός πρέπει νά χαίρεται καί νά δέχεται σωτερικά ,τι το λέγει Γέροντας. Δέν πρέπει νά ναρωτιέται ''γιατί νά μο π τό α, γιατί τό β, γιατί νά μέ μαλώση, νά μο φωνάζη, νά μή μο δίνη ελογία γιά τό α, τό β'', κλπ. σωτερική ντιλογία καί μφισβήτησι διώχνει τήν Χάρι καί τήν εχή». πότε, κατ ναλογίαν κι μες προσθέτομε, πόσ μλλον ξωτερική ντιλογία. Νά σημειώσωμε πίσης, τι δ Γέροντας ννοοσε παντα τήν ατενέργητη, βίαστη δηλαδή νοερά προσευχή το ησο, πού γίνεται νύχτα-μέρα, κόμη καί ταν κοιμώμαστε, κι ταν σκεφτώμαστε καί ταν κάνωμε ποιαδήποτε λλη παράλληλη ργασία, ετε χειρωνακτική, ετε κόμη καί διανοητική.
λεγε: «Ο πλοί - μέ τήν πνευματική ννοια - εναι ο πιό ξυπνοι. σχολονται μόνον μέ ατά πού τούς φελον καί τούς νδιαφέρουν γιά τήν πνευματική πρόοδό τους».
Μία φορά ταν μουν δόκιμος, μο επε: «λλοις σέ ντιμετωπίζω ς δόκιμο καί λλοις ς λαϊκό». Ατό τό ναφέρω κυρίως γιά νά μήν πορομε ταν κάποιες φορές κάποιοι γνωστοί μας λαϊκοί κατόπιν γίνωνται μοναχοί, καί ς κ τούτου μετά χουν λλα τυπικά καί συμπεριφορά πέναντί μας.
Π. ΙΩΗΛ: Φυσικά, τότε τά πράγματα λλάζουν.
Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: λεγε: «Τά μυστικά το καλόγερου εναι τά πνευματικά του».
Μο λεγε γιά τήν πόδοσι καί τόν τρόπο τς ργασίας: «Καλύτερα νά δουλεύη κανείς σιγά-σιγά μέ πομονή καί ταυτόχρονα νά χη τόν νο του στήν εχή κάνοντας καί τόν σταυρό του στήν ρχή κι χι γρήγορα μέ γχος..., κλπ.». τσι γιάζεται καί ργασία καί ποδίδομε καλύτερα.
θελε ς δόκιμος νά ποφεύγω τίς κουβέντες, ε δυνατόν νά μή μιλ καθόλου. ταν μως ρωτμαι γιά κάτι νά παντ παμπρόθυμα καί που χρειάζεται νά εμαι πολύ ξυπηρετικός. Θεωροσε τι ν δέν προσεχθον ατά τά πλ πράγματα στήν ρχή, ργότερα μεγαλώνουν, θεριεύουν καί δημιουργον θεράπευτα προβλήματα.
Μο λεγε: «Νά χαιρετς πρτος τούς πάντες, γνωστούς γνώστους, λλά καλογερικά, μέ σεμνό χαμόγελο. λλά χι περιττές κουβέντες. Καί νά τούς λές νά εχωνται».
Μο λεγε: «Μή δίνης σημασία στίς ''φιλοσοφίες'' τν δαιμόνων».
λεγε: «Νά μή γελμε παράκαιρα, νά χωμε κατάνυξι ως του μς λθη πνευματικός γέλως». Σημειωτέον δέ, τι Γέροντας σαάκ το νας χαρακτήρας ναστάσιμος.
λεγε: «Νά προσαρμόζωμε τήν ξωτερική μας συμπεριφορά μέ τήν σωτερική ελάβεια».
λεγε: «Τό πς συνδυάζεται πνευματική προσωπική χαρά μέ τό πένθος γιά τόν κόσμο εναι κατάληπτο. Θεός παρηγορε μυστικά ατόν πού προσεύχεται, πάσχει γιά τόν κόσμο καί βοηθάει τούς λλους σέ βαθμό πού μπορε νά φθάση κόμη καί νά ξεχάση τόν ρχικό σκοπό τς προσευχς του, λόγ τς περβολικς δόσεως τς θεϊκς γλυκύτητας».
λεγε: « Νά διαβάζης ργά τά ερά γράμματα. Ατά, χι μόνον μς διδάσκουν, λλά καί μς γιάζουν».
Μο λεγε: «Νά υοθετς τήν λογική πού φελε».
- «σύ, ναν λογισμό δέν ντέχεις. Πο νά σέ πιάση πειρασμός πό τόν λαιμό;»
- «Ο δαίμονες χουν γνοια. Μς κτυπον κι που βρον δαφος, κε πιμένουν».
Γέρων σαάκ εχε να πνευματικό τέκνο πού το λαϊκός καί τότε εχε λογισμούς γιά τόν μοναχισμό. Ατός, ν ερίσκετο στόν κόσμο, κατά τήν διάρκεια πού κανε εχή, εδε κάτι πρόσωπα παίσια μπρός του νά τόν φοβερίζουν. Τότε πικαλέσθηκε τόν Γέροντα σαάκ καί ξαφνικά εδε τό πρόσωπο το πνευματικο του πατρός νά διασκορπίζη τά μακάβρια κενα πρόσωπα-δαίμονες. Μετά δέ πί πλέον νοιωθε πέραντη πνευματική χαρά. Καί πως μο ξήγησε τό φαινόμενο π. σαάκ, ατό συνέβη στήν ψυχή κείνη, διότι εχε τοποθετήσει μέσα της σωστά τόν Γέροντα. Καί μετά επε σέ μένα: « ν τοποθετήσης μένα ψηλά, Θεός θά σο ποκαλυφθ, νεξάρτητα ν γώ εμαι πιό μαρτωλός τν νθρώπων».
λεγε: « σκοπός τν πνευματικν ποριν καί ρωτήσεων εναι νά φθάσωμε στήν ερήνη το νο. Νά χαιρώμεθα καί νά πολαμβάνωμε τά πνευματικά γαθά. μηχανικός κάνει σχέδια, μελέτες καί χίλιες δυό λλες ''στορίες'' γιά νά γίνη να σπίτι καί νά μένουν, νά ζεσταίνωνται καί νά χαίρωνται ο νθρωποι. ταν να σπίτι μπάζη πό δ καί πό κε, τότε, ταν μπαίνουν μέσα ο νθρωποι....πολλά προβλήματα. τσι καί νος, ταν ''μπάζη'' μπαίνουν μέσα διάφορες σκέψεις καί χάνομε τήν ερήνη. Δηλαδή, λα τά λλα, ναλύσεις, ναζητήσεις, ρωτηματικά μας, κλπ., εναι βοηθητικά μέσα γιά νά ερηνεύση νος καί χι ατοσκοπός........ Δηλαδή σέ δουλειά νά βρισκώμαστε. ταν νθρωπος προκόπτη πνευματικά, γεμίζει πό χαρά καί ερηνεύει».
- «Ο γιοι ''καταβρέχουν'' μέ Χάρι τούς νθρώπους, λλά, δυστυχς, λλοι ''κρατμε μπρέλλες, μουσαμδες μπαίνομε στά δωμάτια'' καί δέν μς ''καταβρέχει'', δηλαδή δέν μς γγίζει Χάρις. Ο γιοι πηγαίνουν παντο, μς κονε που καί νά εμαστε, κόμη καί άν μες δέν προσέχωμε».
Μς λεγε: «Ξέρετε πόσο ναπαύεται Θεός ταν ποτακτικός κάνη πακοή, κόμη κι ν Γέροντας χη δικο; Μυστήριο! Τό θέμα δέν εναι ν ρθολογιστικά, τ συνεργεί το Διαβόλου, μπορ κάποιος νά βρ κάποιο δίκιο πό κάποιο πρσμα, λλά ν τελικά κανε πακοή.
μοίως καί μέ ναν δελφό, δέν χει σημασία ν χωμε δίκιο, λλά χάσαμε τήν εκαιρία γιατί μπορούσαμε νά ναπαύσωμε τόν δελφό μας καί δέν τό κάναμε».
Κάποτε, λεγε σέ μία γνωστή μου παρέα, μέ εθυμο τρόπο: «ταν μς πλησιάζη κάποιος γιά ποιαδήποτε δοσοληψία, νά μήν εμαστε καμπτος τοχος, λλά λαστικός φράκτης πού θά ποσβέννη τίς ρμές, τίς ταχύτητες καί τίς τυχόν κρούσεις». Καί ννοοσε Γέροντας τι πρέπει νά προσέχωμε τήν συμπεριφορά μας ναντι τν λλων.
άν εμαστε ''τοχος'', τότε, νεξάρτητα άν χωμε δικο, δίκιο κάποιο λόγο λλος εναι διάκριτος χη γνοια, κλπ., τό δυστύχημα εναι τι θά τραυματισθ, θά πληγωθ, σως σπάση καί τά μοτρα του πάνω μας. ν, ν εμαστε λαστικοί φράκτες, ,τι δέν εναι σωστό, καλό, πρέπον, κλπ., δέν θά περάση τόν φράκτη, δηλαδή δέν θά γίνη κάτι στοχο, καί λλος, κόμη κι ν δέν γίνη τό δικό του, τολάχιστον θά πέση μαλά πάνω μας. Δέν θά τόν προσβάλωμε, δέν θά τόν θίξωμε, λλά θά συμπεριφερθομε μέ κομψότητα. άν εμαστε λαστικοί φράκτες, καί μή σωστά νά νεργήσωμε, τόν λλον μως τελικά δέν τόν πληγώνομε.άν εμαστε ''τοχος'', καί σωστά νά νεργήσωμε, χάνομε τό δίκιο μας γιατί πληγώνομε τόν λλον».
Μία φορά μο επε: «Θέλω τώρα νχης καλούς λογισμούς καί καθαρή εχή, χωρίς λογισμούς».
λλη φορά, μο δωσε τήν ξς εχή: «Νά χης σωτερική πνευματική χαρά, νείπωτη, πού νά μήν τήν κδηλώνης μέ νθουσιασμούς, κλπ., λλά νά εναι πό τούς λλους κρυφή».
νέφερε Γέροντας σαάκ μία περίπτωσι δελφο πού το ρεσε νά προσεύχεται στόν κπο. ταν εχόταν στήν κκλησία, μαράζωνε. Γι ατό καί Γέροντας εχαρίστως το δωσε ελογία. Μετά, ο λλοι δελφοί εχαν λογισμούς καί κούραζαν τόν Γέροντα. ταν μως κατάλαβαν τά καλά πνευματικά ποτελέσματα, μετάνοιωσαν καί ζήτησαν συγχώρησι πό τόν Γέροντα. Τότε τούς επε Γέροντας: «Εδατε, δέν ξέρετε τι λοι δέν εναι τό διο;»
Καί μετά, ναφερόμενος στήν ναξιότητά μου, σχετικά μέ κάποιους λογισμούς πού εχα νά καλογερέψω κτός γίου ρους, μόνο ν φυσικά ταν ατό θέλημα Θεο, Γέροντας σαάκ συμφώνησε εχαρίστως καί πί πλέον εαρεστήθηκε νά εναι διά βίου Γέροντάς μου. Δηλαδή δωσε μετά χαρς ελογία. ννοεται τι λα ατά καταστάλαξαν καί δραιώθησαν μετά πό κανή πάροδο χρόνου. Μο τόνιζε: «λα καλά, λλά τό πιό συνετό σέ τέτοιες περιπτώσεις εναι νά μή βιαζώμαστε».
Συμπερασματικά, επε: «Θέλημα Θεο γιά σένα εναι ατό πού λαχταράει καρδιά σου. Νά εσαι νεπηρέαστος πό τούς λλους. Εσαι δικό μου παιδί. Θά εμαι καί πάλι Γέροντάς σου. λλοίμονο! Γιά ,τι πνευματικό ζητήσεις ... θά εμαι πάντα στήν διάθεσί σου. Μαζί θά πμε στόν Παράδεισο! Θεός σέβεται τήν λευθέρα βούλησι. μένα μ νδιαφέρει νά σέ βλέπω ναπαυμένο καί χαρούμενο καί μέ προκοπή. Ατό εναι συγκρίτως προτιμώτερο παρά νά εσαι πιεσμένος..... Σημασία μως χει ν γιάσης ατό πού διάλεξες».
Π. ΙΩΗΛ: Πολύ σημαντικό ατό.
Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Μέ λα ατά θέλω νά π, πρτον τί νιδιοτέλεια, γάπη καί φώτισι Θεο εχε Γέροντας σαάκ. Δεύτερον, τί ξία χει κατ εδοκίαν ελογία. Καί τό πιό συγκινητικό π λα εναι ταν βλέπη κανείς στήν πρξι, στήν πορεία, παρά τίς δυναμίες του, Θεός λα ατά μέχρι τέλους νά τά πισφραγίζη καί μάλιστα μέ τόσο ξεκάθαρο, διαμφισβήτητο καί ρχοντικό τρόπο. Γι ατό, ν γενικά εμαι ναπολόγητος, ταν μεγάλη μου τιμή πού εχα, μέχρι τήν τελευταία του στιγμή, Γέροντα τόν π. σαάκ, καί μάλιστα μόλις λίγα λεπτά πρίν τήν κοίμησί του, ναξίως εχα τήν μεγάλη ελογία νά πάρω τήν εχή του καί νά κούσω τίς τελευταες του σοφές συμβουλές - φόδιο γιά λη μου τήν ζωή.
λεγε γιά τίς εχές πού διαβάζουν ο ερες τά ξς: «Πολλές φορές νεργε πίστις το ατοντος πού το διαβάζομε τήν εχή, λλη φορά νεργε δια εχή, λλη φορά νεργε ελάβεια το παπ. Εναι πολλές ο περιπτώσεις».
Μία φορά μο λεγε: «ταν εσαι νάμεσα σέ νθρώπους καί δέν βγαίνη λόκληρη εχή μυστικς, πειδή δέν μπορες νά τήν πς λόκληρη ψιθυριστά, καλό εναι νά λές νοερά μέρος τς εχς».
ταν εχε λθει Γέρων σαάκ στήν ες πρεσβύτερον χειροτονία μου στήν Λαμία, τόν ρώτησε νας λικιωμένος, μακαριστός τώρα, φιλακόλουθος ερέας, π. λίας Ναούμης, τί νά κανε γιατί λόγ λικίας δέν μποροσε νά διαβάζη μόνος του στό σπίτι του λες τίς κολουθίες (ρθρο, σπερινό, πόδειπνο, κλπ.). Καί το λέγει π. σαάκ: «Τά πιό πολλά νά τά κάνης μέ τό κομβοσχοίνι γιά νά μή κουράζεσαι».
Ατό μο τό επε μετά πό καιρό διος ερέας, καί μάλιστα μο επε: «Νά εναι καλά Γέροντάς σου. Μέ πάλλαξε πό μεγάλη στενοχώρια καί πί πλέον βρκα καί πολλή φέλεια». το πράγματι πολύ εσεβής.
Σς νέφερα λίγες βασικές διδαχές το Γέροντος σαάκ, π. ωήλ. Βέβαια, θά θελα νά κλείσω τήν ρώτησί σας ατή καί μέ κάτι κόμη σημαντικό.
Π. ΙΩΗΛ: Μάλιστα, σς κομε.
Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Καταλυτικός καί κύριος λόγος πού Γέροντας σαάκ πέλεξε ς μόνιμο τόπο τς σκήσεώς του τό γιον ρος, το προσωπικότης το Γέροντος Παϊσίου, μέ τόν ποο συνεδέθη μέ ρρηκτο πνευματικό δεσμό. Τόν κανε Γέροντα, γινε πιστός καί γνήσιος μαθητής του, καί ατό μόνον πό καθαρό, γνό σεβασμό στήν μορφή το Γέροντος Παϊσίου. Τόν γάπησε καί τόν σεβάσθηκε ληθινά.
Υοθέτησε λην τήν διδασκαλία του καί τά φρονήματά του, καί πό μέσα, καί π ξω, καί βαθειά, καί πιφανειακά.
Προσεπάθησε, κατά τό νθρωπίνως δυνατόν, νά τόν μιμηθ κάνοντας σωτερική καί ξωτερική πακοή.
μεινε πιστός στόν Γέροντα Παΐσιο μέχρι τέλους, λλά καί μετά τήν κοίμησί του. ννοεται τι ατή μαθητεία το Γέροντος σαάκ πρός τόν Γέροντα Παΐσιο, γίνετο μέ τρόπο γι καί καθαρά χριστοκεντρικό καί διακριτικό.
Ποτέ δέν τόν μιμήθη σέ ξωτερικά χαρακτηριστικά, κινήσεις, κφράσεις, κδηλώσεις, κλπ., ρρωστημένα δηλαδή. πιανε μόνο τήν οσία τν πραγμάτων διατηρντας τήν δική του προσωπικότητα.
Γενικώτερα, Γέρων σαάκ δέν θελε νά χρησιμοποι τό νομα το Γέροντος Παϊσίου. φελετο καί ρουφοσε τήν ρετή το νδρός, μως ταυτόχρονα το καί ατόφωτος. Εχε δυνατή προσωπικότητα καί διαίτερο πνευματικό ταπεραμέντο. Δέν θελε νά οκειοποιηθ τόν Γέροντα Παΐσιο σέ προσωπικό πίπεδο καί πρός διον, φθηνό, προσωποπαθές συμφέρον.
γαποσε τόν Γέροντα ληθινά καί θελε νιδιοτελς καί νεξαιρέτως νά φελονται λοι ο νθρωποι πό τήν χάρι καί τό μεγαλεο τς πνευματικότητος το Γέροντος Παϊσίου.
Γέρων σαάκ λοιπόν πρξε αθεντικός μαθητής το Γέροντος Παϊσίου καί, ς κ τούτου, ν πρεπε νά παντήσω μόνο μέ μία συμπεπυκνωμένη φρσι στήν ρώτησί σας, θά λεγα τό ξς:
διδασκαλία το Γέροντος Παϊσίου το, κατά τό δυνατόν, πίσης φρόνημα καί διδασκαλία το Γέροντος σαάκ. Τί λεγε π. Παΐσιος, τά πιό πολλά εναι γνωστά. Τά δια κριβς κατά λήθειαν φρονοσε καί διεκήρυσσε καί Γέρων σαάκ. Μικρή νδειξις ατς τς δικς μας πεποιθήσεως καί βεβαιότητος εναι τι καί μετά τήν κοίμησι το Γέροντος Παϊσίου οτε πέτρεψε μπρακτα ες τό λάχιστον νά τόν θεωρήσουν ς ναν βασικό διάδοχό το Γέροντος Παϊσίου - ατό τό πρόσεξε πάρα πολύ -, οτε φυσικά λλαξε σέ κάτι τό φρόνημά του καί σεβάσθηκε πολύτως τήν παρακαταθήκη το Γέροντος Παϊσίου σέ προσωπικό καί σέ γενικό πίπεδο.
το πάντα ταπεινός, νιδιοτελής, οκουμενικός, χωρίς πνευματικά βέτο καί λλες νεξέλεγκτες φανερές καί εροκρύφιες πνευματικές παρενέργειες.
Τό ξαναλέγω, ς μή ξεχνμε τι φησε τόν Λίβανο χάριν το π. Παϊσίου καί λθε σέ ξένο τόπο. Βέβαια, γάπη του, προσευχή του, τό νδιαφέρον του, πόνος του γιά τίς περιοχές Λίβανο, Συρία, ορδανία, Σιν, Αγυπτο, σραήλ, Παλαιστίνη, κλπ., σαν μεγάλα, ληθινά καί πνευματικά. Γι ατό κανε τόσες πολλές μεταφράσεις λληνικν πατερικν κειμένων στά ραβικά. Γι ατό καί δέχετο πληθώρα πισκεπτν πό κενα τά μέρη καί τούς καθωδηγοσε πνευματικά. το πατέρας ληθινός το ραβόφωνου θρησκευομένου φοιτητόκοσμου, καί χι μόνον, στήν λλάδα. Γιά τόν διο λόγο, κατά καιρούς, θυσιάζοντας τήν ν γί ρει συχία του, πεσκέπτετο τά μέρη κενα καί δίδασκε, στήριζε, δημιουργοσε, παρηγοροσε, κλπ.!
Θά π κάτι πού σως φαν περβολικό. Παρά τατα, χω χρέος νά τό π, διότι πλούστατα δέν εναι δική μου θέσις καί ρσις. πλς θά σς μεταφέρω τό φρόνημα καί τό κοινό ασθημα το ρθοδόξου μέρους το Λιβάνου, λλά καί πέραν ατο.
πως μες δ στήν λλάδα χομε σέ τόση ελάβεια τόν Γέροντα Παΐσιο, , κάπως τσι, κατ ναλογίαν, θεωρον καί χουν τόν Γέροντα σαάκ στόν Λίβανο. Τό χω πολλαπλς ατό διαπιστώσει δίοις μμασι πάλιν καί πολλάκις. Εναι καί ατό νας λάνθαστος δείκτης τς πνευματικς κτινοβολίας το Γέροντα, λλά καί πόρροια τς τόσης μεγάλης βοηθείας πού παρέσχε στούς ν Χριστ δελφούς μας πού μάλιστα τόσο θλίβονται στίς μέρες μας πό τίς πάνθρωπες βιαιότητες πού γίνονται ες βάρος τους, χοντας μάλιστα ς σύμμαχο τήν δική μας διαφορία.
Π. ΙΩΗΛ: Ατό πάτερ μου κι ν εναι τραγικό.
Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: χετε πόλυτο δίκιο. μως παρακαλ νά μήν νοίξωμε λλο θέμα καί ς περάσωμε στήν πόμενη ρώτησί σας γιά τόν Γέροντα σαάκ.
Π. ΙΩΗΛ - ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΠΕΜΠΤΗ: Σς εχε π Γέροντας κάτι περί ατν τν θεμάτων, πού πό κκλησιολογικς πλευρς μς κάνουν λους νά πονομε; μιλ δηλαδή περί τν δύο κρων. Τόσο περί το θεολογήτου Οκουμενισμο, σο καί περί το κρίτου καί κραίου Ζηλωτισμο.
Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Γέροντας σαάκ εχε οκειοποιηθ τήν ρθοδοξία σέ πολύ μεγάλο βαθμό. Ατό εχε ς συνέπεια νά γνωρίση παρξιακς τήν γνησία ρθόδοξη πνευματικότητα. Κολυμποσε καί δροσίζετο μέσα ες ατήν. Συνέπεια ατο το τι ασθανόταν, μέ τίς πνευματικές του ασθήσεις, τήν οκουμενικότητα, τήν καθολικότητα, τήν κτιστη παγκοσμιότητα, τήν χρονη καί μετάκλητη διαχρονικότητα λλά καί τήν μοναδικότητα τς ρθοδοξίας. ς κ τούτου, χι μόνον δέν δέχετο, λλά τόν νωχλοσε φάνταστα, ποιαδήποτε παρέκκλισις πό τό ρθόδοξο δόγμα καί διδασκαλία, διότι ντελαμβάνετο μεσα τίς τραγικές σωτηριολογικές συνέπειες. λα ατά βέβαια τά εχε μπεδώσει καί θεμελιώσει μέσα του χοντας πλήρως νταχθ στήν πίγεια κτιστη ρθόδοξη κκλησία.
πότε ντιλαμβάνεται κανείς πλέον, μετά πό τά προαναφερθέντα, τι δέν δέχετο π οδενί τήν σχετικοποίησι τς ρθοδοξίας στήν πολύθεο-θεο χοάνη το παράτου Οκουμενισμο, οτε μως τήν ποκοπή πό τήν κκλησία μέσ τν διαφόρων σχισμάτων. το λοιπόν ν πρώτοις κρως ντιοικουμενιστής.
λεγε: « λήθεια εναι μόνο στήν ρθοδοξία» καί στενοχωρετο γιά τά διάφορα νοίγματα μέ τούς τεροδόξους.
Τό διο κανε καί μέ τούς ατοαποκαλουμένους ν γί ρει καί λλαχο ''ζηλωτάς'', πρός τούς ποίους εχε μέν ρχοντική συμπεριφορά, δέν εχε μως κκλησιαστική πικοινωνία.
Νά μήν ναφέρω μως στό σημεο ατό λλες σχετικές φράσεις το Γέροντα, γιατί λίγο-πολύ κινοντο στό διο μκος κύματος μέ κενο το π. Παϊσίου καί τν λλων γωνιστν πατέρων καί θεωρονται γνωστές.
ντί ατο μως, ς ναφέρω δύο σχετικά περιστατικά. Νομίζω τι πιτρέπεται καί πιβάλλεται ατά νά λεχθον.
Π. ΙΩΗΛ: Διαισθάνομαι τι θά μς καλυψουν πλήρως.
Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Τό λπίζω. Μία φορά, ταν ερίσκετο στόν Λίβανο σέ νεαρά λικία, νας Δεσπότης το επε νά φάη κέρασμα ρτύσιμο. ταν μως μέρα νηστείας. π. σαάκ, Φίλιππος τότε, φο τόν εχαρίστησε ρνήθηκε νά τό φάγη. Το επε: «Νά μέ συγχωρτε, πειδή εναι νηστεία, θά πάρω μόνο τό νερό. Τήν εχή σας...» Τότε Δεσπότης κενος τόν προέτρεψε νά τό φάγη λέγοντας: ''Δέν πειράζει, δέν εναι μαρτία, τό χω ελογήσει γώ''. Τότε π. σαάκ εγενικά ρνήθηκε κ νέου καί δέν τό πρε. Επε μως πό μέσα του: ''σύ τό ελόγησες, Δέσποτα, δέν τό χει ελογήσει μως Χριστός''. Τά συμπεράσματα ατονόητα. ν γιά να κέρασμα ντέδρασε τσι Γέροντας, πολλ μάλλον θά ντιδροσε γιά λλα θέματα σοβαρώτερα, δηλαδή πίστεως, κλπ.
Τό δεύτερο περιστατικό πού, πως καί τό προαναφερθέν, μς τό διηγήθηκε διος Γέροντας, χει ς ξς: «Μία φορά πγα νά φτιάξω να χαλασμένο μου παπούτσι σέ ναν μοναχό κοντά στίς Καρυές, πού ταν τσαγκάρης». Γέροντας κενος το ζηλωτής καί μάλιστα ξαγωνίτης, δηλαδή δέν περεδέχετο τήν γιότητα το γίου Νεκταρίου, κλπ. Καί συνέχισε Γέροντας: «Πρίν καλά-καλά το ξηγήσω τί πρόβλημα εχε τό παπούτσι μου, σέ αστηρό τόνο μο λέγει: ''Δέν χεις ερωσύνη''. πότε κι γώ το λέγω: ''Ατό δέν τόλμησε νά μο τό π οτε διος Διάβολος, θά μο τό πς σύ;''. Παίρνω μέσως τό παπούτσι - πρίν τό πισκευάση - τόν χαιρετάω καί φεύγω μέσως». Καί μετά μο ξήγησε Γέροντας σέ ρεμο καί γαλήνιο φος: «Νά μο λεγε ,τιδήποτε λλο, κάποιο παράπονο, νά μέ κατηγοροσε μπροστά μου, κλπ., φειλα νά τό δεχθ. λλά ατό χι. Εναι σάν νά ρνομαι, γώ διος, τήν κκλησία, τόν Χριστό, κλπ.».
ς μήν ναλύσωμε πολύ, π. ωήλ, ατά τά σοφά καί ξάστερα λόγια το Γέροντα, διότι θά ξεφύγωμε πό τό θέμα μας. πλς, ς θίξωμε δύο μόνον σημεα τν λόγων του.
Πρτον, τό τι δέν εχε ερωσύνη καί δέν τόλμησε νά το τό μφισβητήση οτε Διάβολος.
πό ατήν τήν πηγαία φρασούλα, πού μόνον λόγ ερς γανακτήσεως ξέφυγε πό τά χείλη το Γέροντα, πορρέουν δύο πί μέρους συμπεράσματα. Τό να εναι τι εχε Γέροντας σαάκ προσωπικές μπειρίες καί μάχες κατά τρόπο ασθητό μέ τά πνεύματα τς πονηρίας. Τό λλο συμπέρασμα εναι τό πόσο φρίσσει Διάβολος ατήν ταύτην τήν ερωσύνην, πού οτε κν σάν ψέμμα τόλμησε νά τήν περιφρονήση καί νά το τήν μφισβητήση.
Τό δεύτερο σημαντικό σημεο πού θά θίξωμε πό τό λο σκηνικό, εναι τί σαφ κκλησιολογική γνσι καί γνώμη εχε Γέροντας περί κκλησίας καί σχισμάτων.
Ατά τά λίγα γιά ατό τό θέμα. ς μήν ναφέρωμε λλα σχετικά περιστατικά μέ τόν Γέροντα σαάκ γιά νά περάσωμε χωρίς λλα σχόλια σέ λλη ρώτησι, γιατί τό θέμα ατό θέλει πολύ χρόνο.

ρχιμανδρίτης ρσένιος Κατερέλος
γούμενος . Μονς γίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος
( συνέντευξις δόθη στόν πρωτοσύγγελο π. ωήλ Κωνστάνταρο στόν ραδιοφωνικό σταθμό τς . Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανς & Κονίτσης τήν 16 – 07 – 2014)
Διαβάστε και 

Αρχιμ. Αρσένιος Κατερέλος, Ο Γέροντας μου Ισαάκ ο Λιβανέζος (Α΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)