20/2/15

Ὁ κ. Γεώργιος Κρίππας πρὸς τὴν Ἀρχὴν Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων γιὰ τὶς ἀπαλλαγὲς ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά

νέα γκύκλιος το πουργείου Παιδείας γι τς παλλαγς π τ μάθημα τν Θρησκευτικν δωσε ριστικ λύση στ μεγάλο ατ ζήτημα π τ βάσει τς τελεσίδικης ποφάσεως 115/2012 το Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων. Τ δικαίωμα τς παλλαγς δίνεται πλέον ξεκάθαρα σ λλόδοξους, τερόθρησκους κα θρησκους μαθητς φόσον τ ζητήσουν. Κα ν γκύκλιος προβλέπει δικαίωμα παλλαγς γι τος θρησκους μαθητς νωση θέων μεσα κινήθηκε πρς τ πουργεο Παιδείας κα πρς νεξάρτητες ρχς γι τν κύρωσή της. Γι τν ποφυγ νέας μπλοκς στ λο ζήτημα πο εναι πιθαν ν συμβε, ἐὰν πιχειρηθε π τ νέα γεσία το πουργείου Παιδείας νέα παναπροσέγγιση το πιλυθέντος ζητήματος τν παλλαγν κ. Γεώργιος Κρίππας, Δρ Συνταγματικο Δικαίου ς Νομικς Σύμβουλος τς Πανελληνίου νώσεως Θεολόγων πέστειλε πρς τν ρχ Προστασίας Προσωπικν Δεδομένων πιστολ στν ποία ξηγε τος λόγους γι τος ποίους τ ατήματα τς νωσης θέων θ πρέπει ν πορριφθον. πιστολ το κ. Κρίππα χει ς ξς:

«ΠΡΟΣ
Ἀρχὴν Προστασίας Προσωπικῶν
Δεδομένων
Ἐνταῦθα

Κοινοποίηση 
Ἐρίτιμον Καν, Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου
Ἐνταῦθα
Ἀθήνα 3 Φεβρουαρίου 2015
Ἀξιότιμοι κύριοι/κυρίες
Λαμβάνω τὴν τιμήν, νὰ σᾶς ἀναφέρω ὅτι περιῆλθε εἰς χεῖρας μου τὸ συνημμένο κείμενο, τῆς ἑνώσεως ἀθέων, τὸ ὁποῖο σᾶς κοινοποιεῖται καὶ τὸ ὁποῖο μεταξὺ ἄλλων ζητεῖ τὴν ἐπέμβασή σας . Τοῦ δι᾽ αὐτοῦ ὑποβαλλομένου αἰτήματος ζητῶ τὴν ἀπόρριψη διά τοὺς κάτωθι λόγους καὶ ὑπὸ τὴν ἰδιότητά μου ὡς νομικοῦ συμβούλου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων:
1)Ἐπί τοῦ προκειμένου σᾶς πληροφορῶ ὅτι τὸ θιγόμενο θέμα ἔχει ἐπιλυθεῖ ὁριστικῶς διά τῆς ἀποφάσεως 115/2012 τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων, ἡ ὁποία εἶναι ὁριστικὴ καὶ τελεσίδικος καὶ ἰσχύει πανελληνίως, (ἴδετε Νόμον 702/1977 ἄρθρον 3 παρ. 3 καὶ 4 καὶ ἄρθρον 5Α) ἀποφαίνεται δέ ὅτι τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν εἶναι ὑποχρεωτικὸ δι᾽ ὅλους τούς ὀρθοδόξους μαθητάς. Προσθέτει ἐπίσης ὅτι
ἀκόμη καὶ ἂν κάποιος ἀπὸ αὐτοὺς (τοὺς ὀρθοδόξους μαθητάς) ζητήσει ἀπαλλαγὴν ἐπικαλούμενος λόγους συνειδήσεως διαπράττει τὸ ἔγκλημα τῆς ὑποβολῆς ψευδοῦς ὑπευθύνου δηλώσεως ἐνώπιον δημοσίας ἀρχῆς, πράξη τιμωρουμένη ποινικῶς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 22 παρ. 6 τοῦ Ν. 1599/86, ὑπὸ δὲ τῆς παραγράφου 7 τοῦ ἰδίου ἄρθρου τιμωρεῖται διά φυλακίσεως καὶ πᾶς κρατικὸς λειτουργὸς δεχθείς τοιαύτην ψευδῆ ὑπεύθυνη δήλωση καὶ μὴ καταγγείλας τὸν ὑπαίτιον ἀμέσως. Πρὸς ἐνίσχυση δὲ τῶν ἀπόψεών της αὐτῶν ἡ ὡς ἄνω δικαστικὴ ἀπόφαση παραπέμπει σὲ ἰδική μου ἐπιστημονικὴ μελέτη  ἀναπτύσσουσα καὶ ἐπεξεργαζομένη τὸ θέμα αὐτό.
Συνημμένως σᾶς ὑποβάλλω καὶ τὴν ὡς ἄνω ἀπόφαση καὶ τὴν ad Ηoc μελέτη μου (τὴν ὁποίαν ἡ ἀπόφαση αὐτὴ υἱοθετεῖ ἐξ ὁλοκλήρου διά ρητῆς μνείας της εἰς τὸ κείμενόν της).
2)Ἑπομένως ἅπαξ καὶ τὸ θέμα ἔχει ἐπιλυθεῖ δικαστικῶς, ἡ ὑπηρεσία σας ἀπαγορεύεται νὰ τὸ χειρισθεῖ. Αὐτὸ ἀκριβῶς δέχεται καὶ ἡ ἑλληνικὴ ad Hoc νομολογία. Πρὸς τοῦτο σᾶς ὑποβάλλω τὴν ad Hoc ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας 2683/2010, δεχόμενη αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἄποψη.
3)Ἄλλωστε ἀνακύπτει καὶ θέμα ἀναρμοδιότητος τῆς ἑνώσεως ἀθέων. Ἡ ἕνωση αὐτὴ ἐκπροσωπεῖ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τοὺς ἄθεους. Ἑπομένως δὲν δικαιοῦται νὰ ὁμιλεῖ καὶ ὡς ἐκπρόσωπος τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν/ γονέων καὶ κηδεμόνων τους.
4)Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ ἐπισημαίνω ὅτι κατὰ παγίαν ἀρχὴν τῆς ἑλληνικῆς ἐννόμου τάξεως, ὅποιος ζητεῖ τὴν  ἀπαλλαγήν του ἀπὸ ἐκ τοῦ νόμου ἢ τοῦ Συντάγματος ρητὲς ὑποχρεώσεις του διά λόγους συνειδήσεως,  ἐλέγχεται ἐξονυχιστικῶς καὶ μάλιστα ἀπὸ εἰδικὸ ὄργανο καὶ ὑποχρεοῦται, νὰ προσκομίσει πλῆθος στοιχεῖα καὶ δικαιολογητικὰ ἐπὶ τοῦ προκειμένου (π.χ. ἴδετε Νόμον 2510/1997 ἄρθρα 18 - 20) καὶ δὲν ἀρκεῖ ἁπλῆ δήλωσή του καὶ μάλιστα ἀόριστη. Πρᾶγμα ποὺ οἱ ὑπηρεσίες σας οὐδέποτε ἐθεώρησαν παράβαση τῶν ἀρχῶν προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων.
5)Τέλος ἐφιστῶ τὴν προσοχήν σας εἰς τὸ ὅτι ἐπειδὴ ἡ συνημμένη ἀπόφαση δέχεται εὐθέως ὅτι ὁ χριστιανὸς ὀρθόδοξος μαθητὴς αἰτούμενος τυχὸν ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν (τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς θρησκείας) τῇ ἐπικλήσει λόγων συνειδήσεως, διαπράττει ἀξιόποινο πράξη (τὸ ἔγκλημα τῆς ὑποβολῆς ψευδοῦς δηλώσεως ἐνώπιον δημοσίας ἀρχῆς, πράξη ἡ ὁποία διώκεται ποινικῶς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 22 παρ. 6 τοῦ Ν. 1599/86), οἴκοθεν νοεῖται, ὅτι ἐὰν ἀπεδέχεσθε τὶς ἀπόψεις τῆς ἑνώσεως ἀθέων καὶ προετρέπατε τοὺς ὀρθοδόξους μαθητάς νὰ διαπράττουν τὴν ἐν λόγῳ ἀξιόποινο πράξη (καὶ τὶς ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νὰ δέχονται τὴν τοιαύτην ψευδῆ ὑπεύθυνη δήλωση), κατ᾽ ἀνάγκην θὰ παρεπέμπεσθε εἰς τὰ ποινικὰ δικαστήρια ὡς ἠθικοὶ αὐτουργοὶ τοῦ ἐν λόγῳ ἐγκλήματος (Ποινικὸς Κῶδιξ ἄρθρον 46).
Κατ᾽ ἀκολουθίαν τῶν ἀνωτέρω τὸ αἴτημα τῆς Ἑνώσεως Ἀθέων πρέπει νὰ ἀπορριφθεῖ λόγῳ ἀναρμοδιότητος τῆς ὑπηρεσίας σας, νὰ χειρισθεῖ θέματα κριθέντα ὑπὸ τῶν δικαστηρίων ἀμετακλήτως».

Ορθόδοξος Τύπος, 20/2/2015 Από τη στήλη της ΠΕΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)