26/11/15

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 27.11.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Τό σπίτι πού θά πάρης ἀπό τόν πλειστηριασμόν εἶναι φωτιά διά τά παιδιά σου, διότι εἶναι αἷμα καί δάκρυ κάποιου πονεμένου. Οὐδεὶς χριστιανὸς νὰ πάρη σπίτι ἀδελφοῦ ἀπὸ πλειστηριασμόν!

➢ Ἡ Ὀρθόδοξη Νηπτικὴ Παράδοση ὡς θεμέλιο τῆς Ρωμηοσύνης. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
➢ Ἡ ἔρις Κων/πόλεως καί Μόσχας διά τὸ αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας. Γράφει ὁ π. Ἀνδρέας Μπορκόφσκυ, καθηγ. εἰς τήν ἕδραν Ὀρθ. Θεολογίας τοῦ Πανεπιστ. Bialystok τῆς Πολωνίας.
➢ Ἐμπόριον ὀστῶν. Διὰ ὅσους δὲν ἔχουν ἀκούσει τίποτε περὶ γενοκτονίας. Ἐπιμέλεια κειμένου: κ. Φώτιος Μιχαήλ.
➢ Διατί ἡ «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δὲν θὰ πρέπη νὰ συγκληθῆ. Τοῦ π. Ἐμμανουὴλ Χατζηδάκη, τῆς Ἱ. Ἀρχιεπ. Ἀμερικῆς.
➢ Χρειαζόμεθα «Πρῶτον»; Σχόλια εἰς εἰσήγησιν τοῦ Σεβ. Περγάμου.
➢ «Yoga; Εὐχαριστῶ δὲν θὰ πάρω!».
➢ Διατί δίδονται εἰς τὰς Στοὰς οἱ φοβεροὶ ὅρκοι;
➢ Μὲ ἀφορμὴν τὰς προσφάτους ἀνακοινώσεις τῆς NASA διὰ τυχὸν ὕπαρξιν ζωῆς εἰς τὸν Ἄρην. Γράφει ὁ κ. Μιχαὴλ Κ. Σκορδιαλός, θεολόγος.
➢ Διά ἕνα γόνιμον προβληματισμόν τῆς «Ἕνωσης Ἀθέων» Ἑλλάδος. Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπιτ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.
➢ Ἰσχυραὶ ἀντιδράσεις καὶ διαμαρτυρίαι ἀνὰ τὸ πανελλήνιον διὰ τὸ Σύμφωνον Συμβιώσεως.
➢ Ἡ τρομοκρατικὴ ἐπίθεσις εἰς τὸ Παρίσι καὶ ἡ συμπαράστασις τῆς Ὀρθοδοξίας.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)