22/1/16

Ἡ ὁμοφυλοφιλικὴ τρέλα

Ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι πάθος. Πάθος βρώμικο καὶ αἰσχρό. Αὐτὴ εἶναι ἡ δια­χρονικὴ καὶ ἀπόλυτη ἀλήθεια τῆς Ἐκ­κλησίας, ποὺ βεβαιώνεται ἀπὸ τὴ διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τὴν ὁμόφωνη ἑρμηνεία τῶν Πατέρων. Καὶ καν­ένας νόμος κανενὸς Κοινοβουλίου δὲν μπορεῖ νὰ μεταβάλει αὐτὴ τὴν αὐ­θεν­τικὴ διακήρυξη.

Τὸ κείμενο τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου ποὺ παραθέτουμε στὴ συνέχεια (ἀπὸ τὴν Δ΄ Ὁμιλία εἰς τὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολήν, PG 60, 416, 420) διατυπώνει μὲ τὸν πιὸ ξεκάθαρο τρόπο αὐτὴ τὴν ἀδιαμφισβήτητη ἀλήθεια:
«Πάντα μὲν οὖν ἄτιμα τὰ πάθη, μάλιστα δὲ ἡ κατὰ τῶν ἀρρένων μανία... Τοιαύτη γὰρ ἦν ἡ μῖξις τῶν ἀνδρῶν τῆς γῆς Σοδόμων, τὸ τοιοῦτον σῶμα ἀχρη­στότερον ἀποφαίνουσα. Τί γὰρ ἀνδρὸς πεπορνευμένου μυσαρώτερον; τί δὲ ἐνα­γέστερον; Ὢ τῆς μανίας! ὢ τῆς πα­ρα­πληξίας! πόθεν εἰσεκώμασεν ἡ ἐπι­θυ­μία αὕτη, τὰ τῶν πολεμίων διατιθεῖσα τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, μᾶλλον δὲ καὶ ἐκείνων χαλεπωτέρα, ὅσῳ καὶ ψυχὴ σώ­ματος ἀμείνων; Ὦ καὶ ἀλόγων ὑμεῖς ἀ­νοητότεροι, καὶ κυνῶν ἀναιδέστεροι! Οὐ­δαμοῦ γὰρ τοιαύτη μῖξις παρ’ ἐ­κεί­νοις, ἀλλ’ ἐπιγινώσκει τοὺς ἰδίους ὅ­ρους ἡ φύσις· ὑμεῖς δὲ καὶ τῶν ἀλόγων ἀτιμότερον τὸ γένος εἰργάσασθε τὸ ὑ­μέτερον καθυβρίζοντες».

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση
Ὅλα ἀναμφιβόλως τὰ πάθη εἶ­ναι ἀ­τι­μωτικά, κατεξοχὴν ὅμως ἡ ἀρρενομα­νία... Τέτοια ἀκριβῶς ἦταν ἡ σεξουαλικὴ ἀνάμειξη τῶν ἀνδρῶν τῆς γῆς τῶν Σοδόμων. Ἀνάμειξη ποὺ καθιστοῦσε τὸ σῶμα τους τελείως ἄχρηστο. Διότι τί εἶ­ναι πιὸ ἀηδιαστικὸ καὶ τί πιὸ μολυσμένο ἀπὸ τὸν ἄνδρα ποὺ ἔχει πα­ραδοθεῖ στὴν πορνεία; Ὦ, τί τρέλα! Τί παραφροσύνη! Ἀπὸ ποῦ εἰσέβαλε ἡ ἐπιθυμία αὐτὴ ποὺ προξένησε στὴν ἀνθρώπι­νη φύση αὐτὰ ποὺ θὰ τῆς ἔκαναν οἱ ἐ­χθροί; Ἢ μᾶλλον χειρότερη κι ἀπ’ τοὺς ἐχθρούς, καὶ τόσο ὅσο ἀνώ­τερη εἶναι ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὸ σῶμα; Ὦ ἄν­θρωποι, ἐσεῖς ποὺ γίνατε πιὸ ἀνόητοι ἀπὸ τὰ ζῶα καὶ πιὸ ξεδιάντροποι ἀπὸ τὰ σκυλιά! Διότι τέτοια ὁμόφυλη σαρ­κικὴ μείξη δὲν συν­αντιέται πουθενὰ σ’ αὐτά, ἀλλὰ ἡ φύση γνωρίζει καλὰ τοὺς νόμους της. Ἐσεῖς ὅμως μὲ τὸ νὰ ἐξευ­τελίζετε τὸ φύλο σας τὸ καταστήσατε ἀθλιότερο ἀπὸ τὰ ζῶα.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πάθος κτηνώδες και βδελυκτό ο σοδομισμός, μας λέγει ο αψευδής λόγος του Θεού.
Να, όμως, που κάποιοι "ψυχοθεολόγοι" στο βιβλίο των εκδόσεων "ΕΝ ΠΛΩ" με τίτλο "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ" μας λένε άλλα, τα εξής "άρρητα ρήματα": «...Ἐδῶ ἔχουμε μία τεκμηρίωση τῆς διάχυτης ἐκκλησιαστικῆς προκατάληψης πώς ἡ ὁμοφυλοφιλία πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται ὡς πρωτίστως σεξουαλικό πάθος. Ἡ ἐσφαλμένη αὐτή ἀντίληψη εἶναι προσβλητική πρός τά ἑκατομμύρια παιδιά τοῦ Θεοῦ πού ἡ ἐρωτική τους ἀφύπνιση κατά τήν ἐφηβεία συνοδεύεται ἀπό ὁμοφυλόφιλη συναισθηματική ἕλξη» (σ. 161).
Πού καταντήσαμε!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς αυτούς τους "ψυχοθεολόγους" τους έχει αφήσει ασύδοτους η επίσημη Εκκλησία αντί να τους ανακαλέσει άμεσα στην τάξη!

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)