23/3/16

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 25.3.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ἡ Ἐθνικὴ ἀνάστασις ἀπαιτεῖ πνευματικὴν Ἐπανάστασιν. Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Ἀβραάμ, Καλύβη Μεταμορφώσεως Προβάτα.

➢ Ὁ Ἰωάννης Σκαλτσούνης κρίνει τὴν Γαλλικὴν Ἐπανάστασιν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
➢ Οἱ ἄγνωστοι διωγμοὶ τοῦ π. Μάρκου Μανώλη. Εἰς μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος καὶ ἐνθάρρυνσιν τοῦ ἐν παρομοίῳ διωγμῷ διατελοῦντος σήμερον π. Νικολάου Μανώλη. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.
➢ «Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοί Θεοῦ τήν Δόξαν». Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου (†).
➢ Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὁ στῦλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ κήρυξ τῆς θείας Χάριτος. Τοῦ Ἀρχ/του π. Μάρκου Μανώλη (†).
➢ Ὑπόμνημα διὰ τὴν ἀπόρριψιν τοῦ συνοδικοῦ κειμένου «σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον». Γράφει ὁ Πρωτοπρ. π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμ. Καθ. Α.Π.Θ.
➢ Τὸ σήμαντρον τῶν Ἐθνικῶν μας ἐπετείων. Γράφει ὁ π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης.
➢ Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς ὡς τοιοῦτοι εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα;
➢ Διαφωνίαι Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐπὶ κειμένων τῆς Μεγάλης Συνόδου. Tοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.
➢ Συνεδρίασεν ἡ Κοινὴ Ἐπιτροπὴ Πολιτείας-Ἐκκλησίας.
➢ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν: Καταφθάνει τὸ τέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως!
➢ Νεοειδωλολατρικὰ καὶ ἀποκρυφιστικὰ στοιχεῖα εἰς τὴν «Ε.ΣΥ.» τοῦ κ. Ἀρτέμη Σώρρα. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου, Δρ Θ.
➢ Ἡ δική μας ἐθνικὴ ἀναδίπλωσις καὶ θετικὴ στάσις ἔναντι τῆς Ἱστορίας μας. Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.
➢ Τὸ «ἀθῶον» τζαμὶ τῆς Καστοριᾶς.
➢ Οἱ Ἕλληνες ἀνώρθωσαν τὴν Γερμανίαν.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)