24/3/16

Υπόμνημα Μητροπολίτου Καλαβρύτων Αμβροσίου προς τη ΔΙΣ για τη Μεγάλη Σύνοδο

ΟΧΙ!
ΟΧΙ, ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ!
Την προηγούμενη εβδομάδα από την 8 έως και την 10ην Μαρτίου ε.έ. η Ολομέλεια των Ιεραρχών της Εκκλησίας  της Ελλάδος συνήλθε σε έκτακτη Σύνοδο, την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας, όπως επισήμως αποκαλείται.


Θέμα της πρώτης Συνεδρίας ήταν η προσεχής Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος, η οποία πρόκειται να συνέλθη στην Κρήτη τόν προσεχή Ιούνιο. 
Το ζήτημα τούτο έχει προκαλέσει πολλές και ποικίλες αντιδράσεις, θετικές και αρνητικές, στον εκκλησιαστικό χωρο.  
Στην προαναφερθείσα Σύνοδο δεν κατέστη δυνατόν να εκθέσουμε τις ταπεινές απόψεις μας. Γι' αυτό καί τις καταθέσαμε με ένα  γραπτό Υπόμνημα. 
Επειδή όμως το ζήτημα της Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου είναι θέμα γενικωτέρου ενδιαφέροντος, αποφασίσαμε να γνωστοποιήσουμε τις απόψεις μας στο Πλήρωμα της Εκκλησίας. Σας γνωστοποιούμε, λοιπόν, τό περιεχόμενον του κατατεθέντος Υπομνήματός μας. Τα υπόλοιπα δικά σας.
Αίγιον, 22 Μαρτίου 2016
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

*** 

Mακαριώτατον
ρχιεπίσκοπον θηνν καί πάσης λλάδος
Κύριον κ. ερώνυμον
Πρόεδρον τς ερς Συνόδου τς εραρχίας
ω. Γενναδίου, 14
115 21  ΑΘΗΝΑΣ

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι ν Χριστ δελφοί,
Μέ συνοχήν καρδίας πευθύνομαι πρός τήν γάπην Σας σήμερον, προκειμένουν νά Σς ξωτερικεύσω σκέψεις, ατινες  κυριαρχον ες τήν ταλαίπωρον καρδίαν μου καί προκαλον νησυχίαν ο τήν τυχοσαν.
Πρόκειται διά τήν μέλλουσαν νά συνέλθ ες τήν Κρήτην Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον κατά τόν προσεχ ούνιον.
Πολλά εναι τά σημεα τς νησυχίας μου.
1.       τόπος, που συγκαλεται Μεγάλη ατή Σύνοδος. πιλογή τς νήσου Κρήτης ποτελε μεγάλην ταπείνωσιν τς κκλησίας της λλάδος! Κρήτη τυγχάνει μέρος τς λληνικς πικρατείας, δέν εναι μως καί πρωτεύουσα πόλις ατς! Διερωτμαι, λοιπόν: τί ραγε θά σκεφθον o δεκάδες Προκαθημένων καί λοιπν εραρχν τς ρθοδοξίας, ταν θά βιώνουν ς γεγονός τήν ταπεί-νωσιν τς κκλησίας τς λλάδος, ποία χει ποτιμηθ;

2.       τρόπος κπροσωπήσεως τν κατά τόπους ρθοδόξων κ-κλησιν.
παράδοσις, ν παρελάβομεν παρά τν γίων Πατέρων τς ρθοδόξου κκλησίας, ρίζει, τι ες τάς Οκουμενικάς Συνόδους συμμετέχουν λοι νεξαιρέτως ο Πατριάρχαι, ρχιεπίσκοποι καί πίσκοποι τς Μις, γίας, Καθολικς  καί ποστολικς κκλη-σίας! ντιθέτως πρός ατά, ες τήν προσεχ Μεγάλην Πανορ-θόδοξον Σύνοδον πρόκειται νά συμμετάσχουν ντιπροσωπεαι τν κατά τόπους ρθοδόξων κκλησιν! Κατά τήν ταπεινήν μν γνώμην τό σημεον τοτο ποτελε λλοίωσιν τς ρθοδόξου Παραδόσεως.

3.        τρόπος προετοιμασίας τν θεμάτων, διά τά ποα καί συνέρ-χεται Ατη.
Τά πρός συζήτησιν θέματα τς Μεγάλης ταύτης Συνόδου δέν χουν τύχει τς πεξεργασίας και τς νδελεχος μελέτης κ μέρους τν κατά τόπους ρθοδόξων κκλησιν! Τό γεγονός, τι πεστάλη-σαν  πρός μς ταχυδρομικς  τά σχετικά Πρακτικά τν Προσυνο-δικν Διασκέψεων ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ τό ζήτημα.   σεπτή εραρχία δέν χει σχοληθ π’ατν! ρα, κατά τήν ταπεινήν μας γνώμην, διά τς  Μεγάλης ταύτης  Συνόδου πιχειρεται νά προωθηθον καί νά ποφασισθον«προκατασκευασμένα» πό το Οκουμενικο Θρόνου ζητήματα, συνεπς Μεγάλη ατη Σύνοδος δέν πρόκειται νά σχοληθ μέ τήν ες βάθος μελέτην τν ες τήν μερησίαν Διάταξιν γγεγραμμένων θεμάτων, λλ’ ντέχνως θά χειραγω-γηθ πρός γκρισιν καί περψήφισιν ατν! Φοβούμεθα, τι Φαναριώτικη πολιτική πρόκειται νά γγράψ πέρ ατς νέες σελίδες .....δόξης καί μεγαλείου! 

4.       σωτερικός Κανονισμός λειτουργίας τς Συνόδου.
Πρωτάκουστος καί πρωτοφανής πίσης εναι καί τρόπος τς ψηφοφορίας. Ες τό ζήτημα τοτο χει ναφερθ γκαίρως καί παρκς λλογιμώτατος Καθηγητής τς Δογματικής ες τό Α.Π.Θ. κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης.
Οτως ες τήν Κρήτην δέν πρόκειται νά ψηφίσουν ο Σύνεδροι ρχιερες-Μέλη τς Μεγάλης ταύτης Συνόδου, λλ’ ο Τοπικές κκλησίες!  Τό γεγονός τοτο εναι χι μόνον -π-α-ρ-ά-δ-ε-κ-τ-ο-ν, λλά καί κρως πικίνδυνον.   τυχόν διχοστασία καί διχογνωμία μεταξύ τν Μελν τς ντιπροσωπείας μις Τοπικς κκλησίας θά μεταφερθ ες τό πίπεδον τν Τοπικν κκλησιν. ρα τυχόν ΟΜΟΦΩΝΙΑ τν Μελν τς Μεγάλης Συνόδου θά εναι πι-φανειακή, συνεπς δέ  καί πίπλαστος!

5.       εσαγομένη νέα θεολογική θεωρία περί το «προσώπου» κλπ. εναι κενοφανής καί συγχρόνως παράδεκτος! Σεβ. Μητροπο-λίτης Ναυπάκτου κ. ερόθεος παρκς χει ναπτύξει τό ζήτημα τοτο. Γέρων Μητροπολίτης Περγάμου κ. ωάννης εναι μέν σεβαστός ς πρόσωπον, λλά δέν μπορε νά λλοιών τήν δομήν τς ρθοδόξου Θεολογίας. 

6.       μέχρι σήμερον συμπεριφορά το Παναγιωτάτου Οκουμε-νικο Πατριάρχου  κ. Βαρθολομαίου, φε, ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ τήν διαφύλαξιν τς κεραιότητος τς μωμήτου μν πίστεως κατά τήν προσεχ Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον.  Πς νά λησμονή-σωμεν περιστατικά, πως τά ως σήμερον παράδεκτα νοίγματα Ατο πρός τε τόν Πάπαν τς Ρώμης, τόν Ίσλαμισμόν (βλ. τό «γιον» Κοράνιον) καί την βραϊκήν Συναγωγήν (ποιμαντική πί-σκεψις ες τήν Ν. όρκην); Τοιαται νέργειαι ΔΕΝ παρέχουν τά χέγγυα οτε τς προστασίας το περιεχομένου τς μωμήτου μν πίστεως, οτε καί τς διαφυλάξεως τς νότητος τ Μις, γίας, Καθολικς καί ποστολικς κκλησίας μν! ς μή λησμονεται τό γεγονός, τι παράγοντες του Φαναρίου κυκλοφό-ρησαν δη συγγραφήν, διά τς ποίας σχυρίζονται, τι Οκουμενικός Πατριάρχης δέν εναι «primus inter pares», λλά ΠΡΩΤΟΣ τς Ορθοδοξίας! Οτω, λοιπόν, καθορισμός τς στά-σεως τς ρθοδόξου κκλησίας ες τό παγκόσμιον «γίγνεσθαι», ς θέμα τς  προσεχος Πανορθοδόξου Συνόδου, νέχει τόν κίνδυνον λλοιώσεως καί παραχαράξεως το περιεχομένου καί τς διδασκα-λίας τς ρθοδόξου κκλησίας πρός χάριν σκοπιμοτήτων καί παραχωρήσεων πρός τεροδόξους μολογίας καί θρησκευτικάς Κοινότητας!

7.      Εναι ξιοσημείωτον, τι καί ερά Σύνοδος τς ρθοδόξου Σερβικς  κκλησίας διά τς π’ριθμ. Πρωτ. 439 /24.07.2015 να-φορς Ατς πρός τόν Παναγιώτατον Οκουμενικόν Πατριάρχην θίγει παρκς  τό ζήτημα τοτο (βλ. παράγρ. 1). «.....Ες τά πλαίσια ατά  θά το ξαιρετικς σημασίας νά ρισθ θέσις τς κκλησίας πί το (Πετρείου) Πρωτείου.....καθώς πίσης καί θέσις το Πρώτου ες τήν κκλησίαν» (βλ. σελ. 2).

8.      Καί πειδή λόγος περί κκλησίας, περί τίνος κκλησίας θά συζητήσωμεν; Περί τς Μις, γίας, Καθολικς καί ποστολικς κκλησίας το Χριστο, τήν ποίαν νσαρκώνει ρθόδοξος κκλησία, καθώς μολογομεν καί ες τό Σύμβολον τς Πίστεως «περί τν δελφν κκλησιν», πως π’σχάτων ποκαλονται α πλεσται σαι χριστιανικαί μολογίαι τς ποχς μας; Τελικς Ρωμαιοκαθολική Έκκλησία δύναται νά νομάζεται «Άδελφή κκλησία»; Εναι κκλησία συνονθύλευμα Αρέσεων;  Θεωρο-μεν πονηράν τήν διατύπωσιν « σχέσις τς ρθοδόξου κκλη-σίας μετά το λοιπο χριστιανικο κόσμου»!

9.      ν εσέτι ζήτημα, περ δέον πως ξετασθ, λλά  δυστυχς ποσιωπται, εναι περιορισμός τν αθαιρεσιν κανονικο περιεχομένου το Οκουμενικο Θρόνου ες βάρος τν κατά τόπους ρθοδόξων κκλησιν καί δή καί τς κκλησίας τς λλάδος.  Πς καί διατί κκλησία τς Κρήτης καί ο ερές Μητροπόλεις τν Δωδεκαννήσων ποτελον ατόνομα τμήματα, ντελς νεξάρτητα πό τήν κκλησίαν τς λλάδος; Πς καί διατί συντηρεται τό ντικανονικόν καθεστώς τν ερν Μητροπόλεων τν Νέων Χωρν, που Πατριάρχης συμπεριφέρεται προ-κλητικώτατα; Πότε, λοιπόν, θά τεθον  τά ζητήματα τατα; Πότε πί τέλουςθά φαρμοσθ ΙΖ’ Κανών τς Δ΄ Οκουμενικς Συνόδου, στις διακελεύει, τι «...τος Πολιτικος καί δημοσίοις τύποις καί τν κκλησιαστικν Παροικιν τάξις κολουθείτω»; Πότε πίσης θά φαρμοσθ καί διά τήν κκλησίαν μας ς νω νέκαθεν κρατήσασα ρχή, τήν ποίαν πανέλαβεν, πεκύρωσε καί φήρμοσεν Μέγας Φώτιος, Πατριάρχης τς Κωνσταντινουπόλεως, καθ’ν «Τά κκλησιαστικά καί μάλιστα τά περί νοριν δίκαια συμμετα-βάλλεσθαι εωθε πρός τά δίκαια τν Πολιτειν»; (Βλ. Φιλαρέτου Βαφείδου, κκλησιαστική στορία, τόμ. Β’, σελ. 53).
 ρθς Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών διά τς πό 25ης Φεβρουαρίου .. ναφορς του σημειώνει καί τά ξς: «Εναι λυπηρόν, τι τα θέματα πως τό Ατοκέφαλον ν τ ρθοδόξ κκλησί καί τρόπος νακηρύξεως ατο, Τά Δίπτυχα καί τό με-ρολογιακόν ζήτημα, θέματα τά ποα ντως πασχολον τήν ρθό-δοξον κκλησίαν καί πηρεάζουν ρνητικς τήν νότητά της ....δέν περιελήφθησαν ες τήν μερησίαν Διάταξιν ατς» (σελ. 3).
κρως σημαντική ν προκειμέν τυγχάνει, κατά τήν ταπεινήν μν γνώμην, ναφορά τς ερς Συνόδου τς Σερβικς ρθοδόξου κκλησίας καί ες τό πίμαχον τοτο ζήτημα. παράγραφος 3 ναφέρεται κτενς ες τό ζήτημα τοτο. « καθ’μς κκλησία, σημειώνει Σερβική κκλησία, θεωρε κρως σημαντικόν, πως εσαχθ ες τήν Σύνοδον τό δη προετοιμασμένον θέμα “Περί το Ατοκεφάλου καί το Ατονόμου“, ς αυτό προετάθη ες τήν προσυνοδικήν Διάσκεψιν (2009).....θεν καθίσταται ναγκαον, πως τό ζήτημα τς πονομς το Ατοκεφάλου δρασθ πί γειν, συνοδικν, κανονικν θεμελίων, οτως στε νά ποτραπον καί νά θεραπευθον σχίσματα, τά ποα....» (βλ. σελ. 3-4).  

ΠΡΟΤΑΣΙΣ:
Τούτων οτως χόντων καταλήγομεν ες μίαν δυναμικήν πρότασιν πρό τήν σεπτήν εραρχίαν τς κκλησίας μας:  κκλησία τς λλάδος νά μή συμμετάσχ ες τήν μέλλουσαν νά συνέλθ Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον, διότι δι’ Ατς θά προέλθ σκανδαλισμός τν συνειδήσεων τν ψυχν, διά δέ τν ληφθησομένων ποφάσεών της κινδυνεύει νότης τς Μις, γίας, Καθολικς καί ποστολικς το Χριστο κκλησίας. ς τό τολμήσωμεν!
λάχιστος ν Χριστ δελφός
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)