14/6/16

Ευάγγελος Πονηρός, Τουρκία 2016: Η γενοκτονία συνεχίζεται


ΤΟΥΡΚΙΑ 2016: Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Εὐάγγελος Στ. Πονηρός, Δρ Θ., Μ.Φ., Σχολικός σύμβουλος θεολόγων Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων
 Στίς 2 Ἰουνίου 2016 ἡ βουλή τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἀναγνώρισε ἐπίσημα κατόπιν ψηφοφορίας τήν γενοκτονία τήν ὁποία διέπραξε τό 1915 εἰς βάρος τοῦ ἀρμενικοῦ λαοῦ ἡ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία ὑπό τήν διακυβέρνηση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἕνωση καί Πρόοδος, ἡ ὁποία κυβέρνηση ἔμεινε στήν ἱστορία ὡς κυβέρνηση τῶν νεοτούρκων. 


Κατά τό φρικτό αὐτό ἔγκλημα εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος 1.500.000 Ἀρμένιοι ἄμαχοι κάθε ἡλικίας ἐξοντώθηκαν μέ τούς πιό ἀπάνθρωπους τρόπους, βρέφη νεογέννητα δολοφονήθηκαν ἐκσφενδονιζόμενα μέ τό κεφάλι σέ τοίχους ἤ σέ βράχους, ἐνήλικοι καί ὑπερήλικοι δολοφονήθηκαν μέ βασανιστήρια ἀνήκουστης βαρβαρότητας, τά ὁποῖα καί ὁ πιό διεστραμμένος ἀνθρώπινος ἐγκέφαλος δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπινοήσει.
Καί ὅμως, τό ἔγκλημα αὐτό ἦταν μόνο ἕνα μέρος τοῦ σατανικοῦ σχεδίου πρός ἐξόντωση ὅλων τῶν χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί Ἀνατολικῆς Θράκης, τό ὁποῖο ἐκπόνησε μέχρι τήν τελευταία του λεπτομέρεια καί ἔθεσε σέ ἐφαρμογή ἡ νεοτουρκική κυβέρνηση καί τό συνέχισε κατόπιν ἡ διάδοχός της κεμαλική. Τέσσερα ἑκατομμύρια χριστιανοί κάτοικοι τῆς Μικρᾶς Ἀσίας (δυτικῶν παραλίων, ἐσωτερικοῦ, ἀνατολῆς, Πόντου) ἐξοντώθηκαν κατά τό διάστημα 1913-1923. Οἱ χριστιανοί αὐτοί, τά ἀθῶα θύματα τῆς τουρκικῆς θηριωδίας, ἦταν Ἕλληνες, Ἀρμένιοι, Ἀσσύριοι.
Τό ἔγκλημα αὐτό ἦταν ἡ μεγαλύτερη στήν ἀνθρώπινη ἱστορία ἐξόντωση ὑπηκόων ἑνός κράτους, ἡ ὁποία διοργανώθηκε ἀπό τό ἴδιο τό κράτος. Ἀκόμη καί ἡ ἐξόντωση τῶν αὐτοχθόνων τῆς Ἀμερικῆς, τῶν ἀποκαλουμένων «ἰνδιάνων», ἀπό τούς Εὐρωπαίους ἐπιδρομεῖς, τούς ἀποκαλουμένους «ἀποίκους», ἡ ὁποία εἶναι πολύ πιθανόν νά ἔφθασε στόν συγκλονιστικό ἀριθμό τῶν 15.000.000 θυμάτων, συνέβη σέ μία ὁλόκληρη ἥπειρο μέσα σέ σαράντα ὁλόκληρα χρόνια (1492-1532). Ἡ δέ ἐξόντωση τῶν Ἑβραίων ἀπό τό χιτλερικό καθεστώς, περιελάμβανε τούς Ἑβραίους ἀπό ὅλες τίς κατεχόμενες ἀπό τήν Γερμανία χῶρες κατά τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ἐνῷ ἡ ἐξόντωση τῶν χριστιανῶν γινόταν μόνον ἐντός τῶν τουρκικῶν συνόρων.
Καί οἱ ἀπώλειες δέν ἦταν μόνον οἱ νεκροί. Πολλές χιλιάδες χριστιανές γυναῖκες ἀπήχθησαν καί ἐνεκλείσθησαν σέ γυναικωνίτες (χαρέμ) Τούρκων ἤ σέ τουρκικούς οἴκους ἀνοχῆς, ἀνυπολόγιστες περιουσίες ἁρπάχθηκαν ἤ ἁπλῶς καταστράφηκαν, χιλιάδες ἐκκλησίες κατεδαφίσθησαν, περίπου 1.500.000 πρόσφυγες ἐγκατέλειψαν τίς ἑστίες τους καί ἦλθαν οἱ περισσότεροι, μέ τήν ψυχή στό στόμα καί χωρίς ὑπάρχοντα, στήν Ἑλλάδα, ἀρκετοί ἀπό αὐτούς τραυματισμένοι, κάποιοι πέθαναν μόλις ἔφθασαν στήν Ἑλλάδα καί, ὅλοι ἀνεξαιρέτως, ἔχοντας χάσει πολλά μέλη τῶν οἰκογενειῶν τους.
Γι΄ αὐτό, πιστεύουμε ὅτι, εἶναι σφάλμα τῶν διαφόρων ἀνά τήν ὑφήλιο κυβερνήσεων νά ἀναγνωρίζουν ὡς γενοκτονία καί ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας πότε τήν ἐξόντωση τῶν Ἀρμενίων, πότε τήν ἐξόντωση τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου ἤ ὁποιονδήποτε ἄλλων τμημάτων τοῦ χριστιανισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης. Ἡ ἐξόντωση τῶν χριστιανῶν τῶν περιοχῶν αὐτῶν ἀπό τήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία καί τήν ἄμεσο διάδοχό της Τουρκική Δημοκρατία ὑπῆρξε ἑνιαῖο ὀργανωμένο ἔγκλημα, οἱ δέ ἐγκληματίες δέν νοιάζονταν ἐάν τά θύματα ἀνῆκαν στήν ἑλληνική, στήν ἀρμενική ἤ στήν ἀσσυριακή φυλή, ἀλλά ἐνδιαφέρονταν ἀποκλειστικά νά ἐξοντώσουν ὅλους τούς χριστιανούς τῆς ἐπικράτειας τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καί ἀμέσως κατόπιν τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας.
            Καί σήμερα τί κάνει ἡ Τουρκική Δημοκρατία; Διαμαρτύρεται ἐντόνως διά στόματος τοῦ προέδρου της καί ἐξακοντίζει κούφιες ἀπειλές εἰς βάρος τῆς Γερμανίας, τήν ὁποίαν, σημειωθήτω, ἔχει ἀπόλυτη ἀνάγκη γιά τήν ἐπιβίωση τῆς οἰκονομίας της. Τολμᾶ μάλιστα νά ἀναφέρει τά χιτλερικά ἐγκλήματα. Ὅμως ἡ σημερινή Γερμανία ἀναγνωρίζει τά χιτλερικά ἐγκλήματα, οὐδέποτε ἐπιχείρησε νά ἀρνηθεῖ αὐτό τό ὁποῖο ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα γνωρίζει. Αὐτό διαφεύγει τῆς προσοχῆς τοῦ Τούρκου προέδρου!       Ὁ δέ Τοῦρκος πρωθυπουργός ἰσχυρίζεται, μέ ἀρκετά κωμικό τρόπο, ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτή ὀφείλεται στό «ρατσιστικό ἀρμενικό λόμπυ», κατηγορεῖ δηλαδή γιά ρατσισμό ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑποστεῖ τόν τουρκικό ρατσισμό σέ ὅλο του τό μεγαλεῖο!!!
            Καί διερωτᾶται καθένας ὁ ὁποῖος διαθέτει κάποια στοιχειώδη λογική: Τί πιστεύουν ὅτι θά κερδίσουν οἱ Τοῦρκοι ἡγέτες; Πιστεύουν, ὅτι θά πείσουν τήν Γερμανία καί τήν διεθνή κοινότητα, ὅτι ἡ γενοκτονία τῶν χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας (τῆς Ἀνατολίας ὅπως ἀρέσκονται νά λέγουν οἱ Τοῦρκοι, μολονότι καί αὐτό τό ὄνομα εἶναι ἐξ ἴσου ἑλληνικό) καί τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης δέν συνέβη ποτέ; Ὅτι 4.000.000 ἄμαχοι χριστιανοί ἡλικίας ἀπό μιᾶς ἡμέρας ἕως ἑκατό ἐτῶν πέθαναν ἀπό φυσικό θάνατο ἤ σκοτώθηκαν μαχόμενοι σέ πόλεμο; Ὅτι κανένας δέν ἅρπαξε οὔτε μιά δεκάρα ἀπό χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι πεθαίνοντας κληροδότησαν τίς περιουσίες τους στούς Τούρκους φίλους τους; Ὅτι χιλιάδες χριστιανές, ἡλικίας ἀπό ἕξι ἐτῶν παντρεύτηκαν οἰκειοθελῶς Τούρκους πού δέν τούς εἶχαν δεῖ ποτέ ἤ ὅτι ἔγιναν οἰκειοθελῶς πόρνες; Ὅτι 1.500.000 Ἕλληνες καί Ἀρμένιοι πρόσφυγες ἐγκατέλειψαν οἰκειοθελῶς τά σπίτια τους καί τίς περιουσίες τους ἐπειδή τά εἶχαν βαρεθεῖ καί ἦλθαν στήν Ἑλλάδα χωρίς κανένας νά τούς καταδιώκει καί χωρίς νά κινδυνεύουν;
Ὄχι, δέν εἶναι δυνατόν νά εἶναι τόσο ἀφελεῖς. Κανέναν δέν μποροῦν νά πείσουν ἐκτός Τουρκίας. Οἱ ἱστορικές πηγές ὑπάρχουν καί διδάσκονται σέ ὅλα τά πανεπιστήμια τῆς γῆς. Τί ἐπιδιώκουν λοιπόν μέ τίς γελοῖες ἀντιδράσεις τους, ἀντιδράσεις πού θυμίζουν γελωτοποιό σέ σκηνή τσίρκου; Ἡ ἀπάντηση εἶναι, ὅτι ἁπλῶς συνεχίζουν τήν ἐπίσημη πολιτική γενοκτονίας τήν ὁποία ἔχει χαράξει τό κράτος, τοῦ ὁποίου προΐστανται. 
Κατά τόν καθηγητή Gregory H. Stanton, ὁ ὁποῖος ἐπίσης τυγχάνει ἱδρυτής καί πρόεδρος τοῦ Genocide Watch, ἡ γενοκτονία περιλαμβάνει ὀκτώ στάδια: 1. Ὁμαδοποίηση (Classification), 2. Στιγματισμός ἤ Συμβολισμός (Symbolization), 3. Ἀπανθρωποποίηση ἤ Θηριοποίηση (Dehumanization), 4. Ὀργάνωση (Organization), 5. Πόλωση (Polarization), 6. Προετοιμασία (Preparation), 7. Ἐξολόθρευση (Extermination), 8. Ἀπόσειση Εὐθυνῶν, Ἄρνηση Ἐνοχῆς (Denial). Εἶναι φανερό, ὅτι ἡ Τουρκία βρίσκεται στό τελευταῖο στάδιο τῆς διαδικασίας τῆς γενοκτονίας τῶν χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί Ἀνατολικῆς Θράκης.
Καί ταυτοχρόνως φροντίζει νά καταπνίγει ἐν τῷ γεννᾶσθαι ὁποιαδήποτε ἀντίθετη φωνή. Ὁποιαδήποτε φωνή ἀνθρωπιᾶς, ὁποιαδήποτε φωνή τολμᾶ νά καλλιεργήσει τή φιλία μέ τους γείτονες καί νά ἀμφισβητήσει τήν ἁρπακτική πολιτική, τήν ὁποία ἀνέκαθεν ἡ ἐπίσημη Τουρκία καλλιεργοῦσε. Θά ἀναφέρουμε δύο περιστατικά, τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν τό εἶδος τῆς πολιτικῆς ἡ ὁποία ἀσκεῖται μέχρι σήμερα στήν Τουρκία. Περιστατικό πρῶτο: Τό κόμμα HDP προσκάλεσε Ἕλληνα πολιτικό, ὁ ὁποῖος μίλησε σέ συγκέντρωσή του στό Ἀλσαντζάκ τῆς Σμύρνης. Γι΄ αὐτή τήν ἐνέργεια ἑπτά μέλη του καταδικάσθηκαν σέ δεκάμηνη φυλάκιση! Περιστατικό δεύτερο: Ὁ καθηγητής πανεπιστημίου Ἐρμπάϊ Μπαρντακτσίογλου τόλμησε στίς 29 Μαῒου τοῦ τρέχοντος ἔτους νά γράψει σέ ἰστοσελίδα κοινωνικῆς δικτυώσεως, ὅτι τήν ἡμέρα ἐκείνη ἦταν ἡ ἐπέτειος τῆς καταλήψεως ἀπό μιά βάρβαρη καί φανατική φυλή τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία ἦταν ἡ πρωτεύουσα τοῦ ὑπέροχου πολιτισμοῦ τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Γιά τό τόλμημά του αὐτό ὁ καθηγητής τέθηκε σέ διαθεσιμότητα, πράγμα τό ὁποῖο ἀποδεικνύει, ὅτι στήν Τουρκία τοῦ εἰκοστοῦ πρώτου αἰῶνος δέν ἔχουν θέση οἱ φιλελεύθερες καί φιλαλήθεις φωνές.
             Καί πῶς συνεχίζει ἡ Τουρκική Δημοκρατία τήν πολιτική καλῆς γειτονίας ἔναντι τῆς Ἑλλάδος; Πραγματοποιώντας καθημερινῶς ἑκατοντάδες παράνομες πτήσεις μέ τά μαχητικά της ἀεροσκάφη ἐντός τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναερίου χώρου, ἀμφισβητώντας τό ἀπορρέον ἀπό τό διεθνές δίκαιο δικαίωμα τῆς Ἑλλάδας γιά ἐπέκταση τῶν χωρικῶν τῆς ὑδάτων σέ 12 ναυτικά μίλια καί ἀπειλώντας πώς ἄν ἡ Ἑλλάδα ἀσκήσει τό νόμιμο δικαίωμά της, τότε ἡ πράξη αὐτή θά θεωρηθεῖ casus belli, δηλαδή αἰτία πολέμου. Καί εἶναι εὐρύτερα γνωστό, ὅτι ἐντός τῆς Τουρκίας λειτουργεῖ εἰδικός τριψήφιος τηλεφωνικός ἀριθμός συνδεόμενος ἄμεσα μέ τίς ἀρχές ἀσφαλείας ὅπου μπορεῖ ὁ καθένας νά καταγγείλει ὁποιονδήποτε Ἕλληνα ἔχει διαπιστώσει νά ἐπιβουλεύεται τήν κρατική ἀσφάλεια. Ὄχι τόν ὁποιονδήποτε, ἀλλά εἰδικά Ἕλληνα! Μέχρι ἐκεῖ ἔχει φθάσει ἡ τουρκική παράνοια!
            Καί πῶς σέβεται ἡ ἐπίσημη Τουρκία τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως; Ἐνάγοντας ἐπανειλημμένως τόν Πατριάρχη ἐπειδή χρησιμοποιεῖ τόν τίτλο «Οἱκουμενικός». Ὅμως τά προβλήματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεῖου δέν προέρχονται μόνον ἀπό τό ἐπίσημο κράτος, ἀλλά καί ἀπό τό παρακράτος. Ἐπανειλημμένως ἔχουν σημειωθεῖ βομβιστικές ἐπιθέσεις ἐναντίον τοῦ Πατριαρχείου ἀπό παρακρατικά ἀποβράσματα. Τό δέ ἱστορικό παράδοξο εἶναι στήν προκειμένη περίπτωση τό ἑξῆς: πῶς ἡ Τουρκία, μέ τόν στρατό της τῶν 500.000 ἀνδρῶν, γιά τόν ὁποῖο ἐπαίρεται, αἰσθάνεται νά ἀπειλεῖται ἀπό ἕνα θρησκευτικό ἵδρυμα τό ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπό μερικές δεκάδες ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι οὐδεμία πρόθεση ὁποιασδήποτε ἀντιπαραθέσεως πρός τό τουρκικό κράτος ἔχουν;
            Ἄλλη μία εἰδηση, ἡ ὁποία πείθει γιά τήν πορεία τῆς σημερινῆς Τουρκίας, εἶναι τό ὅτι πραγματοποιεῖται ἀνάγνωση τοῦ κορανίου ἐντός τῆς Ἁγίας Σοφίας ἀπό 6/6/2016 ἕως καί 7/7/2016, κατά τή διάρκεια δηλαδή τοῦ μουσουλμανικοῦ μήνα ραμαντάν. Ἡ ἀνάγνωση μεταδίδεται καί ἀπό τήν τηλεόραση, ὁ δέ Γενικός Γραμματέας Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας δήλωσε ὑπερήφανος γιά τήν ὅλη ὑπόθεση. Δέν κατανοεῖ ἡ Τουρκία, ὅτι ὁ ναός αὐτός δημιουργήθηκε ὡς χριστιανικός καί τίποτε δέν μπορεῖ νά τόν μετατρέψει σέ μουσουλμανικό. Θά θέλαμε δέ νά ὑποβάλουμε στήν τουρκική κυβέρνηση καί τό ἑξῆς ἐρώτημα: σκοπεύει νά ξανακαλύψει μέ ἀσβεστοκονίαμα τά ψηφιδωτά τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας, τά ὁποῖα ἀπεκάλυψαν μετά ἀπό χρόνια σκληρῆς μεθοδικῆς ἐργασίας ἀμερικανικά ἀρχαιολογικά συνεργεῖα; Ἄν δέν προτίθεται νά διαπράξει τέτοιο ἀνοσιούργημα, τότε πῶς προτίθεται νά συνεχίζει τίς μουσουλμανικές προσευχές μπροστά στίς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας; Τί εἴδους μουσουλμανικές προσευχές θά εἶναι αὐτές, ὅταν ἀπευθύνονται στά πρόσωπα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας;
            Καί πῶς συμπεριφέρεται ἡ Τουρκική Δημοκρατία στούς κουρδικούς πληθυσμούς; Τούς καταδιώκει ἀλύπητα. Φυλακίζει χωρίς δίκες, βασανίζει, δολοφονεῖ, διαλύει χωριά, καίει σοδειές καί ὁδηγεῖ πληθυσμούς σέ λιμοκτονία, ἀπαγάγει παιδιά γιά νά τά ἐκτουρκίσει. Ὅλα αὐτά μέ τή δικαιολογία ὅτι κατ΄ αὐτόν τόν τρόπο πολεμᾶ τούς Κούρδους ἀντάρτες. Ὅμως, ἄν δέν συνέβαιναν ὅλα αὐτά, δέν θά ὑπῆρχαν Κοῦρδοι ἀντάρτες! Καί ἄν ἡ Τουρκία δέν προβαίνει σέ ἀπροκάλυπτη καί γενικευμένη γενοκτονία, εἶναι γιατί φοβᾶται τίς διεθνεῖς ἀντιδράσεις.
            Γιά νά δοῦμε πῶς σέβεται ἡ Τουρκία τήν ἀνθρωπότητα, πρέπει νά πληροφορηθοῦμε καί ἕνα ἀκόμη περιστατικό: Στόν προσφυγικό καταυλισμό τοῦ Νιζίπ, στήν ἐπαρχία τοῦ Γκαζιαντέπ, ὅπου ζοῦν σέ σκηνές 10.800 πρόσφυγες, διαπιστώθηκε ὅτι βιάσθηκαν τουλάχιστον ὀκτώ παιδιά ἡλικίας ἀπό 8 ἕως 12 ἐτῶν ἐντός τοῦ 2015. Στήν πραγματικότητα οἱ βιασμοί εἶναι πολύ πιθανόν νά ἀνέρχονται στούς τριάντα. Οἱ δέ γονεῖς δέν κατήγγελλαν τίς ἐγκληματικές πράξεις ἀπό φόβο μή ἀπελαθοῦν.
            Ἄλλο δεῖγμα τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Τουρκίας τοῦ 21ου αἰῶνος: Σύροι τραυματίες, οἱ ὁποῖοι μεταφέρθηκαν σέ τουρκικά νοσοκομεῖα ὑπέστησαν παρά τή θέλησή τους ἀφαίρεση ὀργάνων τους μέ σκοπό τήν πώληση καί κατόπιν δολοφονήθηκαν. Ὅμως οἱ Σύροι δέν ὑπῆρξαν τά μοναδικά θύματα αὐτοῦ τοῦ ἐγκληματικοῦ ἐμπορικοῦ δικτύου. Κάθε χρόνο 10.000 παιδιά ἐξαφανίζονται στήν Τουρκία, τούς ἀφαιροῦνται μάτια, νεφρά, καρδιές και συχνά δέν ἀνακαλύπτονται οὔτε τά πτώματά τους!
            Αὐτή εἶναι ἡ Τουρκία, ἡ αἰώνια Τουρκία πού δέν πρόκειται ποτέ νά ἀλλάξει, ἡ Τουρκία ἡ ὁποία εἶναι σέ κάθε ὥρα καί στιγμή ἕτοιμη νά πραγματοποιήσει καί νέες γενοκτονίες. Ὅμως καλό θά ἦταν νά μάθει καί κάτι, τό ὁποῖο δίδαξαν σέ ἐμᾶς τούς χριστιανούς οἱ πατέρες τῆς πίστεώς μας: «δι΄ ὧν ἁμαρτάνει τις, διά τούτων καί κολάζεται». Δηλαδή «μέ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἁμαρτάνει κάποιος, μέ αὐτόν τόν τρόπο καί τιμωρεῖται». Ἡ τιμωρία τῶν ἐγκληματιῶν θά ἐπέλθει, καί θά εἶναι βαρειά.
            Τί ὀφείλει ἡ Ἕλλάς νά πράττει: Νά ἐπαγρυπνᾶ καί νά γνωρίζει, ὅτι ἔχει γείτονα μέ ἀκατάπαυστες ἁρπακτικές διαθέσεις πάντα πρόθυμο νά διαπράξει, ἐφ΄ ὅσον τοῦ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία, ἐγκλήματα ὅμοια μέ ἐκεῖνα τά ὁποῖα διέπραξαν οἱ παπποῦδες του. Νά εἶναι διαρκῶς ἕτοιμη, ὥστε νά τοῦ ἐπιφέρει συντριπτικό πλῆγμα, ἐάν ἀποτολμήσει νά θέσει σέ κίνδυνο τήν ἐλευθερία της, τήν ἐδαφική της ἀκεραιότητα, τή ζωή, τήν τιμή καί τήν κληρονομία τῶν παιδιῶν της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)