23/9/16

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 23.9.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ἀποκλειστικόν! Τί ἀναφέρει ἡ «ἀπόρρητος» ἔκθεσις διὰ τὴν Σύνοδον τῆς Κρήτης;

➢ Ἁγιορείτικη ἐξιχνίασις συνοδικῶν κριμάτων. Ἀποκαλύπτομεν ὅτι τὰ κείμενα τοῦ Κολυμβαρίου εἶναι παρηλλαγμέναι ἀντιγραφαὶ παπικῶν ἐγκυκλίων. Τοῦ μοναχοῦ π. Ἐπιφανίου Καψαλιώτου.
➢ Ἀναγκαία ἡ ἀληθὴς ἑνότης. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
➢ Ποίους τρόπους δύναται νὰ μετέλθη ὁ ἀντισυνοδικὸς ἀγών;
➢ Τὸ Μασονικὸν Παρασκήνιον ὡς «ὑπομόχλιον» τῆς Ἱστορίας. Πῶς ἐδημιουργήθη ἡ «Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν»;
➢ Τὸ νέον μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἡ εὐθύνη τῶν θεολόγων. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.
➢ Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἀπέθανε καὶ θάπτεται ἐκτὸς ὀρθοδόξου κοιμητηρίου. Τοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ Νικολάου.
➢ Πολλοὶ Ἐπίσκοποι παραπλανοῦν, χρησιμοποιοῦντες λόγους τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου. Τοῦ κ. Ἰωάννου Ρίζου.
➢ Ἀνομολόγητος ὕβρις-ἐπίθεσις ὑπουργοῦ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας.
➢ «Ὑπουργὸς τῆς κυβερνήσεως, ἀρχηγὸς πολιτικῶν κινητοποιήσεων κατὰ τῆς Ἐκκλησίας».
➢ Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἐπυροδότησε δραματικὰς ἐξελίξεις!
➢ Τὸν οὑμανισμὸν θέτει ὑπεράνω τῆς ἀληθείας ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
➢ Οἱ Ἐπίσκοποι ποὺ δὲν ὑπέγραψαν.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)