4/2/17

Εγκύκλιος Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ για την αρχή του Τριωδίου

ν Κυθήροις τ 3 Φεβρουαρίου 2017
ριθ. Πρωτ.: 95
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
(π’ ριθ. 154/2017)
Πρός
Τόν
ερόν Κλρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τ
ς καθ΄μς ερς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί
ντικυθήρων
«σπερ χαλεπόν, μλλον δέ δύνατον ναμίξαι δατι πρ,οτως ομαι (νομίζω) τρυφήν καί κατάνυξιν ες τατό συναγαγεν»
(γίου ωάννου Χρυσοστόμου, Ε.Π.Ε. 28,686)
γαπητοί μου δελφοί καί Συλλειτουργοί,
δελφοί μου Χριστιανοί. Τέκνα μου ν Κυρί γαπητά.
          Ελογημένη, ερηνική καί εδρομη ς εναι ερά καί κατανυκτική περίοδος το Τριδίου! 
         
Χάρις το Κυρίου καί Θεο καί Σωτρος μν ησο Χριστο δήγησε τήν ζωήν καί τά διαβήματά μας ες τήν γίαν ατήν περίοδον τν 70 μερν, πού μεσολαβε μέχρι τήν λαμπράν καί φωταυγ μέραν τς λαμπροφόρου ναστάσεως το Θείου μας Λυτρωτο.
ποδιαιρεται, ς γνωστόν, ες τρες ποπεριόδους: α) Τήν προκαθάρσιμη, πού ρχίζει πό τήν σημερινή Κυριακή το Τελώνη καί το Φαρισαίου καί τερματίζεται τήν Κυριακή τς Τυρινς, μετά πό τρες βδομάδες β) Τήν γία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή , ποία διαλαμβάνει τό ερό στάδιο τς νηστείας, πού ρχεται πό τήν Καθαρά Δευτέρα καί λοκληρώνεται τήν Παρασκευή τς 6ης βδομάδος τν Νηστειν, τήν Παρασκευή πρό τς ναστάσεως το Λαζάρου καί περιλαμβάνει ξ (6) βδομάδες Νηστειν καί γ) Τήν γία καί Μεγάλη βδομάδα, τά για τν γίων το ερο Τριδίου, ποία φορμται πό τήν Μεγάλη Δευτέρα καί φθάνει μέχρι τό σπέρας το γίου καί Μεγάλου Σαββάτου. 
        Λέγεται 
γία καί κατανυκτική περίοδος περίοδος το Τριδίου, διότι γία μας ρθόδοξος κκλησία μέ τό ερό στόμα της, πού εναι ο γιοι μνογράφοι μέ τούς θεσπέσιους ερούς μνους των, λλά καί μέ τά ερά ναγνώσματα καί τά θεάρεστα καί φωτεινά πρότυπα μετανοίας(πως εναι το Τελώνη, το σώτου, τν δικαίων τς Παλαις Διαθήκης, τς σίας Μαρίας τς Αγυπτίας, τς λειψάσης τόν Κύριον πόρνης γυναικός, το εγνώμονος ληστο κ.) προξενε τήν γίαν κατάνυξιν καί συντριβήν μέ τό «νυστέρι» τς μετανοίας.
        πως εδαμε ες τό Χρυσοστομικό ρητό, πού προτάξαμε, κατάνυξις δέν εναι δυνατόν νά συνυπάρξη καί νά συμπορευθ μέ τήν τρυφή, τήν τρυφηλή ζωή καί τίς κοσμικές πολαύσεις. «πως εναι δύσκολο, μλλον δύνατο νά ναμίξη κανείς τήν φωτιά μέ τό νερό, τσι, νομίζω, (εναι δύνατο) νά συζεύξη καλοπέρασι καί κατάνυξι», μς λέγει γιος ωάννης Χρυσόστομος. Καί συνεχίζοντας παρατηρε τι «εναι ατά τά δύο ντίθετα μεταξύ τους, τό να καταργε τό λλο. Γιατί μέν κατάνυξις εναι μητέρα τν δακρύων καί τς νήψεως, δέ τρυφή καί δονική πόλαυσις μητέρα το γέλωτος καί τς πιπολαιότητος. κατάνυξις καθιστ καθαρή τήν ψυχή, στε νάλαφρη νά νεβαίνη, ν τρυφή τήν κάνει βαρύτερη πό τό μολύβι»(Ε.Π.Ε 28,686).
Καί ε
ς λλο σημεο παρατηρε ερός Χρυσόστομος τά ξς: «ν σωματικός ρωτας ποδουλώνη τήν ψυχή, στε νά τήν πομακρύνη πό λλα πράγματα καί νά τήν προσκολλ μόνο ες τήν τυραννική γάπη το ρωμένου προσώπου, τί μπορε νά πιτελέση πόθος το Χριστο καί φόβος τς ποξενώσεως πό κενον; Τά δύο ατά πράγματα βασάνιζαν τήν ψυχή το Δαυΐδ, στε λλοτε λεγε: «πως πιποθε τό λάφι τίς πηγές τν δάτων, τσι καί ψυχή μου ποθε σένα, Κύριε». Καί λλοτε: « ψυχή μου εναι νυδρη, γιατί διψ σένα». Καί λλοτε: «Προσκολλήθηκε ψυχή μου κοντά Σου, Κύριε». Καί σέ λλη περίστασι: «Κύριε, μή μέ λέγξη θυμός Σου καί μή μέ τιμωρήση ργή Σου».
γαπητοί μου δελφοί,

          Μέ τήν πνευματική κατάνυξι καί τόν
νθεο πόθο το Χριστο ς πορευθομε κατά τήν ρχομένη πό σήμερα γία περίοδο το ερο Τριδίου. Ταπείνωσις καί πλότητα, κατάνυξις καί μετάνοια, νηστεία καί προσευχή, πακοή καί πομονή, γάπη καί λεημοσύνη εναι τά πέντε ερά ζεύγη τν χριστιανικν ρετν, ο ποες πρέπει νά μς δηγον ες τό ερό στάδιο τς πνευματικς σκήσεως καί τς ορανοδρόμου πορείας το κατανυκτικο ερο Τριδίου. Τό κοσμικό «τριόδιο» (μέ μικρον) πομακρύνει, δυστυχς, τόν νθρωπο πό τήν ληθινή καί παραδοσιακή ψυχαγωγία μέ τίς «ποσπερίδες» καί τίς ραες οκογενειακές συνεστιάσεις, τά εθυμα καί τά νησιώτικα τραγούδια μας, καί τόν δηγε στή ζωή τν νυκτερινν κέντρων καί διασκεδάσεων, μέ σα συνεπάγεται ατή.
         
συνειδητή Θεία Λατρεία δέν πρέπει νά ραιώνη καί νά ποδυναμώνεται, λλά νά αξάνη καί νά πυκνώνεται ατές τίς γιες μέρες το Τριδίου, πρίν καί κατά τήν γία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, διά νά σημειώσωμε πνευματική πρόοδο, νοδο καί προκοπή καί χι τήν παρατηρούμενη νίοτε νεπίτρεπτη πνευματική καθίζησι.
Ε
χομαι πατρικά ες λους σας, Κληρικούς καί λαϊκούς, τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα τς ερς Μητροπόλεως μας, πλούσια τήν Θεία νίσχυσι καί χαρίτωσι καί νισχυμένο τό γωνιστικό φρόνημα στό ερό Τριδιο πού ρχίζουμε σήμερα.
  Εθε τό φωτεινό καί θεοφιλές παράδειγμα το συντετριμμένου στήν καρδιά καί ταπεινο στό φρόνημα Τελώνη νά μς μπνεύση καί νά μς νδυναμώση στήν γωνιστική μας πορεία μέσα στήν ερή κατανυκτική περίοδο το Τριδίου, τήν ποία ο πάντες νά δεύσωμε καί νά βιώσωμε πνευματικά ες δόξαν Θεο καί σωτηρίαν τν ψυχν μας.
  Μέ γκάρδιες εχές καί πατρική γάπη.
Μητροπολίτης

Κυθήρων Σεραφείμ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)