12/5/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 12.5.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Νὰ σταματήσουν ἄμεσα οἱ διωγμοί! Οἱ καιροὶ εἶναι ἰδιαζόντως δύσκολοι καὶ ὀφείλομεν νά ἐπιδιώξωμεν τὴν ὁμόνοιαν καὶ νὰ ἐπανεύρωμεν τὴν ἑνότητα.

➢ Ἀμοιβαῖος σεβασμὸς διὰ τὴν ἐπίτευξιν τῆς ἑνότητος.
➢ Ἐπιστολὴ τοῦ Σεβ. Ἠλείας πρὸς τὸν «Ο.Τ.».
➢ Διάλογος περὶ Οὐσίας καὶ Ἐνεργείας. Ἐρώτησις κ. Περσυνάκη πρὸς κ. Καραλῆ. Ἀπάντησις κ. Καραλῆ πρός κ. Περσυνάκην.
➢ Ἐλεύθερον βῆμα.Ὑστάτη ἀνάγκη πάντων ἡμῶν ἐστίν ἡ Ἕνωσις τῶν Ὀρθοδόξων Κρατῶν. Ὑπό τοῦ κ. Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton.
➢ ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ διά τό «σκήνωμα» τῆς Ἁγ. Ἑλένης. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
➢ Τὴν παραίτησιν τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας ζητεῖ ἡ ΠΕΘ.
➢ Ἑλληνορθόδοξος Παιδεία, ὄχι ἄθεα γράμματα.
➢ Ἔμπονος κραυγή Κελλιωτῶν Πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
➢ «Ἄς γίνουμε μικροὶ Ἀπόστολοι». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ἐπηρεάζει ἡ Μασονία τοὺς Ἄρχοντας καὶ τὴν πορείαν τῆς «φωτισμένης» Εὐρώπης μας;
➢ «Ἡ κοίμησις τῶν Δικαίων». Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Ἀποστόλου, Θεολόγος- Φιλόλογος - πρώην Διευθυντὴς Λυκείου Νέας Ἐρυθραίας.
➢ Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ηὐτομόλησε πρὸς τὸν Ἀγγλικανισμόν;
➢ Ἐτέθη εἰς διαβούλευσιν τὸ νομοσχέδιον διὰ τὴν ἀλλαγὴν τοῦ φύλου!
➢ «Μεγάλα βλάπτουσι τοὺς ἀσυνέτους οἱ ἐπαινέοντες» (Δημόκριτος).
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)