3/5/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 28.4.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Φλέγον καὶ κατεπεῖγον τὸ ζήτημα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως. Τὸ μέλλον τῆς στελεχώσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θὰ κρίνουν αἱ ἀποφάσεις διὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἐκπαίδευσιν!

➢ Ἔκκλησις διὰ ἑνότητα - Συγκρότησις κοινοῦ μετώπου. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος.
➢ Ἔμπονος κραυγή Κελλιωτῶν Πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
➢ Σύστασις, Ἀξία καί Λειτουργία τοῦ Προσώπου. Τοῦ κ. Μάρκου Ὀρφανοῦ(†), τ. Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς ΠΕΘ.
➢ Διάλογος περὶ Οὐσίας καὶ Ἐνεργείας. Ἐρώτημα κ. Ἐμμανουὴλ Περσυνάκη. Ἀπάντησις κ. Γεωργίου Καραλῆ.
➢ Ἡ Πίστις ὡς βίωμα. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Μονόπλευροι εὐαισθησίαι. Μία θλιβερά 30χρονος ἐπέτειος. Τοῦ Ἀρχιμ. π. Νεκταρίου Ζιόμπολα.
➢ Ἐπηρεάζει ἡ Μασονία τοὺς Ἄρχοντας καὶ τὴν πορείαν τῆς «φωτισμένης» Εὐρώπης μας;
➢ Ὁ ἄτυπος θρησκευτικὸς πόλεμος καθορίζει τὴν οἰκονομίαν τῆς Εὐρώπης. Γράφει ὁ κ. Γιάννης Παπαδάτος.
➢ Τό ζήτημα τῆς οὐσιαστικῆς ἐλευθεροθρησκείας. Τοῦ κ. Ἰωάννου Ρεντζίδη, θεολόγου.
➢ Ἄνοιξις καὶ Ἀνάστασις. Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
➢ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Ἀπὸ τὰ κείμενα τῶν ἱερῶν νηπτικῶν τῆς μυστικῆς θεολογίας τῆς Ὀρθοδοξίας. Γράφει ὁ κ. Γιάννης Π. Κουτσοῦκος, Διπλ. Μηχανολόγος/Ἠλεκτρολόγος.
➢ Ἀναζητεῖται ἐλπίς. Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Κουτσιμπός, Δημοσιογράφος.
➢ Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἰς τὴν Αἴγυπτον μὲ τὸν Πάπαν.
➢ Ἀπό ἀρχιδολοφόνος... δημοκράταρος. Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Μηνάογλου.
➢ Ὁ Σεβ. Κερκύρας μὲ τοὺς Παπικοὺς καὶ ὁ Σεβ. Κίτρους μὲ τοὺς Εὐαγγελικούς!
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)