5/5/17

Φώτης Μιχαήλ, 381 καί 2016: Κωνσταντινούπολις καί Κολυμπάρι

381 καί 2016: Κωνσταντινούπολις καί Κολυμπάρι
Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός
Τό 381 εἶχε συγκροτηθεῖ στήν Κωνσταντινούπολη ἡ Β’ Οἰκουμενική Σύνοδος, στήν ὁποία ἀποφασίστηκαν τέσσερα πράγματα: 

Πρῶτον, καταδικάστηκε ὁ Μακεδόνιος, ὁ ὁποῖος ἀμφισβητοῦσε τήν θεότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Δεύτερον, καταδικάστηκε γιά μιά φορά ἀκόμη ὁ Ἄρειος.
Τρίτον, συμπληρώθηκε τό Σύμβολον τῆς Πίστεως καί τέταρτον, διετυπώθησαν ὀκτώ Ἱεροί Κανόνες.
Τό 2016 συνῆλθε στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης ἡ ‘’ἁγία καί μεγάλη σύνοδος’’, στήν ὁποία ἐπίσης πάρθηκαν τέσσερις ἀντίστοιχες ἀποφάσεις:
Πρῶτον, ἀμνηστεύθηκαν ὅλοι οἱ καταδικασθέντες ἀπό προηγούμενες Οἰκουμενικές Συνόδους αἱρετικοί (Ὄχι μονάχα δέν καταδικάστηκαν γιά μιά φορά ακόμη, ἀλλά τοὐναντίον παρακάθησαν στίς ἐργασίες τῆς συνόδου ὡς ἐπίσημοι προσκεκλημένοι).
Δεύτερον, ἀναγνωρίσθηκε καί χαιρετίστηκε μέ ἐπαίνους τό δῆθεν ἔργο τοῦ λεγόμενου ΠΣΕ, τῆς κουρελοῦς τοῦ διαβόλου κατά τόν Ἅγιο Γέροντα Παΐσιο.
Τρίτον, ἀκυρώθηκαν ὁλόκληρα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως (ἀναγνωρίσθηκαν οἱ αἱρετικοί ὡς τάχα ἐκκλησίες) καί τέταρτον, καταπατήθηκαν καί περιφρονήθηκαν πλεἰστοι ὅσοι Ἰεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας( συμπροσευχή με αιρετικούς ἀνήμερα τῆς Πεντηκοστῆς στό Κολυμπάρι, ἀναγνώριση μυστηρίων σέ αἱρετικούς, ἀπελευθέρωση μεικτῶν γάμων κ.α.).

Μέ λλα λόγια, τό 381 ὁριοθετήθηκε καί στερεώθηκε ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρες ἡ ἐκκλησιολογική καί δογματική συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων, ἐνῶ τό 2016 ἀποφασίστηκαν τά ἐντελῶς ἀνάποδα.

Τό 381, στήν Β’ Οἰκουμενική Σύνοδο, πρόεδρος τῆς Συνόδου ἦταν ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας:  γιος Γρηγόριος Θεολόγος.
Δίπλα του συμμετεῖχαν 150 Ἐπίσκοποι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ δεσπόζουσες προσωπικότητες τόν γιο Γρηγόριο Νύσσης, τόν γιο Κύριλλο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων, τόν γιο Νεκτάριο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τόν γιο Μελέτιο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀντιοχείας, τόν γιο Δονάτο Ἐπίσκοπο Εὐροίας κ.α.
Καθίσταται λοφάνερο, λοιπόν, τι τό 381 ο ποφάσεις πάρθηκαν μέ τίς προσευχές καί τήν φυσική παρουσία τολάχιστον ξι ναγνωρισμένων γίων.  ν τό 2016, ντί το λόγου τν γίων, πεκράτησε λόγος διπλωματικός.(1)
ξίζει στό σημεῖο αὐτό νά δοῦμε, ἔστω ἐπιγραμματικά, ποιά ἦταν ἡ στάση τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί ποιά εἶναι σήμερα ἡ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου ἀπέναντι στήν αἵρεση καί τούς αἱρετικούς ἔτσι, ὥστε νά κατανοήσουμε ὅσο γίνεται πληρέστερα καί τίς ἀποφάσεις, πού ἔλαβαν τό 381 καί τό 2016 ἀντίστοιχα.
Οκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀναφερόμενος στούς αἱρετικούς – παπικούς, μονοφυσίτες καί προτεστάντες- τούς καταδικασθέντες μάλιστα ἀπό Οἰκουμενικές Συνόδους, μιλάει γιά ‘’ἀδελφές ἐκκλησίες’’.(2)
Ἀνάβει τήν ‘’λυχνία τοῦ κοινοῦ θεοῦ’’ μαζί μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους.(3) Συμπροσεύχεται κάθε τόσο μέ ἐκπροσώπους τῶν 350 δῆθεν ἐκκλησιῶν μελῶν τοῦ λεγόμενου π.σ.ε.. (4)
Συμμετέχει σέ τελετές ἐντός συναγωγῆς.(5)
Συμπροσεύχεται μέ τόν πάπα, μέ καρδιναλίους καί πάστορες μέσα στόν Ἰερό Ναό τοῦ Σεπτού μας Πατριαρχείου κ.α.π.(6)   

ν γιος Γρηγόριος Θεολόγος καταδικάζει κάθε αἵρεση καί μᾶς παραδίδει ἀνεκτίμητη πνευματική παρακαταθήκη, γράφοντας:
‘’Μικρόν σον τόν το πολέμου καιρόν διαφέρειν, καί τήν τν αρετικν
δυναστείαν’’.
(Λόγος ΜΓ’, Ες Μέγα Βασίλειον, ΕΠΕ 6,246. ΒΕΠΕΣ 60, 171. PG 36,588 Α)
περίοδος το πολέμου χει πολύ μικρή διαφορά πό τήν δυναστεία τν αρετικν (πό τήν περίοδο πού ξουσιάζουν πόλυτα ο αρετικοί).
ς γώ δέδοικα τούς βαρες λύκους.... Δέδοικα δέ τούς λστάς καί κλέπτας, μή διά τς αλς περβάντες, ναιδεί συλλήσωσιν δι’ πάτης κλέψωσιν, στε θσαι καί κτεναι καί πολέσαι, ρπάζοντες ρπάγματα, ψυχάς κατεσθίοντες, ς τις φη τν προφητν. Δέδοικα δέ τήν παράθυρον, μή τις κλειστον ερών τν χθές μετέρων καί πρώην, ετα ς διος εσελθών, πιβουλεύσ ς λλότριος’’.
(Λόγος ΚΣΤ’, Ες αυτόν καί ες λαόν καί ες τούς ποιμένας, ΕΠΕ 2,156. ΒΕΠΕΣ 59,202. PG 35,1229D-1232A)
Πραγματικά, γώ φοβομαι τούς βαρες λύκους... Φοβομαι τούς ληστές καί τούς κλέπτες, μήπως πηδώντας στήν αλή πό τόν φράκτη, ληστέψουν μέ ναίδεια κλέψουν μέ πάτη, στε νά θυσιάσουν, νά σκοτώσουν καί νά καταστρέψουν, ρπάζοντας λεία, κατεσθίοντας ψυχές, πως επε κάποιος πό τούς προφτες. Φοβομαι τήν πόρτα, μήπως τήν βρε νοικτή κάποιος πό κείνους, πού μέχρι χθές καί πρίν πό λίγο ταν δικός μας, καί κατόπιν, φο μπε ς δικός μας, ζημιώσει τό ποίμνιο ς ξένος.(7)
Ο εθνες μας, κλήρου καί λαοῦ, ἀπέναντι στίς ἀποφάσεις τοῦ Κολυμπαρίου καί ἀπέναντι στά οικουμενιστικά ἀνοίγματα πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν μας ἀξιωματούχων, εἶναι τεράστιες.
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος μᾶς καλεῖ, νά βγάλουμε νηφαλίως τά συμπεράσματά μας καί με την βοήθεια του Τριαδικού μας Θεού νά πάρουμε ἀναλόγως τίς πρέπουσες ἀποφάσεις.(8,9,10)
________________________
(7)    πό τό ‘’Χρυσοστομικό λεξικό’’ το π. Δανιήλ εράκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)