10/11/17

Ο Αρχιμ. Χρίστος Κυριαζόπουλος και Ομάδα Θεολόγων Καθηγητών για τα Θρησκευτικά σε Γυμνάσιο και Λύκειο

«Στμεν καλς, στμεν μετ φόβου»
Γι τ μάθημα τν Θρησκευτικν στ Γυμνάσιο.
Τ μάθημα τν Θρησκευτικν στ Γυμνάσιο, μ τ πρόσχημα το σεβασμο στν τερότητα κα τν πλουραλισμό, χασε τν μολογιακό του χαρακτήρα, σύμφωνα μ τ νέο ναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδν (.π. 101470/Δ2/16-6-2017, ΦΕΚ Β΄ 2014/19-6-2017). χουμε μία ποδόμηση το ρθόδοξου χαρακτήρα το μαθήματος κα τ μεταβολή του σ διαθρησκειακό, συγκρητιστικό, πολυθρησκειακό.

Μ προκάλυμμα τ σύγχρονη παιδαγωγικ προσέγγιση, τς τεχνικς διδασκαλίας, πο μως εναι νεφάρμοστες στ σχολικ πραγματικότητα, μι κα πάρχει λλειμμα ποδομς κα τ συνεχόμενο δίωρο πο προτείνεται γι τ διδασκαλία εναι νεφάρμοστο, τ νέο πρόγραμμα σπουδν (ΝΠΣ) πο αθαίρετα πιβάλλεται προκαλε σύγχυση, μφιβολία, πορία στος μαθητς κα δικαιολογημένη ντίδραση στος γονες. πιπλέον καταστρατηγεται τ Σύνταγμα.
Τ μάθημα εναι πονευρωμένο, καθς το λείπει δομή, τ συγκεκριμένο περιεχόμενο, στορικ συνέχεια. «φάκελος το μαθήματος» περιέχει λικ π πολλς θρησκεες πιλεκτικ κα ραιοποιημένο, ν ρθόδοξη πίστη, πο παρουσιάζεται μαζ μ τ λλα θρησκεύματα, πηρετε τος σκοπος τς Νέας ποχς· χάνεται τ κριτήριο τς λήθειας κα δηγούμαστε στ μαζοποίηση κα τ δουλοποίηση. Μέσα σ’ ατ τ σύγχυση πο προκαλεται, Χριστς Σωτήρας δίπλα στν Μωάμεθ κα τν Βούδα, γία Γραφ πο γιάζει δίπλα στς μυθικς φηγήσεις, ο γιοι, πρότυπα ζως, δίπλα σ δαιμονικς λατρεες, θρησκευτικ διαπαιδαγώγηση πο παρέχεται δ βοηθ στν υοθέτηση μις ξεκάθαρης κα πεύθυνης στσης πίστεως κα ζως.
«Τί ποιήσομεν δελφοί;» (Πράξεις 2.37). Ν’ γωνιστομε μ παρρησία, ν’ ντιδράσουμε πως μπορομε, γιατ «ζ Κύριος» κα εθύνη μας εναι μεγάλη.

Πρόταση: «φάκελος μαθήματος» τν ΝΠΣ ν φυλαχθε στ σχολεο κα τ μάθημα τν Θρησκευτικν καλ εναι ν γίνει κειμενοκεντρικ μ βάση τν γία Γραφ κα τος Πατέρες.
Στν Α΄ τάξη ο μαθητς ν μελετον π να νθολόγιο Παλαιοδιαθηκικν κειμένων κατάλληλα προσαρμοσμένο.
Στ Β΄ τάξη ο μαθητς ν μελετον π τν Καιν Διαθήκη τ ζω κα τ ργο το Λυτρωτ ησο Χριστοαγγελισμς Θεοτόκου, Γέννηση Χριστο, παραβολές, θαύματα…)
Στ Γ’ τάξη ο μαθητς ν μελετον κκλησιαστικ στορία μέσα π τς Πράξεις τν ποστόλων κα ν μπλουτίζεται περικοπ νάλογα (π.χ. ποστολικ Σύνοδος, Οκουμενικές…).


Γι τ μάθημα τν Θρησκευτικν στ Λύκειο.
ναφορικ μ τ ΝΠΣ το Λυκείου (.π. 99058/Δ2/13-06-2017, ΦΕΚ Β΄ 2015/19-6-2017) θ καταθέσουμε ρισμένα σχόλια, χωρς ν προβομε σ κτενες ναφορές, καν στόσο ν καταδείξουν τν ντίθεση νάμεσα στ ΝΠΣ κα τν τρόπο μ τν ποο ο Πατέρες τς κκλησίας ντιλαμβάνονται τν ρθόδοξη μεθοδολογία.
πάρχει δυσκολία ν ναγνωρίσει κάποιος ννοιολογική ταυτότητα π τν ρχ νς κεντρικο θέματος οσίας στ ΝΠΣ, πως εναι Λειτουργική, ρθόδοξη Πίστη κα διδασκαλία τν λλων θρησκειν, θική. Ο γενικόλογοι τιτλοφορούμενοι φάκελοι Θρησκεία κα σύγχρονος νθρωπος τς Α΄ Λυκείου, Θρησκεία κα κοινωνία τς Β΄ Λυκείου, Θρησκεία κα σύγχρονος κόσμος τς Γ΄ Λυκείου εναι σχετοι μ τς σωτηριολογικς ννοιες ‘κκλησία’ καρθοδοξία’, σχετικο στόσο μ ‘θρησκειολογικο τύπου’ διατυπώσεις-διαπιστώσεις. Τ ΝΠΣ σχετικοποιον τν ρθόδοξη συνείδηση στ βάση μίας θρησκειολογικς συρραφς. Δίδεται ασθηση τι λήθεια τς πίστης εναι δευτερεύουσας σημασίας. ν τέλει ποτιμται δια πόσταση τς ρθόδοξης κκλησίας. Ποτ ο Πατέρες δν τοποθέτησαν στν δια βάση τ σωστ κα τ λάθος, τν ρθοδοξία κα τν αρεση. ξορθολογίζεται τ μπειρικ-πνευματικ βίωμα τς ποκαλυφθείσας ν Χριστ πίστης στος Πατέρες, καθς στν δια βάση μελέτης τοποθετεται, λόγου χάρη, δημιουργία κα λύτρωση στν ρθόδοξη κκλησία κα στ λλα θρησκεύματα σ θεους συγγραφες (Β΄ Λυκείου, ενότητα 1.2 & 1.3). Μέσα π ατν τν δεοληπτικ θρησκειολογικ σούπα πο προσφέρουν τ ΝΠΣ λες ο θρησκεες πάνω κάτω κατέχουν κα κφράζονται μ τ δια θρησκευτικ δεδομένα. Πς μπορε ν νοηθε ραγε νότητα 1.3 περπικοινωνίας’, (Α΄ Λυκείου) που χουν πιστρατευθε μία πλειάδα σχετων κα σχετικν μαζ κειμένων περ προσευχς; Τ γνήσιο, τ αθεντικ μ τ συμπλέκεται, γι ν διατυπώσει ν τέλει τ πράγμα; Πς κλαμβάνονται ο εσηγήσεις ατς π τος μαθητές;
Τ βασικ πιχείρημα περ τς ρθοδοξότητας τν ΝΠΣ π τος εσηγητές τους βασίζεται στν ποσοτικ περοχ τν χριστιανικν κειμένων σ σχέση μ κενα λλων θρησκειν. Μία ποσοτικ περοχή ποία παρεισάγει τεχνηέντως κα πουλα τν μφισβήτηση το ρθοτομοντος δόγματος. Παιδαγωγικς τ δεδομένα ατ σ μαθητς πο καλονται ν διαμορφώσουν την πολύπλευρη, πομένως κα τ θρησκευτική τους προσωπικότητα, τος καλλιεργον ρωτηματικ γι τν ποιότητα τς λήθειας πο κπροσωπον. Εναι φανερ σχετικοποίηση το θρησκευτικο βιώματος, το γνήσιου, το ληθινο. πλοποιονται ο δομς πίστης. μαθητς εκολα μπορε ν δηγηθε σ συμπεράσματα το τύπου: ‘λες ο θρησκεες εναι τ διο κα καθες πλς ναζητ μ διαφορετικ τρόπο τν Θεό’, μ ποτέλεσμα να διερωτηθε γιατ δικός μας Θεός ν εναι ληθινός. Δημιουργονται πομένως προϋποθέσεις μφισβήτησης το Τριαδικο Θεο. πίστη μως δν εναι προϊν γκεφαλικν διεργασιν κα προσεγγίσεων, λλ μπειρικ βίωμα πο συνδέεται μ τν ν γί Πνεύματι προσφερθεσα χάρη το Τριαδικο Θεο.
ξεκάθαρη νάγνωση τν δεδομένων τς παραδοσιακς ρθόδοξης πίστης μας, τν ποία σπάζεται συντριπτικ πλειοψηφία το ρθοφρονοντος λληνικο λαο, ποτελε τν παρασάλευτη βάση γι ν μπορέσει ο μαθητής να ντιληφθε τ θρησκευτικ πόβαθρό του. Μ τν τρόπο ατ χι μόνον θ καλλιεργήσει γνήσια τν θρησκευτική του συνείδηση, λλ κα θ ντιληφθε τν ναγκαιότητά της στο σύγχρονο κόσμο. Μέσα π ποσαφηνισμένες κα χι συγκεχυμένες διδακτικς νότητες θ καταστε κανς ν διαλεχτε μ τ νοοτροπία, τ πιστεύω τν λλων νθρώπων κα τν ποικιλομορφία τν διαφόρων θρησκειν πο τν περιστοιχίζουν.

Πρόταση: Παρακαλομε, πως λλοι πρν π μς χουν προτείνει, γι πόσυρση τν ‘φακέλων’ κα προσωριν χρήση τν βιβλίων Θρησκευτικν τν προηγούμενων τν μέχρι τς διευθέτησης το φιστάμενου προβλήματος στ βάση τς κραιφνος ρθόδοξης διδασκαλίας, πως τν γγυται παράδοση τς κκλησίας μας, τς ποίας ναπόσπαστα μέλη εναι ο θεολόγοι καθηγητς τν σχολείων κα συντριπτικ πλειονότητα τν μαθητν.
ρχιμ. Χρίστος Κυριαζόπουλος,
Δρ Βυζαντινς στορίας
πρ. Σχολικς Σύμβουλος Φιλολόγων νατολικς Θεσσαλονίκης

κα μάδα Θεολόγων Καθηγητν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)