1/12/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 1.12.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ κ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΣ ΤΑ «ΓΡΑΝΑΖΙΑ» ΤΩΝ ΡΟΤΑΡΥ; Μετὰ τὴν ἀπομάκρυσιν τοῦ προσκυνηταρίου ἀκολουθεῖ ἡ παρερμηνεία τῆς Πρὸς Ἐφεσίους.

➢ Ἱ. Μ. Πατρῶν: Ἀντορθόδοξοι, Ἀντιπαιδαγωγικαὶ καὶ Ἀντισυνταγματικαὶ αἱ ἀλλαγαί εἰς τὴν παιδείαν.
➢ Ὁ Ὅσιος Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης, Ὁ ἀσκητὴς καὶ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Δαβίδ, τῆς Εὐβοίας. Γράφει ὁ Δρ. Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
➢ Ἀρχ/της π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Νικόδημος Ἀεράκης.
➢ Ὁ Προτεσταντισμὸς εἰς τὸν ἑλληνικὸν χῶρον χθὲς καὶ σήμερα. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
➢ Σεβ. Καλαβρύτων: «Φεύγω, συγχωρῆστε με». Τοῦ κ. Νίκου Κυριαζῆ.
➢ Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος διὰ τὰς Οἰκουμενικὰς Συνόδους. Τοῦ π. Πασχάλη Γρίβα, πρεσβυτέρου.
➢ Ἐβλασφήμησεν ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως; Γράφει ὁ Πρεσβύτερος Εὐστάθιος Κολλᾶς, Ἐπ/μος Πρ/δρος Ι.Σ.Κ.Ε.
➢ Πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου διὰ τὰς Ἐκτρώσεις. Γράφει ὁ Πατὴρ Σάββας Μιχαηλίδης, Ἱερεύς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας Λεμεσοῦ Κύπρου.
➢ Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ καί τά συλλείτουργα τῶν ἡμε­ρῶν μας. Γράφει ὁ κ. Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός.
➢ Ἡ σωτηριολογικὴ ἀξία τῶν ἀγαθῶν ἔργων.
➢ Εἰς δεινὴν θέσιν τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.
➢ Ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας ἀνεγνώρισε τούς σχισματικούς Σκοπιανούς!
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)