30/12/17

Πρωτοχρονιάτικη εγκύκλιος Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ

«Κύριε Θεός μν ... ν τ φάτ σου μακροθυμί 
καταξιώσας μς ες νέον νιαυτόν το 
πλούτου τς χρηστότητος Σου εσελθεν, Ατός, 
Πανάγαθε Δέσποτα, τήν εσοδον ταύτην τ Θεί Σου Χάριτι ελόγησον…»
χή πί τ εσόδ ες τόν νέον νιαυτόν τς χρηστότητος το Κυρίου)
γαπητοί μου δελφοί καί Συλλειτουργοί,
δελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ν Κυρί γαπητά˙
ς εναι ελογημένο, ερηνικό καί πλούσιο σέ βιοτικά καί πνευματικά γαθά τό νέο σωτήριο τος 2018.
Κύριος καί Θεός μας ησος Χριστός, « σαρκί νηπιάσας δι’ μς τούς νθρώπους καί διά τήν μετέραν σωτηρίαν», μέ τήν φατη μακροθυμία Του μς καταξίωσε νά εσοδεύσωμε ες τό νέον τος τς γαθότητός Του, καί τόν παρακαλομε νά ελογήσ μέ τήν Θεία Του Χάρι τήν εσοδό μας ατή.

    Ες τήν ρχήν το νέου χρόνου, τόν ποο νοίγει Δεσποτική ορτή τς Περιτομς το Κυρίου μας ησο καί μνήμη το Μεγάλου Βασιλείου, ρχιεπισκόπου Καισαρείας τς Καππαδοκίας, το Ορανοφάντορος, θά πικαλεσθομε τήν πνευματική βοήθεια καί συνδρομή το γίου ατο Καππαδόκου εράρχου, προκειμένου νά ξασφαλίσωμε σύν Θε τήν Θεία Χάρι καί ελογία σέ λη τήν καινούργια χρονιά.

    «Θεός πί γς, Θεός ν νθρώποις», δηλ. " Θεός μας εναι στή γ, εναι νάμεσα στούς νθρώπους, χι μέ τήν φωτιά καί τήν σάλπιγγα καί τό καπνισμένο βουνό τήν μίχλη καί τήν θύελλα, πού φόβιζε τίς ψυχές τν κροατν παραδίδοντας τόν (θεο) νόμο, λλά μέ τό σμα μέ τρόπο μερο καί προσην μιλώντας μέ τούς μογενες Του. Θεός μέ τήν νθρώπινη φύσι Του. Χωρίς νά νεργ μέ διαλείμματα, πως μέ τούς Προφτες, λλά, φο κατέστησε τήν νθρωπότητα συμφυ καί νωμένη μέ τόν αυτό Του καί μέ τήν συγγεν δι’ μς σάρκα Του, πανέφερε καί πανένωσε μέ τόν αυτό Του λη τήν νθρωπότητα».
    Σέ
λλο σημεο μέγας εράρχης τς Καισαρείας γιος Βασίλειος σημειώνει : «Γι’ ατό γινε νσαρκη παρουσία το Χριστο στή γ μας, ο διδασκαλίες τν Εαγγελικν ληθειν καί πολιτευμάτων, τά για Πάθη Του, Σταυρός, Ταφή, νάστασις˙ γιά νά μπορέση σωζόμενος νθρωπος μέ τήν μίμησι το Χριστο νά πολαύση τήν ρχαία κείνη υοθεσία, πού λαβε χώραν πρίν πό τήν πτσι τν Πρωτοπλάστων. Εναι ναγκαία, λοιπόν, γιά τήν τελείωσι τς ζως μας μίμησις το Χριστο χι μόνο στά ποδείγματα τς πραότητος, τς ταπεινοφροσύνης καί τς μακροθυμίας, πού χουμε στή ζωή μας, λλά καί ατο το θανάτου, πως λέγει πόστολος Παλος, μιμητής το Χριστο. Προσπαθ νά γίνω συμμέτοχος τν παθημάτων καί το θανάτου το Χριστο, μήπως μπορέσω κι’ γώ νά φθάσω καί νά πολαύσω τήν νδοξη νάστασι τν νεκρν…
    …
πίστις δέ καί τό βάπτισμα εναι δύο τρόποι τς σωτηρίας, συμφυες μεταξύ τους καί διαίρετοι. Γιατί μέν πίστις τελειοται, γίνεται τέλεια μέ τό βάπτισμα, τό βάπτισμα δέ θεμελιώνεται μέ τήν πίστι».
    
ψηλός Θεός, λοιπόν, γινε ταπεινός νθρωπος μέ τήν Θεία Του νανθρώπησι καί νωσε ν αυτ λην τήν νθρωπότητα. Μέ τήν μίμησι το Χριστο πολαμβάνουμε τήν ρχαία υοθεσία. ταν εμαστε κοινωνοί τν παθημάτων καί το θανάτου το Θείου Λυτρωτο μας θά εμεθα κοινωνοί καί τς ναστάσεώς Του. δέ σωτηρία μας ν Χριστ ησο θά πραγματωθ σύν Θε, φ’ σον φυλάσσουμε κλιν τήν θεοπαράδοτη πίστι μας καί βιώνουμε τήν Χάρι καί τήν δωρεά το ρθοδόξου Χριστιανικο Βαπτίσματος, ντες ζωντανά καί ργανικά μέλη τς γίας μας ρθοδόξου κκλησίας.
γαπητοί μου δελφοί,
Χάρις καί ελογία το Κυρίου καί Θεο καί Σωτρος μν ησο Χριστο θά εναι πάντοτε μαζί μας, ζωντανή καί ναφαίρετη, ταν ποχωρήση τό γωϊστικό καί γωκεντρικό μας φρόνημα, λλάξη κοσμική ζωή καί κοσμικός μας τρόπος σκέψεως καί νεργείας καί «ζ πλέον ν μν Χριστός»(πρβλ. Γαλ. 2, 20).
    Θά κλείσωμε τό παρόν Πρωτοχρονιάτικο μήνυμά μας μέ τά σοφά κατά Θεόν καί
μπνευσμένα λόγια το νεοφανος γίου τς κκλησίας μας σίου Πορφυρίου το Καυσοκαλυβίτου :
    «Μέσα στήν
κκλησία εμαστε λοι να καί Χριστός κεφαλή. Κεφαλή τς κκλησίας εναι Χριστός καί σμα μες ο νθρωποι, ο Χριστιανοί. Λέγει πόστολος Παλος : «Ατός στιν κεφαλή το σώματος, τς κκλησίας». κκλησία καί Χριστός εναι να. Τό σμα δέν μπορε νά πάρξει χωρίς τήν κεφαλή του. Τό σμα τς κκλησίας τρέφεται, γιάζεται, ζ μέ τόν Χριστό. Ατός εναι Κύριος, παντοδύναμος, παντογνώστης, πανταχο παρών καί τά πάντα πληρν, στηριγμός μας, φίλος μας, δελφός μας. στύλος καί τό δραίωμα τς κκλησίας. Ατός εναι τό Α καί τό Ω, ρχή καί τό τέλος, βάσις, τό πν. Χωρίς Χριστό, κκλησία δέν πάρχει. Νυμφίος Χριστός˙ νύμφη, καθεμία ψυχή.
    
Χριστός νωσε τό σμα τς κκλησίας μέ τόν ορανό καί τή γ. Μέ τούς γγέλους, τούς νθρώπους καί λα τά δημιουργήματα, μέ λη τήν κτίση το Θεο, μέ τά ζα καί τά πουλιά, μέ κάθε μικρό γριολούλουδο, μέ κάθε μικρό ντομο. γινε τσι κκλησία «πλήρωμα το τά πάντα ν πσι πληρουμένου», δηλ. το Χριστο. λα ν Χριστ καί σύν Χριστ, μέσα καί μαζί μέ τόν Χριστό. Ατό εναι τό μυστήριο τς κκλησίας …
    
ταν ξεχωρίζωμε τόν αυτό μας, δέν εμαστε χριστιανοί. ληθινοί χριστιανοί εμαστε, ταν ασθανόμαστε βαθιά τι εμαστε μέλη το μυστικο σώματος το Χριστο, τς κκλησίας, μέ μία συνεχ σχέση γάπης. ταν ζομε νωμένοι ν Χριστ, δηλαδή ταν ζομε τήν νότητα μέσα στήν κκλησία Του μέ τό ασθημα το νός. Γι’ ατό Χριστός προσεύχεται στόν Πατέρα Του λέγοντας, «να σιν ν»
δελφοί μου,
νεοφανής σιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης μς πέδειξε τόν τρόπο ζως, προκειμένου νά ζομε διαρκς μέσα στήν ελογία το Θεο καί νά γευόμαστε τίς θεες δωρεές καί χάριτες. «Ο μακρύνοντες πό σο πολονται» λέγει Προφητάναξ Δαυδ. ν Χριστ ζωή καί ναστροφή μας μέ τήν τήρησι το Εαγγελικο, θικο καί πνευματικο νόμου, μέσα ες τούς κόλπους τς γιωτάτης το Χριστο ρθοδόξου κκλησίας μας, μς ξασφαλίζει διά παντός τήν πόλαυσι τς Θείας Χάριτος καί ελογίας.
    Διαπύρως ε
χομαι ες λους σας, τούς γαπητούς μου Κυθηρίους καί ντικυθηρίους καί λα τά γγύς καί τά μακράν πνευματικά μου τέκνα, καί διαιτέρως ες τούς προσφιλες μας ναυτικούς πού ργώνουν τίς θάλασσες καί τούς κεανούς, πλούσια τά θεα δωρήματα καί τά βιοτικά καί πνευματικά γαθά. «Εφορον πσι τό τος χορήγησον» Πανάγαθε Δέσποτα. Καί πί τούτοις διατελ,
Μετά πατρικν εχν καί ελογιν
Μητροπολίτης
  Κυθήρων Σεραφείμ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)