5/1/18

Διαφωνεί πλήρως η Εκκλησία της Κρήτης με την Εκκλησίαν της Ελλάδος δια τα νέα θρησκευτικά!

Πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του «Ορθοδόξου Τύπου» (05.01.2018) αναφέρεται στη θέση της Εκκλησίας της Κρήτης για τα νέα Θρησκευτικά και τονίζει την διαφορά με την Εκκλησία της Ελλάδος. Μεταφέρουμε απόσπασμα του πρωτοσέλιδου άρθρου:
Διαφωνεί πλήρως η Εκκλησία της Κρήτης με την Εκκλησίαν της Ελλάδος δια τα νέα θρησκευτικά!
Εἰς τὴν ἐνημερωτικοῦ χαρακτῆρος συνεδρίασιν τῆς ὁλομελείας τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τὴν 27ην Ἰουνίου 2017, Ἱεράρχαι ἐπείσθησαν διὰ τὰ νέα θρησκευτικὰ μετὰ τὴν εἰσήγησιν τοῦ Σεβ. Ὕδρας κ. Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων εἶχεν ὑποστηρίξει ὅτι συνεφώνησεν ὁ Σεβ. Ἀρκαλοχωρίου, ἐκπροσωπῶν τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης. Ἀρχικῶς τὸ Ἰνστιτοῦτον Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ) διέψευσε μέρος τῆς εἰσηγήσεως, ἔπειτα ὁ Σεβ. Μεσογαίας διέψευσεν ἕτερον μέρος καὶ μόλις πρὸ τῶν Χριστουγέννων διευκρινίσθη καὶ ἡ θέσις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία διαφωνεῖ πλήρως μὲ τὰ νέα θρησκευτικά. Συγκεκριμένως εἰς τὸν «Ο.Τ.» (φ. 2192/ 15.12.2017) ἀπεμαγνητοφωνήσαμεν τὰ ὅσα ἀπορριπτικὰ διὰ τὸ νέον μάθημα εἶπε δημοσίως εἰς τηλεοπτικὸν δίαυλον ὁ Σεβ. Κρήτης, ἐνῶ ἐν τῷ μεταξὺ ἐδόθη εἰς τὴν δημοσιότητα καὶ ἡ ἐπιστολὴ ποὺ ἀπέστειλεν ἡ Ἱεραρχία τῆς Κρήτης πρὸς τὸν Ὑπ. Παιδείας ἐκφράζουσα τὴν ὁμόφωνον διαφωνίαν αὐτῆς σχετικῶς μὲ τὸ νέον πρόγραμμα. Εὐστόχως τὸ χαρακτηρίζει ὡς προσπάθειαν ἐπιβολῆς «θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ», ἡ ὁποία προκαλεῖ «σύγχυση», καὶ τὸ κρίνει τόσον βλαπτικὸν, ὥστε νὰ ζητήση κατεπειγόντως ἀλλαγάς δι’ ὅσον χρόνον ἀκόμη αὐτὸ δὲν ἔχει ἀποσυρθῆ. Μάλιστα, ἐζήτησε νὰ ἐνημερωθοῦν διὰ τὴν θέσιν της ἄμεσα ὅλοι οἱ θεολόγοι τῆς πνευματικῆς δικαιοδοσίας της. Μετὰ ἑπομένως καὶ ἀπὸ αὐτὸ εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι ἡ θετικὴ εἰσήγησις τοῦ Σεβ. Ὕδρας ἔχει καταπέσει ἐντελῶς. Διὰ τοῦτο, λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν καὶ τὸ ὅτι ἡ Ἱεραρχία δὲν ἀπεφάνθη τὸν παρελθόντα Ἰούνιον, πρέπει νὰ συγκληθοῦν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται ἐκ νέου προκειμένου νὰ πληροφορηθοῦν τὰ ἀληθῆ γεγονότα καὶ νὰ ψηφίσουν δι’ ἀδιαβλήτου μυστικῆς διαδικασίας, ὥστε νὰ καταλήξουν ἀβιάστως εἰς τὴν ὀρθὴν ἀπόφασιν.
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος για το Μάθημα των Θρησκευτικών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)