2/4/18

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, Είναι αναχρονιστική και άνευ αντικειμένου η Απόφαση 660/2018 της Ολομέλειας του ΣτΕ για το μάθημα των Θρησκευτικών;

ν Πειραιε τ 2 πριλίου 2018 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ 660/2018 ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ;

Εναι τραγικό τό γεγονός τι μπροστά στήν δεοληψία τους κάποιοι δέν ρρωδον νά ποδοπατον νερυθρίαστα τήν ννομη πραγματικότητα καί τίς ρχές πού δθεν περασπίζονται.
πόδειξη πασιφανής πετέλεσε πολεμική ναντίον τς προσφάτου ποφάσεως τς λομελείας το ΣτΕ πού κρινε πί τς συνταγματικότητος τν ποφάσεων το πουργο Φίλη τν φορωσν στήν διδασκαλία τν Θρησκευτικν στούς ρθόδοξους  λληνόπαιδες.

Μελετώντας κανείς τό ατιολογικό μέρος τς δημοσιευθείσης πόφασης τς λομελείας πού ξεδόθη μέ συντριπτική πλειονοψηφία 20 ναντι 5 ντιλαμβάνεται εχερέστατα τι βάση τς ντισυνταγματικότητος τν προσβληθεισν ποφάσεων Φίλη εναι καταστρατήγηση τς ρχς τς σότητος καί τς ρχς τς σονομίας. Χαρακτηριστικά πόφαση τς λομελείας ναφέρει στήν 14η παράγραφό της: «Πέραν δε τούτου, μάλιστα, για ετεροδόξους ή αλλοθρήσκους μαθητάς -ιδίως τους μαθητάς του καθολικού δόγματος ή της εβραϊκής θρησκείας ή της μουσουλμανικής μειονότητος της Δυτικής Θράκης-ο νομοθέτης έχει ρητώς προβλέψει δυνατότητα διδασκαλίας του οικείου δόγματος ή θρησκείας από πρόσωπα προτεινόμενα από την οικεία θρησκευτική κοινότητα, προκειμένου δε περί της μουσουλμανικής μειονότητος από μουσουλμάνο θρησκευτικό λειτουργό (βλ. άρθρα 19 παρ. 1 τουν. 3379/1955, 85 παρ. 4 του ν. 1566/1985, 55 παρ. 5 του ν. 4386/2016 και 7 παρ. 1 του ν. 694/1977)». Καί στήν 15η παράγραφο: «Επειδή, περαιτέρω,κατά την κρατήσασα στο Δικαστήριο γνώμη, σύμφωνα με την συνταγματική αρχή της ισότητος (άρθρο 4 παρ. 1 του Σ/τος) και τις διατάξεις των άρθρων 9 και 14 της ΕΣΔΑ και της παρ. 1 του ΠΠΠ αυτής, το Κράτος δεν μπορεί ρυθμίζοντας το περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών, να στερήσει από τους μαθητάς που ασπάζονται ορισμένη θρησκεία το δικαίωμα, το οποίο αναγνωρίζει σε μαθητάς που ανήκουν σε άλλες θρησκείες,να διδάσκονται αποκλειστικά τα δόγματα της πίστεώς των (όχι δε και τα δόγματα άλλων θρησκειών)».

Εναι ατό πού πισημειώναμε διαπτώτως καί πού δυστυχς δέν λαμβάνετο π’ ψιν τι δηλαδή σέ μία ενομούμενη Πολιτεία δέν μπορες νά καταστρατηγες τά δικαιώματα τς πλειονοψηφίας καί τήν δια στιγμή νά ναγνωρίζεις τά καταστρατηγημένα δικαιώματα τς πλειοψηφίας, στίς μειοψηφίες γιατί ατό προσβάλλει τόν πυρήνα τς Δημοκρατίας, πού εναι σότητα τν πολιτν ναντι το Νόμου καί διαίτερα το θεμελιώδους Νόμου το Κράτους πού εναι τό Σύνταγμα.

Εναι χαρακτηριστικό τό ρθρο το κ. κρίτα Καϊδατζ πού διδάσκει Συνταγματικό Δίκαιο στό ΑΠΘ, (φημερίδα τν Συντακτν 21.3.2018) «λληνοχριστιανικό Σύνταγμα;» που μφανίζεται ς γνον τό ντικείμενό του, νά ποβάλει τό ρητορικό ρώτημα: «Αν η ορθόδοξη πλειοψηφία έχει την αξίωση για θρησκευτική εκπαίδευση σύμφωνα με τα δόγματα της πίστης της, τότε την ίδια αξίωση, ενόψει της συνταγματικής ισονομίας, θα πρέπει να έχουν και όσοι δεν ανήκουν στην πλειοψηφία. Αυτό όμως θα σήμαινε ότι κάθε μαθητής, ανάλογα με το δόγμα στο οποίο ανήκει, θα έπρεπε να διδάσκεται διαφορετικό μάθημα Θρησκευτικών» καθώς καί πό 23/3/2018 νακοίνωση το Σωματείου μέ τόν βαρύγδουπο τίτλο «λληνική νωση γιά τά δικαιώματα το νθρώπου» πού λέει: «Αν τα δείγματα αυτά απέπνεαν απλώς συντηρητισμό, θα ήταν περιστασιακά και ακίνδυνα. Δυστυχώς αποπνέουν νοοτροπία «φυσικής» συμμαχίας της δικαιοσύνης με τον κλήρο και με ακραίους θύλακες του πολιτικού φάσματος, κάτι που συνιστά μείζονα κίνδυνο για το νομικό μας πολιτισμό και την κοινωνική ειρήνη» καταφανς ποσιωπώντας τήν σχύουσα ννομη πραγματικότητα στό συγκεκριμένο ζήτημα καί διαίτερα τό Νόμο 4386/2016 «Ρυθμίσεις γιά τήν ρευνα καί λλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11.5.2016 τ. Α΄), που στό ρθρ. 55 «Ρύθμιση θεμάτων τς Γενικς Γραμματείας Θρησκευμάτων το πουργείου Παιδείας ρευνας καί Θρησκευμάτων» καί στήν παρ. 5  πικαιροποιήθηκαν τά κόλουθα: «5. Στο άρθρο 16 του Ν. 1771/1988 (Α΄171) προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως ακολούθως: «4. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον στα δημόσια δημοτικά σχολεία των με αριθμό 25153/26.2.1957 (Β΄86) και 78871/22.3.1962 (Β΄125) κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών δεν υπηρετεί δάσκαλος του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας αντίστοιχα, μετά από σχετική εισήγηση των αρμοδίων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η πρόσληψη, ανά σχολικό έτος, εκπαιδευτικού εκτός των οικείων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών του Καθολικού δόγματος και για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών και γλώσσας της Εβραϊκής θρησκείας. Η επιλογή και πρόσληψη του εκπαιδευτικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.) και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου (Κ.Ι.Σ) αντίστοιχα», καθώς καί τά μοειδς σχύοντα γιά τήν Μουσουλμανική μειονότητα μέ τούς Ν. 3379/1955, Ν. 1566/1985, Ν. 4186/2013, Ν. 4264/2014, Ν. 4351/2015.

Κατόπιν τν νωτέρω ναχρονισμός εναι φαλκίδευση τς δημοκρατικς σότητος, πού κατέγνωσε κφαντορικά πόφαση τς λομελείας το ΣτΕ καί φασίζουσα ντίληψη εναι σα γράφησαν ποσιωπώντας τήν ννομη πραγματικότητα τς Χώρας, τήν ποία περάσπισε, ς χον ποχρέωσι καί πέρτατο χρέος τό νώτατο Συνταγματικό κυρωτικό Δικαστήριο.

Στό ρώτημα άν εναι νευ ντικειμένου συγκεκριμένη πόφαση παντ διος πουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου μέ τό πό 21/3/2018 Δελτίο Τύπου το πουργείου Παιδείας, ρευνας καί Θρησκευμάτων, ποος στήν ρώτηση «τώρα σέ ποιά φάση εμαστε;» παραδέχεται τι «πάρχει δική μας πόφαση ποία κρατάει τόν πυρήνα τν προτάσεων το κ. Φίλη». λλωστε χομε βαρυσήμαντη συγκριτική μελέτη διεθνος πιστημονικο δρύματος, πού ποδεικνύει τι τό 93% το προγράμματος Θρησκευτικν Γαβρόγλου, ποτελε πιστή ντιγραφή το προγράμματος Θρησκευτικν Φίλη.

πομένως κδοθεσα πόφαση τς λομελείας mutatis mutandis ρυθμίζει καί τίς σχύουσες πουργικές ποφάσεις το κ. Γαβρόγλου. Παρέλκει νά τονιστε τι καί ατές χουν δη προσβληθε κυρωτικς, λλά τό κυριώτερο χουμε προσφύγει νώπιον τς πιτροπς ναστολν καί τς πιτροπς Συμμορφώσεως το ΣτΕ, διότι φίσταται δεσμία ποχρέωση τς Διοικήσεως νά συμμορφωθε, διότι λλως παραβιάζει εθέως τό ρθρο 95 το σχύοντος Συντάγματος καί μέν Διοίκησι τιμωρεται μέ μερήσιο πρόστιμο, δέ αθαιρετν πουργός νέχεται γιά τό δίκημα τς κατάχρησης ξουσίας.

Κατά τατα εγενς προτείνομε, στούς πικριτές τς ποφάσεως τς λομελείας το ΣτΕ νά πανασταθμίσουν τά δημοκρατικά τους ασθητήρια καί νά προσπαθήσουν νά πεμπλέξουν τήν κρίση τους πό τά δεολογήματα πού τούς κατατρύχουν, άν θέλουν νά πολογίζονται ντός το δημοκρατικο τόξου, στό κράτος δικαίου καί σονομίας, πού θέλουμε νά εναι Χώρα μας.

σον φορ στήν γία μας κκλησίας καλεται νά διεκδικήσει χι να «φιλολογικό διάλογο» μέ τό ρμόδιο πουργεο γιά τό περιεχόμενο το μαθήματος τν Θρησκευτικν, λλά ατό πού δικαιωματικά τς νήκει καί πού παρανόμως καί ντιδημοκρατικά τς φαιρεται, νά συγγράφει δια μέσ τν Συνοδικν πιτροπν Χριστιανικς γωγς καί Νεότητος καί Πολιτιστικς Ταυτότητος τά βιβλία θρησκευτικν πού θά διδάσκονται στούς ρθόδοξους λληνόπαιδες καί νά προτείνει τούς διδάσκοντες ατά κατά τά σχύοντα στίς λοιπές θρησκευτικές κοινωνίες τς Χώρας, Μουσουλμάνους, Ρωμαιοκαθολικούς καί βραίους.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


+ Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)