2/8/18

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ για την ανάγκη μετάνοιας

γαπητοί μου δελφοί καί Συλλειτουργοί,
δελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ν Κυρί γαπητά˙
ς εναι ελογημένη ρχομένη ερά περίοδος τς νηστείας το Δεκαπενταυγούστου, μέ τήν Χάριν το Κυρίου μας ησο Χριστο καί τήν προστασίαν καί σκέπην τς Πανάγνου Θεομήτορος. 
Μέσα ε
ς τόν φυσικόν καύσωνα το θέρους ς ποθήσωμε καί ναζητήσωμε τήν δροσιά το γίου Πνεύματος
καί τήν αρα τς Θείας Χάριτος. Μέ τήν διπλ νηστεία, τήν σωματική καί τήν πνευματική. Μέ τήν πάρνησι τς ζως τς μαρτίας καί τς ποστασίας πό τόν Θεο νόμο. Μέ τήν βαθειά καί ληθινή μετάνοια καί τήν συνειδητή προσέγγισι καί φαρμογή το Θείου θελήματος. Μέ τήν θεοδίδακτη γάπη πρός τόν Θεόν, τόν πλησίον μας καί τόν χθρόν μας κόμη. Μέ τήν ν Χριστ νότητα κάι τήν ν τ γί το Χριστο κκλησί γιοπνευματική μας κοινωνία.
Τό μήνυμα τς ληθινς μετανοίας καί τς πιστροφς ες τόν Κύριον καί Θεόν μας εναι πίκαιρο καί πιτακτικό σήμερα, παρά ποτέ λλοτε. Εναι μόνη διέξοδος πό τό διέξοδο τς μετανόητης καί ποστατημένης πό τόν Πανάγιο Θεό ζως.
λους μς κατέθλιψαν καί σέ θνικό πένθος βύθισαν τήν πατρίδα μας τά δραματικά γεγονότα τν προσφάτων πυρκαϊν μέ τίς ννέα περίπου δεκάδες τν πανθρακωμένων δελφν μας καί τούς πάρα πολλούς σοβαρά κινδυνεύοντας συνανθρώπους μας, λλά καί τούς βαθειά πληγωμένους οκείους καί συγγενες των, τούς ποίους συμμεριζόμεθα πόλυτα καί συλλυπούμεθα θερμά. Αφνίδιος καί πικρός θάνατος θώων νθρώπων καί μάλιστα μικρν παιδιν. Καταστροφές οκισμν καί δενδροφυτευμένων περιοχν. πώλειες σπιτιν καί λοκλήρων περιουσιν. ν πρχε πιβαλλόμενη προσοχή καί παγρύπνησις γιά τά κοινά, σεβασμός τς ζως καί τς περιουσίας τν λλων, γάπη πρός τήν ραιότατη δημιουργία το Θεο καί πρός τήν διαίτερα προικισμένη πό φυσικές καλλονές πατρίδα μας, δέν θά εχαμε τέτοια καί παρόμοια φαινόμενα βιβλικν καταστροφν.
μαρτία, ποικιλόμορφη μαρτία καί ποστασία πό τό «γαθόν καί εάρεστον καί τέλειον θέλημα το Θεο» εναι πηγή λων τν κακν.
ς φήσωμε τόν μέγαν καί θεοφώτιστον τς γίας μας κκλησίας Πατέρα, τόν γιον ωάννην τόν Χρυσόστομον, νά μς διαφωτίσ πνευματικά δι’ ατήν (παραθέτουμε τά σχετικά χωρία σέ μετάφρασι).
«
να μόνο ς θεωρομε φοβερό, τήν μαρτία καί τό νά προσκρούσωμε στό θέλημα το Θεο» (Ε.Π.Ε. 21, 24).
«
μαρτία προκαλε τήν πιστία. πως πιστία γεννάει τήν κακή ζωή, τσι καί ψυχή, ταν βυθισθ μέσα στά κακά, περιφρονε τά πάντα. ταν μως τά περιφρονήσ, δέν δέχεται οτε τήν πίστι, στε ν’ παλλαγ πό τόν φόβο» (Ε.Π.Ε. 24, 354).
«Τέτοια ε
ναι μαρτία. Δέν διαφέρει καθόλου πό τήν πανοκλα, διότι δέν διαφθείρει πρτα τόν έρα καί μετά τά σώματα, λλά εσορμ μέσως ες τήν ψυχήν» (Ε.Π.Ε. 24, 572).
«Νά σβήσωμε τήν πυρκαϊά τ
ν μαρτημάτων, χι μέ πολλά νερά, λλά μέ λίγα δάκρυα. Εναι μεγάλη φωτιά τς μαρτίας, λλά μέ λίγα δάκρυα σβήνει. Διότι τό δάκρυ σβήνει τήν πυρκαϊά τν μαρτημάτων καί καθαρίζει τήν δυσωδία τς μαρτίας» (Ε.Π.Ε. 30, 266).
«
ν ταν μόνη της μετάνοια, εναι ελογο νά τήν φοβσαι. λλά δέν εναι μόνη. Εναι συνδεδεμένη μέ τήν φιλανθρωπία το Θεο. Γι’ ατό νά χς θάρρος» (Ε.Π.Ε. 30, 288).
«Δέν
πάρχει τόσο μεγάλο μάρτημα, τό ποο νά μπορ νά νικήσ τήν γενναιοδωρία το Δεσπότου Χριστο» (Ε.Π.Ε. 30, 342).
«
να φοβμαι μόνο, τήν μαρτία… νθρωπος δέν μπορε νά σέ βλάψ, ν δέν βλάψς σύ τόν αυτό σου»(Ε.Π.Ε. 33, 116).
γαπητοί μου δελφοί,
ερός Χρυσόστομος, χρυσορρήμων ατός γιος Πατήρ τς κκλησίας μας, θεωρε ς πηγήν τν κακν καί συμφορν τήν μετανόητη μαρτία καί ς λύσιν τν δεινν καί πολυομβρίαν τν γαθν τήν μετάνοιαν. Μετάνοιαν καί προσωπικήν καί γενικήν το λαο το Θεο. «μάρτομεν, νομήσαμεν, δικήσαμεν νώπιόν Σου, οδέ συνετηρήσαμεν, οδέ ποιήσαμεν, καθώς νετείλω μν…» ρμός ζ’ δς το Μεγάλου Κανόνος). ερός Κλρος μέ τούς Μοναχούς καί πρτον τόν πίσκοπον δέεται ν μετανοί «πέρ τν δίων μαρτημάτων καί τν το λαο γνοημάτων».  λαός το Θεο, ρχοντες καί ρχόμενοι, ζητε ν μετανοί τό λεος καί τήν Χάριν το Κυρίου μν ησο Χριστο.
σέβεια καί νομία πλεονάζουν ες τούς χαλεπούς καιρούς μας. σέβεια πρός τόν Θεον Δημιουργόν μας.σέβεια πρός τήν κκλησία το Χριστο. σέβεια πρός τάς εράς παραδόσεις μας, τούς θείους καί ερούς Κανόνας καί τούς δογματικούς ρους τν γίων Οκουμενικν καί Τοπικν Συνόδων. σέβεια πρός τό ερώτατον σύμβολον το Τιμίου καί Ζωοποιο Σταυρο, τό ποον, λίγας μέρας πρός τς καταστροφικς πυρκαϊς ες παλλαϊκήν συναυλίαν, ες προάστιον τν θηνν ρρίφθη κατά γς καί τιμάσθηκε, ν χειροκροτοσαν χιλιάδες κροατν!!! σέβεια πρός τόν ερόν Κλρον. σέβεια πρός τούς γονες καί διδασκάλους. σέβεια πρός τούς ρχοντες καί τήν συντεταγμένη πολιτεία, τούς νόμους καί τά νομικά θεσπίσματα. σέβεια… σέβεια.
Χρειάζεται καί ε
ναι παραίτητη δι’ λους μας, Κληρικούς παντός βαθμο, Μοναχούς καί λαϊκούς Χριστιανούς, μετάνοια, σωτήριος μετάνοια. Μετάνοια διά τήν σκληρότητα καί μετανοησία μας. Μετάνοια διά τήν περιφρόνησιν καί καταπάτησιν το Θείου Νόμου καί τν θείων ντολν. Μετάνοια διά τήν ρνησιν το Θείου θελήματος καί τήν στοίχησιν μέ τό μαρτωλό καί κοσμικό φρόνημά μας. Μετάνοια διά τήν παράβασιν τν ερν Κανόνων, ο ποοι προβλέπουν ρνησιν τς συμπροσευχς καί πιβολήν το πιτιμίου τς κοινωνησίας ες τόν Κληρικόν, ποος συμπροσεύχεται καί κοινωνε μετά τν κκλησιαστικς κοινωνήτων (αρετικν, τεροθρήσκων, κακοδόξων καί σχισματικν). Μετάνοια διά τήν ψυχρότητα τς καρδίας μας καί τήν μή συνειδητή συμμετοχή ες τήν λατρευτικήν καί μυστηριακήν ζωήν τς κκλησίας μας. Μετάνοια διά τήν περιφρόνησιν τν θείων Μυστηρίων, καί μάλιστα το ερωτάτου Μυστηρίου το Γάμου, ταν ρθόδοξοι χριστιανοί πιλέγουν τόν «πολιτικό» καλούμενο γάμο, τά σύμφωνα συμβιώσεως τεροφύλων μοφύλων προσώπων τήν λεύθερη συμβίωσι. Μετάνοια διά τά φρικτά διαζύγια καί τά ες βάρος τν τέκνων δικήματα. Μετάνοια διά τά γκλήματα τν κτρώσεων καί τούς ποταμούς τν αμάτων τν γέννητων παιδιν πό τάς ρχάς τς δεκαετίας το 80, φ’ του ατές νομιμοποιήθησαν. Μετάνοια διά τούς πό τήν ποχή κείνη καί μέχρι σήμερα ντιχριστιανικούς καί ντιβαίνοντας ες τό Σύνταγμα καί τήν νθρώπινη ντολογία καί φυσιολογία νόμους. Μετάνοια διά τόν πνευματικό ποπροσανατολισμό τς μαθητιώσης νεολαίας μέ τήν σύγχυσι καί πολυθρησκευτικότητα, πού καλλιεργονται μέ τά νέα προγράμματα σπουδν στό μάθημα τν Θρησκευτικν . Μετάνοια... μετάνοια.
ς λάχιστος καί τς μικροτέρας Θεοσώστου παρχίας πίσκοπος ταπεινς φρον καί πευθυνόμενος εσεβάστως πρός παντας τούς ρθοδόξους Προκαθημένους καί συνεπισκόπους μου παρακαλ θερμότατα, πως κτιμντες τούς ς νω πνευματικούς λόγους κηρύξουν κατά τήν μφρονα κρίσιν των μετάνοιαν, γενικήν καί προσωπικήν μετάνοιαν διά τήν πέρβασιν το προβαλλομένου πνευματικο διεξόδου καί τήν εκταίαν παλινδρόμησιν το ρθοδόξου Χριστεπωνύμου Πληρώματος πρός τήν σωτήριον δόν τς μετανοίας καί τς ν γί Πνεύματι ζως.
Δέν
γνοομε, πρός Θεο, τό πέλαγος καί τόν κεανό τς Θείας γάπης, λλά καί δέν λησμονομε καί τήν δικαιοσύνην το Θεο, τήν λειτουργίαν τν πνευματικν νόμων. φιλάνθρωπος Κύριός μας ησος Χριστός, ποος δήλωσε κατά τήν πρώτην πίγεια λευσίν Του τι δέν λθε νά κρίν τόν κόσμο, λλά διά νά σώσ τόν κόσμο, διος Χριστός «καί πάλιν ρχόμενος μετά δόξης (θά κρίνη )ζντας καί νεκρούς». Διά τίς μετανόητες μαρτίες καί τήν πλεονάζουσαν νομίαν νίοτε Πανάγαθος Κύριος καί Θεός μας ποσύρει παιδαγωγικά τήν Χάριν καί τό λεός Του, πιζητν τήν ληθινή μετάνοια το λαο.
Ε
χομαι ες μαυτόν καί πρός λους σας νά πνεύσ ες τάς καρδίας μας αρα το Παναγίου Πνεύματος οτως, στε μέ μετάνοια καί εσέβεια νά προχωρήσωμε ες «τόν καλόν γνα τς πίστεως, πιλαμβανόμενοι τς αωνίου ζως».
Καί
πί τούτοις, δεόμενος τς περαγίας νδόξου Δεσποίνης μν Θεοτόκου καί ειπαρθένου Μαρίας, πως μς ξιώσ διά τν γίων πρεσβειν της νά διέλθωμεν ν ερήν καί μετανοί τήν νήστιμον καί κατανυκτικήν περίοδον το Δεκαπενταυγούστου, διατελ,

Μετά τς ν Χριστ γάπης καί νθέρμων εχν
Μητροπολίτης
Κυθήρων Σεραφείμ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Αυτός είναι λόγος μητροπολίτου που θέλει να τιμά το αξίωμα του. Ο λόγος του μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ. Ο λόγος για μετάνοια και επιστροφή στο Νόμο του Θεού.


Φώτης

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)