11/1/19

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 11.1.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΒΡΟΝΤΕΡΟΝ «ΟΧΙ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΝ. Αἱ Ἐκκλησίαι ἀπορρίπτουν τὰς ἀντικανονικότητας τοῦ «Πάπα τῆς Ἀνατολῆς». Δρᾶ μόνος καὶ αὐθαιρέτως! Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεύς Μακρυγιάννης.

➢ «Ὁ δίγαμος δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνη οὔτε νεωκόρος». Σαφῆ θέσιν λαμβάνει ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας περὶ τοῦ β´ γάμου τῶν κληρικῶν.
➢ Αἱ ψευδο-αὐτοκεφαλίαι καὶ αἱ συμφωνίαι ἐργαλεῖα ὁλοκληρωτισμοῦ. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.
➢ Οἱ «ΦΙΛΟΙ» καὶ «ΣΥΜΜΑΧΟΙ» τῆς Ἑλλάδος. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Τσίρκας.
➢ Τί πρέπει νὰ πράξη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.
➢ Σύγχυσιν προεκάλεσαν αἱ ἀντιφατικαὶ προβολαὶ εἰς τὸ διαδίκτυον διὰ τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ «Ἰσοπέδωσις τῆς Ἐκκλησίας» ὁ β΄ γάμος τῶν κληρικῶν.
➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τὸ οὐκρανικὸν ζήτημα καὶ ἡ διακοπὴ ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς νέας καὶ «τρίτης» Ρώμης. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, πυρηνικοῦ ἰατροῦ.
➢ «Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με;». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Νὰ παύσουν Ἱ. Μοναὶ νὰ ἐνισχύουν οἰκονομικῶς τὸν οἰκουμενιστὴν Κων/λεως. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.
➢ «Κρατεῖτε τὴν πίστιν στερεάν» Ὅσιος Φ. Ζερβάκος. Γράφει ὁ κ. Διομήδης Σταμάτης, Καθ. Παν/μίου, Michigan Η.Π.Α.
➢ «Θὰ προτιμοῦσα νὰ μείνω μὲ τὸν Χριστὸ παρὰ μὲ τὴν ἀλήθεια». Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Θ. Ποντίκας, Δημοσιογράφος- Συγγραφεύς.
➢ Ἀνάγκη δογματικοῦ κηρύγματος. Γράφει ὁ κ. Βασίλειος Χατζητριαντάφυλλος.
➢ Λόγος περί μετανοίας. Κυριακή μετά τά Φῶτα.Τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ, Ἐπισκόπου Καυκάσου καί Εὐξείνου Πόντου.
➢ «Ἡ ἀποδοχὴ εἰς κοινωνίαν... ὑπονομεύει τὴν κανονικὴν διαδοχὴν τῶν χειροτονιῶν».
➢ Ἀνταπόκρισις ἀπὸ Κίεβον.
➢ Ὁ Χίου ἀπαντᾶ εἰς τὸν Ἐρντογάν.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)