26/6/20

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 26.6.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ἀντὶ τῆς κανονικότητος ὁδηγούμεθα εἰς τὴν Ἅλωσιν ὑπὸ τῶν Λατίνων! Πατριαρχεῖον Κων/λεως: «ΜΗ ΑΣΠΑΖΕΣΘΕ ΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»! Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος.

➢ Περιθωριοποίησις τῆς Ἐκκλησίας χωρὶς κήρυξιν πολέμου. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.
➢ «Εἴμαστε γιά τό τρελλοκομεῖο…;». Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου.
➢ Ἅγιος ὁ Ἐδέσσης Καλλίνικος.
➢ Σεβ. Ξάνθης: «Ἡ ἐπιτροπὴ 2021 ἔχει ὡς σκοπὸ τὴν ἀποδόμηση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας»!
➢ Κονίτσης: Τὸ ἀνθελληνικὸν μῖσος τῶν Ἀλβανῶν.
➢ Ἡ «ζηζιούλιος» ἀπόκλισις ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ ἰατροῦ, Διδάκτορος Πανεπιστημίου Γένοβα, Πολυκλινική τοῦ Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata. Τμῆμα Πυρηνικῆς ἰατρικῆς.
➢ Διανοούμενοι φανερὰ ἢ κεκαλυμμένα διαδίδουν τὴν πλάνην τῆς μετεμψυχώσεως. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Ἀνίερος ἐνδοτισμὸς τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας. Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδᾶς, Δικηγόρος Παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ.
➢ «Ποῦ εἶναι ἡ παλληκαριὰ τῶν ταγῶν μας;». Γράφει ὁ Δρ. κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου.
➢ ΑΟΖ καὶ ὁ νομικισμὸς τῆς τυφλότητός μας. Τελικὰ ἡ Ἑλλάς εἶναι καταδικασμένη νὰ ἀποδεχθῆ ὅ,τι ζητήση ἡ «ἰσχυροτέρα» Τουρκία; Γράφει ὁ κ. Μᾶρκος Τρούλης, Δρ. Διεθνολογίας, διδάσκων εἰς τὸ Τμῆμα Τουρκικῶν Σπουδῶν καὶ Συγχρόνων Ἀσιατικῶν Σπουδῶν τοῦ ΕΚΠΑ, καθὼς καὶ εἰς τὴν Σχολὴν Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας.
➢ Κατεύθυνσις ἰσλαμικῶν σπουδῶν: Πείραμα ἀλλοιώσεως τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς. Γράφει ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ.
➢ Ὑπὸ δίωξιν Ὀρθόδοξοι Προκαθήμενοι εἰς τὰ Βαλκάνια.
➢ Ὅταν ἡ θεία Κοινωνία πολεμῆται ἀπὸ Ἐπισκόπους! Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς.
➢ Ἑορτὴ Ἁγ. Μάρκου Εὐγενικοῦ.
➢ Γνωριμία μὲ τὸ ἀληθινὸν Ἰσλάμ. Ἑβραϊκὸς Γνωστικισμὸς καὶ Κοράνι. Τοῦ κ. Διοδώρου Ράμμου.
➢ Ἀπάντησις εἰς τὸν κ. Β. Ἀδραχτᾶν.
➢ Ἀπογοήτευσις. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ ΚΙ ΕΓΩ ΚΑΝΩ YOGA; Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ
➢ Ἡ ἐποχὴ τῆς ρηχότητας. Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.
➢ Αἰδὼς κ. Σ. Ζαχαράκη!
➢ Ἡ Δικαίωσις διὰ τῆς Σταυρικῆς Θυσίας. Κυριακή Γ΄ Ματθαίου (Ρωμ. ε΄ 1-10). † Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου.
➢ Παπικοὶ «Ἀρχιερεῖς»: Ἡ Ἁγία Σοφία ἀνήκει εἰς τὴν Τουρκίαν.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)