19/9/09

Αδελφότης Δανιηλαίων, Επιστολή - υπογραφή της "Ομολογίας Πίστεως" (και σε ρουμανική μετάφραση)

πηγή: Ι.Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου

ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΔΑΝΙΗΛΑΙΩΝ
630 87 ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΑ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
11.6.2009
Προς την Σεβαστήν Σύναξιν Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών
Εις Θεσσαλονίκην
>
Σεβαστοί Άγιοι Γέροντες και πατέρες αεί χαίρετε την διττήν χαράν και αγαλλίασιν του Κυρίου.
Με πολλήν χαράν ελάβαμεν το βραχύ πονημάτιόν σας «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ κατά του Οικουμενισμού» και σας ευχαριστούμεν πάρα πολύ.........
Επισταμένως διήλθομεν αυτό. Μένομεν εις όλην την γραμμήν σας σύμφωνοι και σας εκφράζομεν τα ενδόμυχα αδελφικά μας συγχαρητήρια.
Άγιοι Πατέρες, είσθε συνεχισταί των Μεγάλων Ομολογητών Θεοφόρων πατέρων, και ο μισθός σας θα είναι πολύς, πάρα πολύς, παρά Κυρίου, διότι αμύνεσθε υπέρ της ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, και των πατρικών μας παραδόσεων.
Σας εκφράζομεν τα άπειρα αδελφικά μας συγχαρητήρια διά τον μεγάλον σας πατερικόν αγώνα υπέρ της σημερινής προδοτικής καταστάσεως, του Οικουμενισμου.
Πιστεύομεν ο Κύριος να σας δώση την θεϊκήν Του ισχύν και δύναμιν, διά να ανατρέψητε τα σημερινά πάνδεινα της εποχής μας και προδοτικά τεχνάσματα του Παπισμού.
Μετά της εν Κυρίω Αδελφικής Αγάπης
Ιερομ. Γρηγόριος Δανιηλίδης

Περιοδικό "Θεοδρομία" (Απρίλιος - Ιούνιος 2009)
___________________________________________________
SCRISOARE DE SEMNARE A „MĂRTURISIRII DE CREDINŢĂ ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI” DIN PARTEA OBŞTII DANIILEILOR
DIN SFÂNTUL MUNTE ATHOS

SFÂNTA SIHĂSTRIE
A OBŞTII DANIILEILOR
63087 KATUNAKIA,
SFÂNTUL MUNTE ATHOS
11.06.2009

Către Respectabila Sinaxă a Clericilor şi Monahilor Ortodocşi din Tesalonic

Respectabililor Sfinţi Stareţi şi Părinţi,
bucuraţi-vă pururea
cu îndoită bucurie şi veselie în Domnul!

Cu multă bucurie am primit mica Voastră osteneală, „Mărturisirea de Credinţă împotriva ecumenismului”, şi vă mulţumim foarte mult.
Aplecându-ne asupra ei conchidem: suntem de acord cu toată linia Dumneavoastră şi vă exprimăm lăuntricele noastre felicitări frăţeşti.
Sfinţi Părinţi, sunteţi continuatorii Marilor Mărturisitori şi de-Dumnezeu-purtători Părinţi, iar plata voastră va fi mare, foarte mare de la Domnul pentru că vă luptaţi pentru Biserica noastră Ortodoxă şi pentru Părinteştile noastre Predanii.
Vă exprimăm infinitele noastre felicitări frăţeşti pentru această mare luptă în duh patristic împotriva situaţiei actuale de trădare prin ecumenism.
Credem că Domnul Vă va da tăria şi puterea Sa dumnezeiască pentru ca să depăşiţi actualele greutăţi ale epocii noastre şi să nimiciţi meşteşugirile trădătoare ale papismului.
Cu frăţească dragoste în Domnul,
Ieromonahul Grigorios Daniilidul

<>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)