15/9/09

Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, Επιστολή – υπογραφή της «Ομολογίας Πίστεως» (και σε ρουμανική μετάφραση)

πηγή: "Θεοδρομία", Απρίλιος – Ιούνιος 2009, σελ. 208

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμ. Πρωτ. 626
Εν Πειραιεί τη 18η Μαΐου 2009
Προς την
Συντακτικήν Επιτροπήν
«Συνάξεως Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών»
Τ.Θ. 1602 - 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πανοσιολογιώτατοι και Αιδεσιμολογιώτατοι Αδελφοί,
Πάνυ φιλαδέλφως προάγομαι διά του παρόντος, όπως διαπέμψω Υμίν την αποσταλείσαν μοι υφ' Υμών «Ομολογίαν πίστεως κατά του Οικουμενισμού» δεόντως υπογεγραμμένην υπό της ελαχιστότητός μου, συγχαίρων άμα Υμάς εκ βάθους ψυχής, διά την Υμετέραν εξαίρετον πρωτοβουλίαν, ήτις καλύπτει μέγιστον κενόν της ποιμαινούσης Εκκλησίας.........

εντός της συγχρόνου χοάνης του συγκρητισμού και της απροσδιοριστίας των πραγμάτων. Πληροφορώ δε Υμάς, ότι ήδη δι' ημετέρου Εγκυκλίου Σημειώματος διεπέμφθη το Υμέτερον πολυσήμαντον κείμενον αφυπνίσεως και πνευματικής ετοιμότητος εις τον διακονούντα την Εκκλησίαν Ιερόν Κλήρον της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, με την προτροπήν όπως αναλάβη έκαστος των ποιμένων της Εκκλησίας τας ενώπιον Θεού και του εμπεπιστευμένου αυτώ ποιμνίου ιεράς ευθύνας αυτού προσυπογράφων την Ομολογίαν πίστεως κατά του δυσωνύμου Οικουμενισμού.
Κατασπαζόμενος Υμάς εν Χριστώ Αναστάντι διατελώ μετά πλείστης τιμής και αδελφικής αγάπης.
Ο Μητροπολίτης
Ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU:

SCRISOAREA PRIN CARE SEMNEAZĂ „MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI”

Sursa: „Theodromia”, aprilie-iunie 2009, pag. 208

SFÂNTA MITROPOLIE DE PIREU
Nr. Prot. 626

În Pireu, 18 mai 2009

Către
Comisia Redacţională a
„Sinaxei Clericilor şi Monahilor Ortodocşi”
T. Θ. 1602-541 24 Tesalonic

Preacuvioşilor şi preaînvăţaţilor fraţi,

Plin de iubire frăţească vin prin prezenta pentru a Vă retrimite Vouă „Mărturisirea de Credinţă împotriva ecumenismului”, ce a fost trimisă mie de către Voi pentru a fi semnată de nimicnicia mea, felicitându-Vă din adâncul sufletului, pentru această deosebită iniţiativă a Voastră, care umple un mare gol al Bisericii care este păstorită spre pâlnia contemporană a sincretismului şi a incertitudinii lucrurilor. Vă informez că prin a noastră Enciclică-Semnal a fost trimis deja acest foarte important text de trezire şi de pregătire duhovnicească către Sfântul Cler al Sfintei Mitropolii de Pireu care slujeşte Biserica, cu îndemnul ca fiecare din păstorii Bisericii să-şi ia (în serios) sfintele responsabilităţi faţă de Dumnezeu şi de turma încredinţată, semnând „Mărturisirea de credinţă” împotriva ecumenismului celui cu nume rău famat.
Îmbrăţişându-Vă în Hristos cel Înviat, închei cu deplin respect şi iubire frăţească.
Mitropolitul Serafim de Pireu.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

AXIOS, AXIOS, AXIOS !!! ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)