15/9/09

Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, Επιστολή –υπογραφή της «Ομολογίας Πίστεως» (και στα ρουμανικά)

πηγή: "Θεοδρομία", Απρίλιος – Ιούνιος 2009, σελ. 206-207

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Εν Ι. Π. Μεσολογγίου τη 18η Ιουνίου 2009

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, Χαίρετε εν Κυρίω.
Όλη ψυχή τε και καρδία και διάνοια και χείλεσιν, ομολογώ και προσυπογράφω την «Ομολογίαν πίστεως κατά του Οικουμενισμού».
Είναι κείμενον πλήρες πίστεως εις την αθάνατον Ορθοδοξίαν ημών.
Είναι πέλεκυς κατά των αιρέσεων και αιρετικών, μάλιστα δε της παναιρέσεως του αιώνος, του Οικουμενισμού.
Ημείς, οι χάριτι Θεού Επίσκοποι, εδώσαμεν φρικτόν όρκον κατά την ώραν της χειροτονίας ενώπιον του παναγίου θυσιαστηρίου και του ιερού Ευαγγελίου.
Υπεσχέθημεν να μην αμαυρώσωμεν τον θησαυρόν της αμωμήτου πίστεως, τον οποίον παρέδωσαν εις ημάς οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες, των οποίων ημείς δεν είμεθα άξιοι να λύσωμεν τον ιμάντα των υποδημάτων αυτών.........

Έχομεν, λοιπόν, χρέος να ορθοτομούμεν εις την ομολογίαν της πίστεως, αποδεχόμενοι πάσαν θυσίαν.
Όχι, δεν θα προδώσωμεν τα ιερά και τα όσια της αγίας Ορθοδοξίας ημών, χάριν μιας ψευδοευγενείας και αγαπολογίας των οικουμενιστών.
Θα μείνωμεν με την χάριν του Τριαδικού Θεού ημών «εδραίοι και μή μετακινούμενοι» (Κολασ. α', 23) εις την πίστιν, το φρόνημα και την τακτικήν των αγίων πατέρων, όπως π.χ. του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του αγίου Μάρκου του Ευγενικού, του αγίου Φωτίου και όλων των αγίων πατέρων της μιάς, αγίας, καθολικής και Αποστολικής ημών Εκκλησίας, της μόνης Εκκλησίας εν τω κόσμω.
Θα μείνωμεν, χάριτι Θεού, Ορθόδοξοι υγιαίνοντες εν τη αληθεία και, αν το επιτρέψη ο Κύριος, και την ζωήν ημών θα δώσωμεν διά την Ορθοδοξίαν.
Περαίνω με τον Θούριον της Ορθοδοξίας του αγίου μονάχου Ιωσήφ Βρυεννίου: «Ουκ απαρνησόμεθά σε φίλη Ορθοδοξία, ον ψευσόμεθά σε, πατροπαράδοτον σέβας. Εν σοί εγεννήθημεν και εν σοι ζώμεν και εν σοι κοιμηθησόμεθα. Ει δέ και καλέσει καιρός, και μυριάκις υτιέρ σου τεθνηξόμεθα».

Μετά διαπύρων ευχών
Ο Μητροπολίτης
Ο Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς
_________________________________________

MITROPOLITUL COSMA DE ETOLIA ŞI AKARNANIA:

SCRISOARE CU SEMNAREA
„MĂRTURISIRII DE CREDINŢĂ ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI”

Sursă: „Theodromia”, aprilie-iunie 2009, pag. 206-207

SFÂNTA MITROPOLIE
DE ETOLIA ŞI AKARNANIA
În I.P. Mesolonghios, 18 iunie 2009

Iubiţi părinţi şi fraţi, bucuraţi-vă în Domnul!

Cu tot sufletul, şi inima, şi cugetul, şi buzele, mărturisesc şi semnez „Mărturisirea de credinţă împotriva ecumenismului”.
Este un text plin de credinţă în nemuritoarea noastră Ortodoxie.
Este secure împotriva eresurilor şi a ereticilor şi desigur împotriva pan-ereziei secolului – ecumenismul.
Noi, care prin harul lui Dumnezeu suntem episcopi, am dat un înfricoşător jurământ în timpul hirotoniei înaintea Preasfântului Jertfelnic şi a Sfintei Evanghelii. Am făgăduit să nu ponegrim comoara neprihănitei Credinţe, pe care ne-au predat-o nouă Sfinţii şi de-Dumnezeu-purtătorii Părinţi, cărora noi nu suntem vrednici să le dezlegăm cureaua încălţămintelor.
Aşadar avem datoria să învăţăm drept întru mărturisirea credinţei gata de orice sacrificiu.
Nu, nu vom trăda cele sfinte şi cele cuvioase ale Sfintei noastre Ortodoxii, pentru o falsă politeţe şi agapologhie a ecumeniştilor.
Vom rămâne prin harul Dumnezeului nostru Treimic „statornici şi neclintiţi” (Coloseni 1:23) în credinţă, în cuget şi în practica Sfinţilor Părinţi, precum de pildă a Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Marcu Evghenicul, Sfântul Fotie şi alţi Sfinţi Părinţi ai Bisericii noastre celei Una, Sfântă, Universală şi Apostolică, a unicei Biserici din lume.
Vom rămâne prin harul lui Dumnezeu ortodocşi stând bine întru adevăr şi, dacă Domnul va îngădui, şi viaţa noastră o vom da pentru Ortodoxie.
Închei cu cântecul Ortodoxiei al Sfântului monah Iosif Vriennios:
„Nu ne vom lepăda de tine, iubită Ortodoxie, nu vom minţi faţă de tine, cinstire predanisită nouă de Părinţi. Întru tine ne-am născut şi întru tine trăim şi întru tine vom adormi. Iar dacă vremea o va cere şi de mii de ori vom muri pentru tine”.

Cu călduroase rugăciuni,
Mitropolitul Cosma de Etolia şi Akarnania


4 σχόλια:

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΟΝΗΣ- ΙΕΡΕΥΣ είπε...

ΑΞΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Ανώνυμος είπε...

Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΩΣ

Ανώνυμος είπε...

Αξιος και Αγιος......

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)