19/9/10

Ερωτήματα προς τον π. Σαράντη Σαράντο και Απάντηση του σχετικά με την "Κάρτα του Πολίτη"

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 10και17/9/2010
Ἐρώτηματα διὰ τὸν π. Σαράντη Σαράντον
Πρὸς τὸν Ἀρχιμανδρίτην π. Σαράντη Σαράντο, Ἐφημέριο Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου
Πάτερ Σαράντη τὴν εὐχὴ σας,
Ἀπασχολήσατε μὲ λίαν ἐκτενῆ γραπτὴ ἀναφορά σας καὶ πάλιν τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθη νῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον καὶ τὸν «Ὀρθόδοξον Τύπον» – ὁ ὁποῖος, διὰ νὰ τὴν δημοσιεύση χρειάστηκε μιάμιση σχεδὸν σελίδα του– ἀλλὰ καὶ ἐμᾶς τοὺς ἀναγνῶστες του, διὰ νὰ διαβάσουμε «ἐν πολλοῖς», ὀλίγα μὲ οὐσιαστικὸν πνευματικὸν περιεχόμενον.
Καὶ θέλω νὰ μὴ ὑποπέσω καὶ ὁ ὑπογραφόμενος στὸ ἴδιο λάθος, ἀλλὰ νὰ γράψω «πολλὰ» δι᾽ ὀλίγων, διὰ νὰ τά… δημοσιεύση καὶ ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος», ὁ ὁποῖος, καμιὰ φορά, δὲν ἐξετάζει –προκειμένου νὰ δημοσιεύση κάποιο κείμενο– τί γράφει αὐτό, ἀλλά… ποιὸς τὸ γράφει, σᾶς ἐρωτῶ λοιπὸν εὐθέως:.....
Ἐὰν μὲ τὸ νὰ πάρουμε τὶς κάρτες, στὶς ὁποῖες ἀναφέρεσθε, χάνεται ἡ ψυχή μας, ὅπως θὰ χάνονταν ἡ ψυχὴ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, ἐὰν θυσίαζαν στὰ εἴδωλα, (γιατὶ
ἀναφέρετε καὶ αὐτὸ καὶ δημιουργεῖτε συγχύσεις), τότε διατὶ στὴν Ἀποκάλυψη γράφεται ὅτι θὰ ἀπωλεσθοῦν, ὅσο ἀφορᾶ στὸν ἀριθμὸ 666, μόνον ὅσοι θὰ δεχθοῦν τὰ χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπο;
Ἐὰν δὲ πάλιν παίρνοντας τὶς κάρτες αὐτές, ποὺ ἀναφέρετε στὸν Μακαριώτατο, δὲν ἁμαρτάνομεν «πρὸς θάνατον» ἢ καὶ καθόλου, δι᾽ αὐτὸ καὶ δὲν προειδοποιούμεθα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, τὸτε διατὶ δὲν λέγετε αὐτά, π. Σαράντη, στὰ παιδιά σας καὶ στὰ ἐγγόνια σας, διὰ νὰ τὰ καθησυχάσετε καὶ νὰ καθησυχάσετε καὶ τὸ ποίμνιό σας καὶ ὅλους ἐμᾶς, τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»;
Ἐξ ἄλλου πατέρα Σαράντη, ἐὰν δὲ πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε, ἀπὸ τώρα κάθε τι ποὺ περιέχει ἢ ἐμφανίζει τὰ 3 αὐτά, ὄντως σατανικὰ ἑξάρια, οὔτε καὶ τόν… «Ὀρθόδοξο Τύπο» πρέπει νά… πιάνουμε στὰ χέρια μας, οὔτε καὶ σεῖς νὰ τὸν χρησιμοποιῆτε, διὰ νὰ μὴ ἐμφανίζεται τὸ ὄνομά σας, μαζὶ μὲ τὰ 666, μάλιστα πονηρῶς καμουφλαρισμένα διὰ τῶν —www— τὰ ὁποῖα διὰ τοῦ διαδικτύου καὶ ὄχι μόνον κατέκλυσαν τὸν κόσμον, ὅπως γράφω εἰς ἐπιστολήν μου, τὴν ὁποίαν εἶχε τὴν καλοσύνη νὰ δημοσιεύση προσφάτως ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» παρὰ τὶς ἐναντίον του ἐνίοτε ἐπικρίσεις μου.
Συνιστᾶτε λοιπὸν μαζὶ μὲ τὶς ἐν λόγῳ κάρτες, νὰ μὴ παίρνουμε καὶ τὴν μόνη ἐφημερίδα ποὺ μᾶς ἀπέμεινε, δηλ. τὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο» διὰ ἔγκυρον ἐνημέρωσίν μας, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς τὰ χρησιμοποιεῖ;
Ἐπιτρέπεται ἡ Χριστιανοσύνη τῆς σήμερον, ἐνῶ ὑποτίθεται ὅτι βιώνει «τὴν ἐλευθερίαντῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ» νὰ βασανίζεται ἀπὸ τὰ τυπολατρικά «Μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγῃς» —Μὴ πιάσης αὐτό, μὴ γευθεῖς ἐκεῖνο, μηδὲ ἐγγίσης τοῦτο— διὰ τὰ ὁποῖα καὶ ἐλέγχονταν ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου τότε οἱ Κολασσαεῖς; (Κολ. β–21).
Καὶ εἶναι ἐπίσης δυνατόν οἱ εὐσεβεῖς, ἀντὶ νὰ φωτίζουν τὸν κόσμον, νὰ δίδουν μὲ τὴν συμπεριφορά τους ἀφορμὲς διὰ νὰ προσδιορίζωνται ἀπὸ τὸν κάθε κ. Πάγκαλο, μειωτικῶς, ὡς «μία χούφτα παράξενων (δηλαδὴ ἀλλόκοτων) ἀνθρώπων»; Καὶ νὰ γελοιοποιοῦν μὲ ἄκαιρες ἐνέργειές των τὸν ἡρωϊκώτερον καὶ κρισιμώτερο ἀγῶνα των, τὸν ὁποῖον καλοῦνται νὰ δώσουν, ὅταν ὁ ἀντίχριστος πλέον καὶ ὄχι οἱ πρόδρομοί του, ζητήση νὰ ἐπιβάλη «χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν»;
Καὶ ἐάν, ὅπως ἀπερισκέπτως διατείνονται κάποιοι, εἶναι δυνατὸν τὸ «χάραγμα» νὰ ἐπιβληθῆ, πρὶν ἀπὸ τὴν ἔλευσι τῶν δύο μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται στὴν Ἀποκάλυψη, τότε ποῖος ὁ λόγος ἵνα, ὕστερον, «προφητεύσωσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα περιβεβλημένοι σάκκους» ἐφ ὅσον θὰ ἔχη συντελεσθῆ ὁ διὰ τοῦ χαράγματος «αἰώνιος ὄλεθρος» ὅσων τὸ ἀποδεχθοῦν;
Ἐρωτήματα, στὰ ὁποῖα, νομίζω, θὰ ἔπρεπε νὰ εἴχατε ἀπαντήσει, πρὶν καταθορυβήσετε τοὺς πιστοὺς καὶ πρὶν ὑποβληθῆτε καὶ σεῖς, π. Σαράντη, σὲ «πρὸ καιροῦ» βάσανα οἰκονομικά, τὰ ὁποῖα πάντως ἀντιμετωπίζετε, ἐνῶ ἄλλοι πτωχότεροι ἡμῶν, μὴ δυνάμενοι νὰ τὰ ἀντιμετωπίσουν, μᾶλλον δὲν διερωτηθήκατε τί θὰ ἀπογίνουν…
Μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ
Σπήλιος Ν. Παναγιωτόπουλος
Π.Ε.Ο. Πατρῶν–Ἀθηνῶν
ἀριθ. 38 – Ρίον Πατρῶν
Τ.Κ. 26504 (Ἅγιος Βασίλειος)
Κοινοποιεῖται:
α) Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον
β) «Ὀρθόδοξον Τύπον» Κάνιγγος 10 – Ἀθήνας
________________________________________________
Ἀπάντησις τοῦ π. Σαράντη Σαράντου εἰς τὴν ἐπιστολὴν τοῦ κ. Σπήλιου Παναγιωτοπούλου
Μαρούσι 11-09-2010
Ἀγαπητέ κ. Σπήλιο Παναγιωτόπουλε,
Σᾶς εὐχαριστῶ, γιατί μέ τήν ὀλιγόλογη καί μεστή ἐπιστολή σας πρός τήν ἐλαχιστότητά μου, μοῦ δίνετε τήν εὐκαιρία νά συμπληρώσω καί νά διευκρινίσω κάποιες πλευρές τοῦ φλέγοντος θέματος "Κάρτα τοῦ Πολίτη".
Στήν ἔνδοξη πατρίδα μας διεξάγεται ἕνας φοβερός πόλεμος. Το ὑπέρογκο χρέος εἶναι ἡ δικαιολογία, ἡ πρόφαση, τό ἄλλοθι αὐτοῦ τοῦ πολέμου. Καταστρέφονται ὅλες οἱ ἀνθρώπινες συλλογικές συμβάσεις. Κόβονται μισθοί και ἐπιδόματα. Ἀπολύονται ἀπό τις ἐργασίες τους οἰκογενειάρχες, μένουν στούς δρόμους χωρίς ἀποδοχές, χωρίς ἀποζημιώσεις. Ἡ ἀνεργία θά φθάσει πάνω ἀπό τό 20%. Οἱ ὑπάλληλοι μέ πολλά χρόνια ὑπηρεσίας πανικόβλητοι ἀπό τό "ἀσφαλιστικό" σπεύδουν νά φύγουν ὅπως- ὅπως, γιά νά γλυτώσουν τά λίγα ψίχουλα σύνταξης, πού μέ πολυχρόνιο ἱδρῶτα καί αἷμα κατάφεραν να κατοχυρώσουν. Οἱ νέοι, προικισμένοι μέ περισσότερα ἤ λιγότερα προσόντα, μένουν ἄφωνοι και ἀπελπισμένοι, γιατί δέν βλέπουν πουθενά φῶς γιά πρόσληψή τους σέ κάποια θέση ἐργασίας. Και στούς μεγάλους καί στούς μικρούς δήμους τῆς χώρας μας ἀποκαρδιώνεσαι βλέποντας νά κλείνουν καταστήματα καί ἐπιχειρήσεις. Ἰδού οἱ τραγικές συνολικές συνέπειες αὐτῆς τῆς "οἰκονομικῆς κρίσης".
Ἡ τηλεόραση ἐξ ἄλλου, πού ὡς ἐπί τό πλεῖστον εἶναι ὁ ἄμβωνας τῆς Νέας Ἐποχῆς, με τίς καταθλιπτικές πληροφορίες πού ἀκατάπαυστα σπέρνει, ἐπιτείνει τήν κρίση τήν ὁποία, ὅπως φαίνεται, διαχειρίζεται τό ΔΝΤ μέ ὑποτακτικούς του τούς ντόπιους ἄρχοντές μας, παραλύοντας τή βούληση, τή δραστηριότητα καί τά ψυχοδυναμικά κάθε πολίτη. Ὁ πολίτης ἀντιμετωπίζεται ὡς ἐχθρός τοῦ κράτους καί καλεῖται νά σηκώσει ὅλο τό βάρος τῆς ἀποπληρωμῆς τοῦ ὑπέρογκου χρέους,
ἐνῷ ὅπως ἀντιλαμβανόμαστε εὔκολα ὅλοι, ὁ λαός δέν εἶναι ὁ βασικός ὑπαίτιος τῆς δημιουργίας αὐτοῦ τοῦ χρέους. Ὅλοι γνωρίζουμε τούς ἡγεμόνες τοῦ σφετερισμοῦ τοῦ γνωστοῦ καί ἀγνώστου ἐθνικοῦ μας πλούτου, τά ὑπολείμματα τοῦ ὁποίου σέ τιμή εὐκαιρίας σήμερα ἐκποιοῦνται.
Ἡ συνθήκη Σένγκεν κυρωμένη πιά ἀπʼ ὅλα τά πολιτισμένα κράτη, ὡς δημιούργημα μή χριστιανῶν συντακτῶν, θεωρεῖ ὅλους τους ἀνθρώπους ὕποπτους καί βάσει αὐτῆς, ὀφείλει κάθε πολίτης να ἀποδεικνύει τήν ἀθωότητά του. Ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, ἤδη βρισκόμαστε κάτω ἀπό ξένη κατοχή. Μολονότι φιλότιμα πληρώνουμε χάριν τῆς πατρίδος μας, δέν ὑπάρχει ἄλλη προοπτική παρά μόνο οἱ πρωθυπουργικές ἐξαγγελίες, ὅτι χρειαζόμαστε μιά παγκόσμια κυβέρνηση. Τελικός στόχος τῆς τρόϊκας καί τῶν ἡμεδαπῶν συνεργατῶν της εἶναι, ὅπως φαίνεται, νά μᾶς ὁδηγήσουν στήν πτώχευση. Ἀναγκαστικά μετά ἀπό αὐτήν εὐκολότατα μποροῦμε νά συρθοῦμε στο παγκόσμιο "ἀντίχριστο" κράτος.
Ἔχετε λοιπόν τήν ἄποψη, ὅτι ἡ δική μου ἐπιστολή πρός τό Μακαριώτατο προκαλεῖ ἀνησυχία και ἀναστάτωση στό σῶμα τῶν πιστῶν; Μήπως εἶσθε ὑπερβολικός στις ἐκτιμήσεις σας; Ὁ πολίτης πολεμεῖται πανταχόθεν καί μιά ἐπιστολή ἑνός ἱερέως δημιουργεῖ ἐνόχληση;
2. Μᾶλλον θά ἔπρεπε νά χαρεῖτε, γιατί ὄχι μόνο ἡ ἐλαχιστότητά μου, ἀλλά καί ἄλλοι, ὅπως παρακολουθεῖτε, ὑπεύθυνοι ποιμένες, πνευματικοί πατέρες, δέν καθεύδουν ἀλλά ἐνημερώνουν τό λαό τοῦ Θεοῦ ὅτι, μετά ἀπό τήν οἰκονομική φυλακή, πού οἱ ἄρχοντές μας μᾶς κατασκευάζουν, ἔρχεται ἡ πιό φρικτή φυλακή, ἡ ἠλεκτρονική φυλακή. Ἐμεῖς κ. Παναγιωτόπουλε, ἔχουμε βασισθεῖ στίς πληροφορίες ἀπό δημόσιες δηλώσεις τοῦ κ. πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας, ὑπουργῶν και ἄλλων ὑπευθύνων ὑπαλλήλων τῆς πολιτείας. Δέν ἔχουμε καταγράψει κάτι πιό φουσκωμένο ἀπʼ ὅ,τι ἐξαγγέλλεται, δηλαδή ἠλεκτρονική κάρτα μέ ὑπερσύγχρονο τσίπ.
3. Ὅσον ἀφορᾷ στά www πού χρησιμοποιοῦμε στό διαδίκτυο πρέπει νά κάνουμε γνωστό, ὅτι ἀποτελοῦν τά ἀρχικά γράμματα τῶν παρακάτω λέξεων World wide web (Παγκόσμιο ἐκτεταμένο δίκτυο). Ἑπομένως, ὅσα γράφετε στήν ἐπιστολή σας πού δημοσιεύτηκε στο φύλλο 1844 στή σελίδα 7, τῆς 10ης Σεπτεμβρίου 2010, δέν ἰσχύουν. Ἀποταθήκαμε σέ καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου τῆς πληροφορικῆς, ὁ ὁποῖος ὑπεύθυνα μᾶς ἐνημέρωσε γιά τήν ἑρμηνεία τῶν www.
4. Ἡ "Κάρτα τοῦ Πολίτη" θά μᾶς ἐπιβληθεῖ διά νόμου, θά πληρώσουμε 5€ καί θά ὑπογράψουμε γιά την παραλαβή της. Πλέον αὐτό πού μᾶς ἔχει ἀπομείνει σάν προσωπική μας ἐπιλογή εἶναι νά ποῦμε τό ναί καί, ὄχι τό ὄχι, καί νά πληρώσουμε μάλιστα καί νά ὑπογράψουμε. Κατά μείζονα λόγῳ λοιπόν δεν ἐπιθυμοῦμε νά ἔχουμε ὡς ταυτότητα, ὡς τό κυριότερο προσωπικό ἔγγραφο, τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη. Δέν θά εἶναι πιά μόνο ἔγγραφο πού θά μᾶς ταυτοποιεῖ, ἀλλά σύστημα πού σέ δευτερόλεπτα χρόνου θα γνωστοποιεῖ ὁλόκληρο τό προφίλ μας στόν ὁποιονδήποτε διακριτικό ἤ ἀδιάκριτο χρήστη, πού θά ἔχει τη δυνατότητα πρόσβασης στή κάρτα μας. Καί ἐφόσον πλέον ὁ πολίτης - ἐννοοῦμε ἰδιαίτερα τόν ἕλληνα πολίτη – θεωρεῖται καί ἀντιμετωπίζεται ἀπό τώρα ὡς ἐχθρός τοῦ κράτους, φανταστεῖτε τί θά συμβεῖ στη ζωή τοῦ καθενός μας, τί ἐμπόδια καί δυσκολίες ἀνυπέρβλητες θα ἀντιμετωπίζει, ὅταν ὁποισδήποτε ἁρμόδιος ἤ μή θά ἔχει, ἄν ὄχι εὔκολη, πάντως πρόσβαση στά εὐαίσθητα δεδομένα μας, πού θά εἶναι κατά χιλιάδες καταχωρημένα στο ὑπερσύγχρονο μικροτσίπ. Ὅλες οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες και οἱ μεγάλοι ἰδιωτικοί φορεῖς, τράπεζες, ἐπιχειρήσεις κτλ., θά εἶναι ἐφοδιασμένοι μέ τά κατάλληλα ψηφιακά μηχανήματα πού θά διαγιγνώσκουν τό προφίλ μας, θά προσθέτουν ἤ θά ἀφαιροῦν προσωπικά δεδομένα. Ὁ ἁπλός πολίτης πού σταδιακά θά καθίσταται ὅλο καί πιο φτωχός καί ἀνήμπορος, μᾶλλον δέν θά καταφέρει νά ἔχει, νά χειρίζεται καί νά μαθαίνει τά προστιθέμενα ἤ ἀφαιρούμενα ἑκάστοτε προσωπικά του δεδομένα.
Ἑπομένως, ἀφοῦ ἡ Κάρτα του Πολίτη θά εἶναι ἕνα μικρό μέν, ἀλλά μέ πολύ μεγάλη χωρητικότητα κομπιουτεράκι, ἀσφαλῶς θα εἶναι on line συνδεδεμένο μέ ὁλόκληρη τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση, πού προσδοκᾷ ἤ ἐπιθυμεῖ, ἤ διαπραγματεύεται ὁ πρωθυπουργός μας νά γίνει καί παγκόσμια. Ἐφόσον οἱ ὑπολογιστές ἀνά την οἰκουμένη λειτουργοῦν on line και λειτουργοῦν μέ τό 666 καί τά ἀτομικά μας τσιπάκια κομπιουτεράκια θά ἔχουν ρυθμισθεῖ γιά νά ἀνοίγουν, νά λειτουργοῦν καί νά διασυνδέονται on line μέ ὅλο τό σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, ὥστε νά εἶναι καί αὐτά λειτουργικά.
Ὅλα τά προϊόντα πού ἀγοράζαμε μέχρι σήμερα εἶχαν πάνω τους τό bar code μέ τό 666 πρᾶγμα πού ἔγινε ἀνεκτό ἀπό τήν κοινή συνείδηση τῶν πιστῶν ἤ διότι δέν γνώριζαν ἀρχῆθεν τήν ψηφιακή γλῶσσα - ὅλοι μας δέν γνωρίζαμε τίποτα ἀπʼ αὐτά - ἤ δέν δίναμε σημασία ὡς ἐπί μέρους σφραγίσματα. Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ὅμως καί τήν ἐκμάθηση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας γίναμε πιο εὐαίσθητοι καί κατανοοῦμε πιά, ποιό εἶναι τό μερικό καί ποιό ἁπλοϊκό καί ποιό εἶναι τό γενικό καί ἐπικίνδυνο.
Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη δίνει τή δυνατότητα νά ἔχει πρόσβαση ὁ πολίτης σέ ὁλόκληρη τήν καθημερινή τρέχουσα ἐνδοκοσμική ζωή, κίνηση καί δραστηριότητα. Ἐάν δεν τήν ἔχει ὁ πολίτης, ἀποκλείεται ἀπό ὁλόκληρο τό φάσμα τῆς ζωῆς.
Ὁ πειράζων Διάβολος εἶχε το θράσος καί τήν ἀνοησία μαζί νά πεῖ στόν Κύριο: "Δώσω σοι πάντα, ἐάν πεσών προσκυνήσῃς μοι". Τό αὐτό ἑτοιμάζει σέ κάθε ἄνθρωπο, πιστό καί μή. Μπές μέσα στήν ἠλεκτρονική φυλακή, καί θά ἔχεις τά πάντα. Μποροῦμε νά τόν ἐμπιστευθοῦμε;
Τελειώνοντας πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε τά πράγματα μέσα μας. Αὐτό πού ζητάει ἀπό ἐμᾶς ἡ Νέα Ἐποχή, εἶναι ἡ προσωπική μας ὁλοκληρωτική συγκατάθεση μέ την ὑπογραφή μας καί μέ τή συμβολική πληρωμή τῶν 5€.
Ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως
Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

25 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Χαίρετε!
Δλδ σε λίγο θα μας πούνε να μη έχουμε λογαριασμούς της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ στο όνομά μας γιατί μιας και υπάρχει ο γραμμωτός κώδικας σε κάθε λογαριασμό παραδίπλα από το όνομά μας και αφού, φυσικά, έχουμε βάλει και την υπογραφή μας όταν κάναμε το πρώτο συμβόλαιό μας με τη ΔΕΗ π.χ. θα είναι σα να παραδοθήκαμε ολοκληρωτικά στον αλλότριο!!
Αυτό μας μένει να ακούσουμε και μετά να 'σχίσουμε τα ρούχα μας'.
--- Αλήθεια όλοι αυτοί που φωνάζουν για το γραμμωτό κώδικα, έχουν λογαριασμό της ΔΕΗ στο όνομά τους;;;---

Αντώνιος

Ανώνυμος είπε...

Αντώνιε,
δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι σταδιακά μας οδηγούν σε πλήρη έλεγχο των στοιχείων μας - και κυρίως των οικονομικών μας κινήσεων και δεδομένων;
Ο γραμμωτός κώδικας έφερε τον ΑΜΚΑ, ο ΑΜΚΑ φέρνει την Κάρτα του Πολίτη... και καθένα από αυτά έχει μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου των προσωπικών μας στοιχείων.
Αντί λοιπόν ειρωνίας δεν κάθεσαι να σκεφτείς λίγο πιο έξυπνα για το που στοχεύουν να μας οδηγήσουν;

Ανώνυμος είπε...

Ειρωνεία;;
Μα κάποιοι είναι έτοιμοι να μας πουν να πάψουμε να έχουμε λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ.... γιατί το όνομά μας και άλλα στοιχεία αυστηρώς προσωπικά κοσμούν έντυπα-λογαριασμούς ‘παρέα’ με γραμμωτούς κώδικες και το χειρότερο: ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΑΣ!! Με την υπογραφή μας!!
Δε το αντιληφθήκατε αγαπητέ μου;
Αφήστε λοιπόν τις παρατηρήσεις και πείτε μου!!
Είστε κι εσείς της άποψης να πάψουμε να έχουμε τέτοιους λογαριασμούς; Επιστροφή στη γκαζόλαμπα;;

Ποια η διαφορά μιας ταυτότητας με γραμμωτό κώδικα από ένα λογαριασμό της ΔΕΗ με γραμμωτό κώδικα!!!;;;
Ή θα πρέπει να πάρετε την ταυτότητα με γραμμωτό κώδικα ή θα πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε την επιστροφή στη γκαζόλαμπα!

Τελικά υπάρχει κάποιος να μου πει ξεκάθαρα αν ο κάτοχος τέτοιου λογαριασμού ή μιας ταυτότητας με γραμμωτό κώδικα είναι σφραγισμένος και οδεύει προς το χαμό;
Είναι ή δεν είναι πεθαμένος πνευματικά;

*Αλήθεια έχετε πρόβλημα με το αν κάποιοι μπορούν να ελέγχουν τις οικονομικές σας κινήσεις; Δε τα έχετε καλά με την Εφορία; …..

Αντώνιος

Ανώνυμος είπε...

Αντώνιε,
κι όμως θα έρθει η στιγμή, αργά ή γρήγορα, Κύριος οίδεν, που η ομολογία της Πίστεως θα μας κοστίσει όχι μόνο την αποδοχή μιας ζωής χωρίς ανέσεις (τεχνολογικές, οικονομικές και άλλες) αλλά και τη θυσία της ίδιας μας της ζωής για χάρη του Χριστού. Μήπως λησμονείς ότι τα έσχατα θα ομοιάζουν με τις ημέρες των διωγμών των πρώτων Χριστιανών;
Μην γράφεις λοιπόν κοροϊδεύοντας περί "γκαζόλαμπας" διότι αν τώρα σκέφτεσαι έτσι αν επιτρέψει ο Θεός και απαιτηθεί από σένα κι από μένα να δώσουμε τη ζωή μας για Εκείνον, πως άρα θα αντιδράσουμε τότε;
Ας μην ξεχνάμε. Ο καιρός του "Χριστιανισμού της καλοπέρασης" γρήγορα θα περάσει.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε, μη ξεφεύγεις! Στο δια ταύτα και τώρα όχι στο μέλλον, αύριο ή μεθαύριο ή σε 100 ή 200 χρόνια!!

- Ποια η διαφορά μιας ταυτότητας με γραμμωτό κώδικα από ένα λογαριασμό της ΔΕΗ με γραμμωτό κώδικα!!!;;;

- ο κάτοχος τέτοιου λογαριασμού ή μιας ταυτότητας με γραμμωτό κώδικα είναι σφραγισμένος και οδεύει προς το χαμό;
Είναι ή δεν είναι πεθαμένος πνευματικά;

- Ιερείς με τέτοιους λογαριασμούς στο όνομά τους είναι ήδη ‘επί μέρους’ σφραγισμένοι;! Πόσο κακό είναι αυτό το ‘επί μέρους σφράγισμα’ που αναφέρει ο π. Σαράντος;!

Και δεν ειρωνεύομαι ούτε κοροϊδεύω! Αλλά αν θεωρείται ομολογία Πίστεως η άρνηση παραλαβής ταυτότητας με γραμμωτό κώδικα τότε θα πρέπει να αρνηθούμε και τους λογαριασμούς εταιρειών που μαζί με το όνομά μας κι άλλα στοιχεία μας τοποθετούν και τον γραμμωτό κώδικα! Αν έτσι σκεφτόμαστε τότε ναι!, ήρθε ο καιρός της γκαζόλαμπας! Εγώ δε το πιστεύω αυτό και μένω στο ηλεκτρικό! Ο άλλος όμως αν θεωρεί ‘επιμέρους σφράγισμα’ την ύπαρξη γραμμωτού κώδικα σε έντυπο με το όνομά του μετά από συγκατάθεσή του και δε γυρνά στη γκαζόλαμπα ε, τότε θα πρέπει να σκεφτεί κατά πόσο αυτά που λέει και πιστεύει συμβαδίζουν μ’αυτά που κάνει!!!!

Αντώνιος

Ανώνυμος είπε...

Αντώνιε,
ο τροπος σκεψης σου δεν ειναι σωστος. Οπως ειπωθηκε και προηγουμένως κάποτε οι πιστοί θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι θα χρειαστεί να θυσιάσουμε πολλά από τη ζωή μας αν όχι και την ιδια τη ζωη μας. Δυστυχως πλησιαζουν καιροι που οι χριστιανοι ενωμενοι οφειλουν να σηκωσουν αναστημα σε οσα μετρα επιβαλλονται παρα τη θεληση τους περιοριζοντας τους την ελευθερια.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε, δε λες τίποτα γι’αυτά που σε ρωτώ! Αν θέλεις να συνεχίσεις πες μου κάτι για το θέμα μας και μη μιλάς αόριστα!

Ο Απόστολος Παύλος λέει στους Γαλάτες: ‘…όφελον και αποκόψονται οι αναστατούντες υμάς…’.
Σύμφωνα με τα παραπάνω νομίζω πως η προτροπή μου, προς όλους αυτούς που βλέπουν εξάρια διαβάζοντας γραμμωτούς κώδικες, να γυρίσουν στη γκαζόλαμπα νομίζω δεν είναι κοροϊδία, ειρωνεία ή κακός τρόπος! Οφείλουν νομίζω να το κάνουν…

- (αλήθεια αυτοί, όταν μετρούν στις καθημερινές συναλλαγές, χρησιμοποιούν το δυαδικό σύστημα αρίθμησης ή το γραμμωτό κώδικα;;)
- (Ακόμη νομίζω πως οφείλουν να ψάξουν όλους τους κώδικες όλων των φυλών της γης μήπως και σε κάποιον κώδικα τα 3 τριάρια ή ότι άλλο, συνδυασμός αριθμών ή σχημάτων, αντιστοιχεί στα τρία εξάρια του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης! Αν δε το κάνουν αυτό υπάρχει κίνδυνος να τους ξεφύγουν π.χ. τα τρία τριάρια τα οποία όμως σε κάποιο κώδικα κάποιας ομάδας ανθρώπων αντιστοιχεί στο 666…. ).

…Τῇ ἐλευθερίᾳ οὖν, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε, καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε…
Νομίζω ότι το να ‘τρέχουμε πίσω’ από συνδυασμούς αριθμών, σχημάτων, γραμμών, κωδικών κτλ δεν είναι σημάδι ελευθερίας ... ...


Αντώνιος

Ανώνυμος είπε...

Η ταυτότητα αγαπητέ Αντώνιε, όπως δηλώνει και το όνομά της, μας ταυτοποιεί. Είναι δημόσιο έγγραφο δηλωτικό της ύπαρξής μας.

Ο λογαργιασμός της ΔΕΗ είναι τιμολόγιο ιδιωτικής εταιρείας για τις υπηρεσίες που μας παρέχει.

Πρόσεξε και αυτό! Τα στοιχεία μας που αναγράφονται στον λογαργιασμό της ΔΕΗ εξαρτώνται απόλυτα από τα στοιχεία που αναγράφονται στην ταυτότητα.

Romanos είπε...

Mα σε λένε αντώνιο και δεν ξεχωρίζεις τις παγίδες του διαβόλου;
Η διαφορά μεταξύ λογαριασμού ΔΕΗ και ηλεκτρονικής κάρτας πολίτη είναι πολύ απλή ξεκάθαρη και ΤΕΡΑΣΤΙΑ!!!
Τον λογαριασμό τον εκδίδει η ΔΕΗ για να σε ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ πόσα οφείλεις και μόλις εξοφληθεί παύει να χρησιμοποιείται!!!Είναι δηλαδη έντυπο της ΔΕΗ!
Η Κάρτα Πολίτη, είναι κάρτα με τσιπάκι που περιέχει όλα τα προσωπικά δεδομένα του κατόχου της, ταυτότητα, βιβλιάριο υγείας, διαβατήριο, τα πάντα!!! Και θα μπορεί να δέχεταινέα δεδομένα!!!
Θα μπορεί λ.χ. το καθεστώς της νέας εποχής αν είσαι αντιδραστικός στα σχέδιά της να σε βαφτίζει εγκληματία και να σου περνάει στην κάρτα πράξεις που ποτέ δεν έχεις κάνει!
Εάν ακόμα επιμένεις να μην αντιλαμβάνεσαι την διαφορά, τότε καλοσόρισε την νέα εποχή, όχι μόνον σου ταιριάζει αλλά και σου αξίζει!

Ανώνυμος είπε...

Γιατί απαντάτε στον Αντώνιο που μπορεί να είναι ένας πληρωμένος της Νέας Εποχής κάνοντας χαζά ερωτήματα;

Ανώνυμος είπε...

Δεν φθάνει που κάποιοι δεν έχουν διάθεση για θυσίες και αγώνα (π.χ. Αντώνης) έχουν και το θράσος να παραπλανούν τον κόσμο...
Εκτός και αν είναι βαλτός...

Ευριπίδης

Ανώνυμος είπε...

Όταν θα δωθούν οι κάρτες,έπειτα θα πει η Κυβέρνηση στους πολίτες ότι από εκεί θα πληρώνεστε και από εκεί θα ελέγχονται οι αγορές σας για αποφυγή φοροδιαφυγής.Όταν η όποιαδήποτε ΔΕΚΟ ή Τράπεζα που έχεις πάρει Δάνειο ή Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών γνωρίζει τον αριθμό σου,τον μοναδικό και δια βίου τότε θα μπορεί κάλλιστα,αν υπάρχει νόμος που το καλύπτει να ελέγχει το πορτοφόλι σου,αντλώντας το ποσό που της αναλογεί κάθε φορά χωρίς να ερωτηθείς,χωρίς να έχεις τον έλεγχο.Είναι η κάρτα αυτή προδρομική του σφραγίσματος αλλά οδηγεί σε έναν μονόδρομο,που είναι η στέρηση της ελευθερίας μας και μην ξεχνάμε πως μόνο ο Διάβολος είναι δικτάτορας.

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΟΔΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ Η ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΕΙΣΗΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΚΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΛΗΞΗ Η΄ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΓΙΑ ΑΣΕΒΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ
ΕΝΑΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ......

thriskeftika είπε...

"ΣΥΝΟΔΙΚΕ ΥΠΑΛΛΗΛΕ" πως προγνωρίζεις τόσο καλά τη Συνοδική απόφαση; Κι αν τα πράγματα έχουν όπως τα γράφεις τότε τι θα συζητήσουν οι Συνοδικοί; Απλώς θα επικυρώσουν μια απόφαση που έχουν λάβει από πριν κάποιοι λίγοι σύμβουλοι του Αρχιεπισκόπου;

Ανώνυμος είπε...

Αν, οπως υποστηριζει ο συνοδικο υπαλληλος, η Ιερα συνοδος παρει μια τετοια αποφαση θα φτασουμε κυριολεκτικα στο χειλος του γκρεμου. Οι απλοι χριστιανοι οφειλουν να συσπειρωθουν και να αντιδρασουν εντόνως αν παρθει αυτη η θεση απο την επισημη Εκκλησια. Δυστυχως ζούμε στην εποχη που δεν ξερουμε να που να ακουμπήσουμε και να στηριχθούμε.Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε έιναι να προσευχομαστε θερμά να αναδειχθούν ηγέτες μέσα στην Εκκλησια που θα λάβουν τις ορθές αποφάσεις για τα τρέχοντα ζητήματα.
Ο θεός να βάλει το χέρι του.

Ανώνυμος είπε...

H Κάρτα του Πολίτη - αν έχει το 666- μου φέρνει στο νου τα παρακάτω λόγια των Αγίων Αρέθα και Εφραίμ:

"Ας δούμε όμως τι λέγουν οι άγιοί μας επί του συγκεκριμένου θέματος.
Ο Άγιος Αρέθας επίσκοπος Καισαρείας και διάδοχος του Μ. Βασιλείου στον επισκοπικό θρόνο στο έργο του «εξήγησις της Ιεράς Αποκαλύψεως PG 106» αναφέρει: «το χάραγμα θα δοθεί σαν ψήφος εντριβή και εγνωσμένη ανθρώποις».
Από την άλλη έχουμε τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο που στον λόγο του «περί εμφάνισης του αντιχρίστου» (Ασκητικά) μας πληροφορεί: «διότι τοιούτον τρόπο χρησιμοποιεί ο τύραννος ώστε όλοι να βαστάζουσιν το σημάδι του πριν έρθει να απατήσει τα σύμπαντα».
Ας δούμε λοιπόν σε συνδυασμό τις πληροφορίες που οι δύο Άγιοι μας δίνουν:

α) «ψήφον εντριβή». Στα χρόνια του Αγίου Αρέθα οι άνθρωποι ψήφιζαν γράφοντας το όνομα του υποψηφίου που προτιμούσαν σε κάποιο πλακίδιο σε μέγεθος τραπουλόχαρτου «ψήφον» (εξ ου και η λέξη ψηφιδωτόν=μικρό πλακίδιο) και μετά το έριχναν στην κάλπη... Η λέξη εντριβής, του εντριβούς σημαίνει κάτι που είναι καθημερινής χρήσης.
Βλέπουμε λοιπόν ότι το χάραγμα αρχικά θα δοθεί με την μορφή πλακιδίου καθημερινής χρήσης.

β) Από την άλλη ο Άγιος Εφραίμ μας τονίζει ότι οι άνθρωποι θα «βαστάζουσιν» το σημάδι προ της ελεύσεως του ανόμου. Προσέξτε ότι ο άγιος δεν λέγει ότι θα φέρουσι επί του σώματος αλλά ότι θα βαστάζουν το σημάδι του στο χέρι τους και ότι αυτό θα γίνει προτού να εμφανιστεί δημόσια ο Αντίχριστος για να αναλάβει την παγκόσμια εξουσία (απαιτήσει τα σύμπαντα). Μετά την εμφάνισή του θα απαιτήσει όπως αναφέρει και η Αποκάλυψη το χάραγμα να το φέρουν οι άνθρωποι επί του σώματός των, της δεξιάς χειρός και του μετώπου των."
http://www.freemonks.gr/index.php?page=news_info&lang=1&id=162

- Μπορεί κάποιος να μας διασφαλίσει ότι οι Άγιοι δεν αναφέρονται σε αυτή τη κάρτα ή να μας αποδείξει ότι δεν έχει σχέση με το 666;

Ανώνυμος είπε...

H Κάρτα του Πολίτη - αν έχει το 666- μου φέρνει στο νου τα παρακάτω λόγια των Αγίων Αρέθα και Εφραίμ:

"Ας δούμε όμως τι λέγουν οι άγιοί μας επί του συγκεκριμένου θέματος.
Ο Άγιος Αρέθας επίσκοπος Καισαρείας και διάδοχος του Μ. Βασιλείου στον επισκοπικό θρόνο στο έργο του «εξήγησις της Ιεράς Αποκαλύψεως PG 106» αναφέρει: «το χάραγμα θα δοθεί σαν ψήφος εντριβή και εγνωσμένη ανθρώποις».
Από την άλλη έχουμε τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο που στον λόγο του «περί εμφάνισης του αντιχρίστου» (Ασκητικά) μας πληροφορεί: «διότι τοιούτον τρόπο χρησιμοποιεί ο τύραννος ώστε όλοι να βαστάζουσιν το σημάδι του πριν έρθει να απατήσει τα σύμπαντα».
Ας δούμε λοιπόν σε συνδυασμό τις πληροφορίες που οι δύο Άγιοι μας δίνουν:

α) «ψήφον εντριβή». Στα χρόνια του Αγίου Αρέθα οι άνθρωποι ψήφιζαν γράφοντας το όνομα του υποψηφίου που προτιμούσαν σε κάποιο πλακίδιο σε μέγεθος τραπουλόχαρτου «ψήφον» (εξ ου και η λέξη ψηφιδωτόν=μικρό πλακίδιο) και μετά το έριχναν στην κάλπη... Η λέξη εντριβής, του εντριβούς σημαίνει κάτι που είναι καθημερινής χρήσης.
Βλέπουμε λοιπόν ότι το χάραγμα αρχικά θα δοθεί με την μορφή πλακιδίου καθημερινής χρήσης.

Ανώνυμος είπε...

Θά ήθελα να γράψω κι΄ εγώ ο απλός κάτι, αλλά φοβούμαι μήπως ο ιστολόγος το κουκουλώσει, ώς έχει την κακή συνήθεια...

Άμα όμως κάνει τέτοια, νά είναι σίγουρος ότι θα τον πάρουν στό τέλος χαμπάρι για... μονοπώλιο, καί αφού τού φύγουμε όλοι στό τέλος θα λαλεί μόνος του στά κεραμίδια...

Γιατί αδελφέ δημοσιεύεις μόνο τα λεγόμενα "ακίνδυνα;"

Ανώνυμος είπε...

β) Από την άλλη ο Άγιος Εφραίμ μας τονίζει ότι οι άνθρωποι θα «βαστάζουσιν» το σημάδι προ της ελεύσεως του ανόμου. Προσέξτε ότι ο άγιος δεν λέγει ότι θα φέρουσι επί του σώματος αλλά ότι θα βαστάζουν το σημάδι του στο χέρι τους και ότι αυτό θα γίνει προτού να εμφανιστεί δημόσια ο Αντίχριστος για να αναλάβει την παγκόσμια εξουσία (απαιτήσει τα σύμπαντα). Μετά την εμφάνισή του θα απαιτήσει όπως αναφέρει και η Αποκάλυψη το χάραγμα να το φέρουν οι άνθρωποι επί του σώματός των, της δεξιάς χειρός και του μετώπου των.
http://www.freemonks.gr/index.php?page=news_info&lang=1&id=162

Μπορεί κάποιος να μας διασφαλίσει ότι οι άγιοι δεν αναφέρονταν στη Κάρτα του Πολίτη ή ότι αυτή η κάρτα δεν έχει το 666;

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητοι μου αδελφοί,
Επανέρχομαι για να σας πω οτι ήδη έχει συζητηθεί το θέμα της Καρτας του Πολίτη στην Νομοκανονική Επιτροπή. Ούτε η Ιεραρχία θα συγκλιθεί απλά θα γίνει μία λακωνική ανακοίνωση της ΔΙΣ, οτι δεν υπαρχει θέμα πίστεως εν σχέσει με την παραλαβή της κάρτας. Δυστυχως μαζί με σας είμαι και εγω προβληματισμένος με το τί το δέον γενέσθαι. Είμαι πικραμένος με τήν αδιαφορία καί τη διάθεση απαξίωσης του θέματος από΄πολλούς ιεράρχες, ακόμη καί από κάποιους που θεωρούσαμε παραδοσιακούς.Έχω δει ιεράρχες να γελούν ειρωνικά καί να αστειεύονται για την Κάρτα.Λυπάμαι που μεταφέρω τέτοια είδηση. ΛΕΩ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΟΝΤΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.Τέλος αναφορικά με τόν πατέρα Σαράντη, όντως μεθοδεύεται μια επίπληξη για τό ύφος των επιστολών του στην Σύνοδο.΄Κάποιοι διαφωνούν γιατι φοβούνται τις αντιδράσεις των ταλιμπάν... όπως λένε.Θά δείξει τό άμεσο μέλλον
Με αγάπη Χριστού
Ένας συνοδικός υπάλληλος

Ανώνυμος είπε...

Τι να πρωτοπεί κανείς!!!

Λέει κάποιος ανώνυμος:
«Η ταυτότητα ..... Είναι δημόσιο έγγραφο δηλωτικό της ύπαρξής μας»
Σε λίγο θα μας πείτε πως όποιος δεν έχει ταυτότητα είναι οντολογικά ανύπαρκτος! Έλεος!

Romanos,
μπορείς να πιστεύεις ότι θέλεις αλλά εγώ ξέρω πως στην απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων βάζοντας τον αριθμό λογαριασμού της ΔΕΗ
σου έβγαζε και το όνομά σου και το ΑΦΜ σου και ότι άλλο θα ήθελες και φυσικά θα το είχανε καταχωρημένο στη βάση δεδομένων!!
Romanos, πρέπει να το ψάξεις καλύτερα! Ο λογαριασμός της ΔΕΗ περιέχει πολλά περισσότερα από όσα νόμιζες! Είναι σαν ένα δελτίο ταυτότητας το οποίο εκδίδεται ανά δίμηνο! Και το χειρότερο!;; ... Από ιδιώτες!
Και μη ξεχνάς αυτά που σου είπα πριν!
ΚΑΙ έχεις βάλει την υπογραφή σου σ’αυτό
ΚΑΙ υπάρχει γραμμωτός κώδικας (δις μάλιστα) δίπλα στο όνομά σου!
Ή θα ξεπεράσεις αυτό το κόλλημα με τους γραμμωτούς κώδικες ή θα πρέπει να κόψεις το ρεύμα!
Αλλιώς ... ... ...

Ένα τελευταίο και σας αφήνω!
Δε χρειάζεται να γράψω άλλα. Θα ξαναβρεθούμε εν ώρα κρίσεως όταν όλα αυτά θα είναι λυμένα!
Καλή σωτηρία σε όλους μας!.

Λοιπόν θα ήθελα να σας πω πως οι γραμμούλες του γραμμωτού δεν είναι αριθμός ανθρώπου! Τελεία και παύλα! Κάποιοι άλλοι περίεργοι μπορεί να κάνουν κάποιο κώδικα μεταξύ τους και να αντιστοιχήσουν την τελεία σε εξάρι!
Και σε κάθε κάρτα ή ταυτότητα να βάζουν και τρεις τελείες!
Θα αγωνιστείτε και ενάντια σ’αυτούς;;;;;;;!!
Μακάρι να βοήθησα λίγο στο να ξεμπερδευτείτε!

Αντώνιος

Ανώνυμος είπε...

Η γνώμη μου είναι ότι η κάρτα του πολίτη είναι διαβολικής εμπνεύσεως και πρόδρομος του χαράγματος του Αντιχρίστου στο χέρι και στο μέτωπο ως μικροτσίπ-κοινό ανταλλακτικό μέσο αντί των τραπεζογραμματίων. Μακάρι να καταργείτο αυτή τη στιγμή. Σίγουρα όσοι δεν την λάβουν (γιατί κάποιοι δεν θα την λάβουν) θα έχουν μεγάλο μισθό εν Κυρίω, ενώ όσοι την λάβουν θα έχουν πτώση. Το χάραγμα της Αποκάλυψης όμως κατά τη γνώμη μου δεν είναι η πρόδρομη του μικροτσιπ κάρτα, αλλά (το χάραγμα) είναι το ίδιο το μικροτσιπ στο χέρι και στο μέτωπο που αναιρεί το βάπτισμα και θέτει τον χαραγμένο υποχείριο του Αντιχρίστου και υποκείμενο αιώνιας κόλασης. Αν κάποιος λάβει το χάραγμα δε σώζεται, ενώ κάποιος αν λάβει την κάρτα και στο μέλλον δεν λάβει το χάραγμα ίσως και να σωθεί.

Είναι μια γνώμη προσωπική αυτή και σίγουρα το καλύτερο θα ήταν να καταργείτο η σχεδιαζόμενη κάρτα του πολίτη αυτή τη στιγμή.

Επώνυμος

Ανώνυμος είπε...

Την παραπάνω υποκειμενική τοποθέτησή μου υποστηρίζει το επιχείρημα:

''... εἶναι δυνατὸν τὸ «χάραγμα» νὰ ἐπιβληθῆ, πρὶν ἀπὸ τὴν ἔλευσι τῶν δύο μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται στὴν Ἀποκάλυψη, τότε ποῖος ὁ λόγος ἵνα, ὕστερον, «προφητεύσωσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα περιβεβλημένοι σάκκους» ἐφ ὅσον θὰ ἔχη συντελεσθῆ ὁ διὰ τοῦ χαράγματος «αἰώνιος ὄλεθρος» ὅσων τὸ ἀποδεχθοῦν;..''

Φυσικά όσοι δεν θα είναι σε πνευματική ετοιμότητα δηλ κοντά στο Χριστό χαμπάρι δεν θα πάρουν από το κήρυγμα των δυο προφητών.

Επώνυμος

Ανώνυμος είπε...

Αντώνιος

21 Σεπτεμβρίου 2010 4:45 μ.μ.

====================

Νάτος ! Νάτος!

Τελικά φάνηκε πάλι ο Αντώνιος πού τον είχαμε χάσει γιά λίγο, καί πολύ μάς έλλειψε με τίς αντιγραμμικές θεωρίες του...

Όλα τα απλοποιεί καί τα ισοπεδώνει καί τόν φαντάζομαι όταν ανοίγει το πορτοφόλι του να ξεπροβάλλουν από μέσα μία πάκα κάρτες διαφόρων ειδών καί ποιοτήτων...

Άχ, Αντώνη μου, πού έχεις καί το όνομα ενός Αγίου πού "έβαλε τόν διάβολο μέσα στό μπουκάλι..." , απορώ μέ τήν ευκολία πού μιλάς γιά τόσο μεγάλα θέματα...

a

Ανώνυμος είπε...

Η Αποκάλυψη γράφτηκε πριν 2000 περίπου χρόνια, δηλαδή ΤΟΣΑ χρόνια η Εκκλησία ετοιμαζόταν για τον Αντίχριστο. Πέρασαν τόσοι και τόσοι αντίχριστοι τύραννοι και η Εκκλησία ανέδειξε πλήθος Αγίων Μαρτύρων, πέρασαν τόσες και τόσες αιρέσεις, και η Εκκλησία ανέδειξε Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες που ορθοτομούσαν τον Λόγο της Αληθείας και δεν συμβιβαζόντουσαν με τους αιρετικούς! Άρα η Εκκλησία ήταν έτοιμη για τον Αντίχριστο - δεν ήταν;
Και τώρα που εμείς αισθανόμαστε ότι πλησιάζει η έλευση του τελικού Αντιχρίστου, αυτόν για τον οποίο λέει η Αποκάλυψη, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται!! Οι Επίσκοποί μας είναι θεολόγοι και πολλοί και καθηγητές της θεολογίας και δεν λένε να διακόψουν την εκκλησιαστική κοινωνία με τον Οικουμενισμό και τον Παπισμό! 90 χρόνια εξάπλωσης του Οικουμενισμού - καημό το έχω να ακούσω ένα αντιαιρετικό κήρυγμα μέσα στην Εκκλησία! Βλέπουμε τον Αρχιεπίσκοπο κ Ιερώνυμο να προσέχει να μην δυσαρεστήσει την κυβέρνηση και την εφαρμογή των σχεδίων της Νέας Τάξεως Πραγμάτων! Και για το ΑΜΚΑ δεν μας είχε πει η Ιεραρχία ότι δεν υπάρχει πρόβλημα; Και τώρα λέγεται ότι ο αριθμός της ηλεκτρονικής κάρτας μπορεί να είναι ο ΑΜΚΑ - θέλω να πω δηλαδή ότι τελικά συνδέονται αυτά μεταξύ τους! Λιθαράκι - λιθαράκι ολοένα και ο έλεγχος γίνεται περισσότερο απόλυτος και η παρακολούθηση περισσότερη στενή! Αφού σε μία κάρτα με τσιπ θα συγκεντρώνονται τόσες πολλές και απαραίτητες πληροφορίες, και είναι εύκολο να χαθεί μία κάρτα, η εμφύτευση του τσιπ στο σώμα δεν είναι το επόμενο στάδιο; Δεν είναι πρόβλημα η ηλεκτρονική αυτή κάρτα - παρά τις ευκολίες που παρέχει- και το τσιπ στο σώμα θα καταστήσει αδύνατη τη κλοπή!- ανεξάρτητα αν έχει ή όχι το 666; Με δόλωμα την εξυπηρέτηση μας, την άνεσή μας, τις δυνατότητες που μας παρέχονται, που καθίστανται υποχρεωτικές, μας αρνούνται τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ του δύσκολου δρόμου, της μη γρήγορης εξυπηρέτησης, της άνεσης! Σαν να λέμε επειδή ανακαλύφθηκε το αυτοκίνητο όλοι θα κινούμαστε με αυτοκίνητο για να πηγαίνουμε πιο γρήγορα - και αν εγώ θέλω να πάρω το ποδήλατο και να πάω πιο αργά γιατί να μην έχω τη δυνατότητα αυτής της ΕΠΙΛΟΓΗΣ; Τελικά όλα καλά και εύκολα, αδιάκοπο κυνήγι καλοπέρασης και ως εκ τούτου άρνηση άσκησης - πόσο μάλλον να μου ζητηθεί άρνηση Σταυρού! Ή με άλλα λόγια Χριστός Ξένος Σταυρού, ...ΧΞΣ...666...

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)