23/11/12

Ἐκκλησία μέ Ἀποστολική Διαδοχή θεωρεῖ τούς μονοφυσίτες Κόπτες ὁ Οἰκ. Πατριάρχης Βαρθολομαῖος

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧH ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΠΑΠΑ ΤΩΝ ΚΟΠΤΩΝ (4−11−2012)
«Πρός τήν Ἁγιότητα τοῦ ἐκλεγέντος Πάπα Tawadros II:
Μέ εἰλικρινῆ ἀδελφικήν χαράν ἐπληροφορήθημεν τήν πρόσφατον ἐκλογήν σας
ὡς πνευματικοῦ ὁδηγοῦ τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας, ὡς διαδόχου τοῦ ἀγαπητοῦ καί σεβαστοῦ Πάπα  Shenouda III, μετά τήν μακροχρόνιον καί πλουσίαν διακονίαν του.
 Ὁμοῦ μετά τῶν  εὐλαβῶν πιστῶν τῆς ἀνά τόν κόσμον Κοπτικῆς Ἐκκλησίας, συμμεριζόμεθα τήν βαθεῖαν παρηγορίαν πού συνοδεύει τήν ἐκλογήν καί τήν ἐνθρόνισιν τοῦ νέου  πνευματικοῦ πο ιμένος, ὡς ἐπίσης καί τήν μετά πολλῶν  προσευχῶν ἀναγνώρισιν τῆς τεραστίας εὐθύνης πού ἀναλαμβάνει ἡ  Ἁγιότης Σας, καθώς τώρα εἶσθε ὁ ὁδηγός τῶν ἀνθρώπων πού σᾶς ἐνεπ ιστεύθη ὁ Θεός εἰς μίαν ἐποχήν πού ὁ κόσμος χαρακτηρίζεται ἀπό ταραχάς καί εἰς μίαν περιοχήν  πού ἀπαιτεῖ ἐξαιρετικήν διάκρισιν καί εὐαισθησίαν.  
Γνωρίζομεν ὅτι ἡ μέχρι τοῦδε διακονία σας ὡς ἐπ ισκόπου, μοναχοῦ καί θεολόγου θά ἀποτελέση ἀνεκτίμητον πηγήν, τήν ὁποίαν,  θερμῶς προσευχόμεθα, ἡ Θεία Χάρις πλουσίως νά  εὐλογῆ καί νά πολλαπλασιάζη, διά τήν συνεχῆ εὐημερίαν τῆς Ἐκκλησίας σας, διά τήν ἐνίσχυσιν τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν μας, καί διά τήν ὠφέλειαν ὅλου τοῦ κόσμου τοῦ Θεοῦ. 
Ὑπό τό φῶς τῆς ἐπερχομένης ἐπισήμου ἐνθρονίσεώς σας τήν 18ην Νοεμβρίου,  μέ ἱερότητα προσευχόμεθα μεθ’ Ὑμῶν καί σᾶς συγχαίρομεν ἐγκαρδίως, προκαταβολικῶς, ἐπί τῇ ἀνταξίᾳ ὑμῶν ταύτῃ καί ἱστορικῆς σημασίας περιστάσει.  
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, 4 Νοεμβρίου 2012».
[Μετάφραση:  Δέσποινα Καλογεράκη, Δρ Θεολογίας

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πάτο δεν έχει ο οικουμενιστικός κατήφορος!

Ανώνυμος είπε...

Για λόγους διπλωματίας καλές είναι οι επαφές, αλλά πρέπει να βρεθεί λύση στο πρόβλημα του μονοφυσιτισμού. H αίρεση ακυρώνει την ιεροσύνη, δεν ενεργεί η Θεία Χάρις. Επομένως, πρόκειται για θεατρισμούς από μέρους μας (δηλαδή των ορθοδόξων), ενώ για τους κόπτες περνάει το μήνυμα ότι τους αναγνωρίζουμε αφού έχουν ομοιότητες εξωτερικές με μας και επαίρονται ότι είναι και υπέρ-ορθόδοξοι διότι έχουν την εντύπωση ότι διατηρούνε τις πιο αρχαίες ασκητικές παραδόσεις από την εποχή του Μέγα Αντωνίου. Εν κατακλείδι πρέπει να τονιστεί η αίρεση και αν αυτή δεν συνεχίζεται να ενωθούν τα πατριαρχεία σε ένα ή να χωριστεί η Αφρική σε δύο ορθόδοξα Πατριαρχεία για να μην υπάρχουν έτσι και προστριβές στην φιλαρχία των δύο πλευρών άλλωστε η Αφρική είναι τεράστια.
Ηλίας

Ανώνυμος είπε...

Γράφεις Ηλία: "αν αυτή (η αίρεση) δεν συνεχίζεται να ενωθούν τα πατριαρχεία σε ένα".
Η αίρεση του μονοφυσιτισμού συνεχίζεται. Ουδέποτε οι Κόπτες αναγνώρισαν τις αποφάσεις της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου.

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ με τον Ανώνυμο 6:30 μ.μ
Συμπέρασμα δεν μπορεί να γίνει η ένωση των Πατριαρχείων. Οι κόπτες είναι αιρετικοί και ας μοιάζουν πολύ με τους Ορθοδόξους. Ίσως οι μελλοντικοί διάλογοι και με την φώτιση του Θεού να λυθεί το πρόβλημα, αλλιώς θα λυθεί στην Δευτέρα Παρουσία όπου θα λάμψει η Ορθοδοξία αλλά θα είναι αργά για πολλούς αιρετικούς.
Ηλίας.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)