26/4/13

Υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών - Τι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα


ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Υποχρεωτικές μεταθέσεις για εκπαιδευτικούς
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τελική θεώρηση βρίσκεται το διάταγμα για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις δασκάλων και καθηγητών. Η λειτουργία των σχολείων εξασφαλίζεται με μετακινήσεις από τις σημερινές υπηρεσιακές θέσεις λόγω των μηδενικών προσλήψεων.
Σε υποχρεωτικές μεταθέσεις θα υποβάλλονται από τη νέα σχολική χρονιά δάσκαλοι και καθηγητές που θεωρούνται υπεράριθμοι και δεν συμπληρώνουν το 75% του υποχρεωτικού τους ωραρίου.
Αυτό προβλέπει Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Παιδείας, το οποίο ήδη στάλθηκε στο ΣτΕ για επεξεργασία.

Το Σχέδιο με τίτλο «Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» μεταξύ άλλων προβλέπει ότι οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται εξολοκλήρου υπεράριθμοι κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης που συντάσσονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.
Κατόπιν αυτού δάσκαλοι και καθηγητές μετά την αύξηση του διδακτικού τους ωραρίου από το νέο σχολικό έτος θα βρεθούν αντιμέτωποι και με τις υποχρεωτικές μεταθέσεις, αφού το υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να «εξοικονομήσει» προσωπικό, με δεδομένο ότι και φέτος οι προσλήψεις μονίμων θα είναι μηδενικές και αναπληρωτών ελάχιστες (κοντά στις 2.000), πράγμα που σημαίνει ότι τα σχολεία δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν κανονικά.
Το Διάταγμα αφορά στους εκπαιδευτικούς που πλεονάζουν εξολοκλήρου στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούν και είναι περισσότεροι από τις κατανεμημένες στην οικία περιοχή οργανικές θέσεις του κλάδου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και του κλάδου και της ειδικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στους οποίους ανήκουν και παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων ανεξαρτήτως αν έχουν τοποθετηθεί προσωρινά σε σχολική μονάδα.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι διατάξεις αυτές θα έχουν επιπτώσεις κατά κύριο λόγο στους καθηγητές -όπως και το ωράριο- διότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με βάση τα στοιχεία των περσινών μεταθέσεων υπάρχει σχεδόν πλήρης αντιστοιχία των οργανικών θέσεων με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές (με εξαίρεση κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας).
Αναλυτικά το Π.Δ. προβλέπει τα εξής:
1 Οι εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν εξολοκλήρου στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούν και δεν συμπληρώνουν το 75% τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου σε σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολικών μονάδων της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας, με μαθήματα της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης, της πρώτης και δεύτερης ειδικότητας, χαρακτηρίζονται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων εξολοκλήρου υπεράριθμοι (εφεξής και ολικά υπεράριθμοι) στην οικεία περιοχή μετάθεσης.
2 Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται εξολοκλήρου υπεράριθμοι κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης που συντάσσονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.
3 Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κλάδους ή ειδικότητες που σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις επιτρέπεται να διδάσκουν και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται ολικά υπεράριθμοι και κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων ύστερα από κοινή εισήγηση των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων και των δύο βαθμίδων.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Δυνατότητα επιλογής έως και 3 σχολείων
Μετά την έκδοση των τελικών πινάκων υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων των περιοχών μετάθεσης της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά και επιθυμούν να μετατεθούν.
Οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα τρία (3) σχολεία και τις δύο (2) ομάδες σχολείων.
Οι εκπαιδευτικοί που δεν δηλώνουν καμία προτίμηση λογίζεται ότι συναινούν στη μετακίνησή τους σε όλες τις περιοχές μετάθεσης, της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.
- Με βάση την κατάταξή τους στους τελικούς πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας και τις δηλώσεις προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου οι εκπαιδευτικοί μετατίθενται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ), ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και εισήγηση των οικείων ανώτερων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., -Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.). Εάν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τη μετάθεσή τους στην ίδια θέση ισοβαθμούν, προηγείται ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί τη μετάθεση, κατά σειρά προτεραιότητας, για συνυπηρέτηση συζύγων και για λόγους εντοπιότητας.
Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνυπηρέτηση συζύγων και την εντοπιότητα συνυποβάλλονται με την αίτηση.
- Μετά τις μεταθέσεις του προηγουμένου άρθρου με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και εισήγηση των οικείων ανωτέρων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., - Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.), που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επανακαθορίζονται τα οργανικά κενά ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
Κάλυψη οργανικών θέσεων
1 Οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν εξολοκλήρου υπεράριθμοι καθώς και όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση σε οργανικά κενά σχολείων ή ομάδων σχολείων περιοχών μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν ή δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση, με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τις μονάδες που συγκεντρώνουν σύμφωνα με το άρθρο 6, και καλούνται να υποβάλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων περιοχών μετάθεσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά σε όλη την επικράτεια.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
Οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα τρία (3) σχολεία και τις δύο (2) ομάδες σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί που δεν δηλώνουν καμία προτίμηση λογίζεται ότι συναινούν στη μετακίνησή τους σε όλες τις περιοχές μετάθεσης.
2 Με βάση την κατάταξή τους στους πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας και τις δηλώσεις προτίμησης με απόφαση του (Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ), ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. - Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), οι εκπαιδευτικοί μετατίθενται σε οργανικά κενά σχολείων ή ομάδων σχολείων περιοχών μετάθεσης ανά την επικράτεια.
3 Εάν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τη μετάθεσή τους στην ίδια θέση ισοβαθμούν, προηγείται ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί τη μετάθεση, κατά σειρά προτεραιότητας, για συνυπηρέτηση συζύγων και για λόγους εντοπιότητας.
Στις κενές θέσεις όπου κανείς εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να μετατεθεί, μετατίθενται με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ύστερα από γνώμη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου οι εξολοκλήρου υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί βάσει της κατάταξής τους στους πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας.
Τα κριτήρια και οι μονάδες κατάταξης
- Για την κατάταξη των ολικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων εφαρμόζονται τα κριτήρια και η αποτίμησή τους που προβλέπονται στις περιπτώσεις α), γ) και δ) της παραγράφου 1 και στις παραγράφους 3, 4, 7 και 8 του άρθρου 16 π.δ. 50/1996 καθώς στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 30 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α' 71).
- Στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, δεν κατατάσσονται:
α) οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (σοβαρά ασθενείς, πολύτεκνοι κ.ά.) και
β) τα στελέχη της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του ν. 3838/2010 κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
- οι προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών θα είναι και φέτος μηδενικές, ενώ ελάχιστες θα είναι αυτές για τους αναπληρωτές (κοντά στις 2.000)
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
Προθεσμία αποδοχής τριών ημερών
Μετά την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού των ολικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης επανακαθορίζουν τα οργανικά κενά ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.
Η πράξη επανακαθορισμού εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης και αποστέλλεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.
- Για τη σύνταξη των πινάκων υποχρεωτικών μεταθέσεων σε περιοχές της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης (πίνακες περιφερειακής εμβέλειας), οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δηλώσεις συναίνεσης.
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών (3) εργάσιμων ημερών. Οσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση καθώς και όσοι δεν υποβάλουν δήλωση, κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας.
- Μετά την υποβολή των δηλώσεων συναίνεσης, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια συντάσσουν προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής μετάθεσης των εκπαιδευτικών κατά φθίνουσα σειρά με βάση τις μονάδες (εφεξής και μόρια) που οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν και τα κριτήρια και την αποτίμησή τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.
Οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται στην έδρα των διευθύνσεων εκπαίδευσης καθώς και στις ιστοσελίδες τους. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την τελευταία ανάρτηση οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση ως προς τη μοριοδότησή τους.
Μετά την εξέταση των ενστάσεων, τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια συντάσσουν τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής μετάθεσης και τους υποβάλλουν για έλεγχο νομιμότητας και κύρωση στον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης.
Οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης κυρώνονται το αργότερο έως 15 Ιουνίου εκάστου έτους. Οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης μετά την κύρωσή τους καθίστανται τελικοί.
AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ - ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)