28/11/13

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Μας ετοιμάζουν κακήν ένωσιν

ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΚΑΚΗΝ ΕΝΩΣΙΝ
Ἀνθίστανται ἐπὶ ἔτη ὁ «Ο.Τ.» καὶ οἱ συνεργάται του
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση
1. ρχαγγελικ φρόνημα εχαν ο Γέροντες Χαράλαμπος κα Μρκος
Ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» ἱδρύθηκε τὸ 1961 ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Ἅγιο Γέροντα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο. Τὸ 2011 συνεπλήρωσε πενήντα ἔτη ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του. Τὴν ἐπέτειο αὐτὴ ἑόρτασε μὲ κατάλληλες ἐκδηλώσεις ἡ «Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις» (Π.Ο.Ε), τῆς ὁποίας εἶναι ὄργανο.
Ἐπὶ μισὸ αἰώνα τὸ εὐλογημένο αὐτὸ ἔντυπο ὑπῆρξε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἡ ναυαρχίδα τῶν ὀρθοδόξων ἐντύπων, γιατὶ ἀγωνίζεται μὲ συνέπεια καὶ παρρησία παραδειγματική, χωρὶς νὰ ἀλλάξει γραμμὴ πλεύσεως, ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως καὶ κατισχύσεως τῆςὈρθοδόξου πίστεως, ἐναντίον τῶν πλανῶν καὶ τῶν αἱρέσεων ἀλλὰ καὶ ἐναντίον ὅσων ἐπιχειροῦν ἐκ τῶν ἔσω νὰ ἀλλοιώσουν τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα, νὰ νοθεύσουν τὴν δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας.
Οἱ δεύτεροι, ὡς ἐσωτερικοὶ ἐχθροί, εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνοι, διότι καλυπτόμενοι κάτω ἀπὸ τὸ εὐλογημένο καὶ ἁγιασμένο ράσο τοῦ ὀρθοδόξου κληρικοῦ καὶ τὴν ἰδιότητα τοῦ ὀρθοδόξου θεολόγου δημιουργοῦν σύγχυση στὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι τοὺς τιμοῦν, τοὺς σέβονται καὶ τοὺς ὑποδέχονται, πολλὲς φορὲς μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, χωρὶς νὰ γνωρίζουν ὅτι δὲν τιμοῦν ποιμένες, ἀλλὰ ψευδοποιμένες, ποὺ ὁδηγοῦν τὸ ποίμνιο ὄχι σὲ λιβάδια ὀρθόδοξα, «εἰς νομὰς σωτηρίους», ἀλλὰ σὲ χωράφια ποὺ βλαστάνουν τὰ δηλητηριώδη φυτὰ τῶν αἱρέσεων, «εἰς νομὰς ἀπωλείας».
Ποιός θὰ τοὺς ἀποκαλύψει καὶ θὰ τοὺςφανερώσει, γιὰ νὰ προφυλάξει τὸ ποίμνιο; Συνήθως αὐτοὶ ἀνήκουν στοὺς δυνατούς, στοὺς κατέχοντες, στοὺς διαπλεκόμενους μὲ τοὺς κοσμοκράτορες τοῦ αἰῶνος τούτου. Πρέπει νὰ ἔχει κανεὶς ἀρχαγγελικὸ φρόνημα, γιὰ νὰ μὴ παρασυρθεῖ στὴν σκοτεινὴ πτώση, νὰ εἶναι μπολιασμένος στὴν ἀληθινὴ Ἐκκλησία τῶν μαρτύρων καὶ τῶν ἁγίων, ποὺ δὲν εἶχαν πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ ἀγωνίζονταν μέχρι θανάτου ὑπὲρ τῆς ἀληθείας, ἀποβλέποντες ὄχι στὰ πρόσκαιρα καὶ ὑλικὰ ἀγαθὰ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ στὰ αἰώνια καὶ πνευματικὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Αὐτὸ τὸ φρόνημα διέθεταν καὶ μὲ αὐτὴ τὴν πίστη ἦσαν μπολιασμένοι ὁ ὅσιος Γέροντας Χαράλαμπος Βασιλόπουλος καὶ ὁ ἰσάξιος στὶς ἀρετὲς καὶ στοὺς ἀγῶνες ἡσύχιος καὶ ταπεινός, ἀλλὰ λέων κατὰ τῶν φθειρόντων τὴν πίστη, ὁσιώτατος Γέροντας Μᾶρκος Μανώλης, μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ ὁποίου συνεχίζει ἐπὶ τῆς ἰδίας γραμμῆς νὰ πορεύεται ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» στὴν πρωτοπορία τῶν ὁμολογιακῶν ἀγώνων κατὰ τῆς ἐπιχειρούμενης ψευτοένωσης τῶνὈρθοδόξων μὲ τοὺς ἑτεροδόξους, τῆς ἀλήθειας μὲ τὴν αἵρεση, τοῦ φωτὸς μὲ τὸ σκότος.
Ἐπειδὴ μάλιστα τὸ ἀνὰ χεῖρας φύλλο τῆς ὥριμης πλέον καὶ γεμάτης ἀπὸ καρποὺς μὲ «εὐωδίαν Χριστοῦ» ἐφημερίδοςφέρει τὸν ἀριθμὸν δύο χιλιάδες (2000), ποὺ σημαίνει ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πολυετοῦς ζωῆς της ἐκυκλοφορήθησαν δύο χιλιάδες (2000) φύλλα, ἐντὸς τῶν ὁποίων ἀναλύθηκαν καὶ παρουσιάσθηκαν ὑπερπλείονα θέματα ὀρθοδόξου διδαχῆς ἀπὸ τοὺς ἀριστεῖς τῆςὈρθοδόξου Παραδόσεως, ὁσίους Γέροντες καὶ εὐσεβέστατους λαϊκούς, τιμώντας τὴν μνήμη τῶν ἐξ αὐτῶν ὁσίως κοιμηθέντων καὶ ἐνισχύοντας τὸ ἀγωνιστικὸ φρόνημα τῶν ἐργαζομένων καὶ συνεργαζομένων, θὰ καταγράψομε μερικὲς σκέψεις γιὰ τὴν ἑτοιμαζόμενη πρὸ πολλοῦ ψευδοένωση μὲ τοὺς ἑτεροδόξους, ἡ ὁποία ἐν πολλοῖς ἐφαρμόζεται καὶ τείνει νὰ ὁλοκληρωθεῖ, χωρὶς οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ νὰ τὸ ἀντιλαμβάνονται, διότι οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους ἔχουν προσχωρήσει στὸ στρατόπεδο τῶν «φιλενωτι κῶν», ἐνῶ οἱ «ἀνθενωτικοί» διώκονται καὶ συκοφαντοῦνται.
2. «Φιλενωτικοί» κα«νθενωτικοί». Πρέπει ν λλάξει ρολογία
Θέσαμε εἰσαγωγικὰ στοὺς ὅρους «φιλενωτικοί» καὶ «ἀνθενωτικοί», διότι, ὅπως χρησιμοποιοῦνται στὴν θεολογικὴ γλώσσα ἀπὸ ἐπίδραση δυτική, δὲν ἀποδίδουν τὴν πραγματικότητα ἀπὸ ὀρθοδόξου πλευρᾶς, καὶ πρέπει νὰ ἀλλάξει ἡ χρήση τους, ὥστε ἐννοιολογικὰ νὰ ἀνταποκρίνονται πρὸς τὴν ὀρθόδοξη κατανόηση τῶν πραγμάτων. Ἡ δουλικὴ στάση ἀπέναντι στὴν δυτικὴ βιβλιογραφία, ἰδιαίτερα ἀπὸ τοὺς πανεπιστημιακοὺς θεολόγους καὶ ἱστορικούς, ποὺ ἐσπούδασαν στὴν Ἑσπερία, εἶχε σὰν συνέπεια νὰ υἱοθετηθεῖ αὐτὴ ἡ διάκριση μεταξὺ «φιλενωτικῶν» καί «ἀνθενωτικῶν», ἡ ὁποία γιὰ μὲν τοὺς δυτικοὺς εἶναι ὀρθή, γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους ὅμως εἶναι ἐσφαλμένη, διότι παρουσιάζει τοὺς ἰδικούς μας Ἁγίους καὶ θεολόγους νὰ εἶναι ἀντίθετοι μὲ τὴν ἕνωση, μὲ τὴν ἀγάπη, μὲ τὴν εἰρήνη, πρᾶγμα ὅμως, ποὺ δὲν εἶναι ἀληθές. Οἱ δικοί μας θεολόγοι, ὅπως ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, ποὺ χαρακτηρίζονται ὡς «ἀνθενωτικοί», δὲν εἶναι ἐναντίον τῆς ἑνώσεως, ἀλλὰ ἐναντίον τῆς κακῆς ἑνώσεως, ὅπως π.χ. μᾶς τὴν ἐπέβαλε ὁ πάπας στὴν σύνοδο Φερράρας - Φλωρεντίας, μιᾶς ἑνώσεως, δηλαδή, ποὺ δὲν συνοδεύεται ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ υἱοθετεῖ τὶς αἱρέσεις ὡς ἀλήθεια καὶ δέχεται τὴν παγκόσμια ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τοῦ πάπα, τὴν ἀντιευαγ γελική, ἀντισυνοδική, ἀντιπατερικὴ καὶ παράλογη διδασκαλία γιὰ τὸ πρωτεῖο τοῦ πάπα. Αὐτὴ ἡ ἕνωση ὅμως, χωρὶς τὴν ἀλήθεια, δὲν εἶναι ἀληθινὴ ἕνωση, ἀλλὰ ψευτοένωση, ὑποκρισία καὶ ἀπάτη, διότι, ἐφ᾽ ὅσον δὲν καταδικάζει τὶς αἱρέσεις καὶ δὲν ἐξαλείφει τὰ χωρίζοντα, σημαίνει πὼς ἀφήνει ἄθικτα ὅσα διαιροῦν καὶ χωρίζουν.
Ἡ Ἐκκλησία πάντοτε, ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἀποστόλων, ἤθελε οἱ πιστοὶ νὰ εἶναι ἑνωμένοι στὴν πίστη, νὰ φρονοῦν τὰ αὐτά, διότι «ες Κύριος μία πίστις, ν βάπτισμα»1· γι᾽ αὐτὸ καὶ ὅσους δὲν συμφωνοῦσαν στὴν μία καὶ ἑνιαία πίστη καὶ διετύπωναν δικές τους διδασκαλίες τοὺς ἀναθεμάτιζε καὶ τοὺς καταδίκαζε ὡς αἱρετικούς. Ἡ ἀληθινὴ ἕνωση λοιπὸν προϋποθέτει ἑνότητα στὴν πίστη, «τ ατ φρονεν ν λλήλοις κατΧριστν ησον»2, καὶ γι᾽ αὐτὴν τὴν ἀληθινὴ ἕνωση ἀγωνίσθηκαν ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Ἅγιοι καὶ Πατέρες, καὶ ἑπομένως στὴν πραγματικότητα αὐτοὶ εἶναι οἱ φιλενωτικοί, ἐνῶ οἱ ἄλλοι, ὁ Βησσαρίων καὶ ἡ ὁμάδα του, ποὺ προσχώρησαν στὴν παπικὴ ἀντίληψη περὶ ἑνότητος καὶ στὴν ἀποδοχὴ τοῦ πρωτείου τοῦ πάπα εἶναι οἱ ἀνθενωτικοί. Οἱ δυτικοὶ θεολόγοι καὶ ἱστορικοὶ ἀντιλαμβανόμενοι τὴν ἕνωση ὡς ἕνωση μὲ τὸν πάπα καὶ τὶς αἱρέσεις του, δικαιολογημένα χρησιμοποιοῦν τὸν ὅρο «ἀνθενωτικοί» γιὰ τὸν Ἅγιο Μᾶρκο τὸν Εὐγενικό, γιὰ τὸν Γεννάδιο Σχολάριο καὶ ὅλους τοὺς μετὰ ταῦτα Ὀρθοδόξους, ποὺ ἀπορρίπτουν αὐτὴν τὴν παπικὴ ἕνωση, καὶ τὸν ὅρο «φιλενωτικοί» γιὰ τὸν Βησσαρίωνα καὶ ὅλους τοὺς μετὰ ταῦτα φιλοπαπικούς. Οἱ Ὀρθόδοξοι ὅμως θεωροῦμε φιλενωτικούς, φίλους τῆς ἑνώσεως ἐν τῇ ἀληθείᾳ, τὸν Ἅγιο Μᾶρκο καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ, καὶ ἀνθενωτικοὺς τοὺς ἀντίθετους μὲ αὐτὴν τὴν ἕνωση, τὸν Βησσαρίωνα καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. Ἔχει πάντως τόσο πολὺ ἐπικρατήσει αὐτὴ ἡ παπικῆς προελεύσεως διάκριση μεταξὺ «φιλενωτικῶν» και «ἀνθενωτικῶν», ὥστε κυριαρχεῖ καὶ
στὴν Ὀρθόδοξη θεολογικὴ καὶ ἱστορικὴ βιβλιογραφία, ἀπὸ τὴν ὁποία πρέπει σιγά-σιγά νὰ ἐξοβελισθεῖ, ὅπως ἔχει ἀρχίσει σιγά-σιγά νὰ ἐξοβελίζεται στοὺς κύκλους τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ὁ χαρακτηρισμὸς ὡς ἐκκλησιῶν τῶν αἱρέσεων τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ, τοῦ Παπισμοῦ, τοῦ Προτεσταντισμοῦ, παρὰ τὸ ὅτι οἱ Οἰκουμενισταὶ ἐξακολουθοῦν νὰ τὶς ὀνομάζουν ἐκκλησίες.
3. Καλ κα κακ νωση
Ἀπὸ ὅσα σύντομα ἐλέχθησαν προκύπτει ὅτι ὑπάρχει καλὴ ἕνωση, ἡ ἕνωση μὲ τὴν ἀλήθεια τῶν δογμάτων, καὶ κακὴ ἕνωση, ἡ ἕνωση μὲ τὸ ψεῦδος τῶν αἱρέσεων, ἡ ἕνωση, δηλαδή, μὲ τοὺς αἱρετικούς, χωρὶς νὰ ἀποκηρύξουν τὴν αἵρεση καὶ τὴν πλάνη. Φαντασθῆτε, ἂν ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων θὰ ἦταν ποτὲ δυνατὸν νὰ ἑνωθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι μὲ τοὺς Ἀρειανούς, τοὺς Νεστοριανούς, τοὺς Μονοφυσίτες, τοὺς Εἰκονομάχους, χωρὶς νὰ καταδικασθοῦν οἱ αἱρέσεις τους. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ἐπειδὴ οἱ ἐν λόγῳ αἱρετικοὶ ἐλεγχθέντες δὲν ἀποκήρυξαν τὶς αἱρέσεις, τοὺς κατεδίκασαν ὡς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς ἀπέκοψαν ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.
Δυστυχῶς σήμερα ἔχει ἐγκαταλειφθῆ αὐτὴ ἡ πατερικὴ γραμμή, καὶ οἱ ἐκκλησιαστικοί μας ἡγέτες προετοιμάζουν κακὴ ἕνωση μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Μονοφυσίτες, Παπικοὺς καὶ Προτεστάντες, ἕνωση, δηλαδή, μετὰ τὴν ὁποία ὁ καθένας θὰ κρατήσει τὰ δικά του πιστεύματα, εἴτε εἶναι ὀρθόδοξα εἴτε εἶναι αἱρετικά. Τὸ μοντέλο αὐτὸ τῆς ἑνότητος τὸ ἔχει ἐφαρμόσει ἤδη ὁ Παπισμὸς μὲ τὴν περιβόητη Οὐνία, ποὺ σημαίνει ἕνωση (Οὐνία = ἕνωση), σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὅσοι ἑνώνονται μὲ τὸν πάπα δὲν χρειάζεται νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ τῆς πίστεως καὶ τῆς λατρείας τους, ἀρκεῖ νὰ δεχθοῦν τὸ πρωτεῖο τοῦ πάπα καὶ νὰ τὸν μνημονεύουν στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες. Δὲν ἐνδιαφέρει, δηλαδή, τὸν Παπισμὸ ἡ ἀλήθεια στὴν πίστη, στὰ δόγματα, ἀλλὰ μόνο ἡ ἐξουσία. Μήπως θὰ ἐνδιαφέρει τὸν Ἀντίχριστο ἡ πίστη τῶν λαῶν; Ἀρκεῖ νὰ πέσουν καὶ νὰ τὸν προσκυνήσουν. Τὸ ἴδιο μοντέλο ἑνότητος, ἐπεκτεινόμενο καὶ στὶς θρησκεῖες, προβάλλει καὶ ἡ Μασονία, ἡ ὁποία δέχεται στοὺς κόλπους της ὀπαδοὺς ὅλων τῶν θρησκειῶν, τὶς ὁποῖες ἐξισώνει, ἀρκεῖ νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν δική της θεότητα, ὄχι βέβαια τὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεό, τὸν μόνο ἀληθινὸ Θεό, ἀλλὰ τὸν δικό τους κατασκευασμένο θεό, ψευδῆ καὶ ἀνύπαρκτο, ἢ μᾶλλον τὸν ὑπαρκτὸ καὶ ὑψωμένο εἰς Θεό Ἑωσφόρο, τὸν «Μέγα Ἀρχιτέκτονα τοῦ Σύμπαντος», ὁ ὁποῖος ἀνθίσταται, ἀντιστέκεται, ἀντιμάχεται τὴν ἀλήθεια ὅτι ὁ Χριστός, ὡς Θεάνθρωπος, εἶναι ὁ μοναδικὸς Σωτήρας καὶ Λυτρωτής, εἶναι τὸ φῶς, ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή. Κατὰ τοὺς Μασόνους φῶς καὶ ἀλήθεια ὑπάρχουν σὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες καὶ περισσότερο βέβαια
στὴν δική τους μυστικὴ καὶ ἀπόκρυφη θρησκεία. Ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ προωθεῖ τὰ δύο αὐτὰ μοντέλα ἑνότητος σὲ διαχριστιανικὸ καὶ διαθρησκειακὸ ἐπίπεδο, εἶναι τέκνο τῆς Μασονίας. Ὅπως διακηρύξαμε τελευταῖα ἡ ἄτυπη «Σύναξη Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν» σὲ κείμενό μας γιὰ τὴν Μασονία « Μασονισμς εναι μήτρα το Οκουμενισμο».
4. Τώρα κα κκλησία τς λλάδος πρ τς κακς νώσεως
Αὐτὰ τὰ μοντέλα ψευδοῦς ἑνότητος προβάλλουν ἐπὶ ἕνα σχεδὸν αἰώνα οἱ ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων Οἰκουμενισταί, κληρικοὶ καὶ θεολόγοι, πρωτοστατούσης δυστυχῶς τῆς ἄλλοτε Μεγάλης στὴν ὑπεράσπιση τῆς Ὀρθοδοξίας Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου καὶ μὲ μεγαλύτερη ἔνταση καὶ ἔκταση ἐπὶ τοῦ νῦν Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μέχρι καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ, παρὰ τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ποὺ χαρακτηρίζουν ὅλους μας, δὲν ἐνέκρινε οὔτε ἀκολουθοῦσε τὰ πρωτοφανῆ στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση ἀνοίγματα πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἐπικρινόμενη γι᾽ αὐτὸ ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὰς ὡς ἀναχρονιστικὴ καὶ ἀπροσάρμοστη. Ἀρκεῖ νὰ ὑπενθυμίσομε τὴν σφοδρὴ ἀντίδραση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’, τοῦ ἀπὸ Φιλίππων, στὴν συνάντηση τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου μὲ τὸν πάπα Παῦλο ΣΤ’ στὰ Ἱεροσόλυμα τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1964 καὶ τὴν διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τοῦ Ἀθηναγόρου τὸ 1970 ἀπὸ τοὺς Μητροπολίτες Παραμυθίας κ. Παῦλο, Ἐλευθερουπόλεως κ. Ἀμβρόσιο καὶ Φλωρίνης κ. Αὐγουστῖνο. Τώρα στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τὰ πράγματα ἔχουν ἀλλάξει δραματικά. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος συναγωνιζόταν τὸ Φανάρι σὲ φιλοπαπικὰ καὶ οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα, καὶ ἡ σύνθεση τῆς Ἱεραρχίας ἔκτοτε, μὲ τὴν ἀποχώρηση τῶν παλαιῶν ἱεραρχῶν, διαρκῶς καθίσταται εὐνοϊκώτερη ὑπὲρ τῆς κακῆς ἑνώσεως καὶ τοῦ δογματικοῦ μινιμαλισμοῦ, συνεχιζομένης κατὰ πάντα τῆς φιλοπαπικῆς καὶ οἰκουμενιστικῆς γραμμῆς τοῦ ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χριστοδούλου. Ἐλάχιστοι ἀρχιερεῖς, ἐκ τῶν παλαιῶν καὶ νέων, διαφωνοῦν μὲ τὴν οἰκουμενιστικὴ καὶ φιλοπαπικὴ γραμμὴ τοῦ Φαναρίου, μὲ πρώτιστο στὴν παρρησία καὶ στὴν θεολογικὴ ἐπιχειρηματολογία, ποὺ ὑπενθυμίζει μεγάλους Ἁγίους Πατέρες, τὸν Σεβ. Πειραιῶς. Δὲν διστάζουν πολλοὶ ἐκ τῶν Οἰκουμενιστῶν νὰ ὑποστηρίξουν τὴν κακὴ ἕνωση, τὴν ἕνωση, δηλαδή, μὲ παραμονὴ τῶν αἱρέσεων, τὴν ἕνωση παρὰ τὶς αἱρέσεις, ἔστω καὶ ἂν ὑπάρχει αἵρεση. Μητροπολίτης τῆς Μακεδονίας, ἐπιπλήττοντας κληρικὸ τῆς Μητροπόλεώς του γιὰ τὴν ἀντιοικουμενιστική του στάση, τοῦ εἶπε περίπου ὅτι ἄδικα γίνεται ὅλος αὐτὸς ὁ ἀντιοικουμενιστικὸς ἀγώνας, διότι ἡ ἕνωση θὰ γίνει ὁπωσδήποτε, καὶ ἡ κάθε χριστιανικὴ «ἐκκλησία» θὰ κρατήσει τὰ δικά της, υἱοθετώντας ἀπολύτως τὸ μοντέλο τῆς κακῆς ἑνώσεως. Θὰ τὸν παρακαλούσαμε μόνο αὐτὰ νὰ τὰ γράψει καὶ νὰ τὰ εἰπεῖ δημοσίως, γιὰ νὰ τεθοῦν ὑπ᾽ ὄψιν καὶ τοῦ ποιμνίου του καὶ τοῦ εὐρυτέρου ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος. Ἄλλος Μητροπολίτης, γνωστὸς γιὰ τὶς καινοτομίες του, ἔλαβε μέρος σὲ ἐκδήλωση, ποὺ ὀργάνωσαν οἱ Παπικοὶ στὴν Ἀθήνα, τὸ Σάββατο, 9 Νοεμβρίου,καὶ στὴν εἰσή γησή του, ὅπως πληροφορηθήκαμε, ἐπήνεσε ἐνθουσιαστικὰ τὴν Β´ Βατικάνειο Σύνοδο, γιὰ τὴν ὁποία γινόταν ἡ ἐκδήλωση μὲ ἀφορμὴ τὴ συμπλήρωση πενήντα ἐτῶν ἀπὸ τὴν σύγκλησή της (1963- 2013). Ἔχουμε πλέον οὐσιαστικὰ ταυτισθῆ μὲ τοὺς Παπικοὺς καὶ χαιρόμαστε καὶ ἐνθουσιαζόμαστε γιὰ τὰ κατὰ τὴ δική τους κρίση ἐπιτεύγματα, τὰ ὁποῖα ὅμως οἱ ὀρθοδόξως κρίνοντες τὰ θεωροῦν ἀνύπαρκτα· οὔτε τὸ πρωτεῖο καὶ τὸ ἀλάθητο τοῦ πάπα ἀποδοκίμασε ἡ σύνοδος, μᾶλλον τὸ ἐνίσχυσε καὶ τὸ ἑδραίωσε, οὔτε τὸ μοντέλο τῆς Οὐνίας ἀπέρριψε, καὶ περιμένει τὸ Βατικανὸ νὰ ἑνωθοῦμε μαζί του ὡς Οὐνίτες. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἐρωτηθεὶς ἀπὸ παπικό, ἂν συμμερίζεται τὴ γνώμη πολλῶν Ὀρθοδόξων περὶ τοῦ ὅτι ὁ
Παπισμὸς εἶναι αἵρεση, ὅπως τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ ἄλλων ἢ θεωρεῖ τὸν Παπισμὸ ὡς Ἐκκλησία, ἀπήντησε, ἂν οἱ πληροφορίες μας εἶναι σωστές, ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι αἵρεση, ἀλλὰ κανονικὴ ἐκκλησία, καὶ οἱ ἰσχυριζόμενοι τὸ ἀντίθετο ἔχουν ψυχολογικά προβλήματα. Φαίνεται ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο βγάζει ἀπὸ τὴ μέση τοὺς Ἁγίους Πατέρες μὲ τὴν Μεταπατερικὴ Θεολογία, γιατὶ τοὺς θεωρεῖ ψυχικὰ ἀσθενεῖς, συμφωνώντας μὲ ἄλλους, ποὺ τοὺς θεωροῦν ὡς «ὄργανα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως», ποὺ ὑπόκεινται στὴν κρίση τοῦ Θεοῦ, γιατὶ προκάλεσαν τὸ σχίσμα. Αὐτὸ εἶναι σαφῶς βλασφημία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ ἐνεργοῦντος, ἐν τοῖς Ἁγίοις, ἁμαρτία, ποὺ εἶναι ἀσυγχώρητη, κατὰ τὸν ἀψευδῆ λόγο τοῦ Κυρίου ὅτι «πσα μαρτία κα βλασφημία φεθήσεται τος νθρώποις, δ το Πνεύματος βλασφημία οκ φεθήσεται τος νθρώποις»3. Εἶναι λοιπὸν ψυχικὰ ἄρρωστοι ὁ Μέγας Φώτιος, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός, ὁ Γεννάδιος Σχολάριος, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, οἱ Ἅγιοι Κολλυβάδες καὶ τόσοι ἄλλοι, ποὺ θεωροῦν τὸν Παπισμό αἵρεση;
5. ωσφ Βρυέννιος κα Γεννάδιος Σχολάριος ναντίον τς κακς νώσεως
Δὲν θὰ ἐπιχειρηματολογήσουμε τώρα θεολογικὰ ἐναντίον τῆς κακῆς ἑνώσεως, ποὺ καὶ λογικὰ δὲν στέκεται. Πῶς θὰ εἴμαστε ἑνωμένοι, ἐνόσῳ μᾶς χωρίζουν καὶ μᾶς διαιροῦν τεράστιες διαφορές; Θὰ τὸ κάνουμε στὸ ἀμέσως προσεχὲς μέλλον ἐπικαλούμενοι καὶ ἀρχαίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι δέχονται ὅτι ὑπάρχει καλὸς πόλεμος καὶ κακὴ εἰρήνη, κακὴ ὁμόνοια καὶ καλὴ διαφωνία4, ἀλλὰ ἰδιαίτερα δύο μεγάλες θεολογικὲς μορφὲς τοῦ 15ου αἰῶνος, ποὺ ἔζησαν στὸ κλῖμα τῆς προετοιμασίας ἀλλὰ καὶ τῶν ἐργασιῶν τῆς ψευτοσυνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας, ὅπου πραγματοποιήθηκε ἡ ψευδὴς καὶ κακὴ ἕνωση. Πρόκειται γιὰ τὸν ὁσιολογιώτατο μοναχὸ Ἰωσὴφ Βρυέννιο καὶ τὸν ὀρθοδοξώτατο Πατριάρχη καὶ ἐθνάρχη Γεννάδιο Σχολάριο. Ὁ πρῶτος σὲ ὁμιλία του, ποὺ ἔγινε στὸν περιώνυμο Ἱ. Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἀνέγνωσε ἐνώπιον τῆς Συνόδου μελέτη ὄχι περὶ τῆς ἑνώσεως μὲ τοὺς Λατίνους, ἀλλὰ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ἡ ὁποία εἶχε ὑποταγῆ καὶ ἑνωθῆ τότε μὲ τὸν πάπα5. Θεωρεῖ τὴν ἕνωση μὲ τοὺς Κυπρίους ἀδύνατη καὶ ἀδιανόητη, ἂν ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου δὲν ἀπορρίψει ὅλα ὅσα προσέλαβε ἀπὸ τοὺς Λατίνους καὶ ἰδιαίτερα τὴν ὑποταγὴ στὸν πάπα. Δὲν εἶναι δυνατόν, γράφει γιὰ ὁποιαδήποτε αἵρεση νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ νὰ κρατήσει ἀμετακίνητα τὰ δικά της: «Κα πσα δαρεσις, μετακινήτων ατ τν συνήθων φυλαττομένων παρακαλε νωθναι τος ρθοδόξοις μν· κα ατς δ πάπας οδν λλο ζητε παρ μν, τ καλεν ατν γιον κα συλλειτουργεν τος κείν πείκουσιν»6. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἑνωθεῖσα μὲ τὸν πάπα ἑνώθηκε μὲ τὴν πλάνη, μὲ ἐκκλησία ποὺ εἶναι ἀντίθετη πρὸς ἐμᾶς εἰς τὰ καίρια τῶν δογμάτων: «γ περ τς μελετωμένης ταύτης νώσεως κενό φημι· τίς κοινωνία ληθείας πρς πλάνην; Τί δ μν κα Κυπρίοις κοινόν; κενοι, νέκαθεν ντες ατόνομοι, κκλησί μν ντιθέτ περ τ καίρια τν δογμάτων, τν ατονομίαν ταύτην προδόντες, πόκεινται πάντως, κα κόντες κοντες δη δουλεύουσι»7. Καὶ ὁ Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος, ἀφοῦ ἔζησε ὅλα τὰ συντελεσθέντα στὴν ψευτοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας καὶ ἔφυγε λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν λήξη τῶν ἐργασιῶν της, γιὰ νὰ μὴ ὑπογράψει τὴν ψευτοένωση, ἀκολουθώντας τὸν Ἅγιο Μᾶρκο Εὐγενικό, σὰν αὐτὴν τὴν κακὴ ἕνωση, ποὺ ἑτοιμάζονται τώρα νὰ μᾶς ἐπιβάλουν οἱ τὰ τοῦ πάπα φρονοῦντες, οἱ παπόδουλοι καὶ παπόφρονες, ἔγραψε ἕνα ἐξαιρετικὸ κείμενο μὲ τίτλο: «λεγχος τν σοφιστικν τρόπων τς ερήνης, ος ο λατινιστα περιδουσιν ες ξαπάτην τν πλουστέρων»8. Ἀπαντώντας στὴν κατηγορία ὅτι ἐμποδίζει τὸ καλὸ καὶ ἅγιο ἔργο τῆς ἑνώσεως, ὅπως κατηγοροῦν καὶ ἐμᾶς σήμερα οἱ Οἰκουμενισταί, ἀπαντᾶ ὅτι κατὰ τὴν Πατερικὴ Παράδοση ὑπάρχει καὶ πόλεμος ἐπαινετὸς καὶ εἰρήνη ψεκτή, καὶ ὅτι ἀκόμη καὶ ὁ Χριστὸς στὰ θέματα τῆς πίστεως προτιμᾶ τὸν πόλεμο ἀπὸ τὴν εἰρήνη: «γ δ κατ τος ερος θεολόγους οδα κα πόλεμον παινετν κα ερήνην ψεκτήν, μλλον δ κα τ μν ησον κα δεσπότην λθόντα βαλεν οκ ερήνην λλ μάχαιραν π γς»9. Δὲν εἶναι εὐχαριστημένος μὲ τὴν διαίρεση τῶν Χριστιανῶν· πονᾶ, γιατὶ δὲν εἴμαστε ἑνωμένοι, ὅπως πονοῦμε ὅλοι μας. Αἴτιοι ὅμως αὐτῆς τῆς διαιρέσεως εἶναι ἄλλοι, καὶ αὐτοὶ πρέπει νὰ τὴν θεραπεύσουν. Δὲν θὰ κρίνει ἐμᾶς ὁ Θεός, ἀλλὰ αὐτοὺς ποὺ προκάλεσαν τὸ σχίσμα. Ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ ὁμολογοῦμε τὴν ἀλήθεια καὶ ἔτσι, χωρὶς φόβο, νὰ περάσουμε τὴν ζωή μας: «λγομεν ον μ νούμενοι· λλ οτε τν ρχν ατοατιοι το σχίσματος γεγονότες, κα νν λλοις προσκον μλλον λύειν ατό, λύειν πώσποτε μβουλομένων, ς δ ατο μ φείλοντες τν λόγον τς ερήνης τ
Θε, τά τε ληθ μολογοντες δες διαπερμεν τν βίον»10.
πίλογος
νδεικτικ ναφερθήκαμε στος δύο ατος μεγάλους γωνιστς κα ποστηρικτς τς καλς νώσεως κα τς καλς ερήνης, πο κφράζουν διαχρονικ τν ρθόδοξη κκλησία κα τν Μεγάλη κκλησία Κωνσταντινουπόλεως, ποία π τν περασμένο αώνα προωθε τν κακ νωση μ σοφιστικ πιχειρήματα, πως γράφει Γεννάδιος Σχολάριος, κα ποκαλε τν πάπα χι πλς «γιο», πργμα πο κατακρίνει ωσφ Βρυέννιος, λλ γιώτατο κα σεβασμιώτατο κα γαπητ δελφ κα κανονικὸ ἐπίσκοπο Ρώμης, θυμιάζουσα α τν ς «ελογημένον ρχόμενον ν νόματι Κυρίου» κα μνημονεύουσα τ νομά του σ ρθόδοξη κολουθία κα πλεστα λλα. ταν «ρθόδοξος Τύπος» δρύθηκε π τν Γέροντα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, θηναγόρας πο προσπαθοσε ν πιβάλει τν κακ νωση εχε ντιμέτωπη στ σύνολό της σχεδν τν κκλησία τς Ελλάδος κα σχυρς θεολογικς κα μοναστικς δυνάμεις. τωρινς Πατριάρχης τν χει σύμμαχο, κα ο θεολογικς κα μοναστικς δυνάμεις μ τν πάροδο το χρόνου ξασθενον, κόμη κα στ γιον ρος. «Ο.Τ» κα σοι συμφωνον στν ρθόδοξη κα Πατερικ γραμμή του θ ξακολουθήσουμε ν μολογομε κα ν γωνιζόμαστε γι τν καλ νωση κα τν καλερήνη. μες εμαστε ο φιλενωτικοί· ο Οκουμενιστα κα ο παπόφρονες εναι ο νθενωτικοί, γιατ εναι ναντίον τς καλς νώσεως, πο προϋποθέτει τν λήθεια τν δογμάτων. Θες ν τ σοφί κα παντοδυναμί Του θ βρε τρόπον ν διώξει τ μαρο σύννεφο τς παναιρέσεως το Οκουμενισμο, γι
ν πλωθε φωτειν νεφέλη τς εσεβείας, ν πικρατήσει μόνοια κα ερήνη μ τν πικράτηση τς ληθείας τν δογμάτων, πως γινε μ τν αρεση τν Εκονομάχων, πο ταλαιπώρησε τν κκλησία περισσότερο π να αώνα. σοι τότε θ βρίσκονται ν ζω, λλ κα ο ν Κυρί τεθνετες θ ψάλλουν μέ χαρ κα γαλλίαση: «μέρα χαρμόσυνος κα εφροσύνης νάπλεως πεφανέρωται σήμερον· φαιδρότης δογμάτων γάρ τν ληθεστάτων στράπτει κα λάμπει... κα μόνοια γίνεται τν πιστν θεοβράβευτος»11. Θ λάμψει φαιδρότητα τν ληθεστάτων δογμάτων, κα θ πικρατήσει ληθιν κα θεοβράβευτη μόνοια, ληθιν κα καλ νωση. Ατν τν νωση βραβεύει Θεός, τν λλη μ τος αρετικος τν βραβεύει λλος.
ποσημειώσεις:
1.φ. 4, 5.
2. Ρωμ. 15, 5.
3. Ματθ. 12, 31.
4.Βλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, πολογητικς τς ες Πόντον φυγς, 82, ΕΠΕ 1, 176: «Κρείττων γρ παινετς πόλεμος ερήνης χωριζούσης Θεο». ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ες τ κατ ωάννην μιλία ΝΖ/ ΕΠΕ 14, 58, PG 59, 316: «στι κα κακ μόνοια κα καλ διαφωνία». ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Ες τ κατ Ματθαον μιλία ΛΕ/, ΕΠΕ 10, 492, PG 57, 405: «Ο πανταχο μόνοια καλόν, πε κα ληστα συμφωνοσιν».
5. ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ, Μελέτη περ τς τν Κυπρίων πρς τν ρθόδοξον κκλησίαν μελετηθείσης νώσεως. Ερηται δ ν τ περιωνύμ τς το Θεο Σοφίας να, ν τ συνοδικ, πρς τν σνοδον, ν ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ, Τ Ερεθέντα κδ. Β. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Θεσ/νίκη 1990, τόμ. Β/, σελ. 11ἑἑ.
6. Ατόθι, σελ. 12.
7. Ατόθι, σελ. 11.
8. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ, παντα τ Ερισκόμενα, κδ. L. PETIT - X. SIDERIDES - M. JUGIE, τόμ. ΙΙΙ, 22-49.
9.Ατόθι, 36.
10. Ατόθι, 41.
11. Στιχηρ τν Ανων τς Κυριακς τς ρθοδοξίας.

Ορθόδοξος Τύπος, 29/11/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)