30/4/14

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 2.5.14 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
◇ Νέαν σταυροφορίαν ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας προαναγγέλλουν αἱ ἐνέργιαι τοῦ Βατικανοῦ εἰς τὴν Οὐκρανίαν.
◇ Οἱ ὅροι καὶ αἱ προϋποθέσεις διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου.

◇ Συναγερμός: Βαδίζομεν ὁλοταχῶς πρὸς τὴν «ἕνωσιν» μὲ τοὺς Παπικούς
◇ Ἡ συνάντησις τοῦ Πάπα μὲ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην. Τοῦ Μοναχοῦ Νικολάου Ἁγιορείτου.
◇ Τὸ πολιτικὸν σύστημα συμπλέει μὲ τὸ τουρκικὸν προξενεῖον εἰς τὴν Θράκην.
◇ Μετ᾽ ἐμποδίων ἡ συνάντησις Πάπα - Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα τὴν 24ην Μαΐου.
◇ ΟΧΙ εἰς τὴν ἵδρυσιν τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικῆν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
◇ Ἡ ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συν­όδου μὲ τὴν ὁποίαν καταδικάζει τὸν τεκτονισμόν.
◇ Φαντασθῆτε τί ἔχει νὰ γίνη εἰς τὸν Βοτανικὸν μὲ τὸ Τέμενος καὶ τὸ γήπεδον τοῦ Παναθηναϊκοῦ.
◇ Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.
◇ Ὁλόκληρον τὸ σχέδιον ἐποικισμοῦ τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τῆς Τουρκίας μὲ ἑκατομμύρια μουσουλμάνων.
◇ Ἀπάντησις εἰς τὸν συγγραφέα κ. Δήμου, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸ Ἅγιον Πάσχα, ἠμφισβήτησε τὸ «Ἅγιον Φῶς». Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
◇ Εἰς κρίσιμον κατάστασιν ἡ ὑγεία τοῦ Θεολόγου κ. Νικ. Σωτηροπούλου. Νὰ ἀναληφθοῦν πρωτοβουλίαι πρὸς ἄρσιν τοῦ ἀφορισμοῦ.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)