27/11/14

Ψήφισμα Ημερίδας ενάντια στην ίδρυση Κατεύθυνσης Ισλαμικών Σπουδών

Ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι στή Συγκέντρωση-Ἡμερίδα ἐνάντια στήν ἵδρυση «κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.», πλῆθος πολιτῶν, κληρικῶν, λαϊκῶν, ἐκπαιδευτικῶν, φοιτητῶν καί Πανεπιστημιακῶν καθηγητῶν, ἀφοῦ ἀκούσαμε τίς ὁμιλίες τοῦ Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καί τεσσάρων διακεκριμένων ἀκαδημαϊκῶν καθηγητῶν ἀπό διάφορες Πανεπιστημιακές Σχολές, ὁμόφωνα καί διά βοῆς ἐγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα:
1. Δηλώνουμε τήν ἀπόλυτη ἀντίθεσή μας στην ἵδρυση «κατεύθυνσηςἸσλαμικῶν Σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ.».
2.    Τυχόν ἵδρυση «κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ.» καί μάλιστα μέ τήν σπουδή καί τήν περίεργη διαδικασία πούἀκολουθήθηκε, μαρτυρεῖ ὕποπτες σκοπιμότητες, στερεῖται ἐπιστημονικῆς καί θεολογικῆς τεκμηρίωσης, ἐνέχει κινδύνους ἀπό πλευρᾶς Ἐθνικῆς πολιτικῆς, εἶναι μέ λίγα λόγια ἐθνικά καί θρησκευτικά ἐπικίνδυνη.
3.     Ἀπό τήν ἀνάλυση τοῦ θέματος ἀπό τούς διακεκριμένους ἀκαδημαϊκούςὁμιλητές διαπιστώνεται ὅτι ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ. εἶναι καί πρέπει νά παραμείνει Ὀρθόδοξη Χριστιανική Σχολή καί ὄχι νά μετατραπεῖσέ Σχολή Θρησκειολογίας. Ἀκόμη περισσότερο ὅταν ἠ Χριστιανική Θεολογία εἶναι ἀπολύτως ἀσύμβατη μέ τήν ἰσλαμική καί ὁ συμφυρμός Χριστιανικῶν καί Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν θά ἀποτελέσει διεθνήἀρνητική πρωτοτυπία.
4.    Ἐρωτηματικά προκαλεῖ ἡ προώθηση ἵδρυσης «κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν» στή Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ. ὅταν μόλις τό 2014 ἔκλεισε ἡἐπί 40 χρόνια λειτουργοῦσα στή Θεσσαλονίκη Εἰδική ΠαιδαγωγικήἈκαδημία Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ), ἡ ὁποία εἶχε ὡς ἱδρυτικό της σκοπό νά καταρτίζει διδασκάλους γιά τά σχολεῖα τῆς μειονότητας τῆς Θράκης.
5. Ζητοῦμε ἀπό ὅλους τούς ἁρμόδιους παράγοντες τῆς Πολιτείας, Κυβέρνηση, Ἀντιπολίτευση, Αὐτοδιοίκηση, νά ἀναλογιστοῦν τίς εὐθύνες τους καί νά ἀρνηθοῦν νά συμπράξουν σέ ἕνα πραγματικό ἀνοσιούργημα γιά τήν Πατρίδα καί τή Θρησκεία μας, πού δυστυχῶς φαίνεται νά προωθοῦν τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, οἱ Πρυτανικές Ἀρχές τοῦ Α.Π.Θ., ἀλλά καί οἱ Ἀρχές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ..
6. Καλοῦμε τούς Βουλευτές, οἱ ὁποῖοι σέ λίγο χρονικό διάστημα θά ζητήσουν τήν ψῆφο μας, νά δηλώσουν εὐθαρσῶς τήν ἀντίθεσή τους, ἀρνούμενοι νάὑπερψηφίσουν τήν ἵδρυση «κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν» στή Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ., ὅταν σύμφωνα μέ πληροφορίες, εἰσαχθεῖ γιά ψήφιση στή Βουλή. Δικαιολογίες καί συμψηφισμοί δένὑπάρχουν, οὐ μενετοί, ἡ ἀπάντηση θά δοθεῖ στήν κάλπη ἀνάλογα μέ τήν δημόσια στάση τοῦ καθενός.
7. Ἐξουσιοδοτοῦμε τήν Συντονιστική Ἐπιτροπή τῆς σημερινῆς Συγκέντρωσης-Ἡμερίδας νά προωθήσει τό ψήφισμα σέ ὅλους τούςἀρμόδιους παράγοντες καί στόν Τύπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)