31/1/16

Κανονισμός οργανώσεως και λειτουργίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Τὸ κείμενον ἔχει συμφωνηθῇ ὑπό τῶν μετασχόντων τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, Σαμπεζύ-Γενεύη, 21-28 Ἰανουαρίου 2016 (πλὴν τῶν Ἀντιπροσώπων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας). Δημοσιεύεται συμφώνως πρός τάς ἀποφάσεις τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων.
ρθρον 1- Εσαγωγή
γία καί Μεγάλη Σύνοδος, τ χάριτι τς γίας Τριάδος,
ποτελε αθεντικήν κφρασιν τς κανονικς παραδόσεως καί τς διαχρονικς κκλησιαστικς πράξεως διά τήν λειτουργίαν το συνοδικο συστήματος ν τ μι, γί, καθολικ καί ποστολικ κκλησί καί συγκαλεται πό τς Α. Θ. Παναγιότητος το Οκουμενικο Πατριάρχου, συμφρονούντων καί τν Μακαριωτάτων Προκαθημένων πασν τν πό πάντων  νεγνωρισμένων κατά τόπους ατοκεφάλων ρθοδόξων κκλησιν, συγκροτεται δέ πό τν ρισθέντων μελν τν ντιπροσωπειν ατν.
 ρθρον 2- Σύγκλησις τς Συνόδου
σύγκλησις τς Συνόδου ξαγγέλλεται διά τν καθιερωμένων Πατριαρχικν Γραμμάτων το Οκουμενικο Πατριάρχου πρός πάντας τούς Προκαθημένους τν κατά τόπους ατοκεφάλων κκλησιν, διά τν ποίων:
1.     ναγγέλλεται περάτωσις τς πανορθοδόξως ποφασισθείσης προσυνοδικς προετοιμασίας τν θεμάτων τς μερησίας διατάξεως τς Συνόδου,
2.     ρίζεται χρόνος καί τόπος συνελεύσεως τς Συνόδου, τ συναινέσει τν Μακαριωτάτων Προκαθημένων πασν τν κατά τόπους ατοκεφάλων ρθοδόξων κκλησιν, καί
3.     καλε τάς κατά τόπους ατοκεφάλους ρθοδόξους κκλησίας νά ρίσουν, κατά τά πανορθοδόξως συμπεφωνημένα ες τάς εράς Συνάξεις τν Μακαριωτάτων Προκαθημένων, τούς κπροσώπους ατν ες τήν Σύνοδον.
 ρθρον 3- Συγκρότησις τς Συνόδου
Μέλη τς Συνόδου εναι ο φ’ κάστης ατοκεφάλου ρθοδόξου κκλησίας ριζόμενοι ρχιερες ς κπρόσωποι ατς,
1.     ριθμός τν μελν καθωρίσθη πό τς ερς Συνάξεως τν Προκαθημένων πασν τν κατά τόπους ατοκεφάλων ρθοδόξων Εκκλησιν (Φανάριον, Μάρτιος 2014),
2.     α ντιπροσωπεαι δύνανται νά συνοδεύωνται καί πό εδικν συμβούλων, κληρικν, μοναχν λαϊκν, λλ’ ριθμός ατν δέν δύναται κατά κανόνα νά περβαίν τά ξ (6) μέλη. Καλονται πίσης καί τρία βοηθητικά στελέχη (stewards) ξ κάστης ατοκεφάλου ρθοδόξου κκλησίας.
3.     ο εδικοί σύμβουλοι δύνανται νά παρίστανται ες τάς συνεδρίας τς λομελείας τς Συνόδου, χωρίς μως δικαίωμα λόγου ψήφου, ν φείλουν νά πικουρον τό ργον τς Γραμματείας τς Συνόδου  τν Συνοδικν πιτροπν μετά δικαιώματος λόγου καί νά σκον τά νατιθέμενα ες ατούς εδικά καθήκοντα.
4.     καστος τν Προκαθημένων δύναται νά χ παρ αυτ ν δύο, ε δυνατόν, κ τν ρχιερατικν μελν τς ντιπροσωπείας τς κκλησίας ατο κατά τήν διάρκειαν τν ργασιν τς Συνόδου. Πρόεδρος, λόγ τν ηξημένων ποχρεώσεων ατο, δύναται νά χ παρ αυτ δύο τοιατα μέλη καί να γραμματέα. Πάντες ο σύμβουλοι κάθηνται πισθεν τν Προκαθημένων, καί
5.     ν περιπτώσει Προκαθήμενος κκλησίας τινός δυνατε νά παραστ ες τάς ργασίας τς Συνόδου ες τινα τν συνεδριν ατς, ρίζεται ντιπρόσωπος ατο, κατά τά ν κάστ κκλησί σχύοντα, στις καί καταλαμβάνει τήν θέσιν ατο.
 ρθρον 4- Προεδρία τς Συνόδου
προεδρία τν ργασιν τς Συνόδου σκεται:
1.     πό το Οκουμενικο Πατριάρχου. Ο Προκαθήμενοι τν λλων κατά τόπους ρθοδόξων κκλησιν παρακάθηνται κατέρωθεν, κατά τήν τάξιν τν ερν Διπτύχων το Οκουμενικο Πατριαρχείου.
2.     τά μέλη τν ντιπροσωπειν τν κατά τόπους ρθοδόξων κκλησιν κατατάσσονται, κατά τήν τάξιν τν ερν Διπτύχων, ες τήν καθορισθεσαν οκείαν θέσιν ν τ ερ χώρ τν συνεδριν, ες τήν συνάφειαν τς ποίας τοποθετονται καί ο εδικοί σύμβουλοι κάστης ντιπροσωπείας πρός διευκόλυνσιν τς συνεργασίας ατν.
ρθρον 5- ρμοδιότητες το Προέδρου
Πρόεδρος τς Συνόδου :
1.     κηρύσσει τήν ναρξιν καί τήν λξιν τν ργασιν τς Συνόδου,
2.     συνεργάζεται μετά τν Προκαθημένων τν ατοκεφάλων ρθοδόξων κκλησιν διά τόν προγραμματισμόν τν ργασιν πί τν θεμάτων τς μερησίας διατάξεως τς Συνόδου, ς πίσης καί διά τήν μεσον ντιμετώπισιν οουδήποτε ζητήματος ες τήν διαδικασίαν ες τήν λειτουργίαν ατς,
3.     γκρίνει τό πρόγραμμα τς λατρευτικς ζως τν μελν τς Συνόδου,
4.     διευθύνει τάς διεξαγομένας συζητήσεις ες κάστην συνεδρίαν μετά συντόμων κατά περίπτωσιν σχολίων διά τόν πληρέστερον συντονισμόν ατν πρός τήν ποστολήν τς Συνόδου,
5.     δίδει τόν λόγον ες τά μέλη τς Συνόδου καί γγυται τήν πιστήν τήρησιν καί τήν ρθήν φαρμογήν τν ρχν το παρόντος Κανονισμο διά τήν ερυθμον καί κατά κανόνα κκλησιαστικόν πορείαν τν ργασιν,
6.     συντονίζει τό ργον τς Πανορθοδόξου Γραμματείας τς Συνόδου.
ρθρον 6- Γραμματεία τς Συνόδου
Γραμματεία τς Συνόδου εναι πανορθόδοξος καί πολυμελής, τοι:
1.     συγκροτεται ξ νός ρχιερέως ξ κάστης ντιπροσωπείας, ς πίσης καί πό τόν Γραμματέα πί τς προπαρασκευς τς γίας καί Μεγάλης Συνόδου, ποος πιμελεται το ργου τς Πανορθοδόξου Γραμματείας, καί
2.     τά μέλη τς Γραμματείας πικουρονται ες τό ργον ατν καί πό καταλλήλων συμβούλων, κληρικν, μοναχν λαϊκν, ο ποοι πιλέγονται κ τν συμβούλων τν ντιπροσωπειν τν κατά τόπους ρθοδόξων κκλησιν καί φείλουν νά ποστηρίζουν τό ερύτατον καί πολύπτυχον ργον τς Πανορθοδόξου Γραμματείας. ριθμός τν συμβούλων ατν δέν δύναται νά περβαίν τούς δύο ξ κάστης ντιπροσωπείας.
ρθρον 7- ρμοδιότητες τς Γραμματείας
Α ρμοδιότητες τς Γραμματείας τς Συνόδου φορον:
1.     ες τήν συγκρότησιν τν φακέλων το σχετικο λικο τς προπαρασκευαστικς διαδικασίας διά τήν προετοιμασίαν τν κειμένων πί τν θεμάτων τς μερησίας διατάξεως τς Συνόδου ες τάς καθιερωμένας γλώσσας τν ργασιν ατς,
2.     ες τήν εθύνην διά τήν τήρησιν τν Πρακτικν τν ργασιν τς Συνόδου,
3.     ες τήν ποστήριξιν το ργου τς λομελείας καί τν πιτροπν τς Συνόδου,
4.     ες τήν διασφάλισιν τς ρθς λειτουργίας το συστήματος ταυτοχρόνου διερμηνείας τν συζητήσεων τς Συνόδου ες τάς πισήμους γλώσσας,
5.     ες τήν συγκρότησιν Εδικν πιτροπν τόσον διά τήν σύνταξιν τν νακοινωθέντων πρός μεσον νημέρωσιν τς κοινς γνώμης περί τς πορείας τν ργασιν τς Συνόδου, σον καί διά τήν προετοιμασίαν το Μηνύματος ατς,
6.     ες τήν κατάλληλον πληροφόρησιν τν παρισταμένων Παρατηρητν τν λλων χριστιανικν κκλησιν μολογιν διά τς πιδόσεως τν σχετικν φακέλων πί τν θεμάτων τς μερησίας διατάξεως τς Συνόδου, καί
7.     ες τήν μεσον ντιμετώπισιν παντός λλου προβλέπτου πραγματικο διαδικαστικοζητήματος.
 ρθρον 8- ργασίαι τς Συνόδου
Α ργασίαι τς Συνόδου ρχονται καί κατακλείονται διά πανορθοδόξου θείας Λειτουργίας, ες τήν ποίαν προΐσταται Οκουμενικός Πατριάρχης καί μετέχουν πάντες ο Προκαθήμενοι τν ατοκεφάλων ρθοδόξων κκλησιν ο κπρόσωποι ατν, κατά τήν τάξιν τν ερν Διπτύχων το Οκουμενικο Πατριαρχείου,
1.     διεξάγονται ν λομελεί καί ες Συνοδικάς πιτροπάς, συμφώνως πρός τό κπονηθέν πρόγραμμα ργασιν πί τν θεμάτων τς μερησίας διατάξεως, τά κείμενα τν ποίων τυχον τς μοφώνου γκρίσεως Προσυνοδικν Πανορθοδόξων Διασκέψεων καί Συνάξεων τν Προκαθημένων τν ρθοδόξων ατοκεφάλων κκλησιν,
2.     δέν εναι δυνατόν νά εσαχθον ες τήν Σύνοδον πρός συζήτησιν τά μή μοφώνως γκριθέντα πό τν Προσυνοδικν Πανορθοδόξων Διασκέψεων τν Συνάξεων τν Προκαθημένων νέα θέματα, κτός πό τό τελικόν Μήνυμα τς Συνόδου, τό ποον θά προετοιμασθ ν σχεδί πό Πανορθοδόξου Εδικς πιτροπς μίαν βδομάδα πρό τς συγκλήσεως ατς, τ γκρίσει τν Προκαθημένων τν ρθοδόξων κκλησιν, καί
3.     κτός τς νάρξεως καί τς λήξεως τς Συνόδου, πσαι α λλαι συνεδρίαι διεξάγονται κεκλεισμένων τν θυρν.
 ρθρον 9- Διεξαγωγή τν συζητήσεων
1.     Α συζητήσεις διεξάγονται ες τάς πισήμους γλώσσας τς Συνόδου, τοι τήν λληνικήν, τήν ρωσσικήν, τήν γαλλικήν καί τήν γγλικήν γλσσαν, ς πίσης καί ες τήν ραβικήν, ς γλσσαν ργασίας, καλύπτονται δέ πό συστήματος ταυτοχρόνου διερμηνείας.
2.     Τά θέματα συζητονται κατά τήν σειράν ατν ες τήν μερησίαν διάταξιν τς Συνόδου, α δέ συζητήσεις περιορίζονται αστηρς ες μόνον τό ριζόμενον διά τήν συγκεκριμένην συνεδρίαν θέμα.
3.     παγορεύεται οαδήποτε κτός θέματος παρέμβασις, φαιρουμένου το λόγου κ το μιλοντος, κτός άν ατή ναφέρεται τιολογημένως ες διαδικαστικόν προσωπικόν ζήτημα, διό καί, ν τοιαύτ περιπτώσει, ζητν τόν λόγον φείλει νά ναγράφ τήν παραβιαζομένην διάταξιν το Κανονισμο.
 ρθρον 10- Συμμετοχή τν μελν ες τάς συζητήσεις
λόγος ες τάς ργασίας τς Συνόδου εναι λεύθερος, λλ’ μως οδείς δύναται νά μιλήσ πρίν ζητήσ καί λάβ τήν γκρισιν το Προέδρου τς Συνόδου.
1.     πό τινος τν μελν τς Συνόδου δήλωσις τς πιθυμίας διά τήν συμμετοχήν ες τήν συζήτησιν το θέματος γίνεται διά πιδόσεως γραπτο σημειώματος πρός τό ρμόδιον μέλος τς Γραμματείας τς Συνόδου, τό ποον τηρε τόν κατάλογον προτεραιότητος τν δηλωσάντων πιθυμίαν νά μιλήσουν καί τόν παραδίδει ες τόν Πρόεδρον τς Συνόδου.
2.     χρονική διάρκεια τς παρεμβάσεως το μιλητο ες τήν συζήτησιν δέν δύναται νά περβ τά δέκα (10΄) λεπτά τς ρας, ες δέ τήν τυχόν δευτερολογίαν, ν ζητηθον ξηγήσεις ν κριθ τι εναι ναγκαία χρήσιμος πό το Προέδρου τς Συνόδου, δέν δύναται νά περβ τά πέντε (5΄) λεπτά τς ρας. Ο Προκαθήμενοι τν ατοκεφάλων ρθοδόξων κκλησιν χουν ες τήν διάθεσίν των διπλάσιον χρόνον γορεύσεως.
3.     Δέν πιτρέπονται σχετοι διαλογικαί ντιπαραθέσεις προσωπικαί διενέξεις μεταξύ τν μελν τς Συνόδου, διότι εναι χι μόνον ξέναι, λλά καί ντίθετοι πρός τήν ποστολήν ατς.
 ρθρον 11-Τροπολογίαι ες τά κείμενα
Α κατά τάς συζητήσεις κάστου θέματος διατυπούμεναι προτάσεις τροπολογιν, διορθώσεων προσθηκν ες τά μοφώνως γκριθέντα κείμενα πό Προσυνοδικν Πανορθοδόξων Διασκέψεων καί τν Συνάξεων τν Προκαθημένων πί τν θεμάτων τς μερησίας διατάξεως, ς πίσης καί τό Μήνυμα τς Συνόδου,
1.     ποβάλλονται ες τήν Γραμματείαν τς Συνόδου διά νά παρουσιασθον πό το Προέδρου ες τήν λομέλειαν τς Συνόδου, πό τν ντιπροσωπειν τν ατοκεφάλων ρθοδόξων κκλησιν καί νά καταστ πίσημος συνοδική πόφασις, καί
2.     γκρισις τν τροπολογιν, μετά τήν λοκλήρωσιν τς συζητήσεως ατν, κφράζεται, κατά τά πανορθοδόξως καθιερωμένα, διά τς ρχς τς μοφωνίας τν ντιπροσωπειν πασν τν ατοκεφάλων ρθοδόξων κκλησιν. Τοτο σημαίνει τι α μή μοφώνως ποδεκταί γενόμεναι τροπολογίαι δέν γκρίνονται.
ρθρον 12- Ψηφοφορία καί γκρισις τν κειμένων 
ψηφοφορία πί τν συζητηθέντων καί ναθεωρηθέντων πό τς Συνόδου κειμένων πί τν θεμάτων τς μερησίας διατάξεως,
1.     συνδέεται πρός τάς ατοκεφάλους ρθοδόξους κκλησίας καί χι πρός τά καθ’ καστον μέλη τν ν τ Συνόδ ντιπροσωπειν ατν, συμφώνως πρός τήν μόφωνον σχετικήν πόφασιν τς ερς Συνάξεως τν Προκαθημένων τν ρθοδόξων κκλησιν,
2.     κατά κκλησίας καί χι κατά τά μέλη ατν ψήφισις ν τ Συνόδ τν κειμένων δέν ποκλείει τήν ρνητικήν θέσιν νός καί πλειόνων ρχιερέων μις ντιπροσωπείας ατοκεφάλου τινός ρθοδόξου κκλησίας πί τν γενομένων τροπολογιν καί πί νός κειμένου γενικώτερον, διαφωνία τν ποίων καταχωρίζεται ες τά Πρακτικά τς Συνόδου, καί
3.     ξιολόγησις τν διαφωνιν ατν εναι πλέον σωτερικόν ζήτημα τς ες ν νήκουν ατοκεφάλου κκλησίας, ποία δύναται νά ποστηρίξ τήν θετικήν ψφον ατς πί τ βάσει τς ρχς τς σωτερικς πλειονοψηφίας, κφράζεται δέ πό το Προκαθημένου ατς, διό καί δέον πως προβλεφθ ες ατήν ναγκαος χρος καί χρόνος δι σωτερικήν συζήτησιν π ατο.
ρθρον 13- ποδοχή καί πογραφή τν κειμένων
Τά μοφώνως ποδεκτά γενόμενα κείμενα πί τν θεμάτων τς μερησίας διατάξεως τς Συνόδου κδίδονται ες τάς τέσσαρας πισήμους γλώσσας καί χουν τό ατό κρος:
1.     μονογραφονται πό πάντων τν Προκαθημένων τν ατοκεφάλων ρθοδόξων κκλησιν ες πάσας τάς σελίδας ατν καί ες πάσας τάς πισήμους γλώσσας τς Συνόδου, πογράφονται δέ ν τέλει πό το Προέδρου καί πάντων τν μελν τς Συνόδου.
2.     α πογραφεσαι συνοδικαί ποφάσεις, ς καί τό Μήνυμα τς γίας καί Μεγάλης Συνόδου, ποστέλλονται διά Πατριαρχικν Γραμμάτων το Οκουμενικο Πατριαρχείου ες τούς Προκαθημένους τν ατοκεφάλων ρθοδόξων κκλησιν, οτινες καί κοινοποιον ατά ες τάς κκλησίας ατν ντιστοίχως, χουν δέ πανορθόδοξον κρος.
 ρθρον 14- Συμμετοχή Παρατηρητν
Παρατηρηταί λλων χριστιανικν κκλησιν μολογιν, ς πίσης στελέχη λλων χριστιανικν ργανώσεων, παρίστανται ες τήν ναρξιν καί τήν λξιν τν ργασιν τς Συνόδου, νευ δικαιώματος λόγου ψήφου.
ρθρον 15- Δημοσίευσις τν Πρακτικν
Τά Πρακτικά τν ργασιν τς Συνόδου θά πομαγνητοφωνηθον καί θά τύχουν τς καθιερωμένης πεξεργασίας, τ μερίμν τς πί τν Πρακτικν  εδικς Πανορθοδόξου πιτροπς τς Γραμματείας τς Συνόδου, ρισθείσης τ ποφάσει τν Προκαθημένων πασν τν ατοκεφάλων ρθοδόξων κκλησιν, διά νά δημοσιευθον ες τάς πισήμους γλώσσας καί νά ποσταλον ες πάσας τάς ατοκεφάλους ρθοδόξους κκλησίας.
ρθρον 16- Μέσα νημερώσεως
1.     Τ ποφάσει το Προέδρου καί τ συναινέσει τν λλων Προκαθημένων τν ρθοδόξων κκλησιν συγκροτεται μία δεκατετραμελής Συνοδική πιτροπή, δι᾽ἑνός μέλους ξ κάστης ατοκεφάλου ρθοδόξου κκλησίας, πικουρουμένη πό καταλλήλων εδικν συμβούλων, διά τήν τακτικήν νημέρωσιν τν Μέσων Μαζικς νημερώσεως περί τς πορείας τς Συνόδου, καί
2.     Ο δεόντως διαπεπιστευμένοι δημοσιογράφοι πό τς Γραμματείας πί τς προπαρασκευς τς γίας καί Μεγάλης Συνόδου παρίστανται μόνον ες τήν ναρξιν καί ες τήν λξιν τς Συνόδου.
Σαμπεζύ, 27 ανουαρίου 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)