11/10/19

Εὐάγγελος Στ. Πονηρός, Οἱ ἀποφάσεις 1749 καί 1750/2019 τοῦ ΣτΕ μέγας θρίαμβος τῆς ὀρθόδοξης παιδείας καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν μας

Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ.
Συντονιστής ἔκπαιδευτικοῦ ἔργου  θεολόγων Ἀττικῆς 
Οἱ ἀποφάσεις 1749 καί 1750/2019 τοῦ ΣτΕ μέγας θρίαμβος τῆς ὀρθόδοξης παιδείας καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν μας 

   Στίς 20 Σεπτεμβρίου 2019 γνωστοποιήθηκαν οἱ ἀποφάσεις 1749 καί 1750/2019 τῆς ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, οἱ ὁποῖες ἀκυρώνουν τά προγράμματα στό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, τά ὁποῖα τέθηκαν σέ ἐφαρμογή ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τό 2017 καί ἀποτελοῦσαν ἀπομίμηση τοῦ ξενόφερτου ὅσο καί ἀποτυχημένου religious literacy. Οἱ ἀποφάσεις αὐτές ὁρίζουν ὅτι τό μάθημα τό ὁποῖο δικαιοῦνται οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί μαθητές πρέπει νά εἶναι ὀρθόδοξο χριστιανικό καί κατοχυρώνουν ἔτσι πανηγυρικῶς τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν παιδιῶν μας.

Τό ἱστορικό τῆς ὅλης ὑποθέσεως

            Ἄς πάρουμε ὅμως τά πράγματα ἀπό τήν ἀρχή: Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν εἶναι στά σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος ὀρθόδοξο χριστιανικό ἀπό τό 1821 μέχρι σήμερα. Δυστυχῶς ὅμως ἐδῶ καί ἑξήντα χρόνια τό μάθημα αὐτό ἔχει ἀντιμετωπίσει ποικίλες ἐπιθέσεις ἀπό ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ναί μέν εἶναι ἐλαχιστότατοι ὡς πρός τόν ἀριθμό, ὅμως βρίσκουν τόν τρόπο καί εἰσδύουν ἄλλοτε στά μέσα ἐνημερώσεως καί ἄλλοτε στήν ἐκτελεστική ἐξουσία. Παρήγορο εἶναι τό γεγονός ὅτι πάντοτε δικαιώνεται ἀπό τή δικαστική ἐξουσία, ἡ ὁποία ἀποδεικνύει πάντοτε διά τῶν ἀποφάσεών της τήν ἀκεραιότητά της.
            Οἱ ἀήθεις ἐπιθέσεις εἰς βάρος τῆς ὀρθόδοξης παιδείας, κατ΄ οὐσίαν ἐπιθέσεις εἰς βάρος τῶν παιδιῶν μας, ἔχουν πραγματοποιηθεῖ μέ παντοειδή μέσα. Ποιός δέν θυμᾶται τούς θεολογικούς ἀγῶνες τοῦ 1962, ὅταν ὁ τότε ὑπουργός παιδείας ἐπιχείρησε νά μειώσει δραματικά μέχρι καί νά ἀπαγορεύσει τήν ὀρθόδοξη παιδεία; Οἱ τότε φοιτητές θεολογίας, ἔγραψαν ὅμως ἱστορία μέ μαχητική διαδήλωση, ὅπου ὑπῆρξαν καί πολλοί τραυματίες. Ἡ δέ περιβόητη δικτατορία (1967-1974) δέν διόρισε ἀπολύτως κανέναν θεολόγο καθηγητή. Ἀργότερα ἐπῆλθε καί ἡ μείωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τοῦ λυκείου: στήν πρώτη ἀπό τρεῖς σέ δύο καί ἔπειτα στήν τρίτη ἀπό δύο σέ μία.
            Ἡ ἐπίθεση στό λύκειο συνεχίσθηκε μέχρι τό 1998, ὁπότε προτάθηκε ἀρχικά ἡ ἀπάλειψη τῶν ὡρῶν τρίτης καί δευτέρας λυκείου, ἀλλά ἀποτολμήθηκε μόνον ἡ μείωση τῶν ὡρῶν τῆς δευτέρας λυκείου ἀπό δύο σέ μία. Ὅμως, κατόπιν προσφυγῆς γονέων μαθητῶν στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀκυρώθηκε διά τῆς ἀποφάσεως 2176/1998 ἡ σχετική ὑπουργική ἀπόφαση καί ἐπανῆλθαν οἱ ὧρες διδασκαλίας στά πρότερα. Μία περίοδος σχετικῆς ἡρεμίας κύλησε γιά μία δεκαετία, χωρίς νά λείπουν ἀπό τά μέσα ἐνημερώσεως καί μερικοί φαιδροί τύποι, οἱ ὁποῖοι διαμαρτύρονταν εἰς βάρος τῆς ὀρθόδοξης παιδείας, διότι τούς ἦταν καί τούς εἶναι ἀδύνατον νά χωνεύσουν ὅτι ὑπάρχει στά ἑλληνικά σχολεῖα μάθημα τό ὁποῖο ἔχει ὡς γενική ἀρχή του τό κέλευσμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ "ἀγαπᾶτε ἀλλήλους".
            Καί αἴφνης τό 2008 σέ περίοδο θερινῶν διακοπῶν, ἐξαπολύεται ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἡ ὁποία ἦταν γραμμένη μέ χαρακτηριστική ἀσάφεια ἔτσι ὥστε νά προτρέπει, κατά παράβαση τοῦ Συντάγματος, τούς ὀρθοδόξους μαθητές νά ἀπαλλάσσονται ἀπό τό ὀρθόδοξο μάθημα θρησκευτικῶν. Μετά ἀπό διαμαρτυρίες ἐκπαιδευτικῶν καί γονέων ἀκολούθησαν καί ἄλλες ἐγκύκλιοι, οἱ ὁποῖες ἦταν λιγότερο ἀσαφεῖς, ὥσπου ὁμάδα ἐκπαιδευτικῶν προσέφυγε στό Διοικητικό Ἐφετεῖο Χανίων, τό ὁποῖο διά τῆς ἀποφάσεως 115/2012 ὅρισε ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί δέν ἀπαλλάσσονται ἀπό τό ὀρθόδοξο χριστιανικό μάθημα θρησκευτικῶν.
            Τό ἕνα πρόβλημα ὅμως διαδέχεται ἕνα ἄλλο. Τό 2011 ἐμφανίσθηκε σέ πιλοτική μορφή πρόγραμμα στό μάθημα θρησκευτικῶν, τό ὁποῖο κάθε ἄλλο παρά ὀρθόδοξο ἦταν. Τό πρόγραμμα αὐτό ἐπιχειροῦσε νά ἀντικαταστήσει τήν ὀρθόδοξη παιδεία διά τοῦ ἤδη ἀποτυχόντος στή χώρα προελεύσεώς του βρεταννικοῦ religious literacy. Προκάλεσε δέ ἄπειρες ἀντιδράσεις: ἡ πιλοτική ἐφαρμογή του ἀπέτυχε παταγωδῶς, ἑπτά συνέδρια συγκλήθηκαν καί ἐπεσήμαναν τά ἀπειράριθμα σφάλματά του, τρεῖς ὀγκώδεις τόμους σχημάτισαν οἰ ἀρνητικές κριτικές οἱ ὁποῖες ἐγράφησαν γι΄ αὐτό. Κι ὅμως, οἱ δημιουργοί του δέν πτοήθηκαν, πέντε ἔτη μετά τήν πρώτη ἐμφάνισή του βρῆκαν, τό 2016, κυβέρνηση πρόθυμη νά τό ἐπιβάλει καθολικῶς. Ἡ καθολική ἐφαρμογή τοῦ παντελῶς ἀκατάλληλου ἐκείνου δημιουργήματος συνάντησε τήν ἀντίσταση τοῦ ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος, κληρικῶν, ἐκπαιδευτικῶν, γονέων, μαθητῶν. Ἀπείλησε μάλιστα καί τήν ἴδια τήν ὕπαρξη τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καί κατά συνέπεια τήν ἐπαγγελματική ὑπόσταση τῶν θεολόγων καθηγητῶν, διότι πολλοί ὀρθόδοξοι χριστιανοί γονεῖς ἀπείλησαν νά ἀπαλλάξουν τά παιδιά τους ἀπό τό μάθημα αὐτό, ἐπειδή δέν ἦταν ὀρθόδοξο χριστιανικό. Κι ἐπειδή οἱ λαϊκές ἀντιρρήσεις δέν λαμβάνονται ὑπ΄ ὄψιν ἀπό ὅποια ἐκτελεστική ἐξουσία ἐπιμένει νά αὐθαιρετεῖ, κατετέθη στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας αἴτηση ἀκυρώσεως εἰς βάρος τῶν προγραμμάτων τοῦ 2016 ἀπό κληρικούς, ὀρθοδόξους χριστιανικούς συλλόγους, τήν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων καί ὀρθοδόξους χριστιανούς γονεῖς μαθητῶν. Οἱ προσφυγόντες δικαιώθηκαν καί τά ὑπόδικα προγράμματα ἀκυρώθηκαν διά τῶν ἀποφάσεων 660 καί 926/2018 τῆς ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ. Ὅμως τό Ὑπουργεῖο Παιδείας εἶχε σπεύσει νά ἐκδόσει τά ἐν λόγῳ προγράμματα μέ ἐλαφρές λεκτικές παραλλαγές σέ νέες ὑπουργικές ἀποφάσεις! Ἔτσι διατυμπανιζόταν ἐπί ἕνα χρόνο, ὅτι δέν ἀκυρώθηκαν ἀπό τό ΣτΕ τά ἰσχύοντα, ἀλλά τά προηγούμενα καί μή ἰσχύοντα πλέον προγράμματα. Ἡ κίνηση αὐτή ἐπέσυρε νέες αἰτήσεις ἀκυρώσεως, οἱ ὁποῖες εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τίς νέες ἀποφάσεις 1749/2019 καί 1750/2019 τῆς ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ, οἱ ὁποῖες ὁμοίως ἀκύρωναν τά ἐπικίνδυνα, ὅπως τά εἶχε χαρακτηρίσει στίς 3/9/2016 ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κος Ἱερώνυμος, προγράμματα.

Κύρια σημεῖα τῶν ἀποφάσεων 1749/2019 καί 1750/2019 τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας

            Μελετώντας τίς δύο ἀποφάσεις παρατηροῦμε ὅτι συμπλέουν, ἔχουν τόν αὐτό προσανατολισμό καί τό αὐτό ἀποτέλεσμα καί τοῦτο διότι τά δύο ἀκυρωθέντα ἐν τέλει προγράμματα, μολονότι τό ἕνα ἀφορᾶ τό δημοτικό καί τό γυμνάσιο καί τό ἄλλο τό λύκειο, εἶναι ταυτόσημα ὡς πρός τίς ἐπιδιώξεις καί ὡς πρός τίς μεθόδους τους.
            Ἑρμηνεύοντας λοιπόν τό ἄρθρο 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος, τό ὁποῖο ἐπιτάσσει ὅτι "ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασική ἀποστολή τοῦ κράτους καί ἔχει σκοπό τήν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματική καί φυσική ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων, τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης καί τή διάπλασή τους σέ ἐλεύθερους καί ὑπεύθυνους πολίτες", ἡ ἀπόφαση 1749 παρ. 16 καί ἡ ἀπόφαση 1750 παρ. 15 ὁρίζουν ταυτοσήμως: "Εἰδικότερα, ὡς ἀνάπτυξη τῆς "ἐθνικῆς" συνειδήσεως νοεῖται εὐλόγως, ἐφ΄ ὅσον τό ἑλληνικό Κράτος ἰδρύθηκε καί ὑπάρχει ὡς ἐθνικό Κράτος (βλ. ΣτΕ 460/2013 Ὁλομ.), ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἑλληνικῆς - καί ὄχι ἄλλης - ἐθνικῆς συνειδήσεως, ὡς ἀνάπτυξη δέ τῆς "θρησκευτικῆς" συνειδήσεως νοεῖται, γιά τήν πλειοψηφία, βεβαίως, τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν πού ἀσπάζονται τό δόγμα αὐτό, ἡ ἀνάπτυξη ὀρθόδοξης χριστιανικῆς συνειδήσεως (βλ. ΣτΕ 660, 926/2018 Ὁλομ. 2176/1998 7μ., 3356/1995), ἐνόψει τοῦ ὅτι ἡ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, χαρακτηριζόμενη ὡς "ἐπικρατοῦσα θρησκεία στήν Ἑλλάδα", ἀναγνωρίζεται ἀπό τόν συνταγματικό νομοθέτη, ὅπως προεκτέθηκε, ὡς ἡ θρησκεία τῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ."
            Ὅσον ἀφορᾶ δέ τό τί σημαίνει ἡ φράση "ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως" ὁρίζουν ταυτόσημα ἡ ἀπόφαση 1749 παρ. 16 καί ἡ ἀπόφαση 1750 παρ. 15: "Περαιτέρω, δοθέντος ὅτι ἡ θρησκευτική συνείδηση γεννᾶται καί διαμορφώνεται σταδιακά, πρίν ἀκόμη ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ βίου, στό πλαίσιο τῆς οἰκογένειας (ἡ ὁποία, ὡς "θεμέλιο τῆς συντηρήσεως καί προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους" τελεῖ - ὅπως καί ἡ παιδική ἡλικία - ὑπό τήν προστασία τοῦ Κράτους, κατά τό ἄρθρο 21 τοῦ Συντάγματος), ἀπό τή διάταξη τοῦ ἄρθρου 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος σέ συνδυασμό μέ τίς διατάξεις τῶν παρ. 1 καί 2 τοῦ ἄρθρου 13 αὐτοῦ καί τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ ΠΠΠ τῆς ΕΣΔΑ συνάγεται ὅτι ὡς "ἀνάπτυξη" τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς συνειδήσεως κατά τά ἀνωτέρω νοεῖται ἡ ἐμπέδωση καί ἐνίσχυση τῆς συγκεκριμένης αὐτῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν μαθητῶν μέ τή διδασκαλία τῶν δογμάτων, ἠθικῶν ἀξιῶν καί παραδόσεων τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἐκ τούτου δέ ἀφορᾶ ἀποκλειστικά τούς μαθητές, οἱ ὁποῖοι, ἀνήκοντες στήν κατά τά ἄνω πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀσπάζονται τό ὀρθόδοξο χριστιανικό δόγμα (βλ. ΣτΕ 660, 926/2016 Ὁλομ.)."
            Ἐδῶ θά ἀνοίξουμε μία παρένθεση, ὥστε νά διευκρινίσουμε ὅτι ἡ ἑρμηνεία τοῦ ἄρθρου 16 παρ. 2 βάσει τῆς ὁποίας ἡ θρησκευτική συνείδηση τοῦ παιδιοῦ διαμορφώνεται πρίν ἀκόμη ἀπό τήν σχολική ἡλικία καί ἔχει συγκεκριμένο περιεχόμενο - γιά τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς μαθητές ὀρθόδοξο χριστιανικό - ἀνήκει στόν γράφοντα.
            Πολύ πρό τῆς αἰτήσεως ἀκυρώσεως τῶν ἀντισυνταγματικῶν προγραμμάτων, ἐπειδή ἀκριβῶς κάποιοι εἶχαν ἰσχυρισθεῖ ὅτι τό ἄρθρο 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος εἶναι τάχα ἀόριστο, εἴχαμε δημοσιεύσει ἐπανειλημμένως ὅτι τό ἐν λόγῳ ἄρθρο: "ἀναφέρει «ανάπτυξη εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης», δέν ἀναφέρει «δημιουργία», πολύ δέ περισσότερο δέν ἀναφέρει καί δέν εἶναι δυνατόν νά ἀναφέρει «παραποίηση», «διαστρέβλωση» ἤ «βιασμό» τῆς συνειδήσεως. Τόσο ἡ ἐθνική, ὅσο καί ἡ θρησκευτική συνείδηση ὑπάρχουν ἤδη, τό παιδί εἶναι ἤδη Ἕλληνας καί τό γνωρίζει, εἶναι ἤδη χριστιανός ὀρθόδοξος καί τό γνωρίζει καί ἡ βάσει τοῦ Συντάγματος κρατική παιδεία, ἀποσκοπεῖ νά ἀναπτύξει τήν συνείδησή του αὐτή, δέν τήν δημιουργεῖ.
Ἑπομένως, δέν εἶναι δυνατόν ὁ Ἕλληνας νά διαπαιδαγωγεῖται ἀπό τό κράτος ὥστε νά ἀναπτύξει π.χ. βραζιλιανή ἤ ἰαπωνική ἐθνική συνείδηση, τήν ὁποία δέν ἔχει. Δέν εἶναι δυνατόν ὁ χριστιανός ὀρθόδοξος νά διαπαιδαγωγεῖται ἔτσι ὥστε νά ἀναπτύξει βουδδιστική ἤ ἰνδουιστική θρησκευτική συνείδηση, τήν ὁποίαν ἐπίσης δέν ἔχει, οὔτε νά ἐπιχειρεῖται νάρκωση τῆς θρησκευτικῆς του συνειδήσεως μέσῳ ἀπαγορεύσεως τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ μαθήματος καί ἀντικαταστάσεώς του ἀπό θρησκειολογικό ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἄσχετο μέ τήν θρησκευτική του συνείδηση. Ὁ βαπτισμένος ἤ ὁ ἐπιθυμῶν νά βαπτισθεῖ χριστιανός ὀρθόδοξος ἔχει ἤδη τήν ὀρθόδοξη χριστιανική θρησκευτική συνείδηση, ὅπως καί ὁ ἔχων ἑλληνική ἰθαγένεια καί ἐθνικότητα ἔχει ἤδη τήν ἑλληνική ἐθνική συνείδηση καί αὐτές καλλιεργεῖ ἡ βάσει τοῦ συντάγματος ἑλληνική παιδεία."[1]
            Προχωρώντας οἱ δικαστικές ἀπόφασεις ὁρίζουν στά αὐτά ὡς ἄνω ἄρθρα τους ὅτι "Τό κυριότερο μέσο, μέ τό ὁποῖο - ἐκτός τῶν ἄλλων (προσευχή, ἐκκλησιασμός) - ὑπηρετεῖται ὁ ἀνωτέρω συνταγματικός σκοπός εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν (βλ. ΣτΕ 660, 926/2018 Ὁλομ.). Συνεπῶς, στίς ἀνωτέρω ὑπερνομοθετικῆς ἰσχύος διατάξεις ἀντίκεινται ρυθμίσεις νόμων ἤ κανονιστικῶν διοικητικῶν πράξεων, μέ τίς ὁποῖες, μέσῳ, κυρίως, τῶν προγραμμάτων διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, γιά τούς ἀποτελοῦντες τήν κατά τά ἄνω πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μαθητές, δέν ὑπηρετεῖται ὁ ὡς ἄνω συνταγματικός σκοπός, ἡ ἀνάπτυξη δηλαδή, ὑπό τήν προεκτεθείσα ἔννοια, τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς συνειδήσεως (βλ. ΣτΕ 660, 926/2018 Ὁλομ.). Περαιτέρω, ὡς ἀποστολή τῆς Παιδείας, ἡ, ὑπό τήν προεκτεθείσα ἔννοια, "ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως" ἀποτελεῖ συνταγματική ὑποχρέωση τοῦ Κράτους, ἐπιτελεῖται δέ κυρίως μέ τή διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, τό ὁποῖο γιά νά ὑπηρετεῖ τόν ἐν λόγῳ σκοπό, πρέπει νά διδάσκεται ἐπί ἰκανό ἀριθμό ὡρῶν διδασκαλίας ἑβδομαδιαίως (βλ. ΣτΕ 660, 926/2018 Ολομ., 2176/1998 7μ., 3356/1995), νά μήν ὑποβαθμίζεται κατά τή διδασκαλία καί τήν ἐξέταση σέ σχέση μέ ἄλλα μαθήματα καί νά περιλαμβάνει ὁπωσδήποτε, μέ σαφήνεια καί πληρότητα, τά δόγματα, τίς ἠθικές ἀξίες καί τίς παραδόσεις τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, χωρίς νά προκαλεῖ σύγχυση μέ τή διδασκαλία ἄλλων δογμάτων καί θρησκειῶν (βλ. ΣτΕ 660, 926/2018 Ὁλομ.) Πρέπει δηλαδή τό μάθημα νά διατηρεῖ ὡς προέχουσα καί κύρια μέριμνα ὄχι τήν παροχή πληροφοριῶν ἤ τήν ἐπεξεργασία γνώσεων ἤ τήν ἀνάπτυξη προβληματισμῶν ἱστορικῆς, θρησκευτικῆς ἤ κοινωνιολογικῆς φύσεως (ἀντικείμενο ἄλλωστε καί ἄλλων μαθημάτων) ἀλλά τήν καλλιέργεια τῶν κατάλληλων προϋποθέσεων ὥστε νά μπορεῖ νά μεταδοθεῖ τό προεκτεθέν κατά τό Σύνταγμα περιεχόμενό του."
            Τό μάθημα λοιπόν τῶν θρησκευτικῶν εἶναι κατά τίς δικαστικές ἀποφάσεις τό κύριο μέσο ἀναπτύξεως τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως ἐντός τοῦ σχολείου καί πρέπει ὡς πρός τό περιεχόμενο νά εἶναι ὀρθόδοξο χριστιανικό καί νά διδάσκει τίς ἀλήθειες πίστεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, νά διδάσκεται σέ ἰκανό ἀριθμό ὡρῶν ἑβδομαδιαίως, νά μή ὑποβιβάζεται σέ σχέση μέ τά ἄλλα μαθήματα ἀλλά καί νά μή συγχέεται ἡ διδακτέα ὕλη του μέ τή διδακτέα ὕλη ἄλλων μαθημάτων. Ἐφ΄ ὅσον δέ διασφαλισθοῦν ὅλα τά ἀνωτέρω, δέν ἀποκλείονται καί θρησκειολογικοῦ περιεχομένου πληροφορίες ἀπό τό ἐν λόγῳ μάθημα[2].
            Ἐφαρμοστικός ὅλων τῶν ἀνωτέρω νόμος εἶναι ὁ ν. 1566/1985, ὁ ὁποῖος στό 1ο ἄρθρο του θέτει μεταξύ τῶν σκοπῶν τῆς πρωτοβάθμιας καί τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως καί τό νά διακατέχονται οἱ μαθητές ἀπό τά γνήσια στοιχεία τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παραδόσεως[3].
            Ὑπενθυμίζουν δέ γιά μία ἀκόμη φορά οἱ δικαστικές ἀποφάσεις[4] τό δικαίωμα τῶν μή ὀρθοδόξων χριστιανῶν μαθητῶν νά ἀπαλλάσσονται πλήρως ἀπό τό ὀρθόδοξο χριστιανικό μάθημα θρησκευτικῶν χωρίς καμμία δυσμενή ἐπίπτωση γι΄ αὐτούς τούς ἰδίους.
            Ὅλα τά ἀνωτέρω ἐνισχύονται καί ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία ἔχει προβλέψει ἰδιαίτερο μάθημα θρησκευτικῶν γιά ρωμαιοκαθολικούς καί γιά ἰσραηλίτες μαθητές, ὅπως καί γιά μαθητές οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν στή μουσουλμανική μειονότητα τῆς Δυτικῆς Θράκης[5].
            Ἔχοντας οἱ δικαστικές ἀποφάσεις ἤδη παραθέσει διάφορα χαρακτηριστικά ἐπίμαχα σημεῖα τῶν προσβαλλομένων προγραμμάτων[6] ἐξηγοῦν ὅτι τά ἐν λόγῳ προγράμματα παραβιάζουν: α) τό ἄρθρο 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος, β) τό ἄρθρο 13 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, γ) τό ἄρθρο 2 τοῦ ΠΠΠ τῆς ΕΣΔΑ[7], δ) τό ἄρθρο 4 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, ε) τό ἄρθρο 14 σέ συνδυασμό μέ τό ἄρθρο 9 τῆς ΕΣΔΑ[8]. Πολλαπλές ἦταν λοιπόν οἱ παραβιάσεις τοῦ Συντάγματος καί τῆς ΕΣΔΑ στίς ὁποῖες ὑπέπεσαν οἱ συντακτικές ἐπιτροπές τῶν ἀκυρωθέντων προγραμμάτων. Θά εἶχαν ὅμως ἀποφευχθεῖ, ὅπως καί οἱ ἀκυρωτικές διαδικασίες, ἐάν οἱ συντακτικές ἐπιτροπές ἦταν ἀνοικτές σέ διάλογο καί ἔδιναν ἔστω καί ἐλάχιστη σημασία στίς χιλιάδες τῶν σελίδων τίς ὁποῖες συμπλήρωναν οἱ ἀρνητικές εἰς βάρος τῶν προγραμμάτων τους κριτικές ἀντί νά ἐφαρμόζουν μέ θρησκευτική εὐλάβεια τό «οὐ μέ πείσῃς κἄν μέ πείσῃς».

Ἐκτός τόπου καί χρόνου ἀντιδράσεις εἰς βάρος τῶν ἀποφάσεων

            Ὅμως τό πάθημα ὄχι μόνο δέν γίνεται μάθημα, ἀλλά κάποιοι συνεχίζουν τήν ὡς ἄνω τακτική ἀπαρέγκλιτα. Διότι, κατά τρόπο ὅλως παράδοξο, ἀμέσως μόλις ἔγινε γνωστό τό ἀκυρωτικό ἀποτέλεσμα τῶν ἀποφάσεων ἀλλά καί ... πρίν ἀκόμη δημοσιευθοῦν τά πλήρη κείμενα τους, ἄρχισαν νά βλέπουν τό φῶς τῆς δημοσιότητας κάποια ἄρθρα, τά ὁποῖα διαστρέβλωναν πλήρως τίς ἐν λόγῳ ἀποφάσεις.
Κυκλοφόρησε ὁ ἀπαράδεκτος καί παντελῶς ἀνυπόστατος ἰσχυρισμός, ὅτι οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ μετατρέπουν τό ὀρθόδοξο μάθημα θρησκευτικῶν ... σέ προαιρετικό! Ἀκόμη δημοσιεύθηκε ἡ φήμη, ὅτι διά τῶν ἐν λόγῳ ἀποφάσεων ... ἀπελευθερώνονται οἱ ἀπαλλαγές ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν[9].
Ὅσο καί ἄν μελετήσαμε καί ξαναμελετήσαμε λεπτομερῶς καί ἐπισταμένως τίς ἀποφάσεις, ὅσο καί ἄν ρωτήσαμε εἰδικευμένους δικηγόρους οἱ ὁποῖοι μελέτησαν ἐπίσης ἐπισταμένως τίς ἀποφάσεις, στάθηκε ἀδύνατο νά ἀνακαλύψουμε ποῦ οἱ ἀποφάσεις ὁρίζουν κάτι τέτοιο. Καί ἡ πραγματικότητα εἶναι ἐν τέλει παντελῶς διαφορετική ἀπό ὅ,τι φαντάσθηκαν μερικοί: Οἱ ἀποφάσεις ὄχι μόνον δέν μετατρέπουν τό ὀρθόδοξο χριστιανικό μάθημα θρησκευτικῶν σέ προαιρετικό, ὄχι μόνον δέν ἀπελευθερώνουν τίς ἀπαλλαγές ἀπό αὐτό, ἀλλά εἰσάγουν ἕνα ἀκόμη ἐμπόδιο ὥστε νά ἀποτρέψουν τίς αὐθαίρετες καί ἀδικαιολόγητες ἀπαλλαγές, ἀπαλλαγές οἱ ὁποῖες θά εἶχαν σκοπό ἀποκλειστικῶς καί μόνον τή δημιουργία ἐλεύθερης ὥρας γιά κάποιους μαθητές. Ὁρίζουν λοιπόν, ὅπως ἔχουμε ἤδη δεῖ, οἱ δικαστικές ἀποφάσεις, ὅτι γιά τούς δικαιούμενους ἀπαλλαγῆς ἀπό τό ὀρθόδοξο μάθημα θρησκευτικῶν ἐπιβάλλεται ἡ θέσπιση ἰδιαιτέρου μαθήματος, π.χ. μαθήματος ἠθικῆς[10]. Ἡ διάταξη αὐτή δέν εἶναι κάτι νέο, ἀλλά ἁπλῶς ἀποτελεῖ συμμόρφωση μέ τή διεθνή πρακτική.
Ὅσον ἀφορᾶ δέ αὐτό καθ΄ αὐτό τό ζήτημα τοῦ ἄν οἱ ὀρθόδοξοι μαθητές δικαιοῦνται ἀπαλλαγῆς ἀπό τό ὀρθόδοξο μάθημα θρησκευτικῶν ἔχει ἤδη ἀποφανθεῖ τό Διοικητικό Ἐφετεῖο Χανίων διά τῆς ἀποφάσεως 115/2012, ἡ ὁποία ὁρίζει ὅτι δέν συντρέχει λόγος ἀπαλλαγῆς ὀρθοδόξου μαθητή ἀπό τό ὀρθόδοξο μάθημα θρησκευτικῶν. Τήν ἀπόφαση αὐτή δέν ἔχει ἀνατρέψει κατά κανένα τρόπο τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, τό ὁποῖο ὁρίζει διά τῶν ἐν λόγῳ δύο ἀποφάσεών του, ὅτι ἀπαλλαγῆς δικαιοῦνται γιά λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως οἱ ἑτερόδοξοι, οἱ ἀλλόθρησκοι, οἱ ἄθεοι μαθητές[11].  
Ἀντιθέτως, ὅπως ἔχουμε ἤδη ἐπανειλημμένως ἐπισημάνει, τά ἀκυρωθέντα προγράμματα, ἐπειδή ἀκριβῶς δέν ἦταν ὀρθόδοξα χριστιανικά, ἀπελευθέρωναν πλήρως τίς ἀπαλλαγές, διότι κάθε χριστιανός ὀρθόδοξος μαθητής εἶχε τή δυνατότητα νά ἀπαλλαγεῖ παντελῶς ἀπό ἕνα τέτοιο μάθημα, ὅπως καί ἀπείλησαν ἀρκετοί νά τό πράξουν καί μόνο ἡ προοπτική δικαστικῆς νίκης τούς ἔπειθε νά ἀναβάλλουν μία τέτοια λύση.
            Κι ἐπειδή διατυπώθηκε καί ὁ ἰσχυρισμός, ὅτι  "μπαίνουμε σέ μία ἀνεξέλεγκτη κατάσταση κατά τήν ὁποία τό μάθημα θά ὑποτιμηθεί"[12] , διευκρινίζουμε ὅτι ἡ διδασκαλία τῆς ὀρθοδοξίας δέν εἶναι ὑποτίμηση τῶν παιδιῶν μας ἀλλά παιδεία ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἐφόδιο στόν δρόμο τους πρός τή σωτηρία.
            Δυστυχῶς ὅμως, οἱ ἀνυπόστατοι ἰσχυρισμοί δέν λήγουν ἐδῶ. Διατυπώθηκαν, καί μάλιστα ἀπό ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τά ἑξῆς ἀπαράδεκτα: «Μέ τίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ καθιερώνεται μάθημα ὁμολογιακοῦ χαρακτήρα καί περιεχομένου καί καταργεῖται οὐσιαστικά ἡ ὑποχρεωτικότητα τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαιδεύσεως μέ ἐπίκεντρο τήν ὀρθόδοξη παράδοση τοῦ τόπου. Τό ἑπόμενο βῆμα θά εἶναι ἡ μείωση τῶν θεολόγων καί ἡ ἀντικατάστασή τους μέ ἄλλους “θεολόγους”, οἱ ὁποῖοι θά διδάσκουν συναφή καί ἰσότιμα πρός τά Θρησκευτικά μαθήματα (βλ. γερμανικό μοντέλο), ὑπό τό σκεπτικό νά καλυφθεῖ ἡ ἐλεύθερη ὧρα. Ὑπ’ αὐτή τήν ἔννοια θά ἀμφισβητηθοῦν οἱ θεολογικές σπουδές στά πανεπιστήμια τῆς χώρας. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει περιέλθει σέ ἐξαιρετικά δυσχερή θέση, παρά τό ὅτι πολλοί θεωροῦν “νίκη” τήν ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ. Δυστυχῶς ὅμως θά ἀποδειχθεῖ μία πύρρειος νίκη, ἡ ὁποία θά ἔχει δυσμενέστατες συνέπειες ὄχι μόνο γιά τή θρησκευτική ἐκπαίδευση, ἀλλά καί γιά τήν Ἐκκλησία καί στίς σχέσεις της μέ τήν Πολιτεία»[13]
            Τά ἀνωτέρω πόρρω ἀπέχουν τῆς ἀληθείας. Κατ΄ ἀρχήν τά ἀκυρωθέντα προγράμματα, παρ΄ ὅλο τόν ἰσχυρισμό τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου, δέν ἦταν ὑποχρεωτικά γιά κανέναν. Ἐξηγήσαμε ἤδη γιατί δέν ἦταν ὑποχρεωτικά γιά τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς μαθητές καί πῶς ἀπείλησαν θανάσιμα τήν ἐργασιακή ὑπόσταση τῶν θεολόγων ἐκπαιδευτικῶν. Γιά δέ τούς ἀλλοθρήσκους δέν ἦταν ὑποχρεωτικά, διότι οἱ ἀλλόθρησκες οἰκογένειες θέλουν μάθημα σύμφωνα μέ τή δική τους πίστη καί δέν ἐνδιαφέρονται γιά ἕνα ἀλλοπρόσαλλο μεῖγμα ἀξεδιάλυτων πληροφοριῶν γιά τίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου ἐν γένει, μεῖγμα ἰκανό νά ἀποπροσανατολίσει ὁποιοδήποτε παιδί σέ ὅποια θρησκεία καί ἄν ἀνήκει - τέτοια ἀκριβῶς ἦταν τά ἀκυρωθέντα προγράμματα στό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Καί φυσικά τίποτε ἀπό αὐτά δέν ἰσχύει γιά τούς ἀθρήσκους καί ἀθέους, οἱ ὁποῖοι δέν θέλουν ἀπολύτως κανένα μάθημα θρησκευτικῶν, διότι ἁπλούστατα δέν θεωροῦν τή θρησκεία χρήσιμη. Καί πῶς θά μειωθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν θεολόγων καθηγητῶν; Ἐπειδή οἱ ἀλλόθρησκοι θά δικαιοῦνται δικό τους μάθημα; Ἀφοῦ οὕτως ἤ ἄλλως ἀπαλλάσσονταν πάντοτε ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν γιά τούς λόγους τούς ὁποίους ἐξηγήσαμε, πῶς θά ἀλλάξει κάτι τώρα στό ζήτημα αὐτό; Καί γιατί θά ἀμφισβητηθοῦν οἱ θεολογικές σπουδές στά πανεπιστήμια τῆς χώρας; Πῶς ἀμφισβητήθηκαν ἀπό τό 1837, ἔτος ἱδρύσεως τοῦ πρώτου πανεπιστημίου στήν Ἑλλάδα, κι ἐνῷ παρέμενε ὅλα αὐτά τά χρόνια τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα τῆς χώρας ὀρθόδοξο χριστιανικό; Γιατί τώρα, πού ξαναγίνεται ὀρθόδοξο χριστιανικό τό σχολικό μάθημα θά πρέπει νά ἀμφισβητηθοῦν οἱ θεολογικές σπουδές στά πανεπιστήμια, οἱ ὁποῖες ὡς ὀρθόδοξες δέν ἀμφισβητήθηκαν ἐδῶ καί ἑκατόν ὀγδονταδύο (182) ἔτη; Ἀντίθετα, ὑπό τήν ἐπιρροή τῶν ἀκυρωθέντων προγραμμάτων, θά ἦταν δυνατόν νά καταργηθοῦν κατ΄ ἀρχήν ὡς ἄχρηστοι ἀρκετοί θεολογικοί κλάδοι οἱ ὁποῖοι διδάσκονται στίς θεολογικές σχολές τῆς Ἑλλάδας καί νά συρρικνωθοῦν ὁρισμένοι ἄλλοι. Σέ τί θά χρησίμευε πλέον ἡ διδασκαλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στά πανεπιστήμια, ἀφοῦ τά ἀκυρωθέντα προγράμματα δέν τήν περιελάμβαναν; Γιατί θά ἔπρεπε νά διδάσκονται ἐκτενῶς οἱ φοιτητές θεολογίας τήν Καινή Διαθήκη, ἀφοῦ σύμφωνα μέ τά ἀκυρωθέντα προγράμματα μόνο γιά ἕξι ὧρες θά ἔπρεπε νά διδάσκουν στοιχεῖα ἀπό αὐτήν; Γιατί ἐν τέλει θά εἶναι δυσμενέστατες οἱ συνέπειες γιά τήν Ἐκκλησία καί γιά τίς σχέσεις της μέ τήν Πολιτεία; Ἀπό τό 1821 μέχρι τό 2016, χρονικό διάστημα κατά τό ὁποῖο τό μάθημα θρησκευτικῶν στά σχολεῖα τῆς Ἑλλάδας ἦταν ὀρθόδοξο χριστιανικό, ποιές ἦταν οἱ δυσμενέστατες συνέπειες γιά τήν Ἐκκλησία καί γιά τίς σχέσεις της μέ τήν Πολιτεία; Εἶναι φανερό λοιπόν, ὅτι μέ τέτοιους σαθρούς ἰσχυρισμούς δέν εἶναι δυνατόν νά πάμε μπροστά κατά κανένα τρόπο. Γι΄ αὐτό καλοῦμε ὅσους τούς διετύπωσαν, νά τούς ἀνακαλέσουν καί τότε θά ἔχουν τήν ἐκτίμηση ὅλων. Διότι ὅποιος ἀποδέχεται τό σφάλμα του χαίρει ἐκτιμήσεως, ἐνῷ ὅποιος ἐμμένει σέ αὐτό ὄχι.
            Ἀς μή ἐπιχειρεῖ λοιπόν κανένας ἀπό τοῦδε νά στρεβλώνει τό νόημα δικαστικῶν ἀποφάσεων. Διότι τότε θά ὁδηγηθοῦμε κατ΄ ἀνάγκην στό συμπέρασμα, ὅτι κατ΄ αὐτόν τόν τρόπο ἐπιχειρεῖ νά ἀπενεργοποιήσει τίς δικαστικές ἀποφάσεις καί νά ἐπιβάλει στόν ἑλληνικό λαό ὅσα αὐτός ὁ ἴδιος ἐπιδιώκει. Θά πρέπει ὅμως ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει νά ἔχει ὑπ΄ ὄψη ὅτι τό νά διασπείρεις ψευδεῖς εἰδήσεις στρεβλώνοντας δικαστικές ἀποφάσεις εἶναι ποινικό ἀδίκημα καί θά κινδυνεύσει νά δώσει λόγο στή δικαιοσύνη. Διότι σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 191 παρ. 1 τοῦ ποινικοῦ κώδικα ἡ διασπορά ψευδῶν εἰδήσεων καί φημῶν ἀποτελεῖ ποινικό ἀδίκημα.

Τί δέον γενέσθαι

            Πλέον δέν χωροῦν ἄλλες δικαιολογίες, οὔτε περαιτέρω ἀναβολές. Ἡ ἐκτελεστική ἐξουσία εἶναι ὑποχρεωμένη βάσει τοῦ ἄρθρου 95 παρ. 5 τοῦ Συντάγματος νά ἐφαρμόσει τίς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.
            Πῶς θά γίνει αὐτό:
α) Κατ΄ ἀρχήν ἐπιβάλλεται ἡ ἄμεση ἔκδοση ὑπουργικῆς ἐγκυκλίου, ἡ ὁποία νά ἀπαγορεύει τή διδασκαλία τῶν ἀκυρωμένων προγραμμάτων, διότι καθένας ὁ ὁποῖος τά διδάσκει κινδυνεύει νά ὑποστεῖ καταγγελία καί ποινική δίωξη.
            β) Ἡ ἀμέσως ἑπόμενη κίνηση θά πρέπει νά εἶναι ἡ προκήρυξη συγγραφῆς νέων ὀρθοδόξων προγραμμάτων καί σχολικῶν βιβλίων, τά ὁποῖα δέν θά ἔχουν καμμία ἀπολύτως σχέση μέ τή φιλοσοφία καί τή διάρθρωση τῶν παλαιῶν, ἀντισυνταγματικῶν καί ἀκυρωμένων ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας προγραμμάτων.
            γ) Ἐπειδή ὁ διαγωνισμός συγγραφῆς νέων προγραμμάτων καί νέων σχολικῶν βιβλίων, ἡ συγγραφή τῶν βιβλίων αὐτή καθ΄ αὑτή, ἡ ἔγκριση, ὁ ἔλεγχος, ἡ ἐκτύπωση καί ἡ διανομή τῶν βιβλίων πανελληνίως εἶναι μᾶλλον ἀπίθανο νά ἐπιτευχθοῦν μέχρι τίς ἀρχές τῆς ἑπομένης σχολικῆς χρονιᾶς, θά πρέπει νά δοθεῖ ἄμεσα ἐντολή ἐπανεκτυπώσεως τῶν σχολικῶν βιβλίων τά ὁποῖα ἴσχυαν μέχρι καί τό σχολικό ἔτος 2015-16.
            Ἐάν δέν γίνουν ὅλα αὐτά, καί μάλιστα ὡς τάχιστα, τότε ἔχουμε καί νέα παραβίαση τοῦ Συντάγματος, πράγμα τό ὁποῖο δέν ἐπιτρέπεται σέ δημοκρατούμενη χώρα.

[1]              Εὐάγγελος Στ. Πονηρός, Ὑπερασπίζοντας τή διωκόμενη ὀρθόδοξη παιδεία στό ἑλληνικό σχολεῖο", ἐκδ. Πελασγός, Δημοκρατικός Τύπος, Ἀθήνα 2016, σ. 22-23.
[2]              Βλ. ὁμοίως ἀπόφαση 1749 παρ. 16 καί ἀπόφαση 1750 παρ. 15.
[3]              Βλ. ἀπόφαση 1749 παρ. 19 καί ἀπόφαση 1750 παρ. 18.
[4]              Βλ. ἀπόφαση 1749 παρ. 16 καί ἀπόφαση 1750 παρ. 15.
[5]              Βλ. ἀπόφαση 1749 παρ. 17 καί ἀπόφαση 1750 παρ. 16.
[6]              Βλ. ἀπόφαση 1749 παρ. 20 καί ἀπόφαση 1750 παρ. 19.
[7]              τ.ἔ. Εὐρωπαϊκή Σύμβαση γιά τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου.
[8]              Βλ. ἀπόφαση 1749 παρ. 21 καί ἀπόφαση 1750 παρ. 20.
[9]              Καθημερινή 7-10-2019.
[10]           Βλ. ἀπόφαση 1749 παρ. 16 καί ἀπόφαση 1750 παρ. 15.
[11]           ἔνθ΄ ἀνωτέρω.
[12]           Ἄποψη κου Σ. Γιαγκάζογλου, Καθημερινή ἔ.ἀ.
[13]           Ἄποψη σεβ. μητροπολίτου Μεσσηνίας κου Χρυσοστόμου, Καθημερινή ἔ.ἀ. 

30 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Εύγε στον κ.Πονηρό που λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Η κ. Κεραμέως έπρεπε στις 21 Σεπτεμβρίου να στείλει εγκύκλιο στα σχολεία με την οποία να δίνει εντολή να αποσυρθούν άμεσα τα Προγράμματα και οι Φάκελοι Γαβρόγλου που ακυρώθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου από το ΣτΕ. Αντ΄ αυτού έχει πάθει λιμὸ του ακούειν και του λέγειν, θέλοντας να κερδίσει χρόνο σε βάρος των παιδιών μας!!! Ως νομικός, όμως, γνωρίζει ότι θα πρέπει ο εκάστοτε Υπουργός να τηρεί το Σύνταγμα και τους νόμους, σύμφωνα με τον όρκο που έδωσε, που εκείνη τώρα δεν τηρεί και αφήνει τα παιδιά να δηλητηριάζονται με τα απαράδεκτα βιβλία Γαβρόγλου. Πρέπει να γνωρίζει όμως και θα το δει πολύ σύντομα ότι με αυτό που κάνει στο πολύ ευαίσθητο αυτό θέμα των θρησκευτικών βάζει το ίδιο της το κόμμα σε μια περιπέτεια που δεν φαντάζεται. Γονείς και φορείς ετοιμάζουν ήδη, όπως πληροφορούμαστε, από όλη τη χώρα μηνύσεις και αγωγές για παράβαση καθήκοντος εναντίον της και εναντίον όσων διατηρούν ή διδάσκουν τα ακυρωμένα από το ΣτΕ ως αντισυνταγματικά θρησκευτικά στο σχολείο. Να δούμε θα παρέμβει ο Πρωθυπουργός να τη συμβουλέψει ή κόλλησε και αυτός από την αρρώστια του νεοπροοδευτισμού!!!! Ντροπή στην ηγεσία της παράταξης που την αφήνει ανεξέλεγτη να εκθέτει τους πάντες ως ασυνεπείς και αναξιόπιστους, με την ανυπακοή που δείχνει στο ΣτΕ, δηλαδή στην εφαρμογή του ΣΥντάγματος. Ενώ όλοι τους έλεγαν και τόνιζαν και διατυμπάνιζαν προεκλογικά και μετεκλογικά και κατέκριναν τον ΣΥΡΙΖΑ για ανυπακοή στο ΣτΕ και και υπόσχονταν στους ψηφοφόρους και τα μέλη της ότι θα είναι νομοταγείς ως Κυβέρνηση και θα εφαρμόζουν κατά γράμμα τις αποφάσεις του ΣτΕ η κυρία αυτή να φέρεται τόσο αντισυνταγματικά στο θέμα των θρησκευτικών. Φίλης - Γαβρόγλου - Κεραμέως, το ίδιο συνδικάτο. Γιατί άραγε ψήφισαν οι ορθόδοξοι Έλληνες γονείς -που αγωνιούσαν για την πνευματική τροφή των παιδιών τους μέσω του ορθόδοξου μαθήματος τη ΝΔ και όχι τον ΣΥΡΙΖΑ; Για να κάνει ακριβώς η ΝΔ τα ίδια που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης; Να επιτρέπει και αυτή να συνεχίζεται ο πολυθρησκειακός προσηλυτισμός στο σχολείο; Κρίμα στους ελπίζοντες!!

Ανώνυμος είπε...

Αντί όλων αυτών και αντί της επιλεκτικής παράθεσης αποσπασμάτων, που οδηγούν σε άλλα συμπεράσματα, θα μπορούσε ο κύριος Συντονιστής να παραθέσει αυτούσιες τις σκέψεις 16, 17 της Αποφάσεως. Υποθέτω ότι αυτό έγινε από υπερβάλλοντα ζήλο και όχι για να συσκοτίσει σκόπιμα τα πράγματα.
Από τις συγκεκριμένες παραγράφους της Αποφάσεως προκύπτουν αβίαστα ότι:
1. Οι απαλλαγές θα απελευθερωθούν πλήρως ("δικαίωμα πλήρους απαλλαγής") με μια απλή αίτηση του ενδιαφερόμενου ("για λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως").
2. Κάθε θρησκευτική κοινότητα (όχι μόνο τα μειονοτικά σχολεία) δικαιούται πλέον δικό της μάθημα ("Η Πολιτεία οφείλει να προβλέψει τη διδασκαλία ισότιμου μαθήματος...").
3. Στα Θρησκευτικά απαγορεύεται πλέον η παροχή πληροφοριών, η επεξεργασία γνώσεων και η ανάπτυξη προβληματισμών ακόμη και σε θρησκευτικά (!) θέματα ("...όχι την παροχή πληροφοριών ή την επεξεργασία γνώσεων ή την ανάπτυξη προβληματισμών ιστορικής, θρησκευτικής ή κοινωνιολογικής φύσεως...").
4. Τα προηγούμενα είναι πλέον αντικείμενο άλλων μαθημάτων και όχι των Θρησκευτικών ("...αντικείμενο άλλωστε και άλλων μαθημάτων").
5. Το μάθημα "απευθύνεται αποκλειστικά... στους μαθητές που ασπάζονται το ορθόδοξο δόγμα".
6. Η ένταξη θρησκειολογικών πληροφοριών μπορεί να γίνεται πλέον όχι στα θρησκευτικά, αλλά στα «σχολικά προγράμματα», δηλαδή σε άλλα μαθήματα στο ευρύτερο μάθημα του σχολείου, όπως το αναφέρει ρητά και η Απόφαση 660/2018 ("δεν εμποδίζεται η Πολιτεία να περιλαμβάνει στα σχολικά προγράμματα και εκπαίδευση «θρησκειολογικού» χαρακτήρα").
7. Με βάση την αρχή της ισότητας, όλα τα παράλληλα ισότιμα μαθήματα δεν θα δοθούν ανάθεση στους νυν θεολόγους, όπως δεν δίνονται και στα μειονοτικά σχολεία (σκέψη 17).

Ανώνυμος είπε...

εξαιρετική ανάλυση
τεκμηριωμένες απόψεις
ουσιαστικές προτάσεις
Δυστυχώς οι δικοί μας σύμβουλοι κατάπιαν τη γλώσσα τους εδώ κ ΚΑΙΡΌ
λουστήκαμε για 4 χρόνια ότι εξυπνάδα* ο καθένας σκεφτόταν κ ξεστόμιζε
σε συναντήσεις απόλυτα αποτυχημένες
όπου τα σχέδια του κάθε μαθήματος ήταν κάπου ανάμεσα στο "γελάς ή κλαις"
κ φυσικά κάθε προσπάθεια εφαρμογής τους στην τάξη ανούσια κ άσκοπη
κάναμε τα τμήματα παιδικές χαρές και γίναμε αυτοδίδακτοι "μάγοι"
ΔΙΧΩΣ λόγο κ σκοπό
γίναμε ειδικοί στη λογοτεχνία, μουσική (κάθε είδους), θέατρο, παντομίμα, ζωγραφική (κάθε είδους)....
κληθήκαμε να παρουσιάσουμε μέχρι κ τραγούδι με σαφή σεξουαλικά υπονοούμενα (τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω...)
όλα στο πλαίσιο ενός χαοτικού κατασκευάσματος, που κάποιοι ονόμασαν πρόγραμμα!!
και που τις αξιολογήσεις του, ακόμα τις περιμένουμε!!!
και το πιο ωραίο είναι ότι, όταν κάποιοι αποφάσισαν να γυρίσουν στα παλιά βιβλία, τα χαμόγελα στα χείλη των παιδιών άνθιζαν!!!
Και ρωτούσαν: γιατί κάναμε τα άλλα τόσον ΚΑΙΡΟ;

Ανώνυμος είπε...

Μια από τις απαντήσεις στα όσα ισχυρίζεται ο κος Πονηρός που ζει στον ιδεατό κόσμο της ελληνικής κοινωνίας ως ορθοδόξου χριστιανικής, είναι και αυτή: Καμία πρόσληψη Θεολόγου στη γ΄ φάση αναπληρωτών...Και στις 2 πρώτες 21 στο σύνολο εκατοντάδων προσληφθέντων αναπληρωτών...

Ανώνυμος είπε...

Η εκτιμηση που κανει καποιος για την εξελιξη των πραγματων δεν ειναι ψευδης ειδηση. Ουτε η ερμηνεια που μπορει να δωσει στην αποφαση. Αλλο να πεις οτι το ΣτΕ δεν αποφασισε το ταδε κι αλλο να πεις οτι το σκεπτικο της αποφασης πασχει εδω κι εκει και η αποφαση σημαινει τη δεινα δεινη εξελιξη για το μελλον του μαθηματος. Εκπλησσει το γεγονος οτι οι υποστηρικτες της αποφασης επικαλουνται τετοιες καταχρηστικες "προειδοποιησεις" για να φιμωσουν τις εκπαιδευτικες αντιρρησεις και το θεολογικο αντιλογο. Ειναι μια σταση που ακουσιως αποπνεει ανασφαλεια και επιμονη να πεισουν περισσοτερο τους εαυτους τους οτι αποκλειεται να εχουν κανει λαθος. Εκτιμηση: το υπουργειο δεν προκειται να εκτυπωσει παλαια βιβλια. Αυτο ειναι δαπανηρο, ειδικα απο τη στιγμη που εχουν χορηγηθει τα προβλεφθεντα απο περισυ σε εκατονταδες χιλιαδες μαθητες. Το πολυ πολυ να τα αναρτησει ξανα ηλεκτρονικως ως βοηθητικα. Δεν προκειται να αποσυρει τους "φακελους". Θα εκδωσει νεα Υ.Α. η νεο ΦΕΚ, με το οποιο θα ψαλιδιζει τις επιμαχες ενοτητες και τα επιμαχα τμηματα, και με αυτον τον τροπο θα ειναι εναρμονισμενο το ΑΠΣ με την αποφαση του ΣτΕ. Και αν ειναι συνταγματικα κατοχυρωμενη η κινηση του υπουργειου, το καθεστως αυτο, απροσβλητο απο αγωγες, θα διατηρηθει. Η σιγη ιχθυος που τηρει ενισχυει αυτην την αντιληψη, οσο διατηρειται. Οσο για τα νεα θρησκευτικα, θα περιμενουμε τουλαχιστον μια τετραετια να τα δουμε -προκηρυξη, αναθεση, συγγραφη, κριση, πιλοτικη εφαρμογη... Και ειναι βεβαιον -το προσφατο παρελθον το εχει δειξει αυτο- παλι θα δυσανασχετησουν οσοι εχουν μια εις το ακρον αωτον συνεσταλμενη ιδεα περι ομολογιακοτητας, κατηχητικοτητας και καθαροτητας.

Ανώνυμος είπε...

Βρέστε πρώτα ένα νόμιμο τρόπο για να γνωρίσετε ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ τη θρησκευτική ιδεολογία των μαθητών και μετά ξαναγράψτε τα παραπάνω.

Ν.Σ. είπε...

Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήρια στους χιλιάδες συναδέλφους θεολόγους (και ήταν οι περισσότεροι) που από την πρώτη στιγμή στάθηκαν απέναντι στα περιβόητα νέα προγράμματα σπουδών στα Θρησκευτικά. Τα αντιμετώπισαν από την αρχή σαν «απαράδεκτα και επικίνδυνα» όπως πολύ σωστά τα χαρακτήρισε αρχικά ο Αρχιεπίσκοπος. Δεν θα έλεγα το ίδιο και για τους πρώην Συμβούλους των θεολόγων. Ο κ. Πονηρός νομίζω ότι ήταν από τις λίγες εξαιρέσεις. Γι αυτό και ο λόγος του έχει αξία αυτή τη χρονική στιγμή και τον ευχαριστούμε πολύ.
ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΗ
ΤΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕΛΕΤΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; ΤΙ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ; ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ!!
Ν.Σ.

Ανώνυμος είπε...

Αληθεια, ποσοι θεολογοι εκτιματε οτι θα διοριστουν τα επομενα χρονια, με δεδομενο οτι θα ισχυσει πληρως: α) η για λογους θρησκευτικης συνειδησεως και μονο ελευθερη απαλλαγη -εφοσον ειναι αδυνατον να ελεγχθει υπηρεσιακως το προσωπικο δεδομενο του θρησκευματος, β) η εισαγωγη ισοτιμου με το ορθοδοξο ομολογιακο μαθηματος για αλλοθρησκους, ετεροδοξους, αθεους και ποικιλους αδιαφορους περι τη θρησκευτικη συνειδηση, γ) η συρρικνωση του περιεχομενου του μαθηματος στα στενα κατηχητικα πλαισια, εφοσον απαγορευονται ακομα και νυξεις σε αντικειμενα στα οποια εκ των πραγματων εμπλεκεται η θεολογια και η θρησκεια (ηθικη και βιοηθικη, τεχνη και ιστορια, ποιηση και λογοτεχνια, φιλοσοφια, κοινωνιολογια και ψυχολογια και πολιτικη και φιλολογια και...), δ) η προεπιλογη των ισοτιμων αυτων μαθηματων, εφοσον πρεπει εκ των προτερων να γνωριζει η πολιτεια ποιος θα διδασκει τι;
Και ποσοι εκ των μονιμων θεολογων εκτιματε οτι θα ξεσπιτωθουν εκπαιδευτικα, αν το υπουργειο ακολουθησει, για λογους ευρρυθμης λειτουργιας των σχολικων μοναδων, το συστημα των μαθηματων επιλογης;
Μπορειτε να μας απαντησετε με αριθμους;
Μπορειτε να συνεχισετε να χαρακτηριζετε την αποφαση θριαμβο, αν οι αριθμοι των ξεσπιτωμενων μονιμων ειναι μεγαλυτεροι απο τους αρθμους των προσλαμβανομενων αναπληρωτων;

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον πρώτο σχολιαστή 12:13 π.μ.
Σωστά τα γράφει και μιλά για την ολιγωρία του Υπουργείου Παιδείας να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση του ΣτΕ που είναι σύμφωνη και με την Ελληνορθόδοξη πορεία του Γένους.

Χριστιανός Ο.

Ανώνυμος είπε...

Θρησκευτικά, προσευχή, εκκλησιασμός στο ίδιο πακέτο! Τα δύο τελευταία πνέουν ήδη τα λοίσθια στα σχολεία. Θέμα μικρού χρόνου και τα θρησκευτικά της "ορθόδοξης αγωγής". Το μάθημα το τελειώσατε με τούτες τις ανεκδιήγητες αποφάσεις δικαστηρίων. Φυσικά θα προχωρήσουμε στη θέσπιση νέου θρησκειολογικού μαθήματος άσχετου με τα δικαστήρια σας και τις δικές σας "ορθοδοξίες". Όσοι απομείνουν να αναζητούν τις διδαχές σας θα τους έχετε.Το σχολείο είναι χώρος γνώσης και μόρφωσης. Τα άλλα στις ενορίες.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε, 13 Οκτωβρίου 2019 - 7:35 μ.μ
Γράφεις: "Φυσικά θα προχωρήσουμε στη θέσπιση νέου θρησκειολογικού μαθήματος άσχετου με τα δικαστήρια σας και τις δικές σας "ορθοδοξίες". Ποιους εκπροσωπείς που έχεις τόση δύναμη ώστε να θεσπίζεις μαθήματα; Θέλεις να γίνεις πιο σαφής;

Πάντως θρησκειολογικό μάθημα δεν προβλέπεται πουθενά. Το "ισότιμο" μάθημα που είπε το ΣτΕ είναι ομολογιακό άλλης πίστης ή μάθημα Ηθικής. Θρησκειολογικό, από που προκύπτει;

Αλήθεια, θα αναλάβετε και πρωτοβουλία καθοδήγησης των μαθητών για απαλλαγή από το Ορθόδοξο μάθημα και παρακολούθηση θρησκειολογικού;

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε,13 Οκτωβρίου 2019 - 7:52 μ.μ
Εσείς καθοδηγήσατε μαθητές για απαλλαγές από το Νέο Π.Σ.

Ανώνυμε,13 Οκτωβρίου 2019 - 7:35 μ.μ.
Πολύ σωστά σημειώνεις,η κατήχηση στην ενορία

Ευάγγελος Πονηρός είπε...

Οι αποφάσεις (παράγρ. 16 / 1749 και παράγρ. 15 1750) καθορίζουν επακριβώς ποιοί έχουν δικαίωμα απαλλαγής και ποιοί όχι, διότι αναφέρουν ότι το μάθημα "απευθύνεται αποκλειστικά, ως εκ του ανωτέρω περιεχομένου του, στους μαθητές που ασπάζονται το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα και όχι στους ετερόδοξους, αλλόθρησκους ή άθεους μαθητές". Όσον αφορά το αν υπάρχει τρόπος ελέγχου, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το θρήσκευμα δεν καταργήθηκε από το myschool, ούτε από τις καρτέλες των μαθητών.
Όσον αφορά δε το πού διδάσκονται τα θρησκειολογικά στοιχεία, ας διαβάσει και πάλι ο κάθε λειτουργικώς αναλφάβητος τις ίδιες παραγράφους τών αποφάσεων και θα δει ότι ορίζουν αυτολεξει: "δεν εμποδίζεται η Πολιτεία να περιλαμβάνει στα σχολικά προγράμματα του μαθήματος των θρησκευτικών και εκπαίδευση "θρησκειολογικού" χαρακτήρα με πληροφορίες και γνώσεις και για άλλες πέραν της Ορθοδοξίας, θρησκείες και δόγματα"
Όσον αφορά δε το είδος τού μαθήματος που θα απελευθέρωνε τις απαλλαγές, αυτό ήταν το religious literacy το οποίο καταδικάσθηκε τελεσιδίκως, διότι όπως γράφω στο άρθρο πολλοί γονείς απείλησαν να απαλλάξουν τα παιδιά τους εξ αιτίας αυτού. Αυτό που δεν έγραψα στο άρθρο αλλά με αναγκάζουν μερικοί να το γράψω, είναι ότι εγώ ο ίδιος ως σχολικός σύμβουλος παρακαλούσα γονείς να μην απαλλάξουν τα παιδιά τους από τα μη ορθόδοξα και ήδη καταδικασμένα θρησκευτικά και κατόρθωσα να τους πείσω μόνον επειδή τους δήλωνα ότι είχαμε ήδη προσφύγει στα δικαστήρια και υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να νικήσουμε, όπως και πράγματι συνέβη.
Όσον αφορά το σε ποιούς θα ανατεθούν τα μαθήματα που θα θεσπισθούν για μαθητές πιστούς αναγνωρισμένων θρησκειών, έχω να πω ότι προφανώς δεν είμαστε εμείς οι ειδικοί που θα διδάξουν μουσουλμανισμό σε μουσουλμανόπαιδες και ούτω καθ΄ εξής. Γιατί όμως ανησυχούν μερικοί γι΄ αυτό, αφού έτσι κι αλλιώς οι μαθητές αυτοί, με οποιοδήποτε πρόγραμμα απαλλάσσονταν, και με το καταδικασθέν religious literacy, και προ παντός από αυτό το οποίο ήταν σε θέσει να επιφέρει σύγχυση στο οποιοδήποτε παιδί, από οποιοδήποτε χώρο και αν προερχόταν. Όσον αφορά την ανάθεση πιθανού μαθήματος ηθικής για τους απαλλαγμένους από το ορθόδοξο μάθημα, αυτή θα μπορούσαν να την διεκδικήσουν και οι ορθόδοξοι θεολόγοι.
Οι πληροφορίες και οι προβληματισμοί ιστορικής, κοινωνιολιγικής και θρησκευτικής φύσεως δεν απαγορεύονται στο ορθόδοξο μάθημα, αλλά όπως λέγουν επί λέξει οι αποφάσεις στις αυτές παραγράφους τους "πρέπει δηλαδή το μάθημα να διατηρεί ως προέχουσα και κύρια μέριμνα όχι την παροχή πληροφοριών ή την επεξεργασία γνώσεων ή την ανάπτυξη προβληματισμών ιστορικής, θρησκευτικής ή κοινωνιολογικής φύσεως (αντικείμενο άλλωστε και άλλων μαθημάτων) αλλά την καλλιέργεια των κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε να μπορεί να μεταδοθεί το προεκτεθέν κατά το Σύνταγμα περιεχόμενό του". Αυτά λοιπόν τα στοιχεία δεν είναι η "προέχουσα και κύρια μέριμνα" του ορθοδόξου μαθήματος, είναι δηλαδή δευτερεύουσα μέριμνά του, και αποτελούν "αντικείμενο και άλλων μαθημάτων" - το "και" εδώ δηλώνει ότι είναι αντικείμενο και του δικού μας μαθήματος. Εάν κάποιος πάσχει από λειτουργικό αναλφαβητισμό και δεν καταλαβαίνει τί ακριβώς ορίζουν οι αποφάσεις, είναι δικό του πρόβλημα.
Οι προσλήψεις αναπληρωτών θεολόγων γιατί είναι ζήτημα τής παρούσας συνάφειας; Δηλαδή όσο ίσχυσε το καταδικασθέν religious literacy είχαμε επαρκείς προσλήψεις και τώρα εξ αιτίας των δικαστικών αποφάσεων έχουμε λίγες;
Όποιος ονειρεύεται ότι έχει εξουσία και θα παρακάμψει τις δικαστικές αποφάσεις και θα δημιουργήσει θρησκειολογικό μάθημα, πιστεύει ότι έτσι θα εξαλείψει και τις απαλλαγές ή ότι θα τις γιγαντώσει;
Ψευδή είδηση δεν ονόμασα προσωπικές εκτιμήσεις ορισμένων, αλλά τους ισχυρισμούς οι οποίοι παρουσιάζουν τις αποφάσεις να ορίζουν άλλα από αυτά τα οποία λέγουν στην πραγματικότητα. Αυτού του είδους οι δημοσιεύσεις είναι αξιόποινες και το έγραψα αυτό έχοντας προηγουμένως συμβουλευθεί δικηγόρους.

Ευάγγελος Πονηρός είπε...

Πόσες χιλιάδες φορές πρέπει να γράψω και να ξαναγράψω ανώνυμε που πέταξες το σύνθημα "η κατήχηση στην ενορία", ότι εάν το σχολικό μάθημα αντιστρατεύεται την εκκλησιαστική κατήχηση, τότε θα έχουν πλήρες και αναφαίρετο δικαίωμα απαλλαγής από αυτό όλοι ανεξαιρέτως οι ορθόδοξοι χριστιανοί; Και φυσικά πιθανό θρησκειολογικό μάθημα δεν θα ήταν υποχρεωτικό για κανέναν απολύτως! Άλλα λόγια ν΄ αγαπιώμαστε, όπως είπε και ο αείμνηστος στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης!

Ανώνυμος είπε...

Η Απόφαση 1749/2019 λέει κατά λέξη:
«Περαιτέρω, εφόσον διασφαλίζεται η συνταγματική υποχρέωση του Κρότους για την ανάπτυξη. κατά τα άνω. της ορθόδοξης χριστιανικής συνειδήσεως των μαθητών εκείνων, οι οποίοι ανήκοντες στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού ασπάζονται το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα, δεν εμποδίζεται η Πολιτεία να περιλαμβάνει στα σχολικά προγράμματα και εκπαίδευση «θρησκειολογικού» χαρακτήρα με πληροφορίες και γνώσεις για άλλες, πέραν της Ορθοδοξίας, θρησκείες και δόγματα (βλ. ΣτΕ 660,926/2018 Ολομ.).»
Ας δούμε τι λέει και η 660/2018 στην οποία παραπέμπει η προηγούμενη:
«… δεν εμποδίζεται η πολιτεία να περιλαμβάνει στα σχολικά προγράμματα, στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων απευθυνομένων στο σύνολο των μαθητών, (ανεξαρτήτως δηλαδή της θρησκευτικής τους εντάξεως), και εκπαίδευση «θρησκειολογικού» χαρακτήρος με πληροφορίες και γνώσεις και για άλλες, πέραν της Ορθοδοξίας, θρησκείες και δόγματα «κατά τρόπο αντικειμενικό, κριτικό και πλουραλιστικό, χωρίς να επιδιώκει κατηχητικό σκοπό», έτσι ώστε να σέβεται τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονέων τους».
Βλέπετε κύριε Συντονιστά ότι τα θρησκειολογικά στοιχεία είναι πλέον υπόθεση «των σχολικών προγραμμάτων», όπως λέει αυτολεξεί η 1749/2019, δηλαδή «άλλων μαθημάτων», όπως ερμηνεύει η 660/2018, στην οποία παραπέμπει η πρώτη; Στο κείμενο σας, ο δαίμων του τυπογραφείου άλλαξε λίγο τη φράση της Απόφασης, την οποία ισχυρίζεστε ότι μεταφέρετε «αυτολεξεί», και έτσι το «στα σχολικά προγράμματα» έγινε «στα σχολικά προγράμματα του μαθήματος των θρησκευτικών». Δεν είναι τεράστια η διαφορά;
Παρακαλούμε προσέξτε τα αυτά τα «αυτολεξεί» επειδή, όπως γράψατε εσείς: «Αυτού του είδους οι δημοσιεύσεις είναι αξιόποινες». Φυσικά, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αξιόποινο το λάθος σας, ούτε βεβαίως ότι πρόκειται για λειτουργικό αναλφαβητισμό, στον οποίο αναφερθήκατε δις.

Ανώνυμος είπε...

Τα μαθήματα κύριε ούτε αντιστρατεύονται ούτε ακολουθούν κατηχήσεις. Μιλούν τη γλώσσα της επιστήμης χωρίς ιδεολογικές προϋποθέσεις.
Η θρησκευτικότητα είναι ιδιωτική υπόθεση και η πολιτεία θα το προστατέψει αυτό ακέραια όσες δικαστικές αποφάσεις και να συλλέξετε. Ήδη δεν υφίσταται σε δελτία ταυτότητας και σιγά σιγά δε θα υφίσταται σε δημόσια αρχεία. Κανείς φυσικά δεν υποχρεούται να αποκαλύψει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, που εξ' ορισμού έχουν και το στοιχείο της μεταβολής.
Για λόγους επιστημονικής εντιμότητας το σχολείο θα πρέπει με αυστηρά γνωσιακούς όρους και τηρουμένων όλων των επιστημονικών απαιτήσεων να συμπεριλάβει τη θρησκεία στα προγράμματα σπουδών. Εδώ το λεγόμενο ΝΠΣ κατ' εμένα είχε τρωτά. Τα άλλα αναζητήστε τα σε ενορίες, τζαμιά, συναγωγές κτλ ή όπου αλλού θέλετε.
Ναι μεν τα δικαστήρια αποφάσισαν την ομολογιακή διδασκαλία προβάλλοντας ένα θνησιγενές μάθημα στα σχολεία, τα ίδια δικαστήρια όμως θα προστατέψουν και προστατεύουν και τα παραπάνω.
Τέλος εγώ που πέταξα το σύνθημα "η κατήχηση στην ενορία" ευχαριστώ το ιστολόγιο που χωρίς λογοκρισία το φιλοξένησε, γιατί δε θα επανέλθω.

ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ είπε...

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1749/2019 ΣτΕ.

«Ειδικότερα, για την πλειοψηφία των μαθητών η θρησκευτική αγωγή δεν είναι επιτρεπτό να μεταβάλλεται σε δογματική ομολογία πίστεως ή πολλώ μάλλον σε κατήχηση, από την άλλη, όμως, οφείλει να διατηρεί ως προέχουσα και κύρια μέριμνα όχι την παροχή πληροφοριών ή την επεξεργασία γνώσεων ή την ανάπτυξη προβληματισμών ιστορικής, θρησκευτικής ή κοινωνιολογικής φύσεως (αντικείμενο άλλωστε και άλλων μαθημάτων), αλλά την εμπέδωση και ενίσχυση της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης των μαθητών με τη διδασκαλία των δογμάτων, ηθικών αξιών και παραδόσεων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας».

Το ανωτέρω απόσπασμα ομιλεί ρητά υπέρ της "εμπέδωσης και ενίσχυσης της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης των μαθητών και κατά της δογματικής ομολογίας πίστεως ή κατήχησης".
Πού είδαν κάποιοι ότι το ΣτΕ υποστηρίζει κατηχητικό μάθημα;
Άλλωστε η κατήχηση αφορά αυτούς που είναι ενήλικοι και θέλουν να διδαχθούν την πίστη και εν συνεχεία να βαπτιστούν. Αν εννοούν αυτό που γίνεται στα κατηχητικά των ενοριών τότε σφάλλουν, διότι ουδέποτε υπήρχε τέτοιο μάθημα στα σχολεία και ούτε μπορεί να υπάρξει.
Οι καλοθελητές που διαστρεβλώνουν τα πράγματα αποφεύγουν τα αυτολεξεί παραθέματα από τις αποφάσεις του ΣτΕ.
Μάθημα θρησκευτικών που να απευθύνεται σε όλους και να αποκλείει τις απαλλαγές δεν υπήρξε και ούτε πρόκειται να υπάρξει. Ίσα-ίσα μαθητές αλλόδοξοι και ετερόδοξοι ενώ είχαν δικαίωμα απαλλαγής παρακολουθούσαν εν γνώσει τους ορθόδοξο μάθημα και βαθμολογούνταν.
Δεν διώχνει το ορθόδοξο μάθημα κανέναν πολλώ μάλλον ο διδάσκων ορθόδοξος θεολόγος.
Μοιραία 2 το πολύ 5 απαλλαγές θα υπάρχουν ό,τι μάθημα κι αν κάνεις.
Πριν την ακύρωση των πολυθρησκειακών ΝΠΣ είχαμε απαλλαγές.
Καλά θα κάναν οι Ανώνυμοι να γίνουν και Επώνυμοι αν διαθέτουν λίγη παρρησία...

Ευάγγελος Πονηρός είπε...

Κύριε ή κυρία "ανώνυμε 14 Οκτωβρίου 2019", 1.16 π.μ. δεν πάτε καθόλου καλά, δεν έκαμα εγώ σφάλμα, απλώς εσείς δεν γνωρίζετε ανάγνωση! Αυτή τη στιγμή αντιγράφω από την απόφαση 1749/2019 παράγραφο 16, σελίδα 16 και 17, και απόφαση 1750/2019 παράγραφο 15 σελίδα 15: "δεν εμποδίζεται η Πολιτεία να περιλαμβάνει στα σχολικά προγράμματα του μαθήματος των θρησκευτικών και εκπαίδευση "θρησκειολογικού" χαρακτήρα με πληροφορίες και γνώσεις και για άλλες πέραν της ορθοδοξίας θρησκείες και δόγματα." Τί άλλο να κάνω για να σας βοηθήσω να καταπολεμήσετε τον λειτουργικό αναλφαβητισμό σας;
Επίσης εσείς κύριε ή κυρία "ανώνυμε 14 Οκτωβρίου 2019, 9.12 π.μ.", εάν δεν τό έχετε καταλάβει, η ΕΣΔΑ δίνει δικαίωμα στον γονιό να απαιτήσει από το κράτος για το παιδί του παιδεία σύμφωνα με τις δικές του θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις. Αλλιώς έχει κάθε δικαίωμα να ζητά και τις περίφημες απαλλαγές. Μάθημα που θα αντιστρατεύεται την κατήχηση, θα αντιστρατεύεται και την χριστιανική πίστη και από αυτό θα έχουν δικαίωμα απαλλαγής όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί και συνεπώς οι θεολόγοι θα απολυθούν! Ίσως δεν είσθε θεολόγος, γι΄ αυτό και πολεμάτε να επιφέρετε τέτοιες συμφορές. Και περί επιστήμης μη μου μιλάτε χωρίς να έχετε πάντοτε προ οφθαλμών το πλατωνικό "πάσα επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής πανουργία ου σοφία φαίνεται". Επιστήμη λοιπόν που θα απομακρύνει τα παιδιά μας από την πίστη των πατέρων τους, δεν θα είναι τίποτε περισσότερο από επιστήμη του δόκτορος Μέγκελε!

Ανώνυμος είπε...

Απλά συγκρίνετε τις θέσεις των 14 Οκτωβρίου 2019 - 4:37 μ.μ. και 14 Οκτωβρίου 2019 - 5:31 μ.μ περί κατήχησης. Αυτό και μόνο τα λέει όλα.

Ανώνυμος είπε...

https://www.minedu.gov.gr/rss/42887-17-09-19-tropopoiisi-rythmiseon-anaforika-me-tin-anagrafi-tou-thriskeymatos-kai-tis-ithageneias-stous-titlous-kai-sta-pistopoiitika-spoudon

Σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 28/2019 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει δρομολογήσει την τροποποίηση των κείμενων ρυθμίσεων προκειμένου να μην αναγράφεται πλέον το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool».

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε σχετικά:

«Στόχος μας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι να καλλιεργούμε διαρκώς ένα σχολικό περιβάλλον γνώσης, ελεύθερο, δημιουργικό, χωρίς αποκλεισμούς. Καταπολεμώντας κάθε είδους διάκριση, σεβόμενοι τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Παράλληλα μεριμνούμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών δεν είναι αναγκαία και πρόσφορη για την εξυπηρέτηση του σκοπού τους, ο οποίος συνίσταται αποκλειστικά στην παρακολούθηση της φοίτησης και στη βεβαίωση των επιδόσεων και της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών του μαθητή.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωράμε άμεσα στις αναγκαίες τροποποιήσεις των σχετικών ρυθμίσεων, ώστε η συλλογή και επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, να είναι απολύτως συμβατή με τις απαιτήσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.»

Διασπορα ψευδων ειδησεων απο το ΥΠΑΙΘ;

Ανώνυμος είπε...

1. Πριν απο ενα περιπου μηνα δεν ανακοινωθηκε και επισημως οτι καταργειται η αναγραφη του θρησκευματος ως προσωπικο δεδομενο απο τους τιτλους σπουδων αλλα και το myschool;
2. Οι καρτελες των μαθητων υπαρχουν πλεον μονο ηλεκτρονικα, στο myschool. Εχουν καταργηθει εδω και ενα-δυο χρονια. Καρτελες χαρτινες υπαρχουν μονο για τους φοιτουντες μεγαλυτερων ταξεων και σε τρια-τεσσερα χρονια δεν θα χρησιμοποιουνται καθολου, αφου μια απλη εκτυπωση των στοιχειων απο το συστημα θα ειναι αρκετη.
3. Αφου βασει της αποφασης Λοβερδου επρεπε, για να απαλλαγει καποιος απο το μαθημα, να δηλωσουν και οι δυο γονεις οτι δεν ειναι ορθοδοξος, θα μπορουσε τυπικα ενας χριστιανος ορθοδοξος να παρει απαλλαγη, και απο τα νεα θρησκευτικα ακομα, με επικληση απλως της θρησκευτικης του συνειδησης; Με τα νεα δεδομενα, θα χρειαζεται να δηλωσει οτι δεν ειναι χριστιανος ορθοδοξος η θα αρκει η επικληση της θρησκευτικης συνειδησης;
4. Ανεξαρτητως ΑΠΣ, οσοι απαλλασσονταν μεχρι τωρα, δεν υποχρεουντο να παρακολουθουν την ωρα της απαλλαγης αλλο μαθημα του ωρολογιου προγραμματος, οποιοδηποτε διαθεσιμο για την ταξη τους; Δεν ειναι αυτο διαφορετικο απο το να παρακολουθουν ισοτιμο με τα θρησκευτικα μαθημα, που θα πρεπει να προβλεφθει εκ των προτερων στο ωρολογιο προγραμμα, ωστε να ρυθμιζονται εγκαιρως οι αναθεσεις μαθηματων, οι τοποθετησεις και διαθεσεις μονιμων και οι προσληψεις αναπληρωτων;
5. Αν μπορει καποιος να παρει απαλλαγη επικαλουμενος τη θρησκευτικη συνειδηση, τι θα εμποδισει εκεινον που θα την επικαλεστει επειδη διαφωνει με το θεολογικο προσανατολισμο του διδασκοντος; Γιατι ενας χριστιανος ορθοδοξος, χλιαρος και χαλαρος, με ανενεργη σχεση με την Εκκλησια, η ενας βαπτισμενος υποστηρικτης του πνευματος των ακυρωθεντων, να μην επικαλεστει τη θρησκευτικη του συνειδηση για να παρει απαλλαγη απο το φονταμενταλιστη -κατ' αυτον- διδασκοντα και τα ομοια θρησκευτικα; Αν τα νεα και αρτι ακυρωθεντα θρησκευτικα δεν μπορεσαν να αναχαιτισουν τις κατα πολυ ευκολοτερο να αναχαιτιστουν τετοιου ειδους απαλλαγες, τι θα εκανε καποιον να αισιοδοξει οτι την αναχαιτιση θα πραγματοποιησουν τα συμφωνα με τις αποφασεις θρησκευτικα;
6. Δεν θα ηταν προτιμοτερο στην αποφαση να προβλεπεται η αναγκαιοτητα να συμπεριλαμβανονται και αλλα αντικειμενα, που σχετιζονται με το μαθημα, αντι να οριζεται η δυνητικοτητα; Δεν θα ηταν καλυτερο και σωστοτερο το "ειναι αναγκαιο να περιλαμβανει και..." αντι του "δυναται να περιλαμβανει και..." , το οποιο επιτρεπει μια στεγανη και στενη ερμηνεια για το περιεχομενο;
7. Αν η ηθικη ανατεθει σε θεολογο, ποσο ευκολο ειναι να προσλαμβανει επιπλεον θεολογους το υπουργειο για να τη διδασκουν, αφου οι θεολογοι του σχολειου θα διδασκουν ηδη το ορθοδοξο μαθημα; Και αν μπορει να ανατεθει η ηθικη στο διδασκοντα το ορθοδοξο μαθημα, δεν μπορει να ανατεθει και στο διδασκοντα οποιουδηποτε ισοτιμου μαθηματος; Εφοσον η ηθικη χωρις θρησκευτικες αναφορες ειναι κλαδος της φιλοσοφιας, δεν εχουν αυτοδικαια προτεραιοτητα στην αναθεση οι φιλολογοι, στην ειδικοτητα των οποιων περιλαμβανονται οι πτυχιουχοι του ΦΠΨ και ειναι πρωτη αναθεση η φιλοσοφια;

Ανώνυμος είπε...

8. Αν προχωρησει το μαθημα, για λογους ευρρυθμης εκπαιδευτικης λειτουργιας των σχολικων μοναδων, σε καθεστως οπως η επιλογη ξενων γλωσσων σε γυμνασιο και λυκειο, δεν θα μειωθουν τμηματα και ωρες για τους ηδη διδασκοντες -οπως συμβαινει για τους καθηγητες ξενων γλωσσων; Δεν θα πρεπει να συμπληρωσουν το ωραριο τους -το υπουργειο πλεον εχει αλλεργια στο εκκωφαντικα ασυμπληρωτο ωραριο- και σε αλλες σχολικες μοναδες (δεδομενου οτι οι σοβαρες δευτερες αναθεσεις σε γυμνασιο και κυριως σε λυκειο εχουν εκλειψει); Δεν θα αφησει αυτο, με τη συνδρομη κιολας της αποτυπωσης του δημογραφικου προβληματος και στην εκπαιδευση, λιγοτερες διαθεσιμες ωρες για αναπληρωτες και μελλοντικους διορισμους, συρρικνωνοντας περαιτερω αριθμητικα και τις δυο κατηγοριες;
9. Αν το μαθημα ειχε γνωστικο-πληροφοριακο-θρησκειολογικο περιεχομενο, χαρακτηρα και προσανατολισμο, βασει ποιας θρησκευτικης συνειδησης θα μπορουσε καποιος να αρνηθει τη γνωση και να παρει απαλλαγη απο τα θρησκευτικα; Αν μπορουσε να παρει τετοια απαλλαγη για να αρνηθει την προσφερομενη γνωση, δεν θα μπορουσε με την ιδια επικληση, της θρησκευτικης συνειδησης, να παρει απαλλαγη και απο αλλα γνωστικα αντικειμενα -ενδεικτικα, την ιστορια, την πολιτικη παιδεια, τη φιλοσοφια, την κοινωνιολογια, τη βιολογια;
10. Και ενα πολυ πρακτικοτερο ερωτημα πιο επειγον να απαντηθει, ειδικα απο τη στιγμη που το υπουργειο τηρει σιγην ιχθυος. Εφοσον εχουν ακυρωθει τα νεα θρησκευτικα, εφοσον το υπουργειο δεν εχει επαναφερει ακομα -αγνωστο αν θα τα επαναφερει, και τα δημοσιογραφικως θρυλουμενα δεν προκρινουν αυτο το σεναριο- τα παλαια (που, αν θυμηθουμε τις προ δεκαετιας και πλεον αντιδρασεις της Ιερας Συνοδου, εχουν κι αυτα αναλογα προβληματα σε μικροτερο βαθμο), τι ακριβως διδασκουν σ' αυτο το ενδιαμεσο οι θεολογοι και τι δηλωνουν στα βιβλια υλης ωστε να ειναι νομοτυπικα καλυμμενοι; Δεν φαινεται να υπαρχει αντιθεση αναμεσα στον υπαλληλικο κωδικα και τις αποδεκτες συνταγματολογικες ερμηνειες για τις αποφασεις του ΣτΕ γενικα;
Μπορουμε να εχουμε καποιες εξ αρμοδιων απαντησεις επι της ουσιας, παρακαλω; Ενα αρθρο επι των ανωτερω πρακτικων ερωτηματων θα ηταν ασυγκριτως πιο διαφωτιστικο και χρησιμο απο τις αντεγκλησεις των ενθεν και ενθεν σχολιαζοντων.

Ανώνυμος είπε...

Το επιχειρημα με την Παλαια και την Καινη Διαθηκη ειναι ακυρο. Ειναι ανεπιτρεπτο να θεωρεισαι θεολογος και να μην εχεις διδαχθει πανεπιστημιακως τη Βιβλο, ειτε διδασκεται στη δευτεροβαθμια εκπαιδευση ειτε οχι. Και στη δευτεροβαθμια εκπαιδευση, αν δεν εχεις τη γνωση τους, εισαι απλως διδασκων τα θρησκευτικα, οχι θεολογος. Οπως διδασκεις κοινωνικη αγωγη χωρις να εισαι κοινωνιολογος. Η Παλαια Διαθηκη ειναι προετοιμασια της Καινης, η Καινη ειναι ολοκληρωση της Παλαιας. Η πρωτη χωρις τη δευτερη ειναι ιουδαϊσμος, η δευτερη διχως την πρωτη ειναι γνωστικισμος -και δεν μενουν και πολλα σ' αυτην αν βγαλουμε τα παραθεματα, τις αναφορες, τις παραπομπες και τις εννοιες της πρωτης. Το να λεμε οτι δεν χρειαζονται διαφορα θεολογικα αντικειμενα για τον επιστημονα θεολογο αν δεν διδασκονται στη δευτεροβαθμια εκπαιδευση ειναι σαν να λεμε οτι δεν εχει νοημα να διδασκεται ο μαθηματικος το διαφορικο λογισμο επειδη μονο καποιες ωρες, στην κατευθυνση μονο, προβλεπεται η διδασκαλια του -η οτι δεν χρειαζεται να γνωριζει ριμανεια γεωμετρια, αλγεβρικους χωρους, τετραδονια, γραμμικη αλγεβρα και τοπολογια επειδη ουτε νυξη δεν γινεται σε αυτα στο σχολειο.

Ανώνυμος είπε...

Οι βαττολογίες των οικουμενιστών δεν μας ενδιαφέρουν. Είναι μια προσπάθεια να προκαλέσουν σύγχυση.

Τα πράγματα είναι απλά. Η Ελλάδα είναι Ορθόδοξη, με Ορθόδοξους μαθητές στην πλειοψηφία και έχει καθήκον η Πολιτεία να παρέχει ΟΡΘΟΔΟΞΗ και όχι Οικουμενιστική και πολυθρησκειακή Εκπαίδευση στους Ελληνοπαίδες Ορθόδοξους!

Τα άλλα είναι προσπάθειες αυτών που ολοφύρονται με την δίκαιη Απόφαση του ΣτΕ για τα Αντισυνταγματικά Θρησκευτικά!

Α.

Ευάγγελος Πονηρός είπε...

Δεν είναι δυνατόν να παρατάω άλλο τη δουλειά μου, για να απαντάω σε ανθρώπους που αδυνατούν να καταλάβουν. Από οποιοδήποτε μάθημα θρησκευτικών, θρησκειολογικό, πληροφοριακό, religious literacy, θα μπορεί να απαλλαγεί ο ορθόδοξος χριστιανός μαθητής εκτός από το ορθόδοξο χριστιανικό, σας είναι δυνατόν να το κατανοήσετε;
Από το myschool δεν έχει καταργηθεί το θρήσκευμα, μελετάται ακόμη η συνταγματικότητα μιάς τέτοιου είδους πράξης και έχουμε νομικά επιχειρήματα εναντίον της.
Τώρα τί μού λέτε περί Παλαιάς Διαθήκης κύριε ή κυρία "ανώνυμε 15 Οκτωβρίου, 6.14 π.μ.", σαν να μιλάτε σε κανένα πρωτοετή φοιτητή θεολογίας; Πείτε τα σε εκείνους που μαζί με όλα τα άλλα αντισυνταγματικά φληναφήματα τα οποία σκαρφίσθηκαν, είχαν τη φαεινή ιδέα να καταργήσουν τη διδασκαλία της από τη δευτεροβάθμιας εκπαίδευση!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο με ψευδώνυμο στο Μπλόγκ γράφων ως ΄΄Μαχόμενος Θεολόγος΄΄ ή ΄΄Ο κάπου από την κατακαϋμένη Αράχωβα΄΄ ή ΄΄Δάσκαλος της Σχολικής τάξης και όχι γυρολόγος του Διαδικτύου΄΄ ή ΄΄Χριστιανός - αγαπούλας΄΄ ξανακτύπησε... Τι εννοώ, για όσους δεν κατάλαβαν ή δεν ξέρουν το τρίχρονο Ιστορικό ; Μια απλή αντιπαραβολή των σχολίων 12 Οκτωβρίου 2019 - 1:19 μ.μ., 13 Οκτωβρίου 2019 - 12:59 μ.μ., 13 Οκτωβρίου 2019 - 7:35 μ.μ. με σχόλια που αναγράφηκαν στο λήμμα 7/10/19, Οι αποφάσεις ΣτΕ 1749/2019 Ολομ. και ΣτΕ 1750/2019 Ολομ. που ακυρώνουν τα Θρησκευτικά Γαβρόγλου – Το πλήρες κείμενο και 2/10/19, Απαλλαγές από τα Θρησκευτικά: Συνοπτική ανάλυση στατιστικών στοιχείων είναι αρκετά για να εξάγετε τα συμπεράσματά σας. Το ίδιο και το ίδιο πρόσωπο που τρολλάρει πάντοτε εσάς κ. Ε. Πονηρέ, το συνάδελφο Ρωμηό, εμένα και άλλους. Αλλά να ξέρει πως όπου ξαναεμφανίζεται θα με βρίσκει μπροστά του για να τον ξεσκεπάζω. Ο Θεολογικός χώρος εδώ δεν προσφέρεται για νεοπρογραμματικές εξυμνήσεις, διαβολές, γκεμπελικές διαστρεβλώσεις και διασπορά πανικού για απαλλαγές - αδιοριστία - απολύσεις, Συριζαίε γνωστέ - άγνωστε και, ευτυχώς, ελάχιστοι ομοϊδεάτες σου.

Ανώνυμος είπε...

Το ποιός και κατά πόσον έκανε Κατήχηση σε Σχολικούς Συμβούλους και Καθηγητές Μ.Ε. για την άμεση εφαρμογή επί ποινή απολύσεως!! του κατάπτυστου ΝΠΣ, το θυμόμαστε όλοι πολύ - καλά από τα Σεμινάρια πλύσης εγκεφάλου του ίδιου του Φίλη αλλά και των γνωστών Σοφιστών - Καθηγητών του ΕΚΠΑ, τον Μάϊο του 2017 στα ΠΕΚ Αθήνας. Παρολίγον να ωχριούσε και η Χούντα του Παπαδόπουλου-Ιωαννίδη, μπροστά τους. Αλλά έστιν δίκης οφθαλμός ... και εννοώ το ΣτΕ...

Ανώνυμος είπε...

Και ο Θεός τα βλέπει αγαπητέ 16-10-2019 2:35 μ.μ., πολύ περισσότερο, απείρως περισσότερο από το ΣτΕ και τα βάθη της καρδιάς και τις ύπουλες ενέργειες για απορθοδοξοποίηση της Ελλάδος και τις ιδιοτέλειες με την σύνταξη με τη Νέα Τάξη Πραγμάτων.

Φ.

Ανώνυμος είπε...

Φίλε Φ., είμαι ο 16 Οκτωβρίου 2019 - 2:35 μ.μ.: Δεν φοβάμαι τους Φίλη - Γαβρόγλου και το Κόμμα τους, διότι έχω εμπιστοσύνη στον Γιαχβέ, τον Χριστό και την Παναγία που θα εμποδίσει τα υποχθόνια και αμαρτωλά τους σχέδια. Η Απόφαση του ΣτΕ υπήρξε μια τέτοια απόδειξη και ένα πολυσήμαντο μήνυμα με πολλούς παραλήπτες. Το θέμα είναι το εάν κανείς θέλει να την αποκρυπτογραφήσει ή την παρερμηνεύει, όπως οι νεοπρογραμματιστές, κι αν αυτό θα τους βγεί σε καλό.

Ανώνυμος είπε...Με κάθε σεβασμό στην κάθε διαφορετική άποψη από εκείνη του κ. Πονηρού που ως
διαπρεπής και υπεύθυνος επιστήμων εκθέτει άκρως λεπτομερειακά και τεκμηριωμένα
εκείνα που γνωρίζει χωρίς καμιά μεροληψία και μισαλλοδοξία θα ήθελα να πω σε όλους
εκείνους που επιχειρούν να πολεμήσουν λυσσωδώς τα όσα λέγει, ότι ματαιοπονούν
διότι περιορίζονται σε αστήρικτες γνώμες,σε γενικολογίες,σε αυθαίρετες παλληκαριές
που δεν προάγουν την αλληλοκατανόηση αλλά υποδαυλίζουν την διαίρεση των Ελλήνων
και την ''φαγωμάρα'' αγνοώντας το βασικό μήνυμα του Θεανθρώπου το ''αγαπάτε
αλλήλους'' και ''αγαπάτε τους εχθρούς υμών''που καμία θρησκεία εκτός της Εκκλησίας
του Χριστού δεν το είπε μέχρι σήμερα.Λίγη αυτοσυγκράτηση από εκείνους που επιτίθενται
ασκόπως και ανώφελα δεν θα τους έβλαπτε αλλά θα τους βοηθούσε να δουν τα πράγματα
πιο καθαρά και αληθινά και να μάθουν να συντάσσονται με τις επιταγές του Συντάγματος
και τις αποφάσεις των δικαστηρίων εκτός και αν θέλουν να ''παίρνουν το νόμο στα χέρια τους''
και να λένε στο διαδίκτυο ανούσιες αερολογίες όπως το να αφήσουμε την κατήχηση στην
Εκκλησία λες και ένας ιερέας που έχει παιδιά στο σχολείο θα ήταν υποχρεωμένος άλλα να
διδάσκει ο ίδιος τα παιδιά του αλλά και να ανέχεται να συγχίζονται τα παιδιά του στο σχολείο
που θα τα διδάσκουν ότι όλες οι θρησκείες πιστεύουν στον ίδιο Θεό!!

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)