31/1/20

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 31.1.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ «Ἡλοθέτης» τοῦ σχίσματος ὁ ἐπηρμένος Θρόνος. Ἅγιος Παΐσιος: «Ὁ προφήτης Ἠλίας ἑτοιμάζει τὴν μαχαίρα του καὶ θὰ ἀρχίσῃ ἀπὸ τοὺς πατριάρχες». Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.

➢ Ὁ «Νέρων» τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς κατακαίει τὴν Ὁμογένειαν τῆς Αὐστραλίας. Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης.
➢ Ἡ Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, ἡ Ἱ. Μονὴ Χιλανδαρίου καὶ ὁ τίτλος «Οἰκουμενικός». Γράφει ὁ Δρ. Μίοντραγκ М. Πέτροβιτς.
➢ Ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία ἐν διωγμῷ. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης.
➢ Ἀπάντησις τοῦ Σεβ. Σπάρτης.
➢ Ἀπάντησις εἰς τὴν δήλωσιν τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄.
➢ Ὁ Πάπας ἐγχειρίζει τὴν Μακεδονίαν εἰς τὰς ΗΠΑ καὶ οἱ Προκαθήμενοι Ἀθηνῶν καὶ Κων/λεως θὰ τὸν ὑποδεχθοῦν μὲ τιμὰς εἰς τὴν Θεσσαλονίκην!
➢ Σιατίστης: «Πρώτη αἰτία θανάτου εἰς τὴν Ἑλλάδα ἡ ἔκτρωση».
➢ Εἰς τὰ δίκτυα τῆς Μασονίας... Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Θεοκλήτου Κ. Τσίρκα.
➢ Ὅταν τὸ σκοτεινὸν Παρασκήνιον διαμοχλεύη τὸν Κόσμον ὁλόκληρον. Μασονικαί γεωπολιτικαί παρεμβάσεις τοῦ δυτικοῦ κόσμου ἐναντίον τῆς ὁμοδόξου Ρωσίας.
➢ Αἱ θέσεις τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) διὰ τὴν σχολικὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
➢ Ὅταν ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ἀπετείχισε τὸν λατινόφρονα Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως. «Οὔτε εἰς τὴν κηδείαν οὔτε εἰς τὸ μνημόσυνόν μου νὰ μὴ τολμήση καὶ πλησιάση ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως»… Γράφει ὁ π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν.
➢ Ποῖοι Προκαθήμενοι πιέζονται ἀπὸ ΗΠΑ;
➢ Ἀποστροφὴ πρὸς τὴν ψυχιατρικήν. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.
➢ Τὰ σταυροπηγιακὰ μοναστήρια, οἱ Βοηθοὶ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ… ψίθυροι εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης. Γράφει ἡ κ. Εὐαγγελία Καρεκλάκη.
➢ Ἑλλάδα χωρίς… Ἕλληνες; Γράφει ὁ κ. Κ.Γ. Παπαδημητρακόπουλος.
➢ «Στά τρία τά παπαγαλάκια». Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Μηνάογλου.
➢ «Οἱ Τρεῖς μέγιστοι φωστῆρες τῆς Τρισηλίου Θεότητος»!!! Οἱ Τρεῖς λαμπροί, Ἅγιοι καὶ εὐκλεεῖς Ἱεράρχαι τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ κ. Δημητρίου Γ. Μπράνη, Ἐρευνητοῦ,Πολιτικοῦ καὶ Κοινωνικοῦ Σχολιαστοῦ.
➢ Ὁ συγγραφεύς τῆς Πεντατεύχου. Γράφει ὁ κ. Ἀνδρέας Κεφαλληνιάδης, διδάσκαλος.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)