22/4/10

Ιωάννης Τάτσης, Περί του Διαλόγου με τους Παπικούς εις την Βιέννην (και σε ρουμανική μετάφραση)

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 23/4/2010
Περί του Διαλόγου με τους Παπικούς εις την Βιέννην
του Ιωάννη Τάτση, Θεολόγου
Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος στην τακτική της συνεδρίαση τον περασμένο Οκτώβριο, λίγες μόνο ώρες πριν την έναρξη των εργασιών της Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών (Παπικών) έλαβε οριστική απόφαση αποστολής εκπροσώπων στο διάλογο, δίνοντας μάλιστα σε αυτούς κατευθυντήριες γραμμές. Σε σχετικό Ανακοινωθέν που ακολούθησε η Ιεραρχία διαπίστωνε «την ἀνάγκη περαιτέρω πληρεστέρας ἐνημερώσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, στά σημαντικά αὐτά ζητήματα. Δηλώθηκε δέ ὅτι ἐφεξῆς ἡ Ἱεραρχία θά λαμβάνῃ γνώση ὅλων τῶν φάσεων τῶν Διαλόγων».....
Η ΔΙΣ στη συνεδρία της του μηνός Ιανουαρίου 2010 «αποφάσισε να αποσταλούν στους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες τα κείμενα, τα σχετικά με τον διάλογο μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Ρωμαιοκαθολικών, και οι παρατηρήσεις των εκπροσώπων της Εκκλησίας μας από την πρόσφατη Συνεδρία της Μικτής Θεολογικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο της Κύπρου».
Σύμφωνα με το Ανακοινωθέν που εξέδωσε η Μικτή Επιτροπή Διαλόγου μετά την άκαρπη συζήτηση που διεξήχθη στην Κύπρο τον περασμένο Οκτώβριο, η συνέχιση του Διαλόγου «θά λάβει χώρα στή Βιέννη, Αὐστρίας, ἀπό 20 ἕως 27 Σεπτεμβρίου 2010, καί θά φιλοξενηθεῖ ἀπό τόν Καρδινάλιο κ. Christoph Schönborn».
Εν αναμονή της αναβληθείσας σύγκλησης της Ιεραρχίας και ως έκφραση αγωνίας για το μέλλον του Διαλόγου απευθύνουμε υιϊκώς τα παρακάτω ερωτήματα προς τους ποιμένες μας:
1. Θα συμμετάσχει η Εκκλησία της Ελλάδος στις εργασίες της Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου στη Βιέννη το Σεπτέμβριο ή υπάρχει πιθανότητα άρνησης συμμετοχής, όπως έπραξε το Πατριαρχείο Βουλγαρίας με συνοδική απόφαση στη συνάντηση της Κύπρου;
2. Συμφωνούν οι Ιεράρχες μας ότι «ο Παπισμός είναι μήτρα αιρέσε­ων καί πλανών» και ότι «ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η κοινωνία μας με τους αιρετικούς είναι η εκ μέρους τους αποκήρυξη της πλάνης και η μετάνοια, ώστε να υπάρξει αληθινή ένωση και ειρήνη» όπως διακήρυξαν με την «Ομολογία Πίστεως κατά του Οικουμενισμού» 20.000 και πλέον κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας; Ή θεωρούν τον Παπισμό «αδελφή Εκκλησία» στην οποία το Βάπτισμα και τα άλλα μυστήρια είναι έγκυρα; Υπενθυμίζουμε ότι την «Ομολογία Πίστεως» υπέγραψαν μέχρι στιγμής και τρεις Μητροπολίτες, μέλη της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3. Αν τελικά αποφασισθεί η συμμετοχή εκπροσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Διάλογο στη Βιέννη, η συμμετοχή θα γίνει χωρίς αντιρρήσεις για το θέμα της συζήτησης που είναι το «πρωτείο» του Πάπα, καθ΄ ην στιγμήν δεν έχουν τεθεί προς συζήτηση η διαφορά μας με τους Παπικούς στο δόγ­μα και ει­δι­κό­τε­ρα στο filioque, και άλλα θέματα περί των οποίων είχε σχετικώς επισημάνει την ανάγκη συζήτησης ο καθηγητής Τσελεγγίδης;
4. Θα αποδεχθεί η Εκκλησία της Ελλάδος ως ισότιμο συνομιλητή από την πλευρά των Παπικών τον Ουνίτη «επίσκοπο» Καρκαβίας Δημήτριο Σαλάχα; Δεν αποτελεί η πράξη αυτή έμμεση νομιμοποίηση της Ουνίας στην Ελλάδα;
5. Τέλος, ποιοι επίσκοποι θα εκπροσωπήσουν την Εκκλησία της Ελλάδος στο Διάλογο της Βιέννης; Η επιλογή θα γίνει πάλι με κριτήρια «επιστημονικής» κατάρτισης ή θα προτιμηθούν επίσκοποι με αντιπαπική δράση και ομολογιακή διάθεση;
Η συνοδική αργοπορία στη λήψη αποφάσεων για τα μείζονα θέματα της Πίστεως αλλά και η αρχιεπισκοπική παράδοση των θεμάτων αυτών στη φαναριώτικη πρωτοβουλία είναι εύλογο να δημιουργούν ανησυχία στον πιστό λαό. Δυστυχώς η διαβεβαίωση της Ιεραρχίας προς τον πιστό λαό ότι «παρακολουθεῖ καί θά συνεχίσει νά παρακολουθεῖ ἐπαγρυπνοῦσα τό θέμα τῶν διαλόγων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τούς Ἑτεροδόξους» (Ανακοινωθέν της Ιεραρχίας – Οκτώβριος 2009) δεν φαίνεται ικανή να καθησυχάσει τον αγρυπνούντα πιστό λαό που πέρα από τον διεξαγόμενο διάλογο στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής παρακολουθεί καθημερινά τα οικουμενιστικά ανοίγματα πολλών επισκόπων που συμπεριφέρονται ωσάν η ένωση με τους Παπικούς να έχει ήδη γίνει.
_______________________________
IOANNIS TATSIS:

Despre dialogul cu catolicii la Viena
Ierarhia Bisericii Eladei, în şedinţa ei ordinară din octombrie trecut, doar cu câteva ore înainte de inaugurarea lucrărilor Comisiei Mixte de Dialog Teologic între ortodocşi şi romano-catolici (papistaşi), a luat hotărârea definitivă de a trimite reprezentanţi la dialog, dându-le însă anumite directive.
În Comunicatul respectiv pe care l-a emis, Ierarhia era încredinţată de “nevoia de informare mai deplină pe viitor a Sfântului Sinod al Ierarhiei asupra acestor chestiuni importante. S-a declarat şi faptul că de acum înainte Ierarhia va fi informată de toate fazele dialogului’’.
Permanenţa Sfântului Sinod, în şedinţa ei din luna ianuarie 2010, “a hotărât să fie trimise Înaltpreasfinţiţilor mitropoliţi textele referitoare la dialogul între Biserica Ortodoxă şi romano-catolici şi observaţiile reprezentanţilor Bisericii noastre de la recenta întrunire a Comisiei Mixte Teologice care a avut loc în Pafos, Cipru’’.
Conform Comunicatului pe care l-a emis Comisia Mixtă de Dialog după dezbaterea neproductivă care s-a desfăşurat în Cipru în octombrie trecut, continuarea dialogului “va avea loc la Viena, Austria, între 20 şi 27 septembrie 2010, şi va fi găzduită de către cardinalul Christoph Schönborn’’.
În aşteptarea amânatei convocări a Ierarhiei şi ca expresie a neliniştii asupra viitorului dialogului adresăm filial către păstorii noştri întrebările de mai jos:
1. Biserica Eladei va participa la lucrările Comisiei Mixte de dialog teologic la Viena în septembrie sau va exista posibilitatea refuzului participării, cum a făcut Patriarhia Bulgariei printr-o hotărâre sinodală faţă de întâlnirea din Cipru?
2. Ierarhii noştri sunt de acord că “papismul este matricea ereziilor şi rătăcirilor” şi că “singura modalitate pentru restabilirea comuniunii noastre cu ereticii este denunţarea de către ei a rătăcirii şi pocăinţa, aşa încât să existe o unire şi o pace adevărată’’, cum au proclamat prin ’’Mărturisirea de Credinţă împotriva ecumenismului’’ peste 20.000 de clerici, monahi şi laici ai Bisericii Ortodoxe? Sau consideră papismul “Biserică soră” în care Botezul şi celelalte taine sunt valide? Menţionăm că ’’Mărturisirea de Credinţă’’ a fost semnată până în acest moment şi de trei mitropoliţi, membri ai Ierarhiei Bisericii Eladei.
3. Dacă în cele din urmă se va hotărî participarea reprezentanţilor Bisericii Eladei la dialogul de la Viena, participarea va fi fără obiecţii referitoare la tema dezbaterii, care este “primatul” papal, din moment ce nu s-a pus în discuţie diferenţele noastre dogmatice faţă de catolici şi, în special, “filioque”-le, şi alte teme a căror dezbatere a fost semnalată ca necesară de către profesorul Tselenghidis ?
4. Biserica Eladei va accepta ca partener egal de dialog din partea catolicilor pe “episcopul” unit (greco-catolic) de Karkavia, Dimitrios Salaha? Nu constituie acest act o legiferare indirectă a uniaţiei (greco-catolicismului) în Elada?
5. În sfârşit, ce episcopi vor reprezenta Biserica Eladei la dialogul de la Viena? Selecţia se va face din nou după criteriile formaţiei “ştiinţifice” sau vor fi preferaţi episcopii cu activitate anti-catolică şi dispoziţie mărturisitoare?

Întârzierea sinodală în luarea deciziilor asupra temelor deosebit de importante ale Credinţei, dar şi livrarea de către Arhiepiscop a acestor teme iniţiativei Fanarului este un motiv întemeiat pentru crearea unei nelinişti în poporul credincios.

Din nefericire, asigurarea Ierarhiei către poporul credincios că “urmăreşte şi va continua să urmărească cu atenţie tema dialogurilor Bisericii Ortodoxe cu eterodocşii” (Comunicat al Ierarhiei, octombrie 2009) nu pare suficientă pentru a linişti pe priveghelnicul popor credincios, care, dincolo de dialogul desfăşurat în cadrul Comisiei Mixte, urmăreşte zi de zi deschiderile ecumeniste ale multor episcopi, care se comportă ca şi cum unirea cu catolicii a avut loc deja.

(trad. I.F., sursa:
http://thriskeftika.blogspot.com/2010/04/blog-post_2686.html )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)