24/12/11

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Χριστός ετέχθη!

πηγή:Ορθόδοξος Τύπος, 16/12/2011
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!
Γράφει ο Πρωτοπρεσβύτερος Διονύσιος Τάτσης
Τὸ μεγαλύτερο γεγονὸς στὴ γῆ, τὸ κοινωφελέστερο καὶ θειότερο, εἶναι ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι τὸ σπουδαιότερο δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο. Εἶναι τὸ δῶρο, ποὺ δίνει τὴ σωτηρία στὸν ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο. Χωρὶς τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τὸ ἀνθρώπινο γένος θὰ ζοῦσε μέσα στὸ σκοτάδι τῆς εἰδωλολατρίας, χωρὶς καμιὰ ἐλπίδα σωτηρίας. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ εἶναι πολλά. Ἐπέδρασε σὲ ὅλη τὴν κτίση. Ἔφερε τὴν εἰρήνη, φανέρωσε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ φτάσουν στὴν τελείωση καὶ τὴ θέωση.
Ἕνας ἐπίσκοπος γράφει γιὰ τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ: «Ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Χριστοῦ προκαλεῖ αἰώνιο θαυμασμὸ καὶ τὴν ἔκπληξη τοῦ ἀνθρώπου. Μᾶς ἀγάπησε ὁ Θεός. Αὐτὸ μᾶς δημιουργεῖ ὑποχρεώσεις νὰ Τὸν ἀγαπήσουμε κι ἐμεῖς. Ἐὰν ὑποθέσουμε πὼς δὲν εἴχαμε μόνο μία ζωή, ἀλλὰ μύριες καὶ πάλι δὲν θὰ ἦταν ἀρκετές, γιὰ νὰ ξεπληρώσουμε τὸ χρέος μας ἀπέναντι στὸν Θεό. Ὁ Κύριος ἔγινε ἄνθρωπος, χωρὶς νὰ ζητήσει τίποτε ἀπὸ ἐμᾶς. Ἡ ἐνέργειά Του ἦταν πέραν ἀπὸ κάθε ἰδιοτέλεια. Ἄλλωστε εἶναι ὡς Θεὸς ἀνενδεής. Ἐμᾶς ὠφέλησε ἡ ἐνσάρκωσή Του.Δὲν εἴμαστε πλέον ὑποχείρια τοῦ πονηροῦ ἄρχοντος τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ παιδιὰ τοῦ Θεοῦ»...
Ἡ ὀφειλή μας πρὸς τὸν Χριστὸ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ περιγραφεῖ. Ἁπλὰ λέμε ὅτι στὴ ζωή μας πρέπει νὰ τηροῦμε τὶς ἐντολές Του. Νὰ ἔχουμε ἀγάπη συνεχῶς αὐξανόμενη πρὸς Αὐτόν, νὰ ἔχουμε ἀγάπη πρὸς ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς καὶ προπαντὸς νὰ κοινωνοῦμε τοῦ σώματος καὶ αἵματός Του κατὰ τὴ θεία Λειτουργία, γιὰ νὰ γινόμαστε Χριστοφόροι.Ὅλα τὰ ἄλλα, ποὺ γίνονται μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων, πρέπει νὰ μᾶς ἀφήνουν παγερὰ ἀδιάφορους. Εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸ πνευματικὸ κλίμα τῆς μεγάλης ἑορτῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)