23/12/11

Αξιολογικοί πίνακες επιλογής Σχολικών Συμβούλων Θεολόγων (και άλλων ειδικοτήτων)

News imageTo Yπουργείο Παιδείας προχώρησε σήμερα στην «Κοινοποίηση αξιολογικών πινάκων επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. και στην Πρόσκληση κατάθεσης δήλωσης προτίμησης Διεύθυνσης Δ.Ε. για τοποθέτηση ως Σχολικού Συμβούλου Δ.Ε.»
Δείτε το σχετικό έγγραφο αλλά και τους Πίνακες επιλογής Σχολικών Συμβούλων Θεολόγων (αλλά και όλων των άλλων ειδικοτήτων) ανα περιφέρεια εκπαίδευσης πατώντας το Διαβάστε περισσότερα

Α. Σας κοινοποιούμε τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά περιφέρεια εκπαίδευσης και ανά κλάδο, με βάση τις συνολικές μονάδες που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι μετά το πέρας και της συνέντευξης, οι οποίοι πίνακες επικυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 147872/Δ2/23 -12-2011 Υπουργική Απόφαση.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ή των Διευθύνσεων Δ.Ε. & Π.Ε., στα οποία είχαν υποβάλει την αίτηση υποψηφιότητας ή, σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος, σε οποιοδήποτε Γραφείο από αυτά, προκειμένου να καταθέσουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σε έδρα Σχολικού Συμβούλου.
Η δήλωση προτίμησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στο πεδίο της βασικής αίτησης υποψηφιότητας, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι έδρες της περιφέρειας ή των περιφερειών εκπαίδευσης στον πίνακα ή στους πίνακες των οποίων έχει ενταχθεί ο υποψήφιος. Μετά την υποβολή της, η δήλωση προτίμησης θα εκτυπώνεται και θα υπογράφεται από τον υποψήφιο.
Οι έδρες των Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. καθώς και οι αξιολογικοί πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Π.Ε. και οι Διευθύνσεις Δ.Ε. καλούνται να έλθουν σε επικοινωνία με τους υποψηφίους, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση στα γραφεία τους ή στα Γραφεία Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς τους, να βεβαιωθούν ότι οι υποψήφιοι έλαβαν γνώση των αξιολογικών πινάκων και να διευκολύνουν κάθε υποψήφιο στην κατάθεση της δήλωσής του. Αμέσως μετά, θα πρέπει να αναφέρουν με e-mail στην υπηρεσία μας τη διεκπεραίωση ενημέρωσης των υποψηφίων και να μας αποστείλουν το υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο αντίγραφο της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης, ταχυδρομικά.
Η δήλωση προτίμησης τοποθέτησης αφορά αποκλειστικά σε έδρες Σχολικών Συμβούλων, των ήδη δηλωθεισών Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλλουν δήλωση προτίμησης, δεν δύνανται να τοποθετηθούν στις κενές ή κενούμενες θέσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος των αξιολογικών πινάκων, ήτοι έως 31-7-2015.

Τελευταία ημέρα κατάθεσης της δήλωσης προτίμησης ορίζεται η Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Αξιλογικοί Πίνακες Σχολικών Συμβούλων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)