16/2/13

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας σχετικά με αίτηση απαλλαγής Ορθόδοξου μαθητή από τα Θρησκευτικά

Ο (τότε) Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Σωτήρης Γκλαβάς απέστειλε Απάντηση προς τη ΔΔΕ Ανατ. Αττικής, την οποία κοινοποιεί και στο 1ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών μετά από ζήτημα που ανέκυψε εξαιτίας της άρνησης του Διευθυντή του σχολείου να χορηγήσει απαλλαγή από τα Θρησκευτικά σε Ορθόδοξο μαθητή.
Το έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα έχει ως εξής:
ΠΡΟΣ: Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής, Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11
Τ.Κ. 153 44 Γέρακας
ΚΟΙΝ: 1.1° Γυμνάσιο Γλυκών Νερών(μέσω της Δ.Δ.Ε. Αν. Αττικής)
2. κ. Γαρίδα Ιωάννη Άννης Μαρίας 31 Τ. Κ. 15354 Γλυκά Νερά
ΘΕΜΑ: «Απάντηση σχετικά με απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών»
Σχετ. έγγραφα: τα με αρ. πρ. 147192/Γ2/22-11-2012 και 153651/Γ2/06-12-2012 του
Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ
Απαντώντας στο με αρ. πρ. 22258/16-11-2012 έγγραφο σας, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τα επίσημα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα που έχουν καθοριστεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Όμως, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δυνατότητα απαλλαγής μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών για λόγους συνείδησης, βάσει των με αρ. πρ. 91109/Γ2/10-07-08, 104071/Γ2/04-08-08 και 109744/Γ1/26-08-08 εγκυκλίων, οι οποίες εκδόθηκαν προκειμένου το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α να εναρμονιστεί με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ονεξάρτητων αρχών της χώρας μας.
Επισημαίνεται ότι μετά την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του κηδεμόνα για απαλλαγή μαθητή από το μάθημα των Θρησκευτικών και δεδομένου ότι ο μαθητής παρακολουθεί υποχρεωτικά τη διδασκαλία διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης με βάση την υπ' αριθμ. 109744/Γ1/26-08-08 εγκύκλιο, δεν σημειώνονται απουσίες για τον μαθητή την ώρα που διδάσκεται το μάθημα των Θρησκευτικών στο τμήμα του.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ

Δείτε σχετικά Άρνηση χορήγησης απαλλαγής από τα Θρησκευτικά σε Χριστιανό Ορθόδοξο μαθητή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)