20/12/13

Ανακοίνωση για τις κατατακτήριες στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος 13-23 Ιανουαρίου 2014.
Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβληθεί στο Τμήμα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δεν απαιτείται επανυποβολή τους.


Δικαίωμα για υποβολής αιτήσεων έχουν οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετους κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων. Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους, ποσοστό που, για το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, αντιστοιχεί σε 21 άτομα.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι τα εξής:
- Αίτηση του ενδιαφερόμενου
- Αντίγραφο πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν από 19/2/2014 έως 28/2/2014, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί αργότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)